đề nghị chuyển tiền

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2018, 02:17

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VŨNG TÀU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 14/VTAHC Vũng Tàu, ngày 08 tháng 12 năm 2017 Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc V/v: Đề nghị tạm ứng kinh phí tài trợ thực nhiệm vụ dự án đợt Kính gửi: Quỹ Đổi cơng nghệ quốc gia Căn Quyết định số 241/QĐ-NATIF-HĐQL ngày 07/12/2017 hội đồng quản lý Quỹ đổi công nghệ quốc gia việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ “Sản xuất thử nghiệm số sản phẩm từ trái Ca cao (Theobroma cacao) Việt Nam” Quỹ đổi công nghệ quốc gia tài trợ Căn Hợp đồng tài trợ thực nhiệm vụ khoa học công nghệ số 16/HĐNATIF ngày 29/6/2017 Quỹ đổi công nghệ quốc gia Công ty TNHH nơng nghiệp Cơng nghệ cao Vũng Tàu Chúng tơi kính đề nghị Quỹ đổi công nghệ quốc gia chuyển kinh phí thực nhiệm vụ: “Sản xuất thử nghiệm số sản phẩm từ trái Ca cao (Theobroma cacao) Việt Nam”; Mã số NATIF.TT.03DAUD/2017 đợt I theo nội dung hợp đồng Tổng số tiền Quỹ tài trợ theo hợp đồng: 2.311.000.000đ (Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm mười triệu đồng chẵn) Đề nghị chuyển tiền lần 1: 876.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bảy sáu triệu đồng chẵn) (Nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo) Số tiền lại: 1.435.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn) Đề nghị Quỹ đổi công nghệ quốc gia chuyển vào tài khoản sau: Tên tài khoản: Công ty TNHH nông nghiệp Công nghệ cao Vũng Tàu Địa chỉ: Số 4/22 – Kha Vạn Cân, Phường 7, TP Vũng Tàu - Số tài khoản: 3713.0.9086718 Tại Kho bạc Nhà nước Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Mã QHNS: 9086718 Xin trân trọng cảm ơn./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu PHCKT THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ PHỤ LỤC Kèm theo công văn số 14/VTAHC ngày 08 tháng 12 năm 2017, đề nghị tạm ứng kinh phí tài trợ thực nhiệm vụ “Sản xuất thử nghiệm số sản phẩm từ trái Ca cao (Theobroma cacao) Việt Nam” đợt TT Nội dung Số tiềnđề nghị cấp (triệu đồng) A Chi phí đặc thù B Chi khác 66,34 Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn 42,34 Quản lý chung nhiệm vụ 24,00 C Công lao động 219,55 Nội dung Nghiên cứu hồn thiện quy trình lên men hạt ca cao 118,07 Nội dung Nghiên cứu hồn thiện quy trình chế biến bơ bột ca cao 101,48 D Nguyên Vật liệu 590,00 Nội dung Nghiên cứu hồn thiện quy trình lên men hạt ca cao 588,00 Nội dung Nghiên cứu hồn thiện quy trình chế biến bơ bột ca cao 2,00 Cộng: 875,89 Làm tròn: 876,00 ... 08 tháng 12 năm 2017, đề nghị tạm ứng kinh phí tài trợ thực nhiệm vụ “Sản xuất thử nghiệm số sản phẩm từ trái Ca cao (Theobroma cacao) Việt Nam” đợt TT Nội dung Số tiền ề nghị cấp (triệu đồng)
- Xem thêm -

Xem thêm: đề nghị chuyển tiền , đề nghị chuyển tiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay