(GV nguyễn quốc trí) 76 câu hình học không gian image marked image marked

29 33 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2018, 11:42

... 18V Câu 30 (GV Nguyễn Quốc Trí) Hình tứ diện có cạnh? A cạnh B cạnh C cạnh D cạnh Đáp án C Hình tứ diện hình có mặt, mặt tam giác Câu 31 (GV Nguyễn Quốc Trí)Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình. .. ', C ' M ] 32a = = 2a 2a Câu 56 (GV Nguyễn Quốc Trí): Hình khơng phải hình đa diện ? A Hình B Hình C Hình D Hình Đáp án D Hình đa diện cạnh đa giác cạnh chung đa giác Hình số tồn đa giác đáy có... AD = a.a.a = 3 Câu 58 (GV Nguyễn Quốc Trí): Thể tích khối cầu có bán kính R A V = πR B V = 3 πR C V = 4πR D V = πR 3 Đáp án A Câu 59 (GV Nguyễn Quốc Trí): Hình tròn xoay sinh quay hình chữ nhật
- Xem thêm -

Xem thêm: (GV nguyễn quốc trí) 76 câu hình học không gian image marked image marked , (GV nguyễn quốc trí) 76 câu hình học không gian image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn