Bài tập học kỳ NLCB của CN Mác Lênin 8 điểm

13 6 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2018, 08:42

Từ trước đến nay vấn đề dân tộc là một nội dung có ý nghĩa chiến lược của chủ nghĩa Mác Lênin và của cách mạng xã hội chủ nghĩa và ngày nay nó đang là một vấn đề thực tiễn nóng bỏng nhất. Hàng ngày, hàng giờ qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta được biết đến các cuộc chiến tranh đã và đang diễn ra trên nhiều nơi trên thế giới trong đó có những cuộc chiến xảy ra do phân biệt sắc tộc, phân biệt chủng tộc, dân tộc. Những vấn đề về chiến tranh dân tộc đang xảy ra trên thế giới đòi hỏi chúng ta phải giải quyết một cách đúng đắn và thận trọng. Vấn đề dân tộc là một vấn đề rộng lớn, phức tạp và rất nhạy cảm, đặc biệt là đối với Việt Nam một quốc gia đa dân tộc, các dân tộc chung sống đan xen lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Từ khi mới ra đời, Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định vấn đề dân tộc có một vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Quán triệt những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề dân tộc, ngay từ đầu, Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những nguyên tắc và định hướng chiến lược về chính sách dân tộc ở Việt Nam. Trong đó, nguyên tắc “ các dân tộc hoàn toàn bình đẳng” là một trong những nội dung quan trọng của cương lĩnh dân tộc. Vì vậy, trong phạm vi bài tập lớn học kỳ, em xin được trình bày đề tài: Cương lĩnh dân tộc của Lê Nin và sự vận dụng nguyên tắc “ các dân tộc hoàn toàn bình đẳng” của Đảng và Nhà nước ta hiện nay LỜI MỞ ĐẦU Từ trước đến vấn đề dân tộc nội dung có ý nghĩa chiến lược chủ nghĩa Mác- Lênin cách mạng xã hội chủ nghĩa ngày vấn đề thực tiễn nóng bỏng Hàng ngày, hàng qua phương tiện thông tin đại chúng, biết đến chiến tranh diễn nhiều nơi giới có chiến xảy phân biệt sắc tộc, phân biệt chủng tộc, dân tộc Những vấn đề chiến tranh dân tộc xảy giới đòi hỏi phải giải cách đắn thận trọng Vấn đề dân tộc vấn đề rộng lớn, phức tạp nhạy cảm, đặc biệt Việt Nam - quốc gia đa dân tộc, dân tộc chung sống đan xen lại trở nên quan trọng hết Từ đời, Đảng, Nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định vấn đề dân tộc có vai trò vị trí đặc biệt quan trọng tồn nghiệp cách mạng Đảng, Nhà nước nhân dân ta Quán triệt quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin vấn đề dân tộc, từ đầu, Đảng, Nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nguyên tắc định hướng chiến lược sách dân tộc Việt Nam Trong đó, ngun tắc “ dân tộc hồn tồn bình đẳng” nội dung quan trọng cương lĩnh dân tộc Vì vậy, phạm vi tập lớn học kỳ, em xin trình bày đề tài: Cương lĩnh dân tộc Lê Nin vận dụng nguyên tắc “ dân tộc hoàn tồn bình đẳng” Đảng Nhà nước ta NỘI DUNG I/ NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH DÂN TỘC CỦA LÊNIN Khái niệm dân tộc Khái niệm dân tộc thường dùng với hai nghĩa: Thứ nhất, dân tộc dùng để cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ bền vững, có sinh hoạt kinh tế chung, có ngơn ngữ chung cộng đồng sinh hoạt văn hóa có nét đặc thù so với cộng đồng khác, xuất sau cộng đồng lạc, tộc Theo nghĩa dân tộc phận quốc gia – quốc gia nhiều dân tộc Hai là, dân tộc cộng đồng người ổn định, bền vững hợp thành nhân dân quốc gia, có lãnh thổ chung, kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung, có truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh chung trình dựng nước giữ nước Với nghĩa này, dân tộc toàn nhân dân quốc gia – quốc gia dân tộc Trên giới, hình thành cộng đồng dân tộc diễn không đồng Từ dân tộc đời, vấn đề dân tộc luôn đặt thu hút ý giai cấp tầng lớp xã hội Ngày nay, tình hình dân tộc giới diễn biến phức tạp, đa dạng gay gắt, giải vấn đề phải phù hợp lúc, nơi Giải vấn đề dân tộc vấn đề định đến ổn định, phát triển hay tồn vinh quốc gia dân tộc Vấn đề dân tộc luôn gắn liền với tính giai cấp giai cấp xuất phát từ lợi ích giai cấp việc tham gia phong trào dân tộc - Bộ Giáo dục Đào tạo: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005 2 Nội dung cương lĩnh dân tộc Lênin Cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác - Lênin phận tách rời cương lĩnh cách mạng giai câp công nhân; tuyên ngôn vấn đề dân tộc đảng cộng sản nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải đắn mối quan hệ dân tộc Cương lĩnh trở thành sở lý luận cho chủ trương, đường lối sách dân tộc đảng cộng sản nhà nước xã hội chủ nghĩa Giải vấn để dân tộc thực chất xác lập quan hệ công bằng, bình đẳng dân tộc quốc gia, quốc gia dân tộc lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, xã hội Trên sở tư tưởng C.Mác, Ph.Ăngghen vấn đề dân tộc giai cấp, với phân tích hai xu hướng vấn đề dân tộc, V.I.Lênin nêu "Cương lĩnh dân tộc" với ba nội dung bản: * Một dân tộc hoàn toàn bình đẳng: Quyền bình đẳng dân tộc quyền thiêng liêng, không phân biệt dân tộc đông người hay người, lớn hay nhỏ, trình độ phát triển cao hay thấp, không phân biệt chủng tộc, màu da bước xóa bỏ chênh lệch trình độ phát triển dân tộc Bình đẳng phải thực tất mặt: kinh tế, trị, văn hóa, xã hội… Trong quốc gia có nhiều dân tộc, quyền bình đẳng dân tộc phải thể sở pháp lý quan trọng phải thể thực tế tất lĩnh vực đời sống XH phải pháp luật bảo vệ Trên phạm vi quốc gia, đấu tranh cho quyền bình đẳng dân tộc giai đoạn phải gắn với đấu tranh chống phân biệt chủng tộc, chống áp bức, bóc lột nước tư phát triển nước chậm phát triển kinh tế * Hai dân tộc quyền tự quyết: Quyền dân tộc tự quyền làm chủ dân tộc vận mệnh dân tộc mình, quyền tự định chế độ trị xã hội đường phát triển riêng khơng bị lệ thuộc vào bên ngồi Đây quyền thiêng liêng dân tộc, bao gồm: quyền tự độc lập trị, quyền thành lập quốc gia dân tộc độc lập lợi ích dân tộc khơng phải xuất phát từ mưu đồ lợi ích nhóm người Và quyền tự nguyện liên hiệp với dân tộc khác sở bình đẳng có lợi để có đủ sức mạnh chống nguy xâm lược từ bên ngoài, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia- dân tộc Khi xem xét quyền tự dân tộc, cần phải đứng lập trường giai cấp công nhân, kiên đấu tranh chống âm mưu thủ đoạn, lợi dụng chiêu dân tộc tự để can thiệp vũ trang áp dân tộc khác * Ba liên hiệp công nhân dân tộc: Liên hiệp công nhân tất dân tộc đoàn kết giai cấp cơng nhân dân tộc tồn giới để đấu tranh chống lại chủ nghĩa đế quốc lực thù địch, nhằm hoàn thành sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Liên hiệp công nhân tất dân tộc tư tưởng Cương lĩnh đảng cộng sản: phản ánh chất quốc tế phong trào công nhân, phong trào cơng nhân phản ánh tính thống nghiệp giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp Đây sở vững để đoàn kết nhân dân lao động dân tộc để đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc độc lập dân tộc tiến xã hội Vì , nội dung liên hiệp công nhân dân tộc đóng vai trò liên kết ba nội dung cương lĩnh thành chỉnh thể Cả ba nội dung quan trọng, vận dụng cần sáng tạo không xem nhẹ vấn đề Thực tiễn cách mạng giới thời gian qua chứng minh tính đắn, khoa học, cách mạng Cương lĩnh II/ SỰ VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC” CÁC DÂN TỘC HỒN TỒN BÌNH ĐẲNG” CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY Một số đặc điểm dân tộc nước ta Việt Nam quốc gia đa dân tộc gồm 54 dân tộc anh em sinh sống xen kẽ lẫn Trong đó, dân tộc Kinh (Việt) chiếm đa số với khoảng 87% dân số (dân số Việt Nam năm 2013 khoảng 90 triệu người), dân tộc khác chiếm 13% lại, phân bố rải rác địa bàn nước 10 dân tộc có số dân từ 100 nghìn người đến triệu người là: Êđê, Bana, Giarai, Dao, Mông, Mường, Thái, Nùng, Tày; 20 dân tộc có số dân 100 nghìn người; 17 dân tộc có số dân từ nghìn đến 10 nghìn người; dân tộc có số dân nghìn người như: Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu Dân tộc Việt Nam hình thành trình dựng nước giữ nước từ hàng ngàn năm lịch sử, đó, tạo thành truyền thống đồn kết, thống hình thành nên cộng đồng dân tộc Việt Nam, hình thành nên chủ nghĩa yêu nước Việt Nam Mỗi dân tộc nước ta, dù đa số hay thiểu số có giá trị, sắc văn hóa riêng, tạo nên đa dạng văn hóa Việt Nam - Bộ Giáo dục Đào tạo: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005 Do nhiều nguyên nhân từ khách quan đến chủ quan, nay, dân tộc có chênh lệch lớn trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khả thực hành pháp luật,… Quan hệ dân tộc nước ta chịu tác động từ đời sống trị - xã hội nước giới Chủ nghĩa đế quốc lực thù địch, lực phản động ln ln tìm cách lợi dụng khó khăn đời sống, trình độ dân trí thấp đồng bào dân tộc sai sót, khuyết điểm quan nhà nước để kích động, chia rẽ nhằm phá hoại khối đại đồn kết dân tộc, gây ổn định trị - xã hội Từ thực trạng, tình hình đặc điểm quan hệ dân tộc Việt Nam, đời hỏi phải tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo phương hướng giải pháp thiết thực Sự vận dụng nguyên tắc “ dân tộc hồn tồn bình đẳng” Đảng Nhà nước ta Vận dụng nguyên tắc cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn lịch sử đấu tranh cách mạng để xây dựng bảo vệ Tổ quốc, dựa vào tình hình giới giai đoạn nay, Đảng Nhà nước ta từ thành lập luôn coi vấn đề dân tộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bình đẳng dân tộc có tầm quan trọng vơ đặc biệt Chính sách dân tộc Đảng thực triệt để quyền bình đẳng mặt dân tộc, tạo điều kiện cần thiết để xóa bỏ tận gốc chênh lệch trình độ kinh tế, văn hóa dân tộc thiểu số với dân tộc đa số, đưa miền núi phát triển toàn diện làm cho tất dân tộc tiến bộ, có sống ấm no, hạnh phúc, làm chủ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Đảng Nhà nước ta vận dụng nguyên tắc “ dân tộc hồn tồn bình đẳng” vào thực tiễn Việt Nam sau: Các Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, VI đặt vấn đề đổi việc thực sách dân tộc, cụ thể hóa Nghị 22/NQTW ngày 27/11/1989 Bộ Chính trị Quyết định 72/HĐBT ngày 13/3/1990 Hội đồng Bộ trưởng đề chủ trương sách lớn phát triển kinh tế - xã hội miền núi Chính sách phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số nhằm phát huy tiềm mạnh vùng đồng bào dân tộc, gắn với kế hoạch phát triển chung nước, đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước tiến hành công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Chính sách phát triển kinh tế hàng hóa vùng dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện đặc điểm vùng, dân tộc, bảo đảm cho đồng bào dân tộc khai thác mạnh địa phương để làm giàu cho đóng góp vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Mở rộng hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết linh hoạt tỉnh, thành phố, địa phương với Đây vấn đề quan trọng để khắc phục chênh lệch kinh tế, văn hóa, bảo đảm bình đẳng thực dân tộc Các sách xã hội tập trung vào vấn đề giáo dục- đào tạo, văn hóa, y tế, nhằm nâng cao lực, tạo tiền đề hội để dân tộc có đầy đủ điều kiện tham gia vào trình phát triển chương trình 135, chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình điện, đường, trường, trạm để phát triển giao thông vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa thuận lợi hơn, đưa điện lưới quốc gia tận vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho em đồng bào dân tộc khám chữa bệnh đến trường… Tôn trọng lợi ích, truyền thống, văn hóa, ngơn ngữ, phong tục, tập quán, tín ngưỡng đồng bào dân tộc Những phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc giữ gìn, khơi phục phát huy Các dân tộc bình đẳng việc hưởng thụ giáo dục nước nhà Công dân thuộc dân tộc khác Việt Nam Nhà nước tạo điều kiện để bình đẳng hội học tập Đảng Nhà nước ta tích cực thực sách ưu tiên việc đào tạo, nâng cao trình độ dân trí, phát triển văn hóa, tư tưởng đào tạo, bồi dưỡng cán người dân tộc, dân tộc thiểu số vùng cao, miền hải đảo Thực công xã hội dân tộc, miền núi miền xi, đặc biệt quan tâm vùng gặp nhiều khó khăn Thực dân chủ hoá xã hội vùng dân tộc Tránh biểu chủ quan ý chí, áp đặt cách quan liêu mệnh lệnh làm khả sáng tạo quần chúng dân tộc Nghiêm cấm hành vi miệt thị dân tộc chia rẽ dân tộc nhằm bảo đảm bình đẳng dân tộc Như vậy, Đảng Nhà nước ta vận dụng nguyên tắc “ dân tộc hồn tồn bình đẳng” vào thực tiễn Việt Nam cách toàn diện Để đảm bảo phát huy sức mạnh cộng đồng sắc tốt đẹp dân tộc phục vụ cho công dựng xây phát triển đất nước nội dung “ dân tộc hồn tồn bình đẳng” nguyên tắc thiếu Một số phương hướng để thực tốt sách Đảng Nhà nước nguyên tắc “ dân tộc hồn tồn bình đẳng” ta nay: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm hệ thống trị, cấp, ngành tồn thể xã hội vị trí, nhiệm vụ cơng tác dân tộc tình hình Tuyên truyền, giáo dục chủ trương, sách dân tộc Đảng Nhà nước cho cán bộ, đảng viên cho nhân dân Tiếp tục thực tốt sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi; rà soát, điều chỉnh, bổ sung để hồn chỉnh sách có nghiên cứu ban hành sách mới, để đáp ứng yêu cầu phát triển vùng dân tộc nhiệm vụ công tác dân tộc giai đoạn Thực tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán người dân tộc thiểu số cho vùng, dân tộc Tăng cường công tác vận động quần chúng việc bảo đảm thực tốt sách dân tộc giai đoạn cách mạng Đổi nội dung phương pháp công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc; quán triệt thực tốt phương châm: chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững chắc; sử dụng nhiều phương thức phù hợp với đặc thù dân tộc, địa phương Cán công tác vùng dân tộc miền núi phải quán triệt thực thật phong cách công tác dân vận : "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân" KẾT LUẬN Như vậy, chủ trương sách dân tộc Đảng Nhà nước mang tính tồn diện, tổng hợp, qn xuyến tất lĩnh vực đời sống xã hội, liên quan đến dân tộc quan hệ dân tộc cộng đồng quốc gia Phát triển kinh tế – xã hội dân tộc tảng để tăng cường đoàn kết thực quyền bình đẳng dân tộc, sở để bước khắc phục chênh lệch trình độ phát triển dân tộc Do đó, sách Đảng Nhà Nước mang tính cách mạng tiến bộ, mang tính nhân đạo cơng bằng, bình đẳng, vì, khơng bỏ sót dân tộc nào, khơng cho phép tư tưởng khinh miệt, kỳ thị, chia rẽ dân tộc; tơn trọng quyền làm chủ người quyền tự dân tộc Mặt khác, nhằm phát huy nội lực dân tộc kết hợp với giúp đỡ có hiệu dân tộc anh em nước Qua đó, thấy Đảng Nhà nước ta vận dụng cách linh hoạt sáng tạo nội dung Cương lĩnh dân tộc Lênin , ngun tắc“ dân tộc hồn tồn bình đẳng” vận dụng gần triệt để tồn diện , từ góp phần hồn thiện khối đại đồn kết dân tộc, góp phần đưa Đất nước ta ngày phát triển vững mạnh Trong ba nội dung cương lĩnh dân tộc ngun tắc “ dân tộc hồn tồn bình đẳng” ngun tắc góp phần hồn thiện nên cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác- Lênin Có thể nói, quyền bình đẳng dân tộc sở đoàn kết dân tộc đại đoàn kết dân tộc, nhằm mục tiêu xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp thực tế cho thấy khơng có bình đẳng khơng có đồn kết thực 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Bộ Giáo dục Đào tạo: Giáo trình “Chủ nghĩa xã hội khoa học”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005 2- Bộ Giáo dục Đào tạo: Giáo trình “Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin” ,NXB Chính trị Quốc gia 3- Bộ Giáo dục Đào tạo: Giáo trình Đường lối cách mạng Dảng cộng sản Việt Nam”, NXB Chính trị quốc gia, HN, 2009 3- Các trang web: - http://www.tuyengiao.vn/Home/vanhoavannghe/gioithieutacpham/32903 /Van-de-dan-toc-va-quan-he-dan-toc-o-Viet-Nam-hien-nay - https://text.123doc.org/doc/su-van-dung-cac-nguyen-tac-co-ban-cua-chunghia-mac-lenin-de-giai-quyet-van-de-dan-toc-o-viet-nam-trong-nhung-namgan-day - https://svhlu.blogspot.com - https://hoc24.vn MỤC LỤC 11 LỜI MỞ ĐẦU ……………………………….…………………….1 NỘI DUNG ……………………………… ………………………2 I/ NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH DÂN TỘC CỦA LÊNIN ……….2 Khái niệm dân tộc …………………………………………….2 Nội dung cương lĩnh dân tộc Lênin …………… ……3 II/ SỰ VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC” CÁC DÂN TỘC HỒN TỒN BÌNH ĐẲNG” CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY ………………………………………………………… …5 Một số đặc điểm dân tộc nước ta ………… … Sự vận dụng nguyên tắc “ dân tộc hồn tồn bình đẳng” Đảng Nhà nước ta ……………………………….6 Một số phương hướng để thực tốt sách Đảng Nhà nước nguyên tắc “ dân tộc hoàn tồn bình đẳng” ta ………………………………………………….9 KẾT LUẬN ………………………………………………………10 12 13 ... Đào tạo: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005 2 Nội dung cương lĩnh dân tộc Lênin Cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác - Lênin phận tách rời cương lĩnh cách mạng... CƯƠNG LĨNH DÂN TỘC CỦA LÊNIN ……….2 Khái niệm dân tộc …………………………………………….2 Nội dung cương lĩnh dân tộc Lênin …………… ……3 II/ SỰ VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC” CÁC DÂN TỘC HỒN TỒN BÌNH ĐẲNG” CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC... Đào tạo: Giáo trình “Chủ nghĩa xã hội khoa học , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005 2- Bộ Giáo dục Đào tạo: Giáo trình “Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin ,NXB Chính trị Quốc gia 3- Bộ Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập học kỳ NLCB của CN Mác Lênin 8 điểm, Bài tập học kỳ NLCB của CN Mác Lênin 8 điểm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay