Bài thu hoạch Nghị quyết trung ương 7 khóa 12 dành cho cán bộ công chức, viên chức

18 11 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2018, 14:07

Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán công chức, viên chức Download.com.vn Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán công chức, viên chức - Mẫu ĐẢNG ỦY…… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ…… *** Hà Nội, ngày … tháng năm 2018 BẢN THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII) Họ tên: …………… Chức vụ Đảng, quyền: Đảng viên………… Đơn vị công tác: …………………………… NỘI DUNG THU HOẠCH I Nhận thức thân Nghị quyêt Trung ương khóa XII Những nội dung Nghị số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 “Tập trung xây dựng đội ngũ cán cấp, cấp chiến lược, đủ phẩm chất, lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” Nghị số 26-NQ/TW đưa giải pháp nhằm thực quán việc bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện khơng người địa phương; khuyến khích thực chức danh khác, chức danh chủ tịch UBND Đề án xác định việc kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công tác cán quản lý đội ngũ cán khâu đột phá Cấp uỷ uỷ ban kiểm tra cấp tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm cấp kịp thời xử lý Đặc biệt trọng cơng tác giáo dục trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên hệ trẻ gắn với việc học tập làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán cấp chiến lược, bí thư cấp ủy cấp; kiểm soát, quản lý tốt đội ngũ cán bộ… Những nội dung Nghị số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 “Cải cách sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang người lao động doanh nghiệp” Việc cải cách sách tiền lương nhằm sớm xây dựng hệ thống sách tiền lương quốc gia khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống trị sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực tiến cơng xã hội Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán công chức, viên chức Download.com.vn Hội nghị trung ương khóa 12 tập trung xây dựng đề án riêng, gồm đề án cải cách sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang người lao động doanh nghiệp đề án cải cách sách BHXH, có tính tương quan lẫn Những nội dung Nghị số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 “Cải cách sách bảo hiểm xã hội” Phát triển hệ thống sách BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, đại hội nhập quốc tế theo nguyên tắc "đóng - hưởng", "cơng bằng", "bình đẳng", "chia sẻ" "bền vững"… Bảo hiểm xã hội trụ cột hệ thống an sinh xã hội kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực tiến bộ, cơng xã hội, bảo đảm ổn định trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước II Liên hệ thực tiễn với thân nhiệm vụ trị giao ngành, lĩnh vực quan, đơn vị nơi công tác để triển khai thực có hiệu Nghị Trung ương khóa XII Là Đảng viên, tơi ý thức quan tâm đến vấn đề mà nghị Hội nghị trung ương đề ra; đặc biệt nội dung liên quan đến xây dựng đội ngũ cán cấp - Nghiên cứu, ứng dụng khoa học cơng nghệ vào cơng cơng việc giao, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội; tự học trau dồi kiến thức kĩ nghiệp vụ chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kĩ góp phần nâng cao lực phẩm chất nghề nghiệp; - Bản thân tuyên truyền sâu rộng quần chúng nhân dân, người thân cán vấn đề cấp thiết mà Nghị nêu Xác định rõ trách nhiệm vận mệnh Đảng, dân tộc thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước hành động cụ thể: Cần xác định trách nhiệm nhiệm vụ mình, ln phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ giao; Ln học tập đổi theo đường lối sách Đảng Nhà nước; - Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu cao cơng tác Ln khơng ngừng học hỏi để thích ứng với thay đổi Cố gắng phấn đấu trau dồi chun mơn để có kiến thức chun môn sâu rộng nhằm hướng dẫn, phổ biến cho thành viên để toàn tập thể đạt kết tốt nhất; - Ln khắc phục khó khăn, đồn kết tương trợ đồng nghiệp để hồn thành tốt cơng việc giao Thực tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống biểu tiêu cực quan liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy quy chế làm việc đơn vị III Đề xuất, kiến nghị để thực thắng lợi Nghị Trung ương khóa XII thời gian tới - Cần có sách phát triển đội ngũ cán có phẩm chất chun mơn, kỹ tốt Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán cơng chức, viên chức Download.com.vn để góp phần xây dựng phát triển đất nước; - Thực nghiêm, quán nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo trực tiếp, tồn diện cơng tác cán quản lý đội ngũ cán hệ thống trị Chuẩn hố, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đơi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo bảo vệ cán dám nghĩ, dám làm, dám đột phá lợi ích chung Phân cơng, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực xử lý nghiêm minh sai phạm; - Xây dựng đội ngũ cán phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới; thông qua hoạt động thực tiễn phong trào cách mạng nhân dân; đặt tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với đổi phương thức lãnh đạo Đảng, kiện toàn tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng nhân tài; - Xây dựng sách tiền lương tạo động lực nâng cao suất lao động hiệu làm việc người lao động, góp phần quan trọng thực tiến công xã hội, bảo đảm ổn định trị - xã hội; thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng phát triển bền vững; - Thực chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng theo suất lao động, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu công việc, đạo đức cơng vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần làm nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động hệ thống trị; NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán công chức, viên chức - Mẫu Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán công chức, viên chức Download.com.vn ĐẢNG BỘ XÃ… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ…………………… … , ngày… tháng … năm 2018 BÀI THU HOẠCH Học tập Nghị Trung ương (khoá XII) Họ tên: Chức vụ: Sau học tập Nghị Trung ương (khố XII) qua sóng trực tiếp Đài PT-TH Quảng Bình Tơi nhận thấy: Sau tiếp thu Nghị số 26-NQ/TW tập trung xây dựng đội ngũ cán cấp, cấp chiến lược, đủ phẩm chất, lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, thân tơi nhận thức sau: * Về thực trạng Công tác cán bám sát quan điểm, nguyên tắc Đảng, ngày vào nếp đạt kết quan trọng Đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, thị sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, quy chế để tổ chức thực Các quy trình cơng tác cán ngày chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học dân chủ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức quan tâm, bước gắn với chức danh, với quy hoạch sử dụng cán Chủ trương luân chuyển kết hợp với bố trí số chức danh lãnh đạo không người địa phương đạt kết bước đầu Công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ trị nội quan tâm thực có hiệu hơn; kỷ cương, kỷ luật tăng cường Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh số tổ chức, cá nhân vi phạm góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe ngăn chặn tiêu cực, làm bước đội ngũ cán bộ, củng cố niềm tin cán bộ, đảng viên nhân dân Đảng, Nhà nước Tuy nhiên, nhìn tổng thể, đội ngũ cán đơng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán xảy nhiều nơi; liên thông cấp, ngành hạn chế Tỉ lệ cán trẻ, cán nữ, cán người dân tộc thiểu số chưa đạt mục tiêu đề Thiếu cán lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học chuyên gia đầu ngành nhiều lĩnh vực Năng lực đội ngũ cán chưa đồng đều, có mặt hạn chế, yếu kém; nhiều cán bộ, có cán cấp cao thiếu tính chun nghiệp, làm việc khơng chun mơn, sở trường; trình độ ngoại ngữ, kỹ giao tiếp khả làm việc mơi trường quốc tế nhiều hạn chế Khơng cán trẻ thiếu lĩnh, ngại rèn luyện Một phận không nhỏ cán phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, có biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" Một số cán lãnh đạo, quản lý, có cán cấp chiến lược, thiếu Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán cơng chức, viên chức Download.com.vn gương mẫu, uy tín thấp, lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm Khơng cán quản lý doanh nghiệp nhà nước thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tính Đảng, lợi dụng sơ hở chế, sách, pháp luật, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản Nhà nước, gây hậu nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật đảng xử lý theo pháp luật Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội , có cán cao cấp, chậm ngăn chặn, đẩy lùi Cơng tác cán nhiều hạn chế, bất cập, việc thực số nội dung hình thức Đánh giá cán khâu yếu, chưa phản ánh thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, khơng trường hợp cảm tính, nể nang, dễ dãi định kiến Quy hoạch cán thiếu tính tổng thể, liên thông cấp, ngành, địa phương; dàn trải, khép kín, chưa bảo đảm phương châm "động" "mở" Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán chậm đổi mới, chưa kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn, chưa gắn với quy hoạch theo chức danh Luân chuyển cán thực chủ trương bố trí số chức danh khơng người địa phương, có bí thư cấp ủy cấp bất cập, chưa đạt yêu cầu Việc xếp, bố trí, phân cơng, bổ nhiệm, giới thiệu cán ứng cử tình trạng quy trình chưa người, việc Tình trạng bổ nhiệm cán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có người nhà, người thân, họ hàng, "cánh hẩu" xảy số nơi, gây xúc dư luận xã hội Công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch cơng chức, viên chức nhiều hạn chế, chất lượng chưa cao, chưa đồng đều, có nơi xảy sai phạm, tiêu cực Chủ trương thu hút nhân tài chậm cụ thể hoá chế, sách phù hợp; kết thu hút trí thức trẻ người có trình độ cao chưa đạt yêu cầu Chính sách cán cấp, ngành có mặt thiếu thống nhất, chưa đồng bộ; sách tiền lương, nhà việc xem xét thi đua, khen thưởng chưa thực tạo động lực để cán tồn tâm, tồn ý với cơng việc Phân cấp quản lý cán chưa theo kịp tình hình, tập trung nhiều cấp Một số chủ trương thí điểm đạo chưa liệt, tổ chức thực thiếu quán, đồng chưa kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm Việc kiểm tra, giám sát thiếu chủ động, chưa thường xuyên, nặng kiểm tra, xử lý vi phạm, thiếu giải pháp hiệu để phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm Cơng tác bảo vệ trị nội bị động, chưa theo kịp tình hình, tổ chức máy thiếu ổn định Đầu tư xây dựng đội ngũ làm công tác tổ chức, cán chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; tổ chức máy quan tham mưu nhiều đầu mối, chức năng, nhiệm vụ chưa thật hợp lý; phẩm chất, lực uy tín khơng cán làm cơng tác tổ chức, cán chưa đáp ứng yêu cầu Nguyên nhân hạn chế, yếu - Nhận thức ý thức trách nhiệm số cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo quan, đơn vị cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán công tác cán chưa thật đầy đủ, sâu sắc, tồn diện Cơng tác giáo dục trị, tư tưởng chưa coi trọng mức - Công tác lãnh đạo, đạo, tổ chức thực số nội dung nêu nghị quyết, Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán công chức, viên chức Download.com.vn kết luận Trung ương công tác cán xây dựng đội ngũ cán thiếu liệt, chưa thường xuyên, nghiêm túc; chậm thể chế hoá, cụ thể hố; kiểm tra đơn đốc chưa có chế tài xử lý nghiêm - Một số nội dung cơng tác cán chậm đổi Chưa có tiêu chí, chế hiệu để đánh giá cán bộ, tạo động lực, bảo vệ cán thu hút, trọng dụng nhân tài; sách cán bất cập, chưa phát huy tốt tiềm cán Cơng tác quản lý cán có nơi, có lúc bị bng lỏng; chưa có chế sàng lọc, thay kịp thời người yếu kém, uy tín thấp, khơng đủ sức khoẻ - Phân cơng, phân cấp, phân quyền chưa gắn với ràng buộc trách nhiệm, với tăng cường kiểm tra, giám sát chưa có chế đủ mạnh để kiểm soát chặt chẽ quyền lực Chưa có biện pháp hữu hiệu để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền tiêu cực công tác cán Thiếu chặt chẽ, hiệu phối hợp kiểm tra, tra, giám sát xử lý vi phạm Công tác bảo vệ trị nội chưa đầu tư, quan tâm mức - Chưa phát huy đầy đủ vai trò giám sát quan dân cử; giám sát, phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội; thiếu chế phù hợp để cán bộ, đảng viên gắn bó mật thiết với nhân dân; chưa phát huy có hiệu vai trò, trách nhiệm quan truyền thơng, báo chí - Chức năng, nhiệm vụ quan tham mưu tổ chức, cán chồng chéo, chậm đổi Chưa quan tâm mức xây dựng đội ngũ làm công tác cán bộ; lực, phẩm chất, uy tín số cán chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Còn coi nhẹ công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, xây dựng phát triển lý luận cán công tác cán * Những điểm mới, bao gồm Một là, Bố trí cấp ủy cấp tỉnh, huyện người địa phương Hai là, Đánh giá cán thông qua khảo sát, so sánh Ba là, Lãnh đạo cấp phải trải qua vị trí chủ chốt cấp Bốn là, Xây dựng từ chức, từ nhiệm phải trở thành nếp văn hóa Năm là, Mở rộng thi tuyển để bổ nhiệm cán lãnh đạo Sáu là, Tiến tới xóa bỏ biên chế suốt đời Bảy là, Kiên không để lọt người chạy chức, chạy quyền Tám là, Cải cách tiền lương, nhà để cán toàn tâm, toàn ý với công việc * Về quan điểm, gồm quan điểm sau: - Cán nhân tố định thành bại cách mạng; công tác cán khâu "then chốt" công tác xây dựng Đảng hệ thống trị Xây dựng đội ngũ cán bộ, cán cấp chiến lược nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, công việc hệ trọng Đảng, phải tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ hiệu Đầu tư xây dựng đội ngũ cán đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán cơng chức, viên chức Download.com.vn - Thực nghiêm, quán nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán quản lý đội ngũ cán hệ thống trị Chuẩn hố, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo bảo vệ cán dám nghĩ, dám làm, dám đột phá lợi ích chung Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực xử lý nghiêm minh sai phạm - Tôn trọng hành động theo quy luật khách quan, thường xuyên đổi công tác cán phù hợp với tình hình thực tiễn Xây dựng đội ngũ cán phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới; thông qua hoạt động thực tiễn phong trào cách mạng nhân dân; đặt tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với đổi phương thức lãnh đạo Đảng, kiện toàn tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng nhân tài - Quán triệt nguyên tắc quan hệ đường lối trị đường lối cán bộ; quan điểm giai cấp sách đại đồn kết rộng rãi cơng tác cán Xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ tiêu chuẩn cấu, tiêu chuẩn chính; xây chống, xây nhiệm vụ chiến lược, bản, lâu dài, chống nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; đức tài, đức gốc; tính phổ biến đặc thù; kế thừa, đổi ổn định, phát triển; thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân tập thể - Xây dựng đội ngũ cán trách nhiệm hệ thống trị, trực tiếp cấp ủy, tổ chức đảng mà trước hết người đứng đầu quan tham mưu Đảng, quan tổ chức, cán nòng cốt Phát huy mạnh mẽ vai trò Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội quan truyền thơng, báo chí công tác cán xây dựng đội ngũ cán Sức mạnh Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân; phải thực dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán * Về mục tiêu cụ thể, gồm giai đoạn - Đến năm 2020: Thể chế hoá, cụ thể hoá Nghị thành quy định Đảng sách, pháp luật Nhà nước cơng tác cán bộ, xây dựng quản lý đội ngũ cán bộ; Hồn thiện chế kiểm sốt quyền lực; kiên xoá bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thối, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh thực chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không người địa phương; Hồn thành việc xây dựng vị trí việc làm rà soát, cấu lại đội ngũ cán cấp gắn với kiện toàn tổ chức máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu - Đến năm 2025: Tiếp tục hồn thiện, chuẩn hố, đồng quy định, quy chế, quy trình cơng tác cán bộ; Cơ bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh khơng người địa phương hồn thành cấp huyện; đồng thời khuyến khích thực chức danh khác; Xây dựng đội ngũ cán cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm khung lực theo quy định Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán công chức, viên chức Download.com.vn - Đến năm 2030: Xây dựng đội ngũ cán cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cấu hợp lý, bảo đảm chuyển giao hệ cách vững vàng; Cơ xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp, cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ * Về giải pháp Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu công tác cán Xây dựng đội ngũ cán cấp có phẩm chất, lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu thời kỳ Tập trung xây dựng đội ngũ cán cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ Kiểm soát chặt chẽ quyền lực công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền Phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận công tác tổ chức, cán Một số nội dung công tác nhân đại hội đảng cấp Đại hội Đảng toàn quốc Sau tiếp thu Nghị số 27-NQ/TW cải cách sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang người lao động doanh nghiệp Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, thân nhận thức sau: * Về thực trạng Chính sách tiền lương phận đặc biệt quan trọng hệ thống sách kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến cân đối lớn kinh tế, thị trường lao động đời sống người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống trị tinh gọn, sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí Nước ta trải qua lần cải cách sách tiền lương vào năm 1960, năm 1985, năm 1993 năm 2003 Kết luận Hội nghị Trung ương khố IX Đề án cải cách sách tiền lương, bảo hiểm xã hội trợ cấp ưu đãi người có cơng giai đoạn 2003 - 2007 bước bổ sung, hoàn thiện theo chủ trương, quan điểm đạo Đại hội Đảng khoá X, XI, XII, Kết luận Hội nghị Trung ương khoá X, đặc biệt Kết luận số 23-KL/TW, ngày 29/5/2012 Hội nghị Trung ương Kết luận số 63-KL/TW, ngày 27/5/2013 Hội nghị Trung ương khố XI Nhờ đó, tiền lương khu vực cơng cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang bước cải thiện, vùng, lĩnh vực đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao đời sống người lao động Trong khu vực doanh nghiệp, sách tiền lương bước hồn thiện theo chế thị trường có quản lý Nhà nước Bên cạnh kết đạt được, sách tiền lương nhiều hạn chế, bất cập Chính sách tiền lương khu vực cơng phức tạp, thiết kế hệ thống bảng lương chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh chức vụ lãnh đạo; mang nặng tính bình qn, khơng bảo đảm sống, chưa Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán công chức, viên chức Download.com.vn phát huy nhân tài, chưa tạo động lực để nâng cao chất lượng hiệu làm việc người lao động Quy định mức lương sở nhân với hệ số rõ giá trị thực tiền lương Có nhiều loại phụ cấp, nhiều khoản thu nhập lương nhiều quan, nhiều cấp định văn quy định khác làm phát sinh bất hợp lý, rõ thứ bậc hành hoạt động cơng vụ Chưa phát huy quyền, trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị việc đánh giá trả lương, thưởng, gắn với suất lao động, chất lượng, hiệu công tác cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Những hạn chế, bất cập nêu có nguyên nhân khách quan từ nội lực kinh tế yếu, chất lượng tăng trưởng, suất lao động, hiệu sức cạnh tranh thấp; tích luỹ ít, nguồn lực nhà nước hạn chế nguyên nhân chủ quan chủ yếu Việc thể chế hố chủ trương Đảng sách tiền lương chậm, chưa có nghiên cứu tồn diện sách tiền lương kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tổ chức máy hệ thống trị cồng kềnh; chức năng, nhiệm vụ chồng chéo, hiệu lực, hiệu hoạt động chưa cao Số đơn vị nghiệp công lập tăng nhanh, số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước lớn Việc xác định vị trí việc làm chậm, chưa thực sở để xác định biên chế, tuyển dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trả lương Việc tra, kiểm tra, giám sát, hệ thống thông tin thị trường lao động, tiền lương, lực thương lượng tiền lương người lao động ký kết hợp đồng lao động vai trò tổ chức cơng đồn thoả ước lao động tập thể hạn chế Cơng tác hướng dẫn, tuyên truyền sách tiền lương chưa tốt, dẫn đến việc xây dựng thực số sách chưa tạo đồng thuận cao * Những điểm mới, bao gồm Tiếp tục tăng lương sở, lương tối thiểu vùng Từ 2021, lương Nhà nước lương doanh nghiệp Xây dựng bảng lương theo chức vụ, vị trí việc làm Bổ sung tiền thưởng cấu tiền lương Bãi bỏ hàng loạt phụ cấp khoản chi ngồi lương Khơng áp dụng lương công chức với nhân viên thừa hành, phục vụ Tiếp tục thí điểm chế tăng thu nhập cho cơng chức nhiều nơi Nhà nước không can thiệp vào tiền lương doanh nghiệp * Về quan điểm đạo, gồm quan điểm - Chính sách tiền lương sách đặc biệt quan trọng hệ thống sách kinh tế - xã hội Tiền lương phải thực nguồn thu nhập bảo đảm đời sống người lao động gia đình người hưởng lương; trả lương đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao suất lao động hiệu làm việc người lao động, góp phần quan trọng thực tiến cơng xã hội, bảo đảm ổn định trị - xã hội; thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng phát triển bền vững - Cải cách sách tiền lương phải bảo đảm tính tổng thể, hệ thống, đồng bộ, kế thừa phát Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán công chức, viên chức Download.com.vn huy ưu điểm, khắc phục có hiệu hạn chế, bất cập sách tiền lương hành; tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động quy luật khách quan kinh tế thị trường, lấy tăng suất lao động sở để tăng lương; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; có lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nguồn lực đất nước - Trong khu vực công, Nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực Nhà nước nguồn thu nghiệp dịch vụ công, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương thị trường lao động; thực chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng theo suất lao động, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu công việc, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần làm nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động hệ thống trị - Trong khu vực doanh nghiệp, tiền lương giá sức lao động, hình thành sở thoả thuận người lao động người sử dụng lao động theo chế thị trường có quản lý Nhà nước Nhà nước quy định tiền lương tối thiểu mức sàn thấp để bảo vệ người lao động yếu thế, đồng thời để thoả thuận tiền lương điều tiết thị trường lao động Phân phối tiền lương dựa kết lao động hiệu sản xuất kinh doanh, bảo đảm mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định tiến doanh nghiệp - Cải cách sách tiền lương yêu cầu khách quan, nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi tâm trị cao xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thúc đẩy cải cách hành chính; đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế; đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập * Về mục tiêu cụ thể (1) Từ năm 2018 đến năm 2020 a) Đối với khu vực công - Tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương sở theo Nghị Quốc hội, bảo đảm không thấp số giá tiêu dùng phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế; không bổ sung loại phụ cấp theo nghề - Hoàn thành việc xây dựng ban hành chế độ tiền lương theo nội dung cải cách sách tiền lương, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị; đổi đơn vị nghiệp công lập theo Nghị Trung ương b) Đối với khu vực doanh nghiệp - Thực điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả chi trả doanh nghiệp để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu người lao động gia đình họ - Thực thí điểm quản lý lao động, tiền lương doanh nghiệp nhà nước theo nội dung Đề án cải cách sách tiền lương phê duyệt Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán cơng chức, viên chức Download.com.vn (2) Từ năm 2021 đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 a) Đối với khu vực công - Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương thống cán bộ, cơng chức, viên chức, lực lượng vũ trang tồn hệ thống trị - Năm 2021, tiền lương thấp cán bộ, công chức, viên chức mức lương thấp bình quân vùng khu vực doanh nghiệp - Định nâng mức tiền lương phù hợp với số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế khả ngân sách nhà nước - Đến năm 2025, tiền lương thấp cán bộ, công chức, viên chức cao mức lương thấp bình quân vùng khu vực doanh nghiệp - Đến năm 2030, tiền lương thấp cán bộ, công chức, viên chức cao mức lương thấp vùng cao khu vực doanh nghiệp b) Đối với khu vực doanh nghiệp - Từ năm 2021, Nhà nước định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng sở khuyến nghị Hội đồng Tiền lương quốc gia Các doanh nghiệp thực sách tiền lương sở thương lượng, thoả thuận người sử dụng lao động với người lao động đại diện tập thể người lao động; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào sách tiền lương doanh nghiệp - Thực quản lý lao động, tiền lương doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khốn chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đến năm 2025 tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vào năm 2030 * Về giải pháp, gồm giải pháp bản: - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung cải cách sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang người lao động doanh nghiệp Nâng cao nhận thức, đổi tư duy, phương pháp, cách làm, tạo đồng thuận cao cấp, ngành, quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người hưởng lương toàn xã hội việc thực chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước sách tiền lương - Khẩn trương xây dựng hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, coi giải pháp mang tính tiền đề để thực cải cách tiền lương - Xây dựng ban hành chế độ tiền lương - Quyết liệt thực giải pháp tài chính, ngân sách, coi nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách sách tiền lương - Triển khai thực có hiệu Nghị Trung ương khoá XII đề án đổi mới, cải cách ngành, lĩnh vực có liên quan cơng việc quan trọng để cải cách sách tiền lương cách đồng - Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán cơng chức, viên chức Download.com.vn - Tăng cường lãnh đạo Đảng; phát huy vai trò nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội Sau tiếp thu Nghị số 28-NQ/TW cải cách sách bảo hiểm xã hội Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, thân tơi nhận thức sau: * Về thực trạng Trong năm qua, Đảng Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, đạo xây dựng thực sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến cơng xã hội, coi vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển bền vững đất nước, thể tính ưu việt, chất tốt đẹp chế độ ta Các cấp, ngành, tổ chức trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp người lao động tích cực triển khai thực chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước bảo hiểm xã hội đạt nhiều kết quan trọng Hệ thống pháp luật, sách bảo hiểm xã hội, bao gồm chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bảo hiểm thất nghiệp bước hoàn thiện, ngày đồng bộ, phù hợp với thực tế đất nước thông lệ quốc tế Chính sách bảo hiểm xã hội bước khẳng định phát huy vai trò trụ cột hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm thay thế, bù đắp phần thu nhập cho người lao động họ gặp phải rủi ro sống Quỹ bảo hiểm xã hội trở thành quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc đóng - hưởng chia sẻ người lao động hệ hệ tham gia bảo hiểm xã hội Diện bao phủ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật, số người tham gia bảo hiểm xã hội ngày mở rộng, số người hưởng bảo hiểm xã hội không ngừng tăng lên Hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội bước đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, phát huy vai trò, tính hiệu xây dựng, tổ chức thực sách quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội Năng lực, hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước bảo hiểm xã hội nâng lên; việc giải chế độ, sách cho người lao động có nhiều tiến Tuy nhiên, việc xây dựng tổ chức thực sách bảo hiểm xã hội nhiều hạn chế, bất cập Hệ thống sách, pháp luật bảo hiểm xã hội chưa theo kịp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chưa thích ứng với trình già hóa dân số xuất quan hệ lao động Việc mở rộng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội mức tiềm năng; độ bao phủ bảo hiểm xã hội tăng chậm; số người hưởng bảo hiểm xã hội lần tăng nhanh Tình trạng trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội chậm khắc phục Quỹ hưu trí tử tuất có nguy cân đối dài hạn Chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa thực gắn với thị trường lao động, tập trung nhiều cho khu vực thức, chưa có sách phù hợp cho khu vực phi thức (nơi người lao động dễ bị tổn thương), nặng giải trợ cấp thất nghiệp, chưa ý thỏa đáng đến giải pháp phòng ngừa theo thông lệ quốc tế Cơ chế quản lý, chế tài tổ chức máy thực bảo hiểm thất nghiệp nhiều điểm bất cập Các chế độ bảo hiểm xã hội chưa thể đầy đủ ngun tắc đóng hưởng; cơng bằng, bình đẳng; chia sẻ bền vững Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán công chức, viên chức Download.com.vn Những hạn chế, yếu nêu nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chủ quan chủ yếu Một số cấp ủy, quyền lãnh đạo, đạo thiếu liệt Năng lực, hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước hiệu thấp; tính tuân thủ pháp luật chưa cao Nhận thức phận người lao động, người sử dụng lao động vai trò, mục đích, ý nghĩa bảo hiểm xã hội chưa đầy đủ Hiệu lực, hiệu tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm thực sách bảo hiểm xã hội bất cập Cơng tác thơng tin, tun truyền, phổ biến sách, pháp luật bảo hiểm xã hội chưa thật tạo tin cậy để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội * Về điểm mới, bao gồm: Một là, đóng bảo hiểm 10 - 15 năm hưởng lương hưu Hai là, giảm quyền lợi hưởng bảo hiểm xã hội lần Ba là, tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 Bốn là, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Năm là, Thiết kế gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn * Về Quan điểm đạo: gồm quan điểm - Bảo hiểm xã hội trụ cột hệ thống an sinh xã hội kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực tiến bộ, cơng xã hội, bảo đảm ổn định trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước - Phát triển hệ thống sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, đại, hội nhập quốc tế; huy động nguồn lực xã hội theo truyền thống tương thân tương dân tộc; hướng tới bao phủ toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp hài hòa nguyên tắc đóng - hưởng; cơng bằng, bình đẳng; chia sẻ bền vững - Cải cách sách bảo hiểm xã hội vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài; kết hợp hài hòa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển phải đặt mối tương quan với đổi mới, phát triển sách xã hội khác, chế độ tiền lương, thu nhập, trợ giúp xã hội để công dân bảo đảm an sinh xã hội - Phát triển hệ thống tổ chức thực sách bảo hiểm xã hội bảo đảm tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, đại, nâng cao tính hấp dẫn, củng cố niềm tin hài lòng người dân chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội - Thực tốt sách bảo hiểm xã hội nhiệm vụ hệ thống trị, trách nhiệm cấp ủy đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức trị - xã hội, doanh nghiệp người dân * Về mục tiêu cụ thể: chia làm giai đoạn - Giai đoạn đến năm 2021: Phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, nơng dân lao động khu vực phi thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu hưởng lương hưu, bảo Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán cơng chức, viên chức Download.com.vn hiểm xã hội tháng trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giao dịch quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; số đánh giá mức độ hài lòng người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80% - Giai đoạn đến năm 2025: Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, nơng dân lao động khu vực phi thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội tháng trợ cấp hưu trí xã hội; số đánh giá mức độ hài lòng người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85% - Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, nơng dân lao động khu vực phi thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội tháng trợ cấp hưu trí xã hội; số đánh giá mức độ hài lòng người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90% * Về giải pháp: gồm giải pháp - Tăng cường lãnh đạo, đạo công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức sách bảo hiểm xã hội - Hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội - Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước bảo hiểm xã hội - Nâng cao lực quản trị hiệu tổ chức thực sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp - Tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng, phát huy vai trò nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội Liên hệ trách nhiệm cá nhân - Tuyên truyền sâu rộng toàn thể cán viên chức đơn vị nhân dân tầm quan trọng đặc biệt nghị hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII - Nâng cao nhận thức cán viên chức đơn vị việc học tập, tiếp thu nghị để vận dụng vào công việc đơn vị - Triển khai thực có hiệu nội dung nghị kế hoạch, bước cụ thể - Tổng kết, rút kinh nghiệm hàng tháng, hàng quý, hàng năm việc triển khai thực nghị Người viết thu hoạch Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán công chức, viên chức Download.com.vn Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán cơng chức, viên chức - Mẫu ĐẢNG BỘ XÃ… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ…………………… … , ngày… tháng … năm 2018 BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN Về kết học tập, quán triệt Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) Đồng chí cho biết cần thiết phải ban hành Nghị Hội nghị lần thứ Bảy BCH Trung ương Đảng (khóa XII) Trả lời: - Nghị công tác cán bộ: Cán công tác cán vấn đề đặc biệt quan trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị, có ý nghĩa định thành bại cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Cán gốc công việc", "muôn việc thành công thất bại cán tốt kém" Từ trước đến nay, nhiệm kỳ gần đây, Đảng ta quan tâm xây dựng đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ cách mạng; có nhiều sách cán cơng tác cán bộ; kiên trì, kiên lãnh đạo, đạo triển khai thực sách, biện pháp, đạt kết quan trọng Gần đây, việc xử lý kịp thời, nghiêm minh số tổ chức, cá nhân vi phạm góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn tiêu cực, làm đội ngũ cán bộ, bước củng cố niềm tin cán bộ, đảng viên nhân dân Đảng Nhà nước Đội ngũ cán cơng tác cán bộc lộ khơng hạn chế, yếu Đội ngũ cán hệ thống trị đơng chưa mạnh, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán xảy nhiều nơi Cơ cấu ngành, nghề, lĩnh vực chưa thật hợp lý, thiếu liên thông cấp, ngành; thiếu cán lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học chuyên gia đầu ngành Một số cán lãnh đạo, quản lý, có cán cấp chiến lược uy tín thấp, lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ; thiếu gương mẫu, chưa thật gắn bó mật thiết với nhân dân; vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán cơng chức, viên chức Download.com.vn Khơng cán quản lý doanh nghiệp thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luyện, chí lợi dụng sơ hở, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản nhà nước, gây hậu nghiêm trọng Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy cấp, chạy tội, chậm ngăn chặn đẩy lùi - Nghị cải cách sách tiền lương: Việc thể chế hóa tiền lương chậm, chưa có nghiên cứu tồn diện sách tiền lương kinh tế thị trường Chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động thấp có nhiều bất cập Tổ chức máy hệ thống trị cồng kềnh, hiệu hoạt động chưa cao - Nghị cải cách sách bảo hiểm xã hội: Hệ thống sách, pháp luật bảo hiểm xã hội chưa theo kịp tình hình phát triển kinh tếxã hội, chưa thích ứng với q trình già hóa dân số xuất quan hệ lao động Tình trạng trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội chậm khắc phục.Quỹ hưu trí tử tuất có nguy cân đối dài hạn Xuất phát từ hạn chế, bất cập nêu mà Đảng ta cần thiết phải 03 nghị số (26 công tác cán bộ; số 27 cải cách sách tiền lương; số 28 cải cách sách bảo hiểm xã hội) nhằm quán triệt, triển khai thực có hiệu công tác cán bộ, tiền lương bảo hiểm xã hội Theo đồng chí vị trí cơng tác cần làm để góp phần thực thành cơng nội dung hội nghị Trung ương khố XII? Trả lời: Liên hệ trách nhiệm thân Là đảng viên, nhận thức xác định Nghị số 26, 27, 28 hội nghị lần thứ Bảy BCH Trung ương Đang khóa XII cần thiếtquan tâm đến vấn đề mà nghị hội nghị Trung ương khóa XII phải ban hành triển khai thực giai đoạn thời gian tới Để góp phần thực tốt nội dung nghị Trung ương khóa XII, thân cần tuyên truyền sâu rộng quần chúng nhân dân vấn đề cấp thiết mà Nghị nêu Bên cạnh đó, tơi cần xác định rõ trách nhiệm vận mệnh Đảng, dân tộc ta trình đổi Theo đó, tơi sẽ: Qn triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán cơng chức, viên chức Download.com.vn Quán triệt thực nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác cán bộ, xây dựng quản lý đội ngũ cán Kiên đấu tranh với quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng hình thức tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu Tăng cường cơng tác học tập trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, trọng nội dung xây dựng Đảng đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu đào tạo với rèn luyện thực tiễn đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thực nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận trị cập nhật kiến thức Đề xuất, kiến nghị (nếu có) Đề xuất, kiến nghị giải pháp để tổ chức thực có hiệu Nghị Hội nghị Trung ương (khóa XII) Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu xây dựng hồn thiện thể chế kiểm sốt quyền lực chống tệ chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu, lợi ích nhóm cơng tác cán theo ngun tắc quyền lực phải kiểm soát chặt chẽ chế quyền hạn phải ràng buộc với trách nhiệm Phát xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hành vi sai trái công tác cán tiếp tay cho tệ chạy chức, chạy quyền Kiên hủy bỏ, thu hồi định không công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm, có hành vi tham nhũng cơng tác cán Cụ thể hóa để thực có hiệu chế dân biết, dân bàn, dân giám sát cơng tác cán bộ; mở rộng hình thức lấy ý kiến đánh giá hài lòng người dân đối tượng cán lãnh đạo, quản lý hệ thống trị cách phù hợp Như phát biểu đồng chí Tổng Bí thư rõ: "Để thực có kết Nghị quyết, tất chúng ta, từ xuống dưới, phải có tâm lớn, có thống cao, lãnh đạo, đạo tập trung, liệt, nói đơi với làm, làm cho Nghị lần thực vào sống, tạo chuyển biến rõ rệt, thu kết cụ thể, cán bộ, đảng viên nhân dân nhìn thấy được, cảm nhận Trong nửa cuối nhiệm kỳ Khóa XII, cố gắng phấn đấu hoàn thành bước việc thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị thành quy định Đảng pháp luật Nhà nước công tác cán bộ, xây dựng quản lý đội ngũ cán theo quy hoạch, phù hợp với tình hình thực tế; bước thực việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện khơng người địa Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán cơng chức, viên chức Download.com.vn phương; hồn thành việc rà sốt, cấu lại đội ngũ cán cấp gắn với kiện toàn tổ chức máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị nhân đại hội đảng cấp Đại hội toàn quốc lần thứ XIII Đảng Tập trung xây dựng Ban Chấp hành Trung ương theo hướng nâng cao chất lượng, có số lượng cấu hợp lý Chủ động chuẩn bị nhân sự, xây dựng cán lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực tiêu biểu trí tuệ gương mẫu đạo đức, lối sống Xây dựng tiêu chuẩn có kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Người viết thu hoạch ... hoạch Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán công chức, viên chức Download.com.vn Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán cơng chức, viên chức - Mẫu ĐẢNG BỘ XÃ… ĐẢNG CỘNG.. .Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán công chức, viên chức Download.com.vn Hội nghị trung ương khóa 12 tập trung xây dựng đề án riêng, gồm đề án cải cách sách tiền lương cán bộ, ... chức, viên chức - Mẫu Bài thu hoạch Nghị trung ương khóa 12 dành cho cán công chức, viên chức Download.com.vn ĐẢNG BỘ XÃ… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ…………………… … , ngày… tháng … năm 2018 BÀI THU HOẠCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch Nghị quyết trung ương 7 khóa 12 dành cho cán bộ công chức, viên chức, Bài thu hoạch Nghị quyết trung ương 7 khóa 12 dành cho cán bộ công chức, viên chức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay