(GV mẫn NGỌC QUANG) 41 câu số mũ và logarit image marked image marked

13 54 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2018, 11:41

Câu (GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Tập xác định hàm số y = ( x − x ) A D = ( −;0)  (1; + ) B D = ( −; + ) C D = (1; + ) D D = ( −;0  1; + ) Đáp án A Phương pháp: Hàm số y = ( f ( x ) ) với a không nguyên có điề u kiê ̣n xác đinh ̣ là f ( x )  a Cách giải: Điề u kiê ̣n xác đinh ̣ của hàm số đã cho: x2 − x   x  hoă ̣c x  TXĐ: D = ( −;0)  (1; + ) Câu (GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Cho số thực x thỏa mãn log ( log8 x ) = log8 ( log x ) Tính giá trị P = ( log3 x ) A P = 3 B P = C P = 3 D P = 27 Đáp án D Phương pháp: Sử du ̣ng tiń h chấ t logarit Cách giải: log ( log8 x ) = log8 ( log2 x )  log2  log2 x  = log2 ( log2 x ) 3   log x = ( log x )  ( log x ) = 27 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Đặt log = a log = b Hãy biểu diễn P = log3 240 theo a b Câu A P = 2a + b + a B P = a+b+4 a C P = a+b+3 a D P = a + 2b + a Đáp án B Phương pháp: Sử dụng công thức logarit, đưa số log 240 log ( 3.5 ) log 24 + log + log a + b + = = = Cách giải: P = log 240 = log log log a Câu (GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Đặt log 60 = a log5 15 = b Tính P = log 12 theo a b ? A P = ab + 2a + b B P = ab − a + b C P = Đáp án B Phương pháp: Sử du ̣ng công thức logarit ab + a − b Cách giải: a = log 60 = log2 ( 22.15) = + log2 15  log2 15 = a −  log = log15 log 15 a − = = log15 log5 15 b b = log5 15 = log5 ( 3.5) = + log5  log5 = b − a−2 ab − 2b − a + ( b − 1) = b b ab − a + log 12 = log ( 22.3) = + log = b log = log 5.log5 = D P = ab − a − b Câu (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Tìm tập nghiệm S bất phương trình log ( x + ) − log 2 x  log ( x − x ) − A S = ( 2; + ) B S = (1;2 ) C S = ( 0;2 ) D S = (1;2 Đáp án B Phương pháp: Dùng máy tính thử số giá trị để loại đáp án Cách giải: Thử giá tri ̣ x = 3: log ( x + ) − log ( x ) − log ( x − x ) +  : loa ̣i đáp án A 2 Thử giá tri ̣ x = : log ( x + ) − log ( x ) − log ( x − x ) + = : Loa ̣i đáp án D 2 Thử giá tri ̣ x = 0,5: MATH ERROR : Loa ̣i đáp án C Câu 6: (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Tìm tập hợp tất tham số m cho phương trình 4x −2 x+1 − m2x −2 x +2 + 3m − = có bốn nghiệm phân biệt A ( −;1) B  2;+ ) C ( −;1)  ( 2; + ) D ( 2;+ ) 2 Đáp án D Phương pháp: Đặt ẩn phụ tìm điều kiện xác cho ẩn phụ Đưa phương trình cho ẩn phụ để biện luận Cách giải: đă ̣t t = 2x −2 x+1  , phương trình cho trở thành t − 2mt + 3m − = (*) Với t = ta tim ̀ đươ ̣c giá tri ̣của x Với t  ta tim ̀ đươ ̣c giá tri ̣của x Do đó, phương trình cho có nghiệm phân biệt  Phương trình (*) có nghiệm phân biệt lớn  ' = m2 − ( 3m − )   m − 3m +   m − 3m +  m      t1 + t2   2m     m   m   ( t1 − 1) + ( t2 − 1)     ( t − 1)( t − 1)  t t − ( t + t ) +  3m − − 2m +   2  m 1  12  (GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Cho x y, số thực dương thỏa mãn ln x + ln y  ln ( x + y ) Tìm giá trị nhỏ Câu A P = B P = + 2 C P = + D P = 17 + Đáp án B Bất đẳng thức cho tương đương với xy  x2 + y  y ( x − 1)  x  x  Do đó y  = 2x + + x2 x2 2x2 − x 2x2 − 2x + x − +  x+ y +x= = x −1 x −1 x −1 x −1 1 = ( x − 1) + +  2 ( x − 1) +3 = 2 +3 x −1 x −1 x −1 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Tim ̀ m để phương triǹ h m ln (1 − x ) − ln x = m có nghiê ̣m x  ( 0;1) Câu A m  ( 0; + ) B m  (1; e ) C m  ( −;0 ) D m  ( −; −1)   (GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Tâ ̣p nghiê ̣m của phương trình log3  log x   là Câu  1  A ( 0;1)  1  C (1;8 ) B  ;1 8  D  ;3  8  Đáp án B  x  Cách giải: điề u kiê ̣n log x    x  1   log3  log  Câu 10 A  1   1  x   = log3  log x  = log    x    =   1  2 8  2 2  (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Cho a = log 20 Tính log 20 theo a 5a B a +1 a C a−2 a D a +1 a−2 Đáp án C log    log 20 = =  log  20   = log 20 a    a = a−2 a (GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Tìm tâ ̣p nghiê ̣m của bấ t phương trình Câu 11 x +1 log 20 − log − 3x +1  x − x là: A ( 0;+ ) B 0;2 C  2;+ ) D  2; + )  0 Đáp án D + Quan sát đáp án, ta thấ y x = thì vẫn thỏa mañ bấ t phương triǹ h Loa ̣i C Tiế p tu ̣c thử với x =  thì thấ y cũng thỏa mañ bấ t phương triǹ h Loa ̣i B Tiế p tu ̣c thử với x = thì thấ y không thỏa mañ bấ t phương triǹ h Loa ̣i A Câu 12: (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Cho x = log 5; y = log 3; z = log 10; t = log Cho ̣n thứ tự đúng A z  x  t  y B z  y  t  x C y  z  x  t D z  y  x  t Đáp án D Ta thấ y z  y (dùng máy tính) nên loa ̣i C yx (dùng máy tiń h) nên loa ̣i A và x  t nên loa ̣i B Câu 13 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Với a, b, c  0; a  1;  bấ t ki.̀ Tim ̀ mê ̣nh đề sai b c A log a ( bc ) = log a b + log a c B log a = log a b − log a c C log b =  loga b D log a b.log c a = log c b a Đáp án C chú ý đế n công thức: log b = a  log a b Câu 14 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Phương trình log3 ( x − 3) = log ( x − x + 8) có nghiệm dạng a + b Khi a + b bằng: A B C Đáp án A Giải phương trình: log3 ( x − 3) = log ( x − x + 8) D 10 Đă ̣t t = log3 ( x − 3)  x − = 3t , phương trình cho trở thành: t t 4 1 t = log 32t − 1  4t = 32t −    +   − = (1) 9 9 4 t 1 t Xét hàm số f ( t ) =   +   − 9 9 t t 4 1 TXĐ ℝ, f ' ( t ) =   ln +   ln  0, t  9 9 (f) đồng biến ℝ Mà f   =  t = nghiệm phương 2 (1) ℝ Chứng tỏ f trình Suy phương trình cho có nghiệm nhất: x = + Câu 15 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Tập xác định hàm số y = log ( 3x − ) là: 2 B 0; + ) A ( 0; + )  C  ; +  3  D ( log3 2; + ) Đáp án D Ta có 3x −   3x   x  log3 Câu 16: (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Tích tất nghiệm phương trình log2 x + ( x −1)log2 x = − x bằng: A 2−1 B Đáp án A log22 x + ( x −1)log2 x = − x Điều kiện: x  Đặt t = log x, C -1 D (1) (1) trở thành: t + ( x − 1) t + x − =  t + ( x − 3) t + 2t + x − = t = −2  t ( t + x − 3) + ( t + x − 3) =  ( t + )( t + x − 3) =   t + x − = Với t + x − =  log x + x − = (*) Với t = −2  log x = −2  x = +  0, t  ( 0; + ) t ln Lại có: f ( ) =  (*)  x = Xét hàm số f ( t ) = log t + t − ( 0; + ) , ta có: f ' ( t ) = Vậy hàm số f ( t ) đồng biến Vậy x =  ;2 4  (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Tập nghiệm bất phương trình log ( 3.2 − )  x là: Câu 17 x B ( −;0 )  (1; + ) A ( −;1)  ( 2; + )     C  log ;0   (1; + ) D (1;2 ) Đáp án C 3.2 −  Ta có  x x 3.2 −  ( ) x   x  log  x  log       x   x   log ;0   (1; + ) 2  x0      x      x  (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Cho hàm số y = log ( x − x ) Tập nghiệm Câu 18 bất phương trình y   C (1,+ ) B ( −,0 ) A ( −,1) D ( 2, + ) Đáp án B Tập xác định hàm số D = ( −,0 )  ( 2, + ) Ta có y  = 2x − (x − x ) ln Do y   2x − (x 0 − x ) ln x −1 0 x − 2x    ln     Giải bất phương trình cuối kết hợp tập xác định hàm số ta có tập nghiệm S = ( −,0 ) Câu 19: y=2 x3 − x2 +mx A m  (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Tìm tất giá trị m để hàm số đồng biến 1, 2 3 B m  C m  −1 D m  −8 Đáp án B Ta có y ' = ( 3x − x + m ) x − x + mx ln để hàm số cho đồng biến 1;2 y '  0, x  1;2  3x2 − x + m  0, x 1;2  m  −3x2 + x = f ( x ) , x  1;2  m  max f ( x ) 1;2 Xét hàm số y = f ( x ) = −3x + x với x  1; 2 ta có f ' ( x ) = −6 x + 2; f ' ( x ) =  x = 1 1 Ta có f (1) = −1; f ( ) = −8; f   = nên suy m  Chọn B  3 3 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Tìm đạo hàm hàm số y = log ( x + 1) Câu 20 A y ' = ( x + 1) ln B y ' = x +1 C y ' = ln x +1 D y ' = log ( x + 1) Chọn đáp án A Phương pháp: Ta sử dụng công thức ( log a u ) ' = - Cách giải: Ta có ( log ( x + 1) ) ' = u' u.ln a ( x + 1) ' = ( x + 1) ln ( x + 1) ln 1    Câu 21 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Cho ba số thực a, b, c   ;1 Tìm giá trị nhỏ Pmin biểu thức: 1 1 1    P = log a  b −  + logb  c −  + logc  a −  4 4 4    C Pmin = 3 B Pmin = A Pmin = D Pmin = Đáp án B Nhận xét: Điểm rơi a = b = c = Tính nhanh Pmin = 4 Dễ dàng ta có: a  a − ; b2  b − ;c2  c − Do 1 1 1     a, b, c  nên log a  b −   log a b2 ;logb  c −   logb c ;logc  a −   logc a 4 4 4    Suy P  3 log a b2 logb c log c a  P  3.2 log a b log b c log c a  P  Dấu “=” xảy a = b = c = Vậy Pmin = Câu 22 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Tập giá trị m thỏa mãn bất phương trình 2.9 − 3.6 x 2 6x − 4x x ( x  ) ( −; a )  ( b; c ) Khi A Chọn đáp án D Điều kiện: Ta có: B a + b + c bằng: C D 2.9 x − 3.6 x 2.9 x − 5.6 x + 2.4 x   0 6x − 4x 6x − 4x Chia cả tử và mẫu của vế trái cho x  , bấ t phương triǹ h tương đương với 2x x 3  3 2.  −   + x 3 2  2  Đă ̣t t =   , t  bấ t phương trình trở thành x 2 3   −1 2  t 2t − 5t + 0  t −1 1  t  x 1 3 Với t  ta có     x  log  x  − log 2 2 2 x   Với  t  ta có       x  log 2       ̣y tâ ̣p nghiê ̣m của bấ t phương triǹ h đã cho là S =  −; − log 2   0;log   Câu 23 2  (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Cho a, b > 0, rút gọn biểu thức P = log a + 4log b  2b    a  B P = log ( b2 − a ) A P = log   b2   a C P = log ( ab2 ) D P = log  - Phương pháp: Đưa số; Sử dụng tính chất biến đổi tổng thành tích hiệu thành thương đưa số vào logarit - Cách giải: P = log a + 4log b = log a + 4log b = − log2 a + 2log2 b = − log2 a + log2 b = log2 −1 2 Chọn đáp án D Câu 24 (GV   x + 3y  1  x2 − y2  ( A ) MẪN  x − 3y  x − y +  x− y   3y − x y−x 2 B NGỌC QUANG 2018): Đơn giản biểu b2 a thức ( x, y  0; x  y ) x − 3y x− y C 3y − x x− y D x + 3y x− y Chọn đáp án D  1    x − y  x − y  1 1 1 1  x + 3y    x − y  x − y x + 3y     + = + 1 x− y  2( x − y)    1  x2 − y2   2 x − y          1  1   2 2 2  x + y  x + y   x − y   x − y          +   =  1 2( x − y)   x − y  x + y        1 1 x + 4x y + 3y x − 4x y + 3y 2( x + 3y ) x + 3y = + = = 2( x − y) 2( x − y) 2( x − y) x− y Câu 25: (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để phương trình log x − log ( x − ) = m có nghiệm B  m  + A  m  + Chọn D C  m  + D  m  +   x  log  =m Phương trình cho tương đương với   x−2 x   Để phương trình cho có nghiệm đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = log f ( x ) x khoảng ( 2;+ ) x−2  0, x  lim+ f ( x ) = +; lim f ( x ) = nên ta có tập giá trị Có f ' ( x ) = − x →+ x→2 ( x − 2) với f ( x ) = hàm số f ( x )  (1; + )  log f ( x ) = ( 0; + ) Vậy  m  + Câu 26 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Tính đạo hàm hàm số y = A y ' = x2 +1 +1 B y ' = x ln x C y ' = x ln x +1 x +1 D y ' = +1 x2 +1 x +1 x ln x + x2 +1 Chọn đáp án B Phương pháp: cơng thức tính đạo hàm hàm ( au ) ' = u '.au ln a ( Cách giải: x +1 )= x ln x2 + x +1 Câu 27: (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Tìm tham số m đề phương trình ln x = mx có nghiệm A m = 4e B m = 4e4 C m = e4 D m = e Điều kiện x  + Với m = , phương trình cho có nghiệm x = + Với m  , xét hàm số f ( x ) = mx4 − ln x = ( 0;+ ) , ta có với x  f ' ( x ) = 4mx3 − 1 1 =0 x= ; f '( x )    x  ; f '( x )   x  x 4m 4m 4m Mặt khác lim f ( x ) = +; lim f ( x ) = + nên phương trình cho có nghiệm x → 0+ x →+ nghiệm x = Ta có 4m 1 1   f4 =  ln ( 4m ) = −  ln ( 4m ) = −1  m =  =  m 4m − ln 4 4e 4m  4m  ( + Với m < 0, phương trình cho ln có nghiệm nhất) Chọn A Câu 28 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Giả sử x , y là các số thực dương Mê ̣nh đề nào sau là sai? A log2 ( x + y ) = log2 x + log2 y B log2 C log2 xy = log2 x + log2 y D log2 xy = ( log2 x + log2 y ) x = log2 x − log2 y y Đáp án A Ta có log2 x + log2 y = log2 ( xy ) nen A sai Câu 29 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Tập xác định hàm số y = ( x − 1) là A D = 1; + ) C D = ( −;1) B D = (1; + ) D D = ( 0;1) Đáp án B Tâ ̣p xác đinh ̣ của hàm số là x −1   x   D = (1; + ) Câu 30 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Cho hàm số y = x Mê ̣nh đề nào sau là 2x đúng? A Hàm số cho có điểm cực đại điểm cực tiểu B Hàm số cho có điểm cực tiểu C Hàm số cho có điểm cực đại D Hàm số cho khơng có điểm cực trị Đáp án C x x x x x x 1  1 1 1 1 1 Ta có y = x = x    y ' =   + x   ln =    + x ln  =   (1 − x ln ) 2 2  2  2 2 2 2 x Do đó y ' =  x = x 1 1 1 Mà y" =   ln (1 − x ln ) +   ( − ln ) ln 2 2 2 1     ln  y"   = +   ( − ln )   hàm số đa ̣t cực đa ̣i ta ̣i x = ln  ln  2 Câu 31 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Tập xác định D hàm số y = log ( ln x − 1) là:  1 A D =  0;   ( e; + )  e B D = ( 0;+ ) C D = ( e; + ) D D =  0;   ( e; + )  0;   e  e  1  1 Đáp án A  x  Û Điều kiện xác định:  ln x −  x    ln x  Û  ln x  −1  x    x  e Û   x    e  0  x  e Þ D =  0;   ( e; + )     e x  e  Câu 32: (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Cho hàm số y = loga x và y = logb x có đồ thi ̣ hình vẽ bên Đường thẳ ng x = cắ t tru ̣c hoành, đồ thi ̣ hàm số y = log a x và y = log b x lầ n lươ ̣t ta ̣i H, M và N Biế t rằ ng HM = MN Mê ̣nh đề nào sau là đúng? A a = 7b B a = b C a = b7 D a = 2b Đáp án B Dựa vào hiǹ h vẽ ta thấ y HM = MN  NH = 2MH  log b = log a  = log b log a  a = b2 Câu 33 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Tìm tất giá trị tham số m để hàm số xác đinh y= ̣ khoảng ( 0;+ ) là m log3 x − 4log3 x + m + A m  ( −4;1) B m  1; + ) C m  ( −; −4)  (1; + ) D m  (1; + ) Đáp án C Hàm số đã cho xác đinh ̣ khoảng ( 0; +)  g ( x ) = mlog32 x − 4log3 x + m +  (x  0) Đă ̣t t = log3 x ( t   g ( t ) = mt − 4t + m +  ( t  ) đó ĐKBT Với m =  g ( t ) = −4x + ) (không thỏa mañ ) Với m  suy  m 1   m  −4 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Tìm giá trị a để phương trình g ( t ) = mt − 4t + m +  (t  Câu 34 (2 + 3) x ( + (1 − a) − a thuộc khoảng: A ( −; −3) ( Ta có + cho trở thành t + x − = có nghiệm phân biệt thỏa mãn: x1 − x2 = log2+ 3 , ta có C ( 3;+ ) B ( −3; + ) ) (2 − 3) x ) )   ' = − m ( m + 3)  x ( =1 − ) x = (2 + 3) x Đặt t = 1− a − =  t − 4t + − a = ( * ) t D ( 0;+ ) (2 + 3) x ( t  0) , phương trình Phương trình cho có nghiệm phân biệt phương trình (*) có nghiệm  t1 + t =   dương phân biệt  t1t = − a   −3  a   ' = a +   ( Ta có x1 − x = log2+ 3  + (2 + 3) 3) =3 (2 + 3) x1 x1 − x x2 =3 Vì t1 + t = nên điều xảy phương trình t1 =3 t2 (*) có nghiệm t = t = Khi − a = 3.1 =  a = −2 Trong đáp án có B Chọn B (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Cho < x < 1; < a;b;c  logc x   logb x  loga x so sánh a; b; c ta kết quả: Câu 35 A a > b > c B c > a > b Vì  x   lnx  Do đó: logc x   logb x  loga x  C c > b > a D b > a > c lnx lnx lnx 0   lnc   lna  lnb lnc lnb lna Mà hàm số y = ln x đồng biến ( 0;+ ) nên ta suy c  a  b Chọn D Câu 36 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Cho hai số thực dương a, b Tìm giá trị nhỏ biểu thức   b  P = log3 (1 + 2a) + log3 1 +  + log3 1 +  b  2a   A Pmin = C Pmin = B Pmin = D Pmin =   b     P = log3 (1 + 2a) 1 +  1 +   2a    b      Xét (1 + 2a) 1 +  b b + 2a + b  + b + b =  =1+ 2a  2a ( ) b +1 Do đó:     (1 + 2a) 1 + 2ba  1 +     b   (     b + 1 + +   (1 + 2.2 + ) = 81   = 1 + b + b    b   )  P  log3 81 = Chọn D (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Tập xác định D hàm số y = 2x − + ln (1 − x ) là: Câu 37 A D = −1;1 B D = 1; +) 1  2  C D =  ;1 Chọn C  1  2x − …0 x … Û  Û „ x  Þ D =  ;1  Điều kiện xác định:  2 1 − x > −1  x  2    1   D D =  −1;  (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Cho hàm số f ( x ) = 5x.9x , chọn phép biến Câu 38 đổi sai giải bất phương trình: A f ( x )   log9 + x2  B f ( x )   x ln5 + x3 ln9  C f ( x )   x log9 + x3  D f ( x )   x + x3 log5  Chọn A ( ) f ( x )   5x.9x   ln 5x.9x   x ln + x3 ln  x ln + x   x log9 + x   x + x   x + x log5  ln log9 Do B, C, D Câu 39 A C (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Đạo hàm hàm số y = −2x − ( x − ) ln ( x − ) + B − ( x − ) x − ln2 ( x − ) −2x + ( x − ) ln ( x − ) + D − ( x − ) x − ln ( x − ) Chọn D ln ( x − ) Ta có: y = x − − x −1 x−2 ln x = −2x + ( x − ) ln ( x − ) + 2 ( x − ) x − ln2 ( x − ) x −1 ln ( x − ) −2x − ( x − ) ln ( x − ) + 2 ( x − ) x − ln2 ( x − ) −2x + ( x − ) ln ( x − ) + 2 ( x − ) x − ln2 ( x − ) (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Tìm giá trị m để hàm số y = log7 ( m − 1) x + ( m − 3) + 1 xác định x  , ta có kết quả: Câu 40 A m  Chọn C B  m  Hàm số cho xác định x  C  m  D  m  ( m − 1) x2 + ( m − 3) x +  0,x   m  m  m −        m  2m5 m − m + 10   ' = m − − m −   ( ) ( )     Câu 41 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018) Tập xác định hàm số y = log3 ( x − 5x + ) là: A D = ( −; 2)  ( 3; +) B D = ( 2; 3) C D = ( −; 3) D D = ( 2; + ) Chọn A Điều kiện xác định hàm số cho x2 − 5x +   ( x − 2)( x − 3)   x  x <  Tập xác định D = ( −; 2)  (3; +) ... + Câu 15 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Tập xác định hàm số y = log ( 3x − ) là: 2 B 0; + ) A ( 0; + )  C  ; +  3  D ( log3 2; + ) Đáp án D Ta có 3x −   3x   x  log3 Câu 16: (GV MẪN... −1 x −1 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018)Tim ̀ m để phương triǹ h m ln (1 − x ) − ln x = m có nghiê ̣m x  ( 0;1) Câu A m  ( 0; + ) B m  (1; e ) C m  ( −;0 ) D m  ( −; −1)   (GV MẪN NGỌC QUANG... D = (1; + ) Câu 30 (GV MẪN NGỌC QUANG 2018): Cho hàm số y = x Mê ̣nh đề nào sau là 2x đúng? A Hàm số cho có điểm cực đại điểm cực tiểu B Hàm số cho có điểm cực tiểu C Hàm số cho có điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: (GV mẫn NGỌC QUANG) 41 câu số mũ và logarit image marked image marked , (GV mẫn NGỌC QUANG) 41 câu số mũ và logarit image marked image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay