Trắc nghiệm Chương I Vật Lí 12

27 84 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2018, 21:20

Trắc nghiệm Chương I Vật Lí 12Các câu hỏi cơ bản giúp ôn tập chương I Vật Lí 12 có kèm đáp án.Bài tập trắc nghiệm gồm các phần:1. Dao động điều hòa2. Con lắc lò xo3.Con lắc đơn4.Năng lượng dao động5.Dao động tắt dần cưỡng bức6.Tổng hợp dao động GV Nguyễn Tuấn Kiệt TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I I ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Câu 1:Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  cos t (x tính cm, t tính s) Phát biểu sau đúng? A Tốc độ cực đại chất điểm 18,8 cm/s B Chu kì dao động 0,5 s C Gia tốc chất điểm có độ lớn cực đại 113 cm/s2 D Tần số dao động Hz Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x  A cos10t (t tính s) Tại t=2s, pha dao động A 10 rad B 40 rad C 20 rad D rad  x  8cos( t  ) (x tính Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có phương trình cm, t tính s) A lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều âm trục Ox B chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm C chu kì dao động 4s D vận tốc chất điểm vị trí cân cm/s Câu 4:Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc v = 4cos2t (cm/s) Gốc tọa độ vị trí cân Mốc thời gian chọn vào lúc chất điểm có li độ vận tốc là: A x = cm, v = B x = 0, v = 4 cm/s C x = -2 cm, v = D x = 0, v = -4 cm/s Câu 5: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt Nếu chọn gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox B qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox C vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox D qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox Câu 6: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x  5cos(t  0,5)(cm) Pha ban đầu dao động A π B 0,5 π C 0,25π D 1,5 π Câu : Trong hệ tọa độ vng góc xOy, chất điểm chuyển động tròn quanh O với tần số Hz Hình chiếu chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc A 31,4 rad/s B 15,7 rad/s C rad/s D 10 rad/s Câu 8: Một chất điểm dao động có phương trình x = 10cos(15t + π) (x tính cm, t tính s) Chất điểm dao động với tần số góc A 20 rad/s B 10 rad/s C rad/s D 15 rad/s x  cos  t Câu 9: Một chất điểm dao động theo phương trình (cm) Dao động chất điểm có biên độ A 2cm B 6cm C cm D 12 cm GV Nguyễn Tuấn Kiệt Câu 10 : Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 12 cm Dao động có biên độ A cm B 24 cm C cm D 12 cm Câu 11 :Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ cm vận tốc có độ lớn cực đại 10 cm/s Chu kì dao động vật nhỏ A s B s C s D s Câu 12 : Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20 cm/s Khi chất điểm có tốc độ 10 cm/s gia tốc có độ lớn 40 cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A cm B cm C 10 cm D cm Câu 13 : Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4cm chu kì 2s Quãng đường vật 4s là: A cm B 16 cm C 64 cm D.32 cm Câu 14 :Một vật dao động điều hòa với tần số góc rad/s Khi vật qua li độ 5cm có tốc độ 25 cm/s Biên độ giao động vật A 5,24cm C cm B cm D 10 cm Câu 15 : Một vật dao động điều hòa có chu kì s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân cm, tốc độ A 18,84 cm/s B 20,08 cm/s C 25,13 cm/s D 12,56 cm/s Câu 16 : Một vật dao động điều hòa với phương trình x  cos t( cm ) Quãng đường vật chu kì A 10 cm B cm C 15 cm D 20 cm Câu 17 : Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều hướng biên B độ lớn cực tiểu qua vị trí cân ln chiều với vectơ vận tốc C độ lớn không đổi, chiều ln hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều hướng vị trí cân Câu 18 :Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A.Vectơ gia tốc vật đổi chiều vậtli độ cực đại B Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động phía vị trí cân C.Vectơ gia tốc vật hướng xa vị trí cân D.Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động xa vị trí cân Câu 19 : Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 20 : Một vật dao động điều hòa có chu kì T Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân bằng, nửa chu kì đầu tiên, vận tốc vật không thời điểm GV Nguyễn Tuấn Kiệt t T t T t T t T A B C D Câu 21 (CĐ 2007): Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T , thời điểm ban đầu to = vật vị trí biên Quãng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 A A/2 B 2A C A/4 D A Câu 22 : Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm, chu kì s Tại thời điểm t = 0, vật qua cân O theo chiều dương Phương trình dao động vật   x  5cos(t  ) x  5cos(2t  ) (cm) (cm) A B   x  5cos(t  ) x  5cos(2t  ) (cm) C D Câu 23 : Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực 100 dao động toàn phần Gốc thời gian lúc chất điểm qua vị trí có li độ cm theo chiều âm với tốc độ 40 cm/s Lấy  = 3,14 Phương trình dao động chất điểm   x  6cos(20t  ) (cm) x  cos(20t  ) (cm) A B   x  cos(20t  ) (cm) x  cos(20t  ) (cm) C D Câu 24 : Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox (vị trí cân O) với biên độ cm tần số 10 Hz Tại thời điểm t = 0, vậtli độ cm Phương trình dao động vật A x = 4cos(20t + ) cm B x = 4cos20t cm C x = 4cos(20t – 0,5) cm D x = 4cos(20t + 0,5) cm Câu 25: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cosωt (cm) Dao động chất điểm có biên độ A cm B cm C cm D 12 cm Câu 26: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5) (cm) Pha ban đầu dao động A π B 0,5π C 0,25π D 1,5 Câu 27 Li độ gia tốc vật dao động điều hồ ln biến thiên điều hoà tần số A ngược pha với B pha với C lệch pha /2 D Lệch pha /4 Câu 28 Trong dao động điều hoà, vận tốc tức thời vật dao động biến đổi A pha với li độ B ngược pha với li độ C sớm pha /4 so với li độ D sớm pha /2 so với li độ Câu 29 Trong chuyển động dao động thẳng với phương trình li độ dạng cos, đại lượng đạt giá trị cực đại pha:  = t + 0 = 3/2: A vận tốc; B Li độ vận tốc C vận tốc pha ; D Gia tốc vận tốc GV Nguyễn Tuấn Kiệt Câu 30 Một vật dao động điều hòa với chu kì T =  s Xác định pha dao động vật qua vị trí x = 2cm với vận tốc v = 0,04 m/s A B - /4 rad C /6 rad D /3 rad Câu 31 Một vật dao động điều hòa với phương trình dạng cos Chọn gốc tính thời gian vật đổi chiều chuyển động gia tốc vật dang có giá trị dương Pha ban đầu là: A  B - /3 C /2 D - /2 Câu 32: Hai dao động điều hòa phương, có phương trình x = Asin(ωt + /3) x2 = Asin(ωt - 2/3) hai dao động: A lệch pha /3 B lệch pha /2 C pha D ngược pha Câu 33 Một vật dao động điều hòa x = Acos(t + ) thời điểm t = li độ x = A/2 theo chiều âm Tìm  A /6rad B /2rad C 5/6rad D /3rad Câu 34 Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(10t + /6)cm Vào thời điểm t = vật đâu di chuyển theo chiều nào, vận tốc bao nhiêu? A x = cm, v = - 20 cm/s, vật di chuyển theo chiều âm B x = cm, v = 20 cm/s, vật di chuyển theo chiều dương C x = - cm, v = 20 cm/s, vật di chuyển theo chiều dương D x = cm, v = - 20 cm/s, vật di chuyển theo chiều âm Câu 35: Một vật dao động điều hồ dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt Nếu chọn gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox B qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox C vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox D qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox Câu 36: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có phương trình x = 8cos(t + /4)(x tính cm, t tính s) A lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều âm trục Ox B chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm C chu kì dao động 4s D vận tốc chất điểm vị trí cân cm/s Câu 37: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc v = 4cos2t (cm/s) Gốc tọa độ vị trí cân Mốc thời gian chọn vào lúc chất điểm có li độ vận tốc là: A x = cm, v = B x = 0, v = 4 cm/s C x = -2 cm, v = D x = 0, v = - 4 cm/s Câu 38 Phương trình dao động có dạng : x = 4cos(2t + π/3) Gốc thời gian lúc vật có: A li độ x = cm, chuyển động với vận tốc cm/s B li độ x = cm, chuyển động theo chiều âm với tốc độ 4 cm/s C li độ x = cm, chuyển động theo chiều dương với tốc độ cm/s D li độ x = -2 cm, chuyển động theo chiều âm GV Nguyễn Tuấn Kiệt Câu 39 Vật dao động điều hồ có gia tốc biến đổi theo phương trình: a = 5cos(10t + /3)(m/s2) Ở thời điểm ban đầu (t = 0s) vật ly độ: A - 2,5 cm B cm C 2,5 cm D - cm Câu 40 Một vật dao động theo phương trình x = 5cos(t - /2) (cm) Tìm cặp giá trị vị trí vận tốc khơng đúng: A x = 0, v = 5 (cm/s) B x = 3cm, v = 4cm/s C x = - 3cm, v = - 4cm/s D x = - 4cm, v = 3cm/s Câu 41 Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos(6t + /6)cm Vận tốc vật đạt giá trị 12 (cm/s) vật qua ly độ A -2 cm B �2cm C �2 cm D +2 cm Câu 42 Tại t = 0, ứng với pha dao động /6(rad), gia tốc vật dao động điều hòa có giá trị a = - 30m/s2 Tần số dao động 5Hz Lấy 2 = 10 Li độ vận tốc vật là: A x = cm, v = 10 cm/s B x = cm, v = 60 cm/s C x = 3cm, v = -10 cm/s D x = cm, v = - 60 cm/s Câu 43 Một vật dao động điều hồ với phương trình li độ x = 10cos(8t - /3) cm Khi vật qua vị trí có li độ – cm vận tốc là: A 64 cm/s B  80 cm/s C  64 cm/s D 80 cm/s Câu 44 Một vật dao động điều hòa có phương trình : x = 5cos(2t - /6) (cm, s) Lấy 2 = 10,  = 3,14 Vận tốc vậtli độ x = cm : A 25,12(cm/s) B ± 25,12(cm/s) C ± 12,56(cm/s) D 12,56(cm/s) Câu 45 Một vật dao động điều hòa có phương trình : x = 5cos(2t - /6) (cm, s) Lấy 2 = 10,  = 3,14 Gia tốc vậtli độ x = 3cm : A - 12(m/s2) B - 120(cm/s2) C 1,20(cm/s2) D 12(cm/s2) Câu 46 Chọn câu sai nói dao động điều hồ A Khi vật qua vị trí cân gia tốc vật có giá trị cực đại B Gia tốc ln ngược dấu với li độ có độ lớn tỉ lệ với li độ C Khi từ vị trí biên vị trí cân độ lớn vận tốc vật tăng lên D Khi vật qua vị trí cân vận tốc vật có độ lớn cực đại Câu 47 Một chất điểm dao động điều hoà đoạn AB Khi qua vị trí cân bằng, vectơ vận tốc chất điểm A ln có chiều hướng đến A B Có độ lớn cực đại C khơng D Ln có chiều hướng đến B Câu 48 Một chất điểm thực dao động điều hoà với chu kì T = 3,14 s biên độ A = m Khi chất điểm qua vị trí cân vận tốc A m/s B 0,5 m/s C m/s D m/s Câu 49 : Một vật dao động điều hòa có chu kì s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân cm, tốc độ A 18,84 cm/s B 20,08 cm/s C 25,13 cm/s D 12,56 cm/s GV Nguyễn Tuấn Kiệt Câu 50 : Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20 cm/s Khi chất điểm có tốc độ 10 cm/s gia tốc có độ lớn 40 cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A cm B cm C 10 cm D cm Câu 51: Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kỳ T Thời gian ngắn để vật quãng đường có độ dài A T/8 B T/4 C T/6 D T/12 Câu 52: Một vật dao động điều hồ với chu kì T biên độ A Khoảng thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ đến A T/4 B T/6 C T/3 D T/8 Câu 53: Một vật dao động điều hòa với phương trình chuyển động: Vào lúc vật qua li độ x = cm theo chiều dương sau 1/3 s vật qua li độ A 3,79 cm B -2,45 cm C - 0,79 cm D 1,43 cm Câu 54: Một vật dao động điều hòa có phương trình Vật qua vị trí có li độ x = cm lần thứ kể từ lúc bắt đầu dao động vào thời điểm A B C D Câu 55: Con lắc lò xo dao động với phương trình Qng đường lớn vật khoảng thời gian 1/3 chu kì A A B C D A Câu 56: Một vật dao động điều hòa thẳng với phương trình dao động Độ dài quãng đường khoảng thời gian 13/12 s kể từ lúc t = A cm B 18 cm C cm D 22 cm Câu 57: Một vật dao động điều hòa với phương trình chuyển động Thời điểm để vật qua li độ theo chiều âm lần kể từ thời điểm t = s A s B s C s D s Câu 58: Một vật nhỏ thực dao động điều hồ theo phương trình Trong khoảng 1,2 s vật qua vị trí lần? A B C D π� � x = 4.cos � 8πt+ �(cm) 3� � Câu 59: Cho dao động điều hồ có phương trình dao động: t đo s Sau 3/8 s tính từ thời điểm ban đầu, vật qua vị trí có li độ x = -1 cm lần? A lần B lần C lần D lần Câu 60: Vật dao động theo phương trình (cm) Quãng đường vật khoảng thời gian từ thời điểm 1,1 s đến 5,1 s A 40 cm B 20 cm C 60 cm D 80 cm Câu 61: Một vật nhỏ thực dao động điều hồ theo phương trình Tại thời điểm , vậtli độ tốc độ giảm Li độ vật sau thời điểm A 2,5 cm B C D – 2,5 cm Câu 62: Một vật dao động điều hòa với phương trình Nếu thời điểm vậtli độ x = cm chuyển động theo chiều dương sau 0,25 s vậtli độ A - cm B - cm C cm D cm GV Nguyễn Tuấn Kiệt Câu 63: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 5cos( 5t   / ) (cm) Biết thời điểm t có li độ cm Li độ dao động thời điểm sau 1/30 (s) A 4,6 cm 0,6 cm B 0,6 cm -3 cm C 4,6 cm D -3 cm  4t  ) (cm) Biết thời điểm Câu 64: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 10cos( t có li độ -8 cm Li độ dao động thời điểm sau 13 (s) A -4 cm B cm C cm D -8 cm Câu 65: Một vật nhỏ thực dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T Xét khoảng thời gian 2T/3, tốc độ trung bình nhỏ mà vật đạt A B C D Câu 66: Một chất điểm dao động điều hồ với biên độ A tần số góc Gọi M N điểm có toạ độ Tốc độ trung bình chất điểm đoạn MN A B C D Câu 67: Một vật dao động điều hồ qua vị trí có toạ độ cm vật có vận tốc ; có toạ độ cm vật có vận tốc Tốc độ trung bình vật nửa chu kì dao động A 12,74 cm/s B 12,74 m/s C 25,48 cm/s D 127,4 cm/s Câu 68: Cho chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: x = 0,05.cos(4t + /6) (m) Vận tốc trung bình chất điểm chuyển động từ vị trí biên âm vị trí biên dương A - 40 cm/s B +20 cm/s C +40 cm/s D -20 cm/s Câu 69: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc  Tốc độ chuyển động trung bình chất điểm chu kì ωA π ωA ωA A π B ωA C 2π D II CON LẮC LÒ XO Câu 1: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số góc A B C D Câu 2: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 100 cm/s B 40 cm/s C 80 cm/s D 60 cm/s Câu 3: Một co lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20N/m vật nhỏ có khối lượng m Con lắc dao động điều hòa với tần số 1,59Hz Giá trị m A 75g B 200g C 50g D 100g Câu 4: Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 5: Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k khơng đổi, dao động điều hồ Nếu khối lượng m = 200 g chu kì dao động lắc s Để chu kì lắc s khối lượng m A 200 g B 100 g C 50 g D 800 g GV Nguyễn Tuấn Kiệt m  300g Câu 6: Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ dao động điều hòa với chu kì 1s Nếu thay vật nhỏ có khối lượng m1 vật nhỏ có khối lượng m2 lắc dao động với chu kì 0,5s Giá trị m2 A 100 g B 150g C 25 g D 75 g Câu 7: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang Nếu biên độ dao động tăng gấp đơi tần số dao động điều hòa lắc A tăng lần B giảm lần C không đổi D tăng lần Câu 8: Khi treo vật có khối lượng m = 81 g vào lò xo thẳng đứng tần dao động điều hoà 10 Hz Treo thêm vào lò xo vật có khối lượng = 19 g tần số dao động hệ A 11,1 Hz B Hz C 8,1 Hz D 12,4 Hz Câu 9: Con lắc lò xo nằm ngang Khi vật đứng yên vị trí cân ta truyền cho vật nặng vận tốc v = 31,4 cm/s theo phương ngang để vật dao động điều hoà Biên độ dao động cm Chu kì dao động lắc A s B s C 0,5 s D s Câu 10: Vật có khối lượng m = 200 g gắn vào lò xo Con lắc dao động với tần số 10 Hz Lấy  = 10 Độ cứng lò xo A 800  N/m B 15,9 N/m C 800 N/m D 0,05 N/m Câu 11: Một vật khối lượng kg treo lò xo nhẹ có tần số dao động riêng Hz Treo thêm vật thấy tần số dao động riêng Hz Khối lượng vật treo thêm A kg B 0,5 kg C kg D 0,25 kg Câu 12: Con lắc lò xo bố trí nằm ngang, lò xo có độ cứng k = N/cm, kích thích cho vật dao   x 6 sin t    (cm) Kể từ lúc khảo sát dao động, sau khoảng  động điều hồ với phương trình 30 s vật quãng đường dài cm Lấy 2 10 Khối lượng vật thời gian A 0,2 kg B 400 g C 800 g D kg Câu 13: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà, thời gian vật nặng từ vị trí cao đến vị trí thấp 0,2 s Tần số dao động lắc A 10 Hz B 2,4 Hz C 2,5 Hz D Hz Câu 14: Một lò xo chịu tác dụng lực kéo N dãn thêm cm Treo vật nặng kg vào lò xo cho dao động thẳng đứng Chu kì dao động vật A 0,5 s B 0,628 s C 0,314 s D 0,157 s Câu 15: Khi treo vật nặng có khối lượng m vào lò xo có độ cứng k1 = 60 N/m vật dao động t với chu kì s Khi treo vật nặng vào lò xo có độ cứng k2 = 0,3 N/cm vật dao động điều hồ với chu kì A s B s C 0,5 s D s Câu 16: Một lò xo thẳng đứng dãn thêm 2,5 cm treo vật nặng vào Lấy g =  = 10 m/s2 Chu kì dao động tự lắc A 0,5 s B 0,28 s C 0,316 s D s GV Nguyễn Tuấn Kiệt Câu 17: Một lò xo có độ cứng k Lần lượt treo vào lò xo hai vật có khối lượng m1, m2 Kích thích cho chúng dao động, chu kì tương ứng s s Biết khối lượng chúng 300 g Khối lượng hai vật A m1 = 200 g; m2 = 500 g B m1 = 100 g; m2 = 400 g C m1 = 10 g; m2 = 40 g D m1 = 400 g; m2 = 100 g Câu 18: Một vật nhỏ, khối lượng m, treo vào đầu lò xo nhẹ nơi có gia tốc rơi tự 9,8 m/s2 Khi vật vị trí cân lò xo giãn đoạn 5,0 cm Kích thích để vật dao động điều hồ Thời gian ngắn để vật từ vị trí cân đến vị trí có li độ nửa biên độ A 7,5.10-2 s B 3,7.10-2 s C 0,22 s D 0,11 s Câu 19: Khi gắn cầu m1 vào lò xo dao động với chu kì T1 = 0,4 s Khi gắn cầu m2 vào lò xo dao động với chu kì T2 = 0,9 s Khi gắn cầu m3 = m1m vào lò xo chu kì dao động lắc A 0,18 s B 0,25 s C 0,6 s D 0,36 s Câu 20: Một lắc lò xo gồm vật khối lượng m lò xo có độ cứng k khơng đổi, dao động điều hòa Nếu khói lượng 200 g chu kì lắc s Để chu kì lắc s khối lượng lắc A 200 g B 800 g C 50 g D 100 g Câu 21: Cho lắc lò xo dao động với phương trình Qng đường lớn vật khoảng thời gian 1/4 chu kì A B A C D Câu 22 Một lắc lò xo bố trí nằm ngang, vật nặng dao động điều hòa với biên độ A = cm Biết chu kì, khoảng thời gian để độ lớn gia tốc vật không lớn 250 cm/s T/3 Lấy Tần số dao động vật A 1,15 Hz B 1,35 Hz C 1,25 Hz D 1,94 Hz Câu 23: Vật nhỏ có khối lượng 200 g lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia tốc không nhỏ cm/s2 T/2 Độ cứng lò xo A 20 N/m B 50 N/m C 40 N/m D 30 N/m Câu 24: Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = kg, treo vào lò xo có độ cứng k = 200 N/m Thời điểm ban đầu, kéo vật lệch khỏi vị trí cân theo chiều dương đoạn cm, thả nhẹ Phương trình dao động vật A B C D Câu 25: Một vật nhỏ khối lượng m = 400 g treo vào lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 40 N/m Đưa vật lên đến vị trí lò xo khơng bị biến dạng thả nhẹ cho vật dao động Cho g = 10 m/s2 Chọn gốc toạ độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống gốc thời gian vật vị trí lò xo bị giãn đoạn cm vật lên Bỏ qua lực cản Phương trình dao động vật A B C D GV Nguyễn Tuấn Kiệt Câu 26: Con lắc lò xo dao động điều hòa Lực kéo tác dụng vào vật A chiều với chiều chuyển động vật B hướng vị trí cân C chiều với chiều biến dạng lò xo D hướng vị trí biên Câu 27: Một lắc lò xo gồm nặng có khối lượng m = 200 g treo vào lò xo có độ cứng k = N/cm Cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với quỹ đạo dài cm Lực đàn hồi có độ lớn cực đại A 3,5 N B N C 1,5 N D 0,5 N Câu 28: Một lắc lò xo dao động điều hồ với biên độ 10 cm chu kì dao động 0,5 s Khối lượng nặng m = 0,25 kg Lực phục hồi cực đại tác dụng lên vật có giá trị A 0,4 N B N C N D N Câu 29: Một lắc lò xo gồm nặng có khối lượng m = 200 g treo vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m Cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ cm Lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu A N B N C N D Câu 30: Con lắc lò xo có m = 200 g, chiều dài lò xo vị trí cân 30 cm dao động điều hồ theo phương thẳng đứng với tần số góc 10 rad/s Lực hồi phục tác dụng vào vật lò xo có chiều dài 33 cm A 0,33 N B 0,3 N C 0,6 N D 0,06 N Câu 31: Con lắc lò xo thẳng đứng có m = 100 g Lấy g=10m/s2g=10m/s2 Trong trình dao động, lực đẩy cực đại tác dụng lên điểm treo có độ lớn trọng lực tác dụng lên vật Lực hồi phục cực đại A 3N B 1N C 1,5N D 2N Câu 32: Con lắc lò xo dao động điều hoà phương ngang: lực đàn hồi cực đại tác dụng vào vật N gia tốc cực đại vật m/s2 Khối lượng vật nặng A kg B kg C kg D 100 g Câu 33: Con lắc lò treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng khơng đáng kể Hòn bi vị trí cân kéo xuống theo phương thẳng đứng đoạn cm thả cho dao động Hòn bi thực 50 dao động 20 s Lấy g =  10 m/s2 Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại lực đàn hồi cực tiểu lò xo dao động A B C D Câu 34: Một lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng Trong thời gian phút vật thực 50 dao động toàn phần hai vị trí mà khoảng cách vị trí 12 cm Cho g = 10 m/s2, lấy  = 10 Độ biến dạng lò xo hệ thống trạng thái cân A 0,36 m B 0,18 m C 0,30 m D 0,40 m Câu 35: Vật có khối lượng m = 0,5 kg dao động điều hoà với tần số 0,5 Hz; vậtli độ cm vận tốc 9,42 cm/s Lấy  10 Lực hồi phục cực đại tác dụng vào vật A 0,25 N B 25 N C 2,5 N D 0,5 N Câu 36: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 400 g, lò xo có độ cứng k = 80 N/m, chiều dài tự nhiên 25 cm đặt mặt phẳng nghiêng có góc  = 300 so với mặt phẳng nằm ngang Đầu lò xo gắn vào điểm cố định, đầu gắn vào vật nặng Lấy g = 10 m/s2 Chiều dài lò xo vật vị trí cân 10 GV Nguyễn Tuấn Kiệt Câu 9: Một lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc rad/s nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2 Chiều dài dây treo lắc A 81,5 cm B 62,5 cm C 50 cm D 125 cm Câu 10: Một lắc đơn có độ dài l dao động với chu kì T = s Một lắc đơn khác có độ dài l dao động nơi với chu kì T2 = s Chu kì dao động lắc đơn có độ dài l - l A s B 2,65 s C 3,5 s D s Câu 11: Một lắc đơn có chu kì dao động T = s Khi người ta giảm bớt 19 cm chu kì dao động lắc = 1,8 s Lấy  = 10 Gia tốc trọng trường nơi đặt lắc A 10 m/s2 B 9,81 m/s2 C 9,84 m/s2 D 9,80 m/s2 Câu 12: Một lắc đơn có độ dài , khoảng thời gian thực dao động Người ta giảm bớt chiều dài 16 cm, khoảng thời gian thực 10 dao động Chiều dài lắc ban đầu A 25 cm B 25 m C m D cm Câu 13: Con lắc Phucô treo nhà thờ Thánh I-xac Xanh Pêtecbua lắc đơn có chiều dài 98 m Gia tốc rơi tự Xanh Pêtecbua 9,819 m/s2 Nếu treo lắc Hà Nội có gia tốc rơi tự 9,793 m/s2 bỏ qua ảnh hưởng nhiệt độ Chu kì lắc Hà Nội A 20 s B 19,00 s C 19,84 s D 19,87 s Câu 14: Một lắc đơn có chu kì dao động 2,4 s mặt đất Biết khối lượng Trái Đất lớn gấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng bán kính Trái Đất lớn gấp 3,7 lần bán kính Mặt Trăng Coi nhiệt độ khơng thay đổi Chu kì dao động lắc đem lên Mặt Trăng A 4,8 s B s C s D 5,8 s Câu 15: Hai lắc đơn có chiều dài l , l ( l > l ) có chu kì dao động tương ứng T , T nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Biết nơi đó, lắc có chiều dài l  l  l có chu kì dao động 1,8 s lắc có chiều dài l  l  l có chu kì dao động 0,9 s Chu kì dao động T1, T2 A 14,2 s; 1,1 s B 1,24 s; 1,1 s C 1,42 s; 1,1 s D 1,42 s; 2,2 s Câu 16: Nếu cắt bớt chiều dài lắc đơn 19 cm chu kì dao động lắc 0,9 chu kì dao động ban đầu Chiều dài lắc đơn chưa bị cắt A 190 cm B 100 cm C 81 cm D 19 cm Câu 17: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s , lắc đơn có chiều dài m, dao động với biên độ góc 600 Trong q trình dao động, lắc bảo toàn Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300, gia tốc vật nặng lắc có độ lớn A 1232 cm/s2 B 500 cm/s2 C 732 cm/s2 D 887 cm/s2 Câu 18: Tại nơi có g = 9,8 m/s , lắc đơn có chiều dài dây treo m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ lắc có tốc độ A 2,7 cm/s B 27,1 cm/s C 1,6 cm/s D 15,7 cm/s ' 13 GV Nguyễn Tuấn Kiệt Câu 19: Cho lắc đơn có chiều dài l dao động điều hồ với chu kì T1 = 1,2 s; lắc đơn có chiều dài l dao động với chu kì T = 1,6 s Con lắc đơn có chiều dài l  l  l dao động nơi với tần số A Hz B Hz C 0,5 Hz D 1,4 Hz Câu 20: Một lắc đơn có độ dài l dao động với chu kì T1 = 0,4 s Một lắc đơn khác có độ dài l dao động nơi với chu kì T = 0,3 s Chu kì dao động lắc đơn có độ dài l + l A 0,24 s B 0,1 s C 0,35 s D 0,5 s Câu 21: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì s nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, chiều dài lắc A 1,56 m B 24,8 cm C 24,8 m D 2,45 m Câu 22: Một lắc đơn có chiều dài dây treo m dao động với biên độ góc nhỏ có chu kì s Cho  = 3,14 Con lắc dao động nơi có gia tốc trọng trường A 10 m/s2 B 10,27 m/s2 C 9,7 m/s2 D 9,86 m/s2 Câu 23: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 100 cm, dao động nhỏ nới có g =  m/s2 Thời gian để lắc thực dao động A 18 s B s C 36 s D 4,5 s Câu 24: Con lắc đơn có chiều dài m dao động với chu kì s, nơi lắc có chiều dài m dao động với chu kì A 4,24 s B s C 3,46 s D 1,5 s Câu 25: Hai lắc đơn có chiều dài 22 cm, đặt nơi Người ta thấy khoảng thời gian t , lắc thứ thực 30 dao động, lắc thứ hai 36 dao động Chiều dài lắc A 72 cm 50 cm B 50 cm 72 cm C 44 cm 22 cm D 132 cm 110 cm Câu 26: Một lắc đơn chạy mặt đất với chu kì s, đưa lên cao gia tốc trọng trường giảm 20% Giả sử nhiệt độ khơng đổi Tại độ cao chu kì lắc A s B s C s D s Câu 27: Một lắc đơn có chiều dài m Khi lắc nặng m = 0,1 kg dao động điều hồ với chu kì s Nếu treo thêm vào lắc vật nặng 100 g chu kì dao động A s B s C s D s Câu 28: Một người đánh đu Hệ đu người coi lắc đơn Khi người ngồi xổm đu chu kì 4,42 s Khi người đứng lên, trọng tâm hệ đu người nâng lên (lại gần trục quay) đoạn 35 cm Lấy g = 10 m/s2 Chu kì dao động lắc lúc sau A 4,42 s B 4,24 s C 4,12 s D 4,51 s Câu 29: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 1,6 m dao động điều hồ với chu kì T Nếu cắt bớt dây treo đoạn 0,7 m chu kì dao động T1 = s Nếu cắt tiếp dây treo đoạn 0,5 m chu kì dao động A 1,5 s B s C s D s 14 GV Nguyễn Tuấn Kiệt Câu 30: Nếu gia tốc trọng trường giảm lần, độ dài sợi dây lắc đơn giảm lần chu kì dao động điều hồ lắc đơn A tăng lần B tăng 12 lần C giảm lần D giảm 12 lần Câu 31: Con lắc Phucô treo nhà thờ thánh I-xac Xanh Pêtecbua lắc đơn có chiều dài 98 m Gia tốc trọng trường Xanh Pêtecbua 9,819 m/s2 Biết gia tốc trọng trường Hà Nội 9,793 m/s2 Nếu muốn lắc treo Hà Nội dao động với chu kì Xanh Pêtecbua độ dài lắc phải A giảm 0,35 m B tăng 0,26 m C giảm 0,26 cm D giảm 0,26 m Câu 32: Một lắc đơn có độ dài Trong khoảng thời gian t thực dao động Người ta giảm bớt độ dài 16 cm Cùng khoảng thời gian t trước, thực 10 dao động Cho g = 9,80 m/s2 Độ dài ban đầu tần số ban đầu lắc A 25 cm; Hz B 30 cm; Hz C 25 m; Hz D 25 cm; 10 Hz Câu 33: Con lắc đơn có chiều dài , đặt nơi có gia tốc trọng trường g Để chu kỳ dao động giảm 40% phải A tăng chiều dài dây treo 64% B giảm chiêù dài dây treo 64% C tăng chiều dài dây treo 40% D giảm chiều dài dây treo 40% Câu 34: Khối lượng bán kính hành tinh X lớn khối lượng bán kính Trái Đất lần Chu kì dao động lắc đồng hồ Trái Đất s Giả sử nhiệt độ không thay đổi Khi đưa lắc lên hành tinh chu kì lắc A B s C s D s Câu 35: Tại vị trí địa lý, thay đổi chiều dài lắc cho chu kì dao động điều hồ giảm hai lần Khi chiều dài lắc A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 36: Một lắc đơn có chiều dài m dao động nhỏ nơi có gia tốc trọng trường g = = 10 m/s2 Nếu vật qua vị trí cân dây treo vướng vào đinh nằm cách điểm treo 50 cm chu kỳ dao động lắc đơn A s B s C s D s Câu 37: Một lắc đơn chiều dài treo vào điểm cố định I Chu kì dao động nhỏ T Bây giờ, đường thẳng đứng qua I, người ta đóng đinh điểm bên I, cách I đoạn cho trình dao động, dây treo lắc bị vướng vào đinh Chu kì dao động bé lắc lúc A 3T/4 B T C T/4 D T/2 Câu 38: Cho lắc đơn gồm vật nhỏ treo sợi dây nhẹ, không co giãn Con lắc dao động với biên độ S0 qua vị trí cân điểm sợi bị giữ lại Biên độ dao động sau A B C D Câu 39: Một lắc đơn có chiều dài l dao động điều hồ với chu kì T Khi qua vị trí cân dây treo lắc bị kẹt chặt trung điểm Chu kì dao động tính theo chu kì ban đầu A B C D 15 GV Nguyễn Tuấn Kiệt Câu 40: Một lắc đơn có chiều dài l Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc = 300 thả nhẹ cho dao động Khi qua vị trí cân dây treo bị vướng vào đinh nằm đường thẳng đứng cách điểm treo lắc đoạn l / Biên độ góc mà lắc đạt sau vướng đinh A 450 B 430 C 300 D 340 Câu 41: Kéo lắc đơn có chiều dài m khỏi vị trí cân góc nhỏ so với phương thẳng đứng thả nhẹ cho dao động Khi qua vị trí cân bằng, dây treo bị vướng vào đinh đóng điểm treo lắc đoạn 36 cm Lấy g = 10 m/s2 Chu kì dao động lắc A 3,6 s B 2,2 s C s D 1,8 s Câu 42: Một lắc đơn có chiều dài , dao động điều hồ nơi có gia tốc rơi tự g với biên độ góc Lúc vật qua vị trí có li độ , có vận tốc v Biểu thức sau đúng? A B C D Câu 43: Một lắc đơn dao động nhỏ với biên độ cm Khoảng thời gian hai lần liên tiếp tốc độ vật đạt giá trị cực đại 0,05 s Khoảng thời gian ngắn để từ vị trí có li độ s1 = cm đến li độ s2 = cm A 1/120 s B 1/80 s C 1/100 s D 1/60 s Câu 44: Một lắc đơn dao động điều hoà với phương trình Thời gian ngắn để lắc từ vị trí có li độ góc 0,07 (rad) đến vị trí biên gần A 5/12 s B 1/8 s C 1/6 s D 1/12 s Câu 45: Một lắc đơn dao động điều hoà với phương trình (cm) Khoảng thời gian ngắn để lắc từ vị trí có li độ s1 = cm đến li độ cực đại s2 = cm A s B 2/3 s C s D 1/6 s Câu 46: Một lắc đơn dao động điều hồ với biên độ góc nơi có g = 10 m/s2 Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí có li độ dài s = cm với vận tốc v = 20 cm/s Chiều dài dây treo vật A 1,2 m B 0,8 m C 1,0 m D 1,6 m l Câu 47: Một lắc đơn có chiều dài , vật nặng có trọng lượng N, vật qua vị trí có vận tốc cực đại lực căng dây N Sau thời điểm thời gian T/4 lực căng dây có giá trị A N B 0,5 N C 2,5 N D N Câu 48: Cho lắc đơn có chiều dài m, vật nặng có khối lượng 200 g nơi có g = 10 m/s2 Kéo lắc khỏi vị trí cân góc 450 thả nhẹ cho dao động Lực căng dây treo lắc vận tốc vật A 3,17 N B N C 14,1 N D N l Câu 49: Một lắc đơn có chiều dài Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc 600 thả nhẹ cho vật dao động Tỉ số lực căng dây cực đại lực căng dây cực tiểu A B C D Câu 50: Chọn phát biểu nói lực căng dây treo lắc đơn? A Như vị trí B Lớn vị trí cân lớn trọng lượng lắc 16 GV Nguyễn Tuấn Kiệt C Lớn vị trí cân nhỏ trọng lượng lắc D Nhỏ vị trí cân trọng lượng lắc Câu 51: Một lắc đơn có chu kì dao động T = s nơi có g = 10 m/s2 Biên độ góc dao động 60 Tốc độ lắc vị trí có li độ góc 30 A 27,8 cm/s B 25 m/s C 28,7 cm/s D 22,2 m/s Câu 52: Tại nơi có g = 9,8 m/s , lắc đơn có chiều dài dây treo 1m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ lắc có tốc độ A 2,7 cm/s B 27,1 cm/s C 1,6 cm/s D 15,7 cm/s Câu 53: Con lắc đơn có chiều dài l , khối lượng vật nặng m = 0,4 kg, dao động điều hoà nơi có g = 10 m/s2 Biết lực căng dây treo lắc vị trí biên N sức căng dây treo lắc qua vị trí cân A N B 9,8 N C N D 12 N Câu 54: Một lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 200 g, chiều dài l = 50 cm Từ vị trí cân ta truyền cho vật nặng vận tốc v0 = m/s theo phương ngang Lấy g = = 10 m/s2 Lực căng dây vật qua vị trí cân A 3N B N C N D 2,4 N Câu 55: Cho lắc đơn dài l = m, dao động nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc = 600 thả nhẹ Bỏ qua ma sát Tốc độ vật qua vị trí có li độ góc = 300 A 2,71 cm/s B 2,71 m/s C 2,17 m/s D 7,32 m/s Câu 56: Cho lắc đơn có chiều dài l = m, vật nặng m = 200 g nơi có g = 10 m/s2 Kéo lắc khỏi vị trí cân góc = 450 thả nhẹ cho dao động Lực căng dây treo lắc qua vị trí có li độ góc = 300 A 0,78 N B 2,73 N C 1,73 N D 2,37 N Câu 57: Một lắc đơn có chiều dài l = 1m kéo khỏi vị trí cân góc = 50 so với phương thẳng đứng thả nhẹ cho vật dao động Cho g = = 10 m/s2 Tốc độ lắc đến vị trí cân có giá trị A 0,087 m/s B 0,278 m/s C 0,028 m/s D 15,8 m/s l Câu 58: Một lắc đơn có chiều dài = m, dao động điều hồ nơi có gia tốc trọng trường g = = 10 m/s2 Lúc t = 0, lắc qua vị trí cân theo chiều dương với vận tốc 0,5 m/s Sau 2,5 s vận tốc lắc có độ lớn A B 0,25 m/s C 0,125 m/s D 0,5 m/s Câu 59: Một lắc đơn có chiều dài l , dao động với biên độ góc 60 Tỉ số lực căng dây trọng lượng vật vật qua vị trí có li độ góc 450 2 1 2 A B C  D Câu 60: Một lắc đơn khối lượng m dao động điều hồ với biên độ góc α0 Biểu thức tính tốc độ chuyển động vật li độ góc α A B C D 17 GV Nguyễn Tuấn Kiệt Câu 61: Một lắc đơn khối lượng m dao động điều hoà với biên độ góc α0 Cơng thức tính lực căng cực đại dây treo A B C D Câu 62: Một lắc đơn có chiều dài 50 cm, khối lượng vật nặng 250 g Tại vị trí cân người ta truyền cho vật nặng vận tốc m/s theo phương ngang, lấy g = 10 m/s2 Tìm lực căng sợi dây vật vị trí cao nhất? A 3,25 N B 3,15 N C 2,35 N D 2,25 N Câu 63: Một lắc đơn dao động điều hòa nơi có g = 10 m/s , chiều dài dây treo 1,6 m với biên độ góc = 0,1 rad/s qua vị trí có li độ góc vận tốc có độ lớn A cm/s B cm/s C cm/s D 20 cm/s IV NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA: Câu : Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox Trong đại lượng sau vật: biên độ, vận tốc, gia tốc, động đại lượng không thay đổi theo thời gian A vận tốc B động C gia tốc D biên độ Câu : Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Cứ chu kì dao động vật, có thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên Câu : Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acos(ωt + ) Cơ vật dao động A m2A2 B m2A2 C mA2 D m2A Câu : Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox Khi từ vị trí biên vị trí cân A độ lớn vận tốc chất điểm giãm B động chất điểm giãm C độ lớn gia tốc chất điểm giãm D độ lớn li độ chất điểm tăng Câu : Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc rad/s Cơ vật dao động A 0,036 J B 0,018 J C 18 J D 36 J Câu 6: Con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 100 g, chiều dài tự nhiên 20 cm treo thẳng đứng Khi vật cân lò xo có chiều dài 22,5 cm Kích thích để lắc dao động theo phương thẳng đứng Thế vật lò xo có chiều dài 24,5 cm A J B 0,02 J C mJ D 0,8 mJ Câu 7: Một lắc lò xo nằm ngang với chiều dài tự nhiên 20 cm, độ cứng k = 100 N/m Khối lượng vật nặng m = 100 g dao động điều hoà với lượng W = 2.10-2 J Chiều dài cực đại cực tiểu lò xo trình dao động A 20 cm; 18 cm B 22 cm; 18 cm C 23 cm; 19 cm D 32 cm; 30 cm Câu 8: Một lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 200 g treo thẳng đứng dao động điều hoà Chiều dài tự nhiên lò xo 30 cm Lấy g = 10 m/s Khi lò xo có chiều dài 28 cm vận tốc khơng lúc lực đàn hồi có độ lớn N Năng lượng dao động vật A 0,08 J B 0,8 J C 0,02 J D 0,1 J 18 GV Nguyễn Tuấn Kiệt Câu 9: Con lắc lò xo có khối lượng m = 400 g, độ cứng k = 160 N/m dao động điều hoà theo phương thẳng đứng Biết vậtli độ cm vận tốc vật 40 cm/s Năng lượng dao động vật A 1,6 J B 0,032 J C 0,064 J D 0,64 J Câu 10: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 400 g lò xo có độ cứng k Kích thích cho vật dao động điều hoà với W = 25 mJ Khi vật qua vị trí có li độ x = -1 cm vậtvật tốc v = –25 cm/s Độ cứng k lò xo A 250 N/m B 200 N/m C 150 N/m D 100 N/m Câu 11: Một lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng kg lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng 100 N/m dao động điều hồ Trong q trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 20 cm đến 32 cm Cơ lắc A J B 1,5 J C 0,36 J D 0,18 J Câu 12: Một vật nhỏ có khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k Kích thích để lắc dao động điều hoà (bỏ qua lực ma sát) với gia tốc cực đại 16 m/s2 6,4.10-2 J Độ cứng k lò xo vận tốc cực đại vật A 40 N/m; 1,6 m/s B 80 N/m; 80 cm/s C 80 N/m; m/s D 40 N/m; 16 cm/s Câu 13 : Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm Chọn mốc vị trí cân Tại vị trí vậtli độ cm, tỉ số động vật A \f(1,2 B \f(1,3 C \f(1,4 D Câu 14 : Cơ vật dao động điều hòa A biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi C động vật vật tới vị trí cân D biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 15 :Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ cm tần số góc rad/s Động cực đại vật là: A 7,2 J B 3,6.10-4J C 7,2.10-4 J D 3,6 J Câu 16 :Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Mốc vị trí cân Khi vật có động lần vật cách vị trí cân đoạn A cm B 4,5 cm C cm D cm Câu 17 : Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động theo phương trình x = 8cos10t (x tính cm, t tính s) Động cực đại vật A 32 mJ B 64 mJ C 16 mJ D 128 mJ Câu 18 : Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox Mốc vị trí cân Ở thời điểm độ lớn vận tốc vật 50% vận tốc cực đại tỉ số động vật 19 GV Nguyễn Tuấn Kiệt A B C D Câu 19 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A W Mốc vật vị trí cân Khi vật qua vị trí có li độ A động vật A W B W C W D W Câu 20 : Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa với chu kì 0,2 s 0,18 J (mốc vị trí cân bằng); lấy π2 = 10 Tại li độ cm, tỉ số động A B C D Câu 21 : Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 10sin(4πt + π/2)(cm) với t tính giây Động vật biến thiên với chu kì A 1,00 s B 1,50 s C 0,50 s D 0,25 s Câu 22 : Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kì 0,2 s 0,18 J (mốc vị trí cân bằng); lấy   10 Tại li độ cm, tỉ số động A B C D Câu 23 : Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân mốc gốc tọa độ Tính từ lúc vậtli độ dương lớn nhất, thời điểm mà động vật T T T T A B C 12 D Câu 24: Một chất điểm có khối lượng m dao động điều hoà xung quanh vị cân với biên độ A Gọi vmax , amax, Wđmax độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc cực đại động cực đại chất điểm Tại thời điểm t chất điểm có ly độ x vận tốc v Công thức sau khơng dùng để tính chu kì dao động điều hoà chất điểm ? 2π A T = A a max 2π.A B T = 2π A +x v m 2Wdmax A v max C T = D T = Câu 25 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân mốc gốc tọa độ Gốc thời gian t = lúc thả vật vị trí biên dương, thời điểm mà động vật A T 2π B T 12 C T D T Câu 26 Vật dao động điều hòa với biên độ A theo phương ngang quanh vị trí cân O trùng với trùng tọa độ Ox Khi gấp n lần động năng, vậtli độ 20 GV Nguyễn Tuấn Kiệt A x  � A n 1 B x  �A n n 1 C x  � A n A D x  � n 1 Câu 27 : Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox Mốc vị trí cân Ở li độ x = 2cm, vật có động gấp Biên độ dao động vật A 3,5cm B 4,0cm C 2,5cm D 6,0cm Câu 28 Một vật dao động điều hòa quỹ đạo đoạn thẳng Tại vị trí có động nằng lần tỉ số vận tốc vận tốc cực đại có độ lớn A B 0,5 C D Câu 29: Một lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 200 g, dây treo có chiều dài l = 100 cm Kéo lắc khỏi vị trí cân góc 600 buông không vận tốc đầu Lấy g = 10 m/s Năng lượng dao động vật A 0,27 J B 0,5 J C J D 0,13 J Câu 30: Một lắc đơn dao động điều hoà, với biên độ (dài) S Khi nửa dao động tồn phần li độ A B C D Câu 31: Một lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 0,2 kg, chiều dài dây treo l , dao động nhỏ với biên độ S0 = cm chu kì T = s Lấy g = = 10 m/s2 Cơ lắc A 25.10-3 J B 5.10-5 J C 25.10-4 J D 25.10-5 J Câu 32: Một lắc đơn có chiều dài 0,8 m dao động nơi có g = 10 m/s2 Khi lắc qua vị trí cân có tốc độ m/s, lắc qua vị trí động dây treo lệch phương thẳng đứng góc A 450 B 540 C 600 D 370 Câu 33: Con lắc đơn có chiều dài m, lấy g = 10 m/s 2, chọn gốc vị trí cân Con lắc dao động với biên độ góc α = 90 Giá trị vận tốc vật vị trí mà động A cm/s B 0,35 m/s C m/s D 9,88 m/s Câu 34: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 nhỏ Lấy mốc vị trí cân Khi lắc chuyển động nhanh dần ngược chiều dương đến vị trí có động lần li độ góc  lắc  0 A B C D Câu 35: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ cong s0 nhỏ Lấy mốc vị trí cân Khi lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động hai li độ cong s lắc s0 s s s0   3 A B C D Câu 36: Một lắc đơn dao động điều hòa nơi có g = 10 m/s , chiều dài dây treo 1,6 m với biên độ góc = 0,1 rad/s qua vị trí có li độ góc vận tốc có độ lớn 21 GV Nguyễn Tuấn Kiệt A cm/s B cm/s C cm/s D 20 cm/s Câu 37: Một lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc nơi có g = 10 m/s2 Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí có li độ dài s = cm với vận tốc v = 20 cm/s Chiều dài dây treo vật A 1,2 m B 0,8 m C 1,0 m D 1,6 m V DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC – CỘNG HƯỞNG Câu 1: Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn khơng khí A trọng lực tác dụng lên vật B lực căng dây treo C lực cản mơi trường D dây treo có khối lượng đáng kể Câu 2: Phát biểu sau sai nói dao động tắt dần? A Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B Nguyên nhân dao động tắt dần ma sát C Trong dầu, thời gian dao động vật kéo dài so với vật dao động khơng khí D A C Câu 3: Chọn câu sai nói dao động tắt dần? A Dao động tắt dần ln có hại, nên người ta phải tìm cách để khắc phục dao động B Lực cản môi trường hay lực ma sát sinh công âm C Dao động tắt dần chậm lượng ban đầu truyền cho hệ dao động lớn hệ số lực cản môi trường nhỏ D Biên độ hay lượng dao động giảm dần theo thời gian Câu 4: Phát biểu sau sai nói dao động tắt dần? A Tần số dao động lớn dao động tắt dần chậm B Cơ dao động giảm dần C Biên độ dao động giảm dần D Lực cản lớn tắt dần nhanh Câu 5: Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn dao động khơng khí A trọng lực tác dụng lên vật B lực căng dây treo C lực cản môi trường D dây treo có khối lượng đáng kể Câu 6: Nhận xét sau không đúng? A Dao động tắt dần nhanh lực cản mơi trường lớn B Dao động trì có chu kỳ chu kỳ dao động riêng lắc C Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng Câu 7: Chọn phát biểu nói dao động cưỡng bức? A Tần số dao động cưỡng số ngoại lực tuần hoàn B Tấn số dao động cưỡng tần số riêng hệ C Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn Câu 8: Chọn phát biếu sai nói dao động tắt dần? A Ma sát, lực cản sinh công làm tiêu hao dần lượng dao động 22 GV Nguyễn Tuấn Kiệt B Dao động có biên độ giảm dần ma sát lực cản môi trường tác dụng lên vật dao động C Tần số dao động lớn trình dao động tắt dần kéo dài D Lực cản lực ma sát lớn trình dao động tắt dần kéo dài Câu 9: Phát biểu sau đúng? A Dao động cưỡng dao động tác dụng ngoại lực biến đổi tuần hoàn B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào mối quan hệ tần số lực cưỡng tần số dao động riêng hệ C Sự cộng hưởng thể rõ nét lực ma sát mơi trương ngồi nhỏ D Cả A, B C Câu 10: Hiện tượng cộng hưởng xảy A tần số lực cưỡng tần số riêng hệ B tần số dao động tần số riêng hệ C tần số lực cưỡng nhỏ tần số riêng hệ D tần số lực cưỡng lớn tần số riêng hệ Câu 11: Chọn phát biểu sai tượng cộng hưởng A Điều kiện cộng hưởng hệ phải dao động cưỡng tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hồn có tần số ngoại lực f tần số riêng hệ fo B Biên độ cộng hưởng dao động không phụ thuộc vào lực ma sát môi trường, phụ thuộc vào biên độ ngoại lực cưỡng C Hiện tượng đặc biệt xảy dao động cưỡng tượng cộng hưởng D Khi cộng hưởng dao động biên độ dao động cưỡng tăng đột ngột đạt giá trị cực đại Câu 12: Một hệ dao động diều hòa với tần số dao động riêng Hz Tác dụng vào hệ dao động ngoại lực có biểu thức f = F0cos(8πt + π/3) (N) A hệ dao động cưỡng với tần số dao động Hz B hệ dao động với biên độ cực đại xảy tượng cộng hưởng C hệ ngừng dao động hiệu tần số ngoại lực cưỡng tần số dao động riêng D hệ dao động với biên độ giảm dần nhanh ngoại lực tác dụng cản trở dao động Câu 13: Con lắc đơn dài có chiều dài ℓ= m đặt nơi có g = π2 m/s2 Tác dụng vào lắc ngoại lực biến thiên tuần hoàn với tần số f = Hz lắc dao động với biên độ A Tăng tần số ngoại lực biên độ dao động lắc A Tăng B Tăng lên giảm C Không đổi D Giảm Câu 14: Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m lò xo có khối lượng khơng đáng kể có độ cứng k = 10 N/m Con lắc dao động cưỡng tác dụng ngoại lực tuần hồn có tần số góc ωf Biết biên độ ngoại lực tuần hồn khơng thay đổi Khi thay đổi tần số góc ωf biên độ dao động viên bi thay đổi ωf = 10 Hz biên độ dao động viên bi đạt cực đại Khối lượng m viên bi A 40 (g) B 10 (g) C 120 (g) D 100 (g) Câu 15: Con lắc lò xo dao động tắt dần mặt phẳng ngang Biết k = 100 N/m, m = 100 (g), hệ số ma sát 0,2, kéo vật lệch 10 cm buông tay, g = 10 m/s2 Biên độ sau chu kì 23 GV Nguyễn Tuấn Kiệt A cm B cm C cm D cm VI TỔNG HỢP DAO ĐỘNG Câu 1: Một vật tham gia vào hai dao động điều hòa có tần số A dao động tổng hợp vật dao động tuần hoàn tần số B dao động tổng hợp vật dao động điều hòa tần số C dao động tổng hợp vật dao động điều hòa tần số có biên độ phụ thuộc vào hiệu pha hai dao động thành phần D dao động vật dao động điều hòa tần số hai dao động thành phần phương Câu 2: Chọn câu Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương, tần số có A giá trị cực tiểu hai dao động thành phần lệch pha  /2 B giá trị tổng biên độ hai dao động thành phần C giá trị cực đại hai dao động thành phần pha D giá trị cực đại hai dao động thành phần ngược pha Câu 3: Khi tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số có biên độ thành phần 4cm cm biên độ tổng hợp 8cm Hai dao động thành phần A vng pha với B pha với   C lệch pha D lệch pha Câu 4: Chọn câu Khi nói tổng hợp dao động A Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực tiểu, độ lệch pha hai dao động thành phần số lẻ  / B Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực tiểu, độ lệch pha hai dao động thành phần số chẵn  C Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại, độ lệch pha hai dao động thành phần số chẵn  D Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại, độ lệch pha hai dao động thành phần số lẻ  Câu : Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương theo phương trình sau : x1 = 4sin(  t   ) cm x2 =   rad A  ) cm Biên độ dao động tổng hợp lớn    rad B D   rad cos( t  C    rad Câu 6: Hai dao động thành phần có biên độ 4cm 12cm Biên độ dao động tổng hợp nhận giá trị A cm B cm C cm D cm Câu 7: Hai dao động phương, tần số, có biên độ 3cm 4cm Biết độ lệch pha dao động 900, biên độ dao động tổng hợp hai dao động : A 1cm B 5cm C 7cm D khơng tính 24 GV Nguyễn Tuấn Kiệt Câu 8: Hai dao động phương, tần số, biên độ ngược pha Biên độ dao động tổng hợp hai dao động : A B 5cm C 10cm D khơng tính Câu 9: Hai dao động phương, tần số, có biên độ 2cm 6cm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động 4cm độ lệch pha dao động : A 2k B (2k + 1)  C ( k – ½) D (2k + ) /2 Câu 10: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phương, tần số 10Hz có biên độ 7cm 8cm Hiệu số pha dao động /3 rad Độ lớn vận tốc vật vậtli độ 12cm : A 314cm/s B 100cm/s C 157cm/s D 120cm/s Câu 11: Một vật khối lượng m = 100g thực đồng thời dao động điều hòa phương : x1  cos20t(cm); x2  12 cos(20t   )(cm) Năng lượng dao động vật : A 0,25J B 0,098J C 0,196J D 0,578J Câu 12: Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng, dọc theo trục x’ox có li độ thỏa mãn x 4 cos(2 t   )  cos2 t(cm) 3 Biên độ pha ban đầu dao phương trình : động : A A = 4(cm);  = - /3(rad) B A = (cm);  = - /6(rad) (cm);  = 2/3(rad) C A = (cm);  = /6(rad) D A = Câu 13: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình dao động dao động vật  x  14 cos(5 t  )(cm) A x1  cos(20 t )(cm), x2  3cos(20 t  B  )(cm) Phương trình x  cos(5 t  4 )(cm)  x  cos(5 t  )(cm) C D Câu 14: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số Biết x  10 cos(5 t   )(cm) phương trình dao động tổng hợp x  3cos(10 t  5 )(cm) , phương trình thành phần  x1  cos(10 t  )(cm) dao động thứ Phương trình thành phần dao động thứ hai   x2  cos(10 t  )(cm) x2  cos(10 t  )(cm) 6 A B C x2  8cos(10 t  5 )(cm) D 25 x2  cos(10 t  5 )(cm) GV Nguyễn Tuấn Kiệt Câu 15: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số theo phương trình x1  cos(5 t   )(cm), x2  cos(5 t )(cm) Vận tốc vật có độ lớn cực đại A 10 2 (cm / s) B 10 2(cm / s ) C 10 (cm / s ) D 10(cm / s ) Câu 16: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ có pha ban    đầu Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động     A B C  D 12 Câu 17: Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao  3 x1  cos(10t  ) x  3cos(10t  ) (cm) (cm) động có phương trình Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 100 cm/s B 50 cm/s C 80 cm/s D 10 cm/s Câu 18: Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai  4sin(10t  ) (cm) Gia tốc dao động có phương trình x1 = 3cos10t (cm) x2 = vật có độ lớn cực đại A m/s2 B m/s2 C 0,7 m/s2 D m/s2 Câu 19: Cho dao động Biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp A B C 2A ; D Câu 20: Một vật thực đồng thời hai dao động phương tần số có phương trình x1=2cos(5  t+  /2) cm, x2=2cos(5  t) cm Vận tốc vật lớn A 10  cm/s B 10 cm/s C.10  cm/s D 10cm/s Câu 21: Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình li độ x  3cos( t  5 ) (cm) Biết dao động thứ có phương trình li độ  x1  5cos( t  ) (cm) Dao động thứ hai có phương trình li độ A x2  8cos( t   ) (cm) x2  cos( t  5 ) (cm)  x2  cos( t  ) (cm) B x2  8cos( t  5 ) (cm) C D Câu 22: Một vật thực đồng thời hai dao động phương tần số f=10Hz Có biên độ A1=7cm; A2=8cm độ lệch pha hai dao động  /3 Vận tốc vật ứng với li độ tổng hợp x =12cm 26 GV Nguyễn Tuấn Kiệt A �10 m/s B �10 cm/s C � m/s D � cm/s Câu 23: Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương tần số có phương trình là: x1=4cos(10t+  /4) cm; x2=3cos(10t-3  /4) cm Độ lớn vận tốc qua vị trí cân A 10cm/s B 7cm/s C 20cm/s D 5cm/s Câu 24: Cho dao động phương có phương trình x 1=2Acos(10  t+  /6), x2=2Acos(10  t+5  /6) x3=A(10  t-  /2) (với x tính m, t tính s) Phương trình tổng hợp ba dao động A x=Acos(10  t+  /2) cm B x=Acos(10  t-  /2) cm C x=Acos(10  t+5  /2) cm D x=Acos(10  t-5  /2) cm Câu 25: Một vật đồng thời tham gia dao động phương, tần số có phương trình dao động: x1 = 8cos(2πt + /2) (cm), x2 = 2cos(2πt -/2) (cm) x3 = A3 cos(t +  3) (cm) Phương trình dao động tổng hợp có dạng x = cos(2πt + /4) (cm) Tính biên độ dao động pha ban đầu dao động thành phần thứ 3: A 6cm B 6cm /3 C 8cm /6 D 8cm /2 Câu 26: Hai dao động điều hòa phương, tần số, dao động có biên độ A1= 10 cm, pha ban đầu /6 dao động có biên độ A2, pha ban đầu -/2 Biên độ A2 thay đổi Biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ bao nhiêu? A A = (cm) B A= (cm) C A = 2,5 (cm) D A= Câu 27 Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương tần số x2  A2 cos(t  x1  A1cos(t )cm giá trò sau đâu: A cm 5 )cm x  6cos(t   )cm Biên độ A2 đạt cực đại B cm C 12 cm 27 D cm ... có chu kì dao động 0,9 s Chu kì dao động T1, T2 A 14 ,2 s; 1, 1 s B 1, 24 s; 1, 1 s C 1, 42 s; 1, 1 s D 1, 42 s; 2,2 s Câu 16 : Nếu cắt bớt chiều dài lắc đơn 19 cm chu kì dao động lắc 0,9 chu kì dao động... độ A 7,5 .10 -2 s B 3,7 .10 -2 s C 0,22 s D 0 ,11 s Câu 19 : Khi gắn cầu m1 vào lò xo dao động với chu kì T1 = 0,4 s Khi gắn cầu m2 vào lò xo dao động với chu kì T2 = 0,9 s Khi gắn cầu m3 = m1m vào lò... Câu 31: Một lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 0,2 kg, chiều dài dây treo l , dao động nhỏ với biên độ S0 = cm chu kì T = s Lấy g = = 10 m/s2 Cơ lắc A 25 .10 -3 J B 5 .10 -5 J C 25 .10 -4 J D 25 .10 -5
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm Chương I Vật Lí 12, Trắc nghiệm Chương I Vật Lí 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay