Dự án Sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao kết hợp năng lượng mặt trời Phương Anh 0918755356

114 12 2
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2018, 14:38

Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  THUYẾT MINH DỰ ÁN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KẾT HỢP ĐIỆN MẶT TRỜI PHƯƠNG ANH Địa điểm: Chủ đầu tư: _ Tháng 7/2017 _ Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  THUYẾT MINH DỰ ÁN TRANG TRẠI ĐIỆN MẶT TRỜI KẾT HỢP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ THAM QUAN DU LỊCH THẠNH TRỊ - SÓC TRĂNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chương II 11 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 11 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 11 I.2 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 14 II Quy mô sản xuất dự án 16 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 16 II.2 Quy mô đầu tư dự án 23 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 23 III.1 Địa điểm xây dựng 24 III.2 Hình thức đầu tư 24 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 24 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 24 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 25 Chương III 26 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 26 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 26 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 27 II.1 Công nghệ sản xuất nông nghiệp 27 Cơng nghệ ni bò chun thịt 27 Cơng nghệ xử lý, đóng gói, bảo quản chế biến sau thu hoạch ăn 30 Cơng nghệ dán nhãn, đóng gói sản phẩm mã vạch 31 Công nghệ sản xuất VietGAP – GlobalGAP cho ăn 33 II.2 Công nghệ sản xuất điện lượng mặt trời 37 Chương IV 39 CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 39 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 39 II Các phương án xây dựng cơng trình 39 III Phương án tổ chức thực 40 Các phương án kiến trúc 40 Phương án quản lý, khai thác 42 Giải pháp sách dự án 42 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 42 Chương V 43 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 43 I Đánh giá tác động môi trường 43 I.1 Các loại chất thải phát sinh 43 I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 44 I.3 Phương án phòng chống cố vệ sinh an toàn lao động 46 II Giải pháp phòng chống cháy nổ 46 Chương VI 46 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 46 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 47 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 49 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 54 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 54 Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC 55 Các thông số tài dự án 55 3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 55 3.2 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu 56 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) 56 3.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) 57 KẾT LUẬN 58 I Kết luận 58 II Đề xuất kiến nghị 58 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 59 Bảng tổng mức đầu tư, nguồn vốn tiến độ thực dự án 59 Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 63 Bảng phân tích doanh thu dòng tiền dự án 92 Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 107 Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 109 Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 111 Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 113 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: Giấy chứng nhận ĐKKD số: Đại diện pháp luật: Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh  Địa điểm xây dựng: Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án  Tổng mức đầu tư: 4.862.203.649.000 đồng Trong đó:  Vốn tự có (tự huy động): 709.953.649.000 đồng  Vốn vay tín dụng : 4.152.250.000.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến thị trường tiêu thụ chủ trương lớn Đảng Nhà nước Hiện nay, nhiều địa phương xây dựng triển khai thực chương trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh số tỉnh Lâm Đồng tiến hành triển khai đầu tư xây dựng khu nông nghiệp cơng nghệ cao với hình thức, quy mơ kết hoạt động đạt nhiều mức độ khác Đối với Sóc Trăng, thực chủ trương đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nông thôn, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng đại, ứng dụng công nghệ cao, hướng mạnh vào sản xuất sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh loại thực phẩm tươi sống mơ hình sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh Tuy nhiên, giai đoạn sản xuất nơng nghiệp tỉnh nhà có nhiều thay đổi theo hướng nơng nghiệp an tồn nơng nghiệp cơng nghệ cao Trong địa bàn tỉnh có số Trung tâm nghiên cứu,… lại chưa có đơn vị thực mơ hình canh tác nơng nghiệp cơng nghệ cao theo hướng sản xuất mang tính hang hóa thực sự, Cơng ty chúng tơi hình thành phận hoạt động lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện lượng, chuyển giao mơ hình sản xuất nông nghiệp theo định hướng phát triển ngành nơng nghiệp tỉnh, khó khăn lớn quỹ đất để sản xuất, sở vật chất ban đầu,… để chúng tơi trực tiếp khảo nghiệm, thực nghiệm mơ hình phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Từ hình thành vùng sản xuất nơng nghiệp công nghệ cao, kết hợp sản xuất điện lượng mặt trời, với mục đích nâng cao giá trị gia tăng,… tỉnh nhà, đồng thời nơi tiếp nhận công nghệ sản xuất tiên tiến – cơng nghệ cao tiến hành thực nghiệm mơ hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu phù hợp với điều kiện sản xuất tỉnh nhà, làm sở cho việc sản xuất, mang tính hàng hóa lớn có khả cạnh tranh cao thị trường nước, đặc biệt trọng đến thị trường xuất khẩu, vốn mạnh Công ty Để triển khai thực nhiệm vụ nêu trên, Công ty tiến hành nghiên cứu lập dự án “Dự án Trang trại điện mặt trời kết hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao tham quan du lịch Thạnh Trị - Sóc Trăng” trình Cơ quan ban ngành, xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư, giao nguồn quỹ đất phù hợp tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực dự án IV Các pháp lý  Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  Nghị 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn;  Quyết định số 2457/QĐ-TTg, ngày 31/12/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển cơng nghệ cao đến năm 2020; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh  Quyết định số 176/QĐ-TTg, ngày 29/01/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020;  Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng;  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường  Quyết định số 2068/QĐ-TT, ngày 25/11/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển lượng tái tạo Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”;  Quyết định số 428/QĐ-TTg, ngày 18/3/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh “Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030”;  Quyết định số 11//2017/QĐ-TTg, ngày 11/4/2017 Thủ tướng Chính phủ chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời Việt Nam”;  Văn 262/TTg-ĐMDN, ngày 19/2/2016 Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể xếp, đổi Cty Lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Sóc Trăng;  Văn 8612/BNN-QLDN, ngày 20/10/2015 Bộ NN&PTNT thẩm định, phê duyệt phương án tổng thể xếp đổi Cty LN thuộc UBND tỉnh Sóc Trăng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Tổ chức tiếp nhận công nghệ, thực nghiệm biện pháp kỹ thuật, xây dựng mơ hình sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao - Các công nghệ ứng dụng thực dự án chủ yếu tập trung vào công nghệ cao, công nghệ tiên tiến so với mặt cơng nghệ sản xuất nơng nghiệp tỉnh Góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà - Góp phần thúc đẩy nông nghiệp tỉnh nhà phát triển theo hướng cơng nghệ cao, mang tính hàng hóa - Hình thành mơ hình điểm sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao, sản phẩm phục vụ thị trường nước xuất khẩu,… - Tiếp nhận ứng dụng công nghệ sản xuất điện lượng mặt trời, góp phần phát triển nguồn lượng xanh, xem nguồn lượng tương lai giới V.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng khu sản xuất ăn loại theo tiêu chuẩn VietGAP để hàng năm cung cấp cho thị trường khoảng 4.000 sản phẩm chất lượng cao - Chăn ni bò chun thịt cơng nghệ cao, với tiêu chí hữu Để hàng năm cung cấp cho thị trường khoảng 1.500 bê bán giống 2.000 bò thịt chất lượng cao Khu vực trồng cỏ, dự án kết hợp lắp đặt pin lượng mặt trời để sản xuất điện lượng mặt trời với công suất 300MW - Tồn sản phẩm nơng nghiệp cơng nghệ cao dự án gắn mã vạch, từ truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến cơng đoạn trình sản xuất - Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trường Xung quanh khu vực thực dự án, trồng cỏ phục vụ chăn ni bò cơng nghệ cao cách ly với khu vực, hình thành hàng rào sinh học, đồng thời khai thác hiệu quỹ đất giao Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh Ảnh: Mơ hình trồng cỏ sản xuất nơng nghiệp công nghệ cao kết hợp sản xuất điện lượng mặt trời Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 10 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh TT V KHOẢN MỤC Năm Lợi nhuận sau thuế 80.143.960 TT KHOẢN MỤC Năm I Tổng doanh thu năm Ng.đồng Thu từ sản lượng ăn loại - Sản lượng Đơn giá Thu từ ni bò thịt cơng nghệ cao 2.1 Bê bán giống - 2029 13 2031 15 2030 14 80.143.960 2032 16 Tấn Ng.đồng - Số lượng Con - Đơn giá Ng.đồng 2.2 Bò đực bán thịt - Số lượng Con - Đơn giá Ng.đồng Thu từ bán điện Ng.đồng - Số lượng - Đơn giá (9,35 Uscents/kWh) II Tổng chi phí năm KWh Ng.đồng ngàn đồng Chi phí sản xuất - tiêu thụ ăn Chi phí sản xuất - bò thịt cơng nghệ cao Chi phí sản xuất điện mặt trời Chi phí quảng bá sản phẩm 0,5% Chi phí khác 0,5% Lương quản lý điều hành 1,0% 35% 35% 4% Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 100 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh TT KHOẢN MỤC Khấu hao TSCĐ Chi phí lãi vay Năm 2031 15 2032 16 2033 17 2034 18 "" III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT KHOẢN MỤC Năm I Tổng doanh thu năm Ng.đồng Thu từ sản lượng ăn loại - Sản lượng Đơn giá Thu từ nuôi bò thịt cơng nghệ cao 2.1 Bê bán giống - Tấn Ng.đồng - Số lượng Con - Đơn giá Ng.đồng 2.2 Bò đực bán thịt - Số lượng Con - Đơn giá Ng.đồng Thu từ bán điện Ng.đồng - Số lượng - Đơn giá (9,35 Uscents/kWh) II Tổng chi phí năm Chi phí sản xuất - tiêu thụ ăn Chi phí sản xuất - bò thịt cơng nghệ cao KWh Ng.đồng ngàn đồng 35% 35% Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 101 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh TT KHOẢN MỤC Năm Chi phí sản xuất điện mặt trời Chi phí quảng bá sản phẩm 0,5% Chi phí khác 0,5% Lương quản lý điều hành 1,0% Khấu hao TSCĐ Chi phí lãi vay 2033 17 2034 18 2035 19 2036 20 4% "" III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT KHOẢN MỤC Năm I Tổng doanh thu năm Ng.đồng Thu từ sản lượng ăn loại - Sản lượng Đơn giá Thu từ ni bò thịt công nghệ cao 2.1 Bê bán giống - Tấn Ng.đồng - Số lượng Con - Đơn giá Ng.đồng 2.2 Bò đực bán thịt - Số lượng Con - Đơn giá Ng.đồng Thu từ bán điện Ng.đồng - Số lượng - Đơn giá (9,35 Uscents/kWh) KWh Ng.đồng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 102 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh TT II KHOẢN MỤC Tổng chi phí năm Năm 0,5% Chi phí khác 0,5% Lương quản lý điều hành 1,0% Khấu hao TSCĐ Chi phí lãi vay 2036 20 2037 21 2038 22 ngàn đồng Chi phí sản xuất - tiêu thụ ăn Chi phí sản xuất - bò thịt cơng nghệ cao Chi phí sản xuất điện mặt trời Chi phí quảng bá sản phẩm 2035 19 35% 35% 4% "" III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT KHOẢN MỤC Năm I Tổng doanh thu năm Ng.đồng Thu từ sản lượng ăn loại - Sản lượng Đơn giá Thu từ ni bò thịt cơng nghệ cao 2.1 Bê bán giống - 454.970.391 454.970.391 140.000.000 140.000.000 Tấn 4.000 4.000 Ng.đồng 35.000 35.000 105.204.006 105.204.006 44.400.000 44.400.000 - Số lượng Con 1.480 1.480 - Đơn giá Ng.đồng 30.000 30.000 60.804.006 60.804.006 1.900 1.900 2.2 Bò đực bán thịt - Số lượng Con Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 103 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh TT KHOẢN MỤC Năm - Đơn giá Ng.đồng Thu từ bán điện Ng.đồng - Số lượng - Đơn giá (9,35 Uscents/kWh) II Tổng chi phí năm 0,5% Chi phí khác 0,5% Lương quản lý điều hành 1,0% Khấu hao TSCĐ Chi phí lãi vay 2039 23 2040 24 Ng.đồng ngàn đồng 2038 22 KWh Chi phí sản xuất - tiêu thụ ăn Chi phí sản xuất - bò thịt cơng nghệ cao Chi phí sản xuất điện mặt trời Chi phí quảng bá sản phẩm 2037 21 35% 35% 4% "" III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT KHOẢN MỤC Năm I Tổng doanh thu năm Ng.đồng Thu từ sản lượng ăn loại - Sản lượng Đơn giá Thu từ ni bò thịt cơng nghệ cao 2.1 Bê bán giống - 454.970.391 454.970.391 140.000.000 140.000.000 Tấn 4.000 4.000 Ng.đồng 35.000 35.000 105.204.006 105.204.006 44.400.000 44.400.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 104 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh KHOẢN MỤC TT 2039 23 Năm - Số lượng Con - Đơn giá Ng.đồng 2040 24 2.2 Bò đực bán thịt - Số lượng Con - Đơn giá Ng.đồng Thu từ bán điện Ng.đồng - Số lượng - Đơn giá (9,35 Uscents/kWh) II Tổng chi phí năm KWh Ng.đồng ngàn đồng Chi phí sản xuất - tiêu thụ ăn Chi phí sản xuất - bò thịt cơng nghệ cao Chi phí sản xuất điện mặt trời Chi phí quảng bá sản phẩm 0,5% Chi phí khác 0,5% Lương quản lý điều hành 1,0% Khấu hao TSCĐ Chi phí lãi vay 35% 35% 4% "" III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế V TT KHOẢN MỤC I Tổng doanh thu năm Thu từ sản lượng ăn loại Năm 2041 25 Ng.đồng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 105 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh KHOẢN MỤC TT - Sản lượng - Đơn giá Thu từ ni bò thịt công nghệ cao Năm 2041 25 Tấn Ng.đồng 2.1 Bê bán giống - Số lượng Con - Đơn giá Ng.đồng 2.2 Bò đực bán thịt - Số lượng Con - Đơn giá Ng.đồng Thu từ bán điện Ng.đồng - Số lượng - Đơn giá (9,35 Uscents/kWh) II Tổng chi phí năm Chi phí sản xuất - tiêu thụ ăn Chi phí sản xuất - bò thịt cơng nghệ cao Chi phí sản xuất điện mặt trời Chi phí quảng bá sản phẩm 0,5% Chi phí khác 0,5% Lương quản lý điều hành 1,0% Khấu hao TSCĐ Chi phí lãi vay KWh Ng.đồng ngàn đồng 35% 35% 4% "" III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 106 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Chênh lệch Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 107 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Chênh lệch Thứ 20 Thứ 21 Thứ 22 Thứ 23 Thứ 24 Thứ 25 Cộng Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn:16 năm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 1,45 10 tháng 108 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i=2,16% Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Chênh lệch Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 109 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i=2,16% Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Chênh lệch Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Thứ 21 Thứ 22 Thứ 23 Thứ 24 Thứ 25 Khả hồn vốn có chiết khấu = Thời gian hoàn vốn: 20 năm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 1,14 tháng 110 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i= 2,16% Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 111 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i= 2,16% Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Thứ 21 Thứ 22 Thứ 23 Thứ 24 Thứ 25 Cộng Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt NPV: 634.669.363 112 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 113 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh Chỉ tiêu Năm Lãi suất chiết khấu 6,45 Hệ số 1,0 Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= 6,45 > 2,16% Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Chứng tỏ dự án có hiệu 114 ... vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh Ảnh: Mơ hình trồng cỏ sản xuất nơng nghiệp công nghệ cao kết hợp sản xuất điện lượng mặt trời Đơn... Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 26 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ II.1 Công nghệ sản xuất. . .Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp điện mặt trời Phương Anh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  THUYẾT MINH DỰ ÁN TRANG TRẠI ĐIỆN MẶT TRỜI KẾT HỢP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án Sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao kết hợp năng lượng mặt trời Phương Anh 0918755356, Dự án Sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao kết hợp năng lượng mặt trời Phương Anh 0918755356

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay