Tiểu luận: Văn hóa đạo đức. Đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới

15 19 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2018, 16:41

Tiểu luận: Văn hóa đạo đức. Đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới.Trong cuộc sống hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Bác nói rất nhiều về đạo đức, văn hóa cũng như về xây dựng con người trong thời chiến cũng như thời bình theo nhiều cách khác nhau. Những hành động cử chỉ của Bác, lời nói đã để lại nhiều bài học cho chúng ta học hỏi.Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như việc vận dụng tư tưởng của Người trong mọi lĩnh vực của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với sự đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cách mạng cũng như những con người Việt Nam mới luôn là vấn đề thời sự, thế hiện tính cần thiết, đòi hỏi mồi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục đào sâu suy nghĩ, kiên trì phấn đấu và noi theo. Đó là sự nghiệp của toàn Đảng, của hệ thống chính trị, nhằm góp phần xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.Trong giai đoạn hiện nay, một phần cán bộ Đảng viên, các thanh thiếu niên đã sai lầm với những chuẩn mực đạo đức, văn hóa suy đoài gây tác hại không nhỏ đến người khác và sự vững chắc cũng như làm lung lay long tin vào Đảng trong toàn thể nhân dân. Vì vậy giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ và cán bộ Đảng viên đồng thời không ngừng nâng cao trình độ văn hóa không nằm ngoài mục đích xây dựng con người mới xã hội mới đưa đất nước đi lên dân giàu nước mạnh.Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng :”Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân thiện mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.”Được sự quan tâm truyền đạt hết sức tận tình của PGS .TS Lê Quý Đức về bộ môn Văn hóa – Đạo đức, bản thân xây dựng tiếu luận “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa đạo đức và xây dựng con người mói ”Nhằm soi rõ con đường mà Đảng và nhân dân ta đã và đang đi, đề cao nhiệm vụ xây dựng đất nước, nâng cao tư duy lí luận, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng năng lực công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng đại của Đảng và nhà nước ta. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐÂU CHƢƠNG I: SƠ LƢỢC ĐỀ TÀI Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đạo đức Vai trò đạo đức cách mạng nƣớc ta 3 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh Con ngƣời 3.1 Nhận thức ngƣời 3.2 Vị trí vấn đề đạo đức văn hóa nói chung Mối tƣong quan Đạo đức Văn hóa tƣ tƣởng Hồ Chí Minh CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC VÀ VĂN HÓA TRONG Xà HỘI HIỆN NAY Đạo đức học sinh sinh viên Đạo đức xã hội 10 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh xây dựng đạo đức văn hóa ngƣời xã hội Việt Nam 10 4.1 Xây dựng ngƣòi chiến lƣợc hàng đầu Cách mạng 10 4.2 Tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh vói vấn đề xây dựng văn hóa Đảng 12 CHƢƠNG III: KẾT LUẬN 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 Tiểu luận: Văn hóa đạo đức LỜI MỞ ĐÂU Trong sống hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức gốc, tảng ngƣời cách mạng Bác nói nhiều đạo đức, văn hóa nhƣ xây dựng ngƣời thời chiến nhƣ thời bình theo nhiều cách khác Những hành động cử Bác, lời nói để lại nhiều học cho học hỏi Nội dung tƣ tƣởng Hồ Chí Minh nhƣ việc vận dụng tƣ tƣởng Ngƣời lĩnh vực nghiệp cách mạng Việt Nam, với đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán cách mạng nhƣ ngƣời Việt Nam ln vấn đề thời sự, tính cần thiết, đòi hỏi mồi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục đào sâu suy nghĩ, kiên trì phấn đấu noi theo Đó nghiệp tồn Đảng, hệ thống trị, nhằm góp phần xây dựng thành công nƣớc Việt Nam dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh Trong giai đoạn nay, phần cán Đảng viên, thiếu niên sai lầm với chuẩn mực đạo đức, văn hóa suy đồi gây tác hại khơng nhỏ đến ngƣời khác vững nhƣ làm lung lay long tin vào Đảng toàn thể nhân dân Vì giáo dục đạo đức cho hệ trẻ cán Đảng viên đồng thời không ngừng nâng cao trình độ văn hóa khơng nằm ngồi mục đích xây dựng ngƣời xã hội đƣa đất nƣớc lên dân giàu nƣớc mạnh Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng :”Xây dựng văn hóa ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện, hƣớng đến chân- thiệnmỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ khoa học.” Đƣợc quan tâm truyền đạt tận tình PGS TS Lê Quý Đức mơn Văn hóa – Đạo đức, thân xây dựng tiếu luận “Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vấn đề văn hóa đạo đức xây dựng ngƣời mói ”Nhằm soi rõ đƣờng mà Đảng nhân dân ta đi, đề cao nhiệm vụ xây dựng đất nƣớc, nâng cao tƣ lí luận, rèn luyện lĩnh trị, nâng cao đạo đức cách mạng lực công tác, thực tốt nhiệm vụ trọng đại Đảng nhà nƣớc ta Với khả trình độ có hạn, kính mong nhận đƣợc đóng góp chân thành thầy Trân trọng cảm ơn! Nguyễn Văn Hải – Lớp Cao học văn hóa Tiểu luận: Văn hóa đạo đức CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC ĐỀ TÀI Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức Đạo đức tồn thiện, ác, lƣơng tâm, danh dự , hành động, trách nhiệm lòng tự trọng cơng hạnh phúc, quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ngƣời với ngƣời, cá nhân xã hội Ngƣời lãnh tụ bàn nhiều đạo đức, nhƣng Ngƣời thực hành đạo đức nhiều mà ngƣời nói, viết Hồ Chí Minh xây dựng đạo đức cách mạng dựa hai nội dung : Một xây dựng chuẩn mực đạo đức Tống họp chuẩn mực thành phẩm chất đạo đức cá nhân, tập thể Hai xây dựng nguyên tắc việc tu dƣỡng rèn luyện đạo đức Hai nội dung nhằm mục đích phát triển ngƣời cách tồn diện, hƣớng tới giá trị cao đẹp Chân - Thiện - Mỹ Vai trò đạo đức cách mạng nước ta Đạo đức vấn đề quan tâm hàng đầu Hồ Chí Minh nghiệp CMVN, phải đem hết tinh thần lực lƣợng phấn đấu, phải tu dƣỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng Đạo đức gốc cách mạng Khi đánh giá vai trò đạo đức đời sống, Ngƣời nói nhƣ sơng có nguồn có nƣớc, khơng có nguồn sơng cạn Cây phải có gốc, khơng có gốc héo Ngƣời cách mạng phải có đạo đức, khơng có đạo đức dù tài giỏi cách khơng lãnh đạo đƣợc nhân dân” Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Ngƣời trăn trở với nguy xa rời sống, xa rời quần chúng, rơi vào thối hóa biến chất Đảng Vì Ngƣời yêu cầu Đảng phải “là đạo đức, văn minh” Đạo đức trở thành nhân tố định thành bại công việc phẩm chất ngƣời Chính vậy, Hồ Chí Minh ln coi trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cho ngƣời, trƣớc hết cho cán đảng viên Ngƣời nhấn mạnh: “Đảng ta Đảng cầm quyền Mỗi đảng viên cán phải thực thấm nhuần đạo đức cách mạng , thật cần kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tƣ Phải giữ gìn Đảng ta thật Nguyễn Văn Hải – Lớp Cao học văn hóa Tiểu luận: Văn hóa đạo đức sạch, phải xứng đáng ngƣời lãnh đạo, ngƣời đầy tớ thật trung thành nhân dân” Văn hóa, theo định nghĩa chung nhất, giá trị vật chất tinh thần mà loài ngƣời sáng tạo nên tiến trình lịch sử Còn theo cách hiểu thơng thƣờng nhất, tồn đời sống tinh thần xã hội, bao gồm tƣ tƣởng xã hội, tri thức xã hội, đạo đức xã hội, đời sống lối sống xã hội Hồ Chí Minh với tƣ cách nhà nhân văn chân chính, nhà văn hóa kiệt xuất từ sớm nắm bắt đƣợc quy luật hình thành, vận động phát triển văn hóa Trong nhận thức Ngƣời, "Văn hóa Việt Nam chứa đựng kỳ diệu ốn định linh hoạt" lẽ văn hóa có sợi dây liên hệ bền chặt với sống Và, nội dung tƣ tƣởng Ngƣời văn hóa "Văn hóa phải gắn liền với sống" Tƣ tƣởng cốt lõi trở thành nội dung xuyên suốt đƣợc quán triệt sâu sắc góp phần mang lại nét độc đáo riêng có hầu hết giá trị văn hóa mà Hồ Chí Minh để lại Qua nghiên cứu nhận thức Hồ Chí Minh văn hóa, nhận thấy Ngƣời xuất phát từ phạm trù "sinh tồn" để kiến giải phạm trù văn hóa Ngƣời coi văn hóa kết tổng họp phƣơng thức sinh hoạt lồi ngƣời thích ứng với nhu cầu đời sống đòi hỏi sinh tồn Trong tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, văn hóa phận họp thành toàn đời sống xã hội Từ nhận thức đó, Hồ Chí Minh ra: kiến thiết xã hội phải có bốn lĩnh vực (kinh tế - trị - văn hóa - xã hội) đƣợc coi trọng Trong đó, văn hóa vào vị trí trung tâm, có vai trò điều tiết xã hội Theo Ngƣời muốn xác định vai trò đó, hoạt động văn hóa phải thực hòa quyện, thâm nhập vào sống muôn màu, muôn vẻ đông đảo quần chúng nhân dân với đầy đủ mảng tối sáng đầy góc cạnh làm đối tƣợng phản ánh phục vụ Quan trọng hơn, văn hóa phải "thiết thực phục vụ nhân dân, góp phần vào việc nâng cao đời sống vui tƣơi lành mạnh quần chúng" (Hồ Chí Minh tồn tập, Tr 10, Tr 59) góp phần "soi đƣờng cho quốc dân đi", tạo sức mạnh dời non lấp bể nhƣ gốc cây, nguồn sông Theo lơgíc lập luận này, Hồ Chí Minh khẳng định đời sống thực "kho tài nguyên vô tận" đế khơi đậy mạch nguồn sáng tạo Nếu ngƣời cán văn hóa xa rời sống, đứng ngồi sống, khơng theo kịp mạch đập sống tất phải đối diện với khô héo, cằn cỗi, nghèo nàn nhàm chán sáng tạo Ngƣợc lại, biết bắt nhịp với sống đời thƣờng vốn trần trụi, gai Nguyễn Văn Hải – Lớp Cao học văn hóa Tiểu luận: Văn hóa đạo đức góc hối trào tn văn hóa đƣợc sống nguồn lƣợng vô mà đời sống trao cho Gắn văn hóa với đời sống, Hồ Chí Minh xác định chế vận hành văn hóa trục trung tâm hoạt động ngƣời Từ chỗ đặt vấn đề văn hóa ngƣời vào vị trí dự kiến quan trọng nhất, Ngƣời cho ngƣời với tƣ cách chủ sáng tạo văn hóa - chủ sống, chủ thể trình lao động sản xuất phải đƣợc bồi dƣỡng, vun đắp Thực chất tƣ tƣởng là, Hồ Chí Minh khơng coi trình độ, giá trị nhân "chất liệu", "sự nghiệp trăm năm văn hóa", mà văn hóa phải động lực cho phát triển Vì quan điểm khơng có ý nghĩa định hƣớng cho việc xây dựng văn hóa thuộc ngƣời, quan trọng sở mang lại sức sống mãnh liệt cho văn hóa Tư tưởng Hồ Chí Minh Con người Ngƣời quan niệm : ngƣời vốn quý nhất, nhân tố định thắng lợi cách mạng Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vơ rộng lớn, nhƣng tựu chung lại tình yêu thƣơng ngƣời Tình yêu thƣơng ngƣời Hồ Chí Minh trở thành lẽ sống Ngƣời, yêu thƣơng ngƣời, ngƣời phục vụ ngƣời 3.1 Nhận thức người Khác với số quan niệm nhân dân lao động ngƣời, Hồ Chí Minh đề cập ngƣời cụ thể, thời gian khơng gian cụ thể, khơng có ngƣời chung chung, trừu tƣợng phi nguồn gốc lịch sử hay ngƣời kiểu tơn giáo Hồ Chí Minh nói:” chữ ngƣời, nghĩa hẹp gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn Nghĩa rộng đồng bào nƣớc Rộng loài ngƣời” Nhƣ vậy, quan niệm “bốn bề anh em” rõ ràng, cụ thể Tình thƣơng yêu ngƣời Hồ Chí Minh đồng cảm với ngƣời chung cảnh ngộ, ngƣời dân nƣớc, nô lệ, lầm than Trái tim Ngƣời hòa nhịp với khát vọng cháy bỏng đƣợc giải phóng dân tộc bị áp Ngƣời đau chung đau nhân loại lầm than Xuất phát từ tình yêu thƣơng mà Ngƣời tìm đƣờng giải phóng cho dân tộc, giải phóng khỏi áp bức, bất cơng “Từ giải phóng ngƣời nơ lệ nƣớc, ngƣời lao động khổ đến giải phóng ngƣời” Đó mục tiêu mà Hồ Chủ tịch khắng định lời mắt báo “Ngƣời khố” (Le Pari) nƣớc Pháp năm 1921 Nguyễn Văn Hải – Lớp Cao học văn hóa Tiểu luận: Văn hóa đạo đức Đứng lập trƣờng giai cấp công nhân, từ nƣớc lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành quyền cách mạng, Hồ Chí Minh lại dùng đến khái niệm “đồng bào”, “quốc dân”, “trí thức”, “lao động chân tay”, “lao động trí óc”, “ngƣời chủ xã hội” 3.2 Vị trí vấn đề đạo đức văn hóa nói chung Khơng phải đến bây giờ, mà từ lâu, Đảng ta thành lập nhà nƣớc cách mạng đời, Bác Hồ khắng định văn hóa tảng tinh thần xã hội, "vàn hóa soi đƣờng cho quốc dân đi" Có khơng phải đến bây giờ, mà từ lâu, Đảng ta thành lập nhà nuớc cách mạng đời, Bác Hồ khẳng định văn hóa tảng tinh thần xã hội, "văn hóa soi đƣờng cho quốc dân đi" Có nghĩa, đạo đức phận văn hóa khơng phải tồn văn hóa Tuy nhiên, phận có ý nghĩa quan trọng Bởi lẽ, xem xét trình độ văn hóa xã hội, nguời ta khơng thể khơng nói đến nguời xã hội, mà nói đến nguời khơng khơng nói đến đạo đức Tu tuởng xã hội đạo đức xã hội có vai trò định hành vi ngƣời xã hội Đạo đức tiêu chuẩn, nguyên tắc sống hành động đuợc dƣ luận xã hội thừa nhận Những tiêu chuẩn, nguyên tắc quy định, điều chỉnh hành vi, quan hệ nguời xã hội Nhƣ vậy, đạo đức phẩm chất tốt đẹp nguời tu duỡng theo tiêu chuẩn mà có Trong quan hệ xã hội, vấn đề thuộc dân tâm, dân ý, dân trí, dân quyền, dân sinh , thuộc biểu văn hóa xã hội, mà mức độ biểu cao hay thấp tùy thuộc phần quan trọng vào đạo đức Mối tưong quan Đạo đức Văn hóa tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội IX Đảng ta đƣa mệnh đề cấu thành định nghĩa chuẩn xác tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, "Tƣ tƣởng Hồ Chỉ Minh hệ thống quan điếm toàn diện sâu sắc vẩn đề cách mạng Việt Nam Nhƣ vậy, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh cần đƣợc nghiên cứu khơng phải dƣới góc độ ý kiến, suy nghĩ riêng lẻ, cụ thể, mà tổng hợp có tính hệ thống, tức nghiên cứu dƣới góc độ học thuyết trị - cách mạng Tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh phận tƣ tƣởng văn hóa Hồ Chí Minh Nói cách khác, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đạo đức phận tƣ tƣởng Hồ Chí Minh văn hóa, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh văn hóa lại Nguyễn Văn Hải – Lớp Cao học văn hóa Tiểu luận: Văn hóa đạo đức phận tƣ tƣởng Hồ Chí Minh nói chung Chủ tịch Hồ Chí Minh gƣơng tiêu biểu, mẫu mực tuyệt vời đạo đức, không đạo đức ngƣời xã hội mà đạo đức lãnh tụ cách mạng, suốt đời hy sinh, phấn đấu cho nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp xã hội, hạnh phúc nhân dân Tuy nhiên, nghiên cứu tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh khơng nghiên cứu phẩm chất cao quý thể sống Ngƣời, mà nghiên cứu quan điểm Ngƣời đạo đức, quan điểm đã, đạo dài lâu cho nghiệp Đảng ta xây dựng văn hóa dân tộc nói chung xây dựng văn hóa Đảng nói riêng Xuyên suốt tác phẩm Nguời, từ "Đƣờng Cách mệnh” (1927), "Sửa đổi lối làm việc" (1947), "Cần, kiệm, liêm, chính” (1949) "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân" (1969) Di chúc Ngƣời (1969), ta thấy toát lên tinh thần nội dung tu tuởng Hồ Chí Minh đạo đức Khái niệm đạo đức, đƣợc Hồ Chí Minh tập trung đề cập tác phẩm Ngƣời đạo đức xã hội mới, cao đạo đức cách mạng, đạo đức cán bộ, đảng viên Những phẩm chất đạo đức cao quý chung nhất, mà Ngƣời nêu lên cán cách mạng: Một là: Trung với nƣớc, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh độc lập tự Tổ quốc, chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ hồn thành, khó khăn củng vƣợt qua, kẻ thù củng đánh thắng Không phải lần mà nhiều lần, số đối tƣợng định mà nhiều đối tƣợng khác nhau, Ngƣời luôn nhắc nhở rằng, điều chủ chốt đạo đức cách mạng tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, trung với nƣớc, hiếu với dân Hai là: Nhân, nghĩa, trí, dũng Nhân thật yêu thƣơng, giúp đỡ đồng chí đồng bào Vì mà kiên chống lại ngƣời, việc có hại đến Đảng, đến nhân dân Vì mà sẵn sàng chịu cực khố trƣớc ngƣời, hƣởng hạnh phúc sau thiên hạ Vì mà khơng ham giàu sang, không ngại cực khổ, không sợ uy quyền Nghĩa thắng, khơng có tà tâm, khơng làm việc bậy, khơng có việc phải giấu Đảng Trí đầu óc sạch, sáng suốt, dễ hiểu lý luận, dễ tìm phƣơng hƣớng, biết xem ngƣời, xét việc, Dũng dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sửa chừa; cực Nguyễn Văn Hải – Lớp Cao học văn hóa Tiểu luận: Văn hóa đạo đức khổ khó khăn có gan chịu đựng; có gan chống lại vinh hoa phú quý khơng đáng; cần, có gan hy sinh tính mạng Ba là: cần, kiệm, liêm, chính, cần lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có suất cao; khơng lƣời biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm; thấy rõ lao động nghĩa vụ thiêng liêng, nguồn sống, nguồn hạnh phúc Kiệm tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền của nhân dân, nƣớc, thân mình, khơng xa xỉ, khơng hoang phí, khơng bừa bãi; khơng phơ trƣơng hình thức, khơng liên hoan chè chén lu bù Liêm ln ln tơn trọng, gìn giữ công dân; phải sạch, không tham lam; không tham địa vị, không tham tiền tài, khơng tham sung sƣớng, khơng ham ngƣời tâng bốc Chính "nghĩa khơng tà, thẳng thắn, đứng đắn" Đối với khơng tự cao, tự đại, ln ln chịu khó học tập, cầu tiến bộ, ln ln tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa chữa điều dở Đối với ngƣời khơng nịnh hót cấp trên, không xem khinh ngƣời dƣới; luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, khơng dối trá, lừa lọc Đối với việc để việc công lên trên, lên trƣớc việc tƣ, việc nhà cần, kiệm, liêm, ln ln liền với chí cơng, vơ tƣ, tức hết lòng chăm lo công việc chung, không tơ hào, tƣ lợi Trung, hiếu, nhân, nghĩa, trí, dũng, cần, kiệm, liêm, chính, cơng, vơ tƣ khái niệm vốn có từ Nho học đạo đức từ lâu đời ông cha ta, song đƣợc Chủ tịch Hồ Chí Minh đổi phát triển, chí có khái niệm đối hẳn nội dung, nhƣ xƣa trung với vua, hiếu với cha mẹ, trung với nƣớc, hiếu với dân Do đó, phẩm chất đạo đức đƣợc Ngƣời nêu lên phẩm chất đạo đức mới, ngƣời văn hóa Nó kết hợp tinh thần cách mạng giai cấp công nhân với truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc tinh hoa đạo đức nhân loại Đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên theo tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh có tầm sâu rộng hơn, vƣợt qua khuôn khố quốc gia để tạo nên kết hợpp hài hòa nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nƣớc với chủ nghĩa quốc tế vô sản, xem "bốn phƣơng vô sản anh em" Nguyễn Văn Hải – Lớp Cao học văn hóa Tiểu luận: Văn hóa đạo đức CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC VÀ VĂN HÓA TRONG Xà HỘI HIỆN NAY Đạo đức Đảng viên Trong sống với nhiều áp lực chi phối tiền bạc, danh vọng, số cán Đảng viên sai với quy chuẩn đạo đức Sự suy thoái đạo đức, lối sống dẫn đến tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu dân phận không nhỏ cán Đảng viên diễn nghiêm trọng suy thoái đạo đức cán Đảng viên : - Suy thoái đạo đức, lối sống phần lớn cán Đảng viên - Trong nội bộ,phƣơng thức hoạch định, tổ chức tham mƣu ngày tăng, trƣớc thâm hụt nhỏ, bớt xén Nay chia chát, đấu thầu - Chủ nghĩa hội, chủ nghĩa cá nhân có chiều hƣớng gi tăng - Nói nhiều làm ít, nói mà khơng làm - Quan liêu, xa dân, thích nghe thành tích, ngại nghe thật - Tham nhũng, nhũng nhiễu dân gây hậu nặng nề nhiều mặt Tóm lại, tình trạng suy thối tƣ tƣởng trị, phẩm chất đạo đức, lối sống dẫn đến tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu phận không nhỏ cán công chức, Đảng viên diễn nghiêm trọng làm cho nhân dân bất bình, lo lắng, giảm lòng tin Đảng, nhà nƣớc, nhân tố kiềm hãm bƣớc tiến công đổi nguy cơ, hiểm họa lớn đe dọa tồn vong Đảng, chế độ ta Đạo đức học sinh sinh viên Vấn đề ngày trở nên nghiêm trọng, học sinh mầm non biết nói tục, chửi thề, bắt chƣớc hành vi “nhạy cảm” phim ảnh Học sinh tiểu học xé trƣớc mặt thầy cô bị điếm thấp Học sinh trung học vô lễ với thầy cô, sửa điểm sổ liên lạc, đánh xé quần áo Sinh viên mua điểm, chép luận văn Ngoài ra, thiếu niên có biểu sống huởng thụ, coi nặng vật chất, tiêu sài hoang phí, luời lao động, sống ích kỉ Nguyễn Văn Hải – Lớp Cao học văn hóa Tiểu luận: Văn hóa đạo đức Đạo đức xã hội Hiện trạng đạo đức suy thoái gây nhức nhối cho xã hội, làm cho lòng dân khơng n, xã hội tiềm ẩn ổn định An ninh xã hội an toàn sống bị đe dọa Những biếu chứng tỏ rằng, dù khỏi lạm phát khủng hoảng kinh tế từ năm 1996, nhung duờng nhƣ phải đối mặt với xuống cấp đạo đức tinh thần xã hội, từ đỏ vỡ, phân rã gia đình (ly ly thân, xung đột hệ) đến giảm sút nghiêm trọng vai trò ý nghĩa đạo đức quan hệ ngƣời co quan, công sở, Đảng, quyền tổ chức đồn hệ thống trị Khi nói đến “văn hóa giao thông” hẳn biết ngƣời tham gia giao thông phải tôn trọng trật tự luật giao thông, cụ thể hon không vƣợt đèn đỏ, không ngƣợc chiều, V V Có nói tình hình văn hóa giao thơng kết cảu đạo đức xã hội luật pháp bị coi thƣờng, nghiêm trọng đến mức ngƣời biết làm điều sai điều xấu nhƣng khơng biết xấu hổ với xung quanh, với Khi lòng tự trọng bị văn hóa bệnh viện tất loại văn hóa khác trở nên thiếu hụt Chữa bệnh xây dựng văn hóa gaio thơng phải chữa tử gốc, xây móng đạo đức xã hội với việc hình thành nhân cách lối sống thành thói quen văn minh xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đạo đức văn hóa người xã hội Việt Nam 4.1 Xây dựng ngưòi chiến lược hàng đầu Cách mạng Con ngƣời phải đƣợc đặt vào vị trí trung tâm phát triển Nó vừa nằm chiến lƣợc phát triển kinh tế- xã hội đất nƣớc với nghĩa rộng, vừa nằm chiến lƣợc giáo dục - đào tạo theo nghĩa hẹp Ngƣời khẳng định :Muốn xây dựng CNXH, trƣớc hết cần có ngƣời XHCN Hồ Chí Minh quan niệm “Vì lợi ích mƣời năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm thi phải trồng ngƣời.” Đe “trồng ngƣời”, có nhiều biện pháp, nhƣng giáo dục - đào tạo biện pháp quan trọng bậc Bởi giáo dục tốt tạo tính thiện, đem lại tƣơng lai tƣơi sáng cho hệ trẻ Ngƣợc lại giáo dục tồi ảnh hƣởng xấu đến hệ trẻ Hồ Chí Minh nói vai trò giáo dục: Một dân tộc dốt dân tộc yếu: dốt dại,dại hèn Cho nên phải chống giặc dốt nhƣ chống giặc đói, giặc ngoại xâm, giặc nội xâm Muốn có cán tốt, cơng dân tốt, phải “trồng” dĩ nhiên công phu Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy Nguyễn Văn Hải – Lớp Cao học văn hóa 10 Tiểu luận: Văn hóa đạo đức mối quan hệ biện chứng giáo dục với cách mạng giáo dục với nghiệp giải phóng dân tộc kiến thiết đất nƣớc: “muốn giữ vững độc lập, muốn làm cho dân mạnh, nƣớc giàu ngƣời Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi mình, bốn phận mình, phải có kiến thức để tham gia vào cơng xây dựng đất nƣớc Vì thế, giáo dục có tầm quan trọng hàng đầu chiến lƣợc ngƣời, giáo dục đào tạo nên chất ngƣời, nên nhân tài Trong Nhật ký tù, Bác viết: “Hiền phải đâu tính sẵn Phần nhiều giáo dục mà nên” Chiến lƣợc giáo dục hạt nhân chiến lƣợc ngƣời, cung cấp trí thức mới, đào tạo nên nhân tài cho cho đất nƣớc Gửi thƣ cho học sinh nhân ngày khai trƣơng nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa, tháng 9/1945, Bác viết:”Ngày nay, cháu đƣợc may mắn cha anh đƣợc hƣởng giáo dục nƣớc độc lập, giáo dục đào tạo cháu nên ngƣời cơng dân có ích cho nƣớc Việt Nam, giáo dục làm phát triển hồn tồn lực sẵn có cháu Đó giáo dục “vì lợi ích trăm năm” đất nƣớc Trong năm vừa qua, phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kế số cán chủ chốt cấp, yếu phẩm chất lực thoái hóa, biến chất trị, tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống, tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, có tƣ đối mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa Đại hội X đề mục tiêu năm tới giáo dục đào tạo là: Nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện, đổi cấu tổ chức, nội dung, phƣơng pháp dạy học, thực “chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa” chấn hƣng giáo dục Việt Nam Nội dung phƣơng pháp giáo dục phải tồn diện, đức, trí, thế, mỹ, phải đạo đức, lý tƣởng tình cảm cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa lên hàng đầu Hai mặt đức, tài thống với nhau, không tách rời nhau, “đức” gốc, tảng cho tài phát triển Phải kết họp nhận thức hành động, lời nói với việc làm Có nhƣ “học để làm ngƣời” “Trồng ngƣời” công việc “trăm năm”, nóng vội “một sớm chiều”, khơng thể làm lúc xong, tùy tiện, đến đâu hay đến Nhận thức giải vấn đề có ý nghĩa thƣờng trực, bền bỉ suốt đời ngƣời, suốt thời kì độ lên CNXH Vì khơng đƣợc coi nhẹ, nhãng nghiệp giáo dục Theo tinh thần V.I Lênin: “ Học Nguyễn Văn Hải – Lớp Cao học văn hóa 11 Tiểu luận: Văn hóa đạo đức học nữa, học mãi” Khống Tử: “Học chán, dạy khơng biết mỏi”, Hồ Chí Minh cho rằng: “việc học khơng cùng, sống phải học” Cả đời chủ tịch Hồ Chí Minh hình mẫu ngƣời nhân văn thời đại Trong ngƣời Hồ Chủ tịch thống lòng yêu thƣơng ngƣời với lòng tin, tơn trọng ý chí hành động triệt để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng ngƣời 4.2 Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vói vấn đề xây dựng văn hóa Đảng Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) Đảng ta nêu rõ rằng, xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc nội dung việc xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Nghị Đại hội VIII Đảng yêu cầu: đƣa nhân tố văn hóa, tinh thần thấm sâu vào lĩnh vực đời sống xã hội Nghị Trung ƣơng 5, khóa VIII, ghi rõ: "Để đảm bảo lãnh đạo Đảng văn hóa, phải xây dựng văn hóa từ Đảng, máy nhà nƣớc "và khẳng định rằng: "Đặt trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống đời sống văn hóa lành mạnh xã hội, trƣớc hết tố chức đảng nhà nƣớc, đồn quần chủng gia đình " Nghị Đại hội IX Đảng lần u cầu: "Nâng cao tính văn hóa hoạt động kinh tế, trị, xã hội sinh hoạt nhân dân" Kết luận Hội nghị Trung uơng 10, khóa IX, nhấn mạnh: Tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng tu tuởng, đạo đức, lối sống đời sống lành mạnh xã hội, truớc hết tổ chức đảng nhà nuớc Trong Diễn văn đọc Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng, Tống Bí thu Nơng Đức Mạnh yêu cầu phải phấn đấu để tổ chức đảng đoàn thể, quan nhà nuớc "một tam gƣcmg văn hóa xã hội" Nhắc lại nghị nói để thấy rõ tính bách nhiệm vụ xây dựng văn hóa Đảng nay; để thấy rõ muốn xây dựng đuợc tu tuởng, đạo đức, lối sống đời sống văn hóa lành mạnh xã hội, truớc hết phải xây dựng đuợc phẩm chất tố chức Đảng máy Nhà nƣớc Đối chiếu với tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đạo đức mà vừa đề cập, ta thấy rõ vai trò quan trọng biết dƣờng đạo đức cách mạng việc xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc nói chung, xây dựng văn hóa Đảng nói riêng Khơng phải ngẫu nhiên Di chúc Nguyễn Văn Hải – Lớp Cao học văn hóa 12 Tiểu luận: Văn hóa đạo đức Ngƣời nói Đảng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đạo đức: "Đảng ta Đảng cầm quyền Moi đảng viên cán phải thật thẩm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần, kiệm, liêm, chính, cơng, vơ tƣ Phải giữ gìn Đảng ta thật sạch, phải xứng đáng ngƣời lãnh đạo, ngƣời đày tớ thật trung thành nhân dân " Nguyễn Văn Hải – Lớp Cao học văn hóa 13 Tiểu luận: Văn hóa đạo đức CHƯƠNG III: KẾT LUẬN Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh hình mẫu nguời nhân văn thời đại Trong nguời Hồ Chí minh thống lòng u thuơng ngƣời với lòng tin,sự tơn trọng y chí hành động triệt để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng ngƣời Tính nhân văn cao tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đặt hạnh phúc nhân dân lên hết Ở Hồ Chí Minh nhân dân khơng phải khái niệm chung chung, mơ hồ mà cộng đồng việt nam ngƣời, đời, hoàn cảnh cụ thể Cho đến lúc xa, ngƣời nghĩ đến đoàn kết toàn dân, phát triển tiến Đảng, dân tộc; ngƣời dành mn ngàn tình thƣơng u cho ngƣời Lời dạy Bác mn vàn kính u tâm niệm niên Đảng nhà nƣớc ta dành quan tâm tin tƣởng đặc biệt hệ trẻ, niềm cỗ vũ lớn lao, lao động mạnh mẽ để tuổi trẻ tự tin,vững bƣớc./ Những lời dạy Bác Hồ đạo đức cách mạng, Đảng ta, cán bộ, Đảng viên, ngày mang tính thời nóng hổi; phẩm chất trung với Đảng, trung với nƣớc, hiếu với dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng, vơ tƣ, nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân, đảng viên trƣớc, làng nƣớc theo sau khơng cũ Nếu có gọi cũ nhận thức lời dạy Bác không đến nơi, đến chốn, không thật đầy đủ nhuần nhuyễn, nói mà khơng đơi với làm, nói nhiều làm ít, khiến cho đời sống văn hóa Đảng, đời sống đạo đức, có biểu suy thối nghiêm trọng Trong vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đòi hỏi phải khắc phục đƣợc tình trạng suy thoái tƣ tƣởng, đạo đức lối sống cán bộ, đảng viên, đặc biệt tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, bệnh nguy hiểm đục khoét thể sống Đảng ta Trong chiến đấu sinh tử này, cán bộ, đảng viên phải đề cao trách nhiệm tu dƣỡng thực hành tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hải – Lớp Cao học văn hóa 14 Tiểu luận: Văn hóa đạo đức TÀI LIỆU THAM KHẢO Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh giáo dục - NXB LĐ Hà Nội 2005 2./ Giáo trình Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh - Bộ giáo dục đào tạo Thƣ viện tài liệu (www.tailieu.vn) Báo điện tử (www.baomoi.com) Báo Đà nẵng (www.baodanang.com.vn ) Tạp chí cộng sản (www.tapchicongsan.org.vn ) Nghị TƢ Khóa VIII Kết luận Hội nghị TƢ 10 Khóa IX Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Nguyễn Văn Hải – Lớp Cao học văn hóa 15 ... Tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh phận tƣ tƣởng văn hóa Hồ Chí Minh Nói cách khác, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đạo đức phận tƣ tƣởng Hồ Chí Minh văn hóa, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh văn hóa lại Nguyễn Văn Hải –... Quý Đức mơn Văn hóa – Đạo đức, thân xây dựng tiếu luận “Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vấn đề văn hóa đạo đức xây dựng ngƣời mói ”Nhằm soi rõ đƣờng mà Đảng nhân dân ta đi, đề cao nhiệm vụ xây dựng đất nƣớc,... Lớp Cao học văn hóa Tiểu luận: Văn hóa đạo đức phận tƣ tƣởng Hồ Chí Minh nói chung Chủ tịch Hồ Chí Minh gƣơng tiêu biểu, mẫu mực tuyệt vời đạo đức, không đạo đức ngƣời xã hội mà đạo đức lãnh tụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: Văn hóa đạo đức. Đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới, Tiểu luận: Văn hóa đạo đức. Đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay