Phu luc 1 kiem tra HS CHUAN BI DU AN HOP DONG

11 80 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2018, 16:20

HỒ SƠ CHUẨN BỊ DỰ ÁNKHẢO SÁTTHIẾT KẾHỢP ĐỒNGĐIỀU KIỆN NĂNG LỰCĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNGHỒ SƠ CHUẨN BỊ DỰ ÁNKHẢO SÁTTHIẾT KẾHỢP ĐỒNGĐIỀU KIỆN NĂNG LỰCĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNGHỒ SƠ CHUẨN BỊ DỰ ÁNKHẢO SÁTTHIẾT KẾHỢP ĐỒNGĐIỀU KIỆN NĂNG LỰCĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNG 1 Phụ lục : HỒ SƠ CHUẨN BỊ DỰ ÁN-KHẢO SÁT-THIẾT KẾ-HỢP ĐỒNG-ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC-ĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNG Hạng mục cơng trình cơng trình ………………………………………… STT Tài liệu ( Kê tên cụ thể , số , ngày tháng năm quan ban hành văn bản, chứng từ ) Tên cặp hồ sơ (1) (2) Hồ sơ chủ trương đầu tư Đối với dự án quan trọng Quốc gia dự án nhóm A: - Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi- Điều 53 Luật Xây dựng 2014 Đối với dự án nhóm B,C -Tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư- Tham khảo Điều Luật Đầu tư công-Quyết định chủ trương đầu tư Người có thẩm quyền- Khoản Điều 52 Luật Xây dựng 2014 -Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư –Tham khảo Điều 17 Luật Đầu tư công Hồ sơ thẩm định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm: Nhiệm vụ thiết kế lập theo quy định Điều 13 Thông tư số 10/2013/TTBXD Điều 68 Luật Xây dựng Tờ trình thẩm định dự án Chủ đầu tư theo Mẫu Nghị định 59/2015/NĐ-CP Hồ sơ thẩm định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm: Nhiệm vụ thiết kế lập theo quy định Điều 13 Thông tư số 10/2013/TTBXD Điều 68 Luật Xây dựng Tờ trình thẩm định dự án Chủ đầu tư theo Mẫu Nghị định 59/2015/NĐ-CP Báo cáo nghiên cứu khả thi gồm : a) Phần thiết kế sở lập theo quy định theo quy định Khoản Điều 54 Luật Xây dựng 2014 b) Phần nội dung khác lập theo quy định Khoản Điều 54 Luật Xây dựng 2014 Đối với dự án đầu tư xây dựng chưa có quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng chủ đầu tư phải báo cáo Bộ quản lý ngành, Bộ Xây dựng địa phương theo phân cấp để xem xét, chấp thuận bổ sung quy hoạch theo thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch ngành trước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Thời gian xem xét, chấp thuận bổ sung quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng không 45 (bốn mươi lăm) ngày Đối với dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng, cơng trình cơng nghiệp khu vực chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép quy hoạch xây dựng theo quy định Điều 47 Luật Xây dựng năm 2014 để làm sở lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A có yêu cầu bồi thường, giải phóng mặt tái định cư phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, người định đầu tư điều kiện cụ thể dự án định tách hợp phần cơng việc bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt tái định cư để hình thành dự án riêng giao cho địa phương nơi có dự án tổ chức thực Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án thực dự án độc lập Các văn pháp lý có liên quan Văn góp ý giải pháp phòng cháy chữa cháy hồ sơ thiết kế sở Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP; Nghị định 46/2012/NĐ-CP Phương án đền bù giải phóng mặt xây dựng tái định cư; (3) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 STT Tài liệu ( Kê tên cụ thể , số , ngày tháng năm quan ban hành văn bản, chứng từ ) Tên cặp hồ sơ (1) 4.3 (2) Báo cáo thẩm tra thiết kế sở nhà thầu thẩm tra thiết kế, có theo Khoản Điều 57 Luật Xây dựng Khoản Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐCP; Báo cáo thẩm tra Tổng mức đầu tư nhà thầu thẩm tra , có theo Khoản Điều Nghị định 32/2015/NĐ-CP Ý kiến quan, tổ chức liên quan nội dung dự án theo quy định Khoản Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP a) Thiết kế sở; b) Phòng chống cháy, nổ; c) Bảo vệ môi trường; d) Sử dụng đất đai, tài nguyên, e) Kết nối hạ tầng kỹ thuật f) nội dung cần thiết khác Văn kết thẩm định dự án theo Mẫu số 02 kết thẩm định thiết kế sở thực theo Mẫu số 03 quy định Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2015/NĐ-CP Cơ quan chủ trì thẩm định dự án, thẩm định thiết kế sở Quyết định đầu tư xây dựng cơng trình Người định đầu tư theo nội dung Điều 12 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ( mẫu có Thơng tư) Quyết định phê duyệt danh mục tiêu chuẩn phép sử dụng dự án theo quy định Khoản Điều Luật Xây dựng: Tiêu chuẩn áp dụng cho cơng trình phải người định đầu tư xem xét, chấp thuận định đầu tư Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng bao gồm: - Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật theo mẫu số 04 Phụ lục số II Nghị định 59/2015/NĐ-CP; - Báo cáo kinh tế - kỹ thuật lập theo quy định Điều 55 Luật Xây dựng bao gồm cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng cơng trình; địa điểm xây dựng; quy mơ, cơng suất; cấp cơng trình; nguồn kinh phí xây dựng cơng trình; thời hạn xây dựng; hiệu cơng trình; phòng, chống cháy, nổ; vẽ thiết kế thi cơng dự tốn cơng trình Báo cáo thẩm tra thiết kế vẽ thi công nhà thâu thẩm tra thiết kế, có; Kết thẩm định thiết kế vẽ thi công dự toán lập theo mẫu số 05 Phụ lục số II Nghị định 59/2015/NĐ-CP Văn góp ý quan có liên quan, có Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng theo mẫu Phụ lục số Thông tư xx/2015/TT-BXD Giấy chứng nhận đầu tư đăng ký đầu tư theo quy định Luật Đầu tư theo quy định Điều 37 Luật Đầu tư Quyết định cấp đất, thuê đất quan thẩm quyền hợp đồng thuê đất trường hợp không cấp đất theo quy định Điều 11 Luật Đất đai Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước xin cấp Giấy phép xây dựng theo quy định Điều 13 Nghị định 29/2011/NĐ-CP Giấy phép xây dựng theo quy định Điều 89-90-91 Luật Xây dựng Giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định Điều 94 Luật Xây dựng Giấy phép xây dựng giai đoạn theo quy định Khoản Điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP (3) 4.4 4.5 8.1 8.2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 STT Tài liệu ( Kê tên cụ thể , số , ngày tháng năm quan ban hành văn bản, chứng từ ) Tên cặp hồ sơ (1) (2) Kết thí nghiệm mơ hình nguồn nước dự kiến khai ( tự khai thác nước) Báo cáo việc rà phá bom mìn Báo cáo khảo cổ, di tích lịch sử khu vực cơng trường ( có) Văn chấp thuận quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền việc cho phép sử dụng cơng trình kỹ thuật bên ngồi hàng rào : - Cấp điện - Cấp nước: - Sử dụng nguồn nước : văn quan vệ sinh dịch tễ , quan quy hoạch quản lý nguồn nước - Giấy phép khai thác nước ngầm theo Mẫu 14 Thơng tư 27/2014/TT-BTNMT - Thốt nước ( đấu nối vào hệ thống nước thải chung) : Sở Giao thơng Cơng Nếu thải nước trực tiếp vào hồ công cộng sau xử lý : Sở Khoa học Công nghệ Môi trường quan quản lý hồ - Đường giao thông , thuỷ ( việc sử dụng đường chung , mở cảng ) : Sở Giao thông Công , Bộ Giao thơng vận tải ( theo phân cấp quản lý Nhà nước ) Việc đầu tư xây dựng công bố cảng biển phải thực theo Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 Quản lý cảng biên luồng hàng hải - Văn quan quản lý đê điều khẳng định việc xây dựng , sử dụng cơng trình khơng làm an tồn đê ( chui qua đê , cơng trình gần đê , bãi giếng nằm phạm vi bảo vệ đê …) - Văn quan quản lý giao thông khẳng định việc xây dựng , sử dụng cơng trình khơng làm an tồn giao thơng , giấy phép đào đường, cho phép qua đường sắt , sử dụng cầu để dẫn ống cấp nước … - Giấy phép vận chuyển, đổ đất bùn theo quy định Khoản Điều 73 Luật bảo vệ môi trường 2014 - Giấy phép vận chuyển chất thải nguy hại theo quy định Điều 85 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 (3) 19 20 21 22 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 22.10 22.11 23 24 25.1 25.2 25.3 26 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 Chỉ dẫn kỹ thuật Chủ đầu tư tổ chức lập phê duyệt theo quy định Điều 19 Nghị định 46/2015/NĐ-CP Văn phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu chủ đầu tư theo quy định Điều 20 Nghị định 63/2014/NĐ-CP : a) Các công việc phải thuê tư vấn b) Xây lắp c) Mua sắm thiết bị (kể thiết bị nhập thiết bị nước) Hợp đồng Chủ đầu tư với tư vấn khảo sát , thiết kế , giám sát , kiểm định chất lượng Nhà thầu hợp đồng Nhà thầu Nhà thầu phụ phần : - Khảo sát (địa chất cơng trình , địa chất thuỷ văn ( nêu rõ quan thời gian thực ) , địa hình thuỷ văn , khả bảo vệ nguồn nước ) - Thi cơng cọc thí nghiệm - cơng tác khảo sát phục vụ cho việc thiết kế - Thí nghiệm xác định sức chịu tải cọc để làm sở thiết kế - Thiết kế - Thẩm tra thiết kế - Thi công Gia cố , - Thi công Cọc , STT Tài liệu ( Kê tên cụ thể , số , ngày tháng năm quan ban hành văn bản, chứng từ ) Tên cặp hồ sơ (1) 26.8 26.9 26.10 (2) - Thi công Đài cọc ,dầm giằng móng kết cấu ngầm - Thi cơng Kết cấu thân , - Thi cơng Hồn thiện : + Kiến trúc , + Nội thất + Ngoại thất , + Hệ thống cấp thoát nước , + Hệ thống điện chiếu sáng điện động lực -Thi cơng Lắp đặt thiết bị : + Cơ khí + Sản xuất + Động lực + Xử lý hoá chất + Điều hồ khơng khí trung tâm + Hệ thống hút, lọc bụi + Thơng gió + Chiếu sáng + Âm + Nồi + Hệ thống cấp + Hệ thống cấp gaz + Hệ thống cấp dầu + Thiết bị nâng - vận chuyển ngưòi , thiết bị nguyên vật liệu + Thiết bị phục vụ việc bảo trì cơng trình sử dụng + Thiết bị báo chữa cháy,nổ + Thông tin liên lạc + Thu tín hiệu truyền hình qua vệ tinh viễn thông + Quan sát , bảo vệ + Chống sét + Giặt - ( ủi ) - Lắp đặt mạng ống nuớc thô , quản lý, phân phối , truyền dẫn - Thi công Giếng - Giám sát thi công - Kiểm định chất lượng - Khảo cổ - Rà phá bom mìn, vật nổ Các tài liệu chứng minh điều kiện lực Ban Quản lý dự án theo quy định Điều 152 Luật Xây dựng Điều 64 Nghị định 59/2015/NĐ-CP (3) 26.11 26.12 26.13 26.14 26.15 26.16 26.17 27 28 29 30 Các tài liệu chứng minh điều kiện lực Tư vấn quản lý dự án theo quy định Điều 152 Luật Xây dựng Điều 64 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Các tài liệu chứng minh điều kiện lực nhà thầu lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định Điều 151 Luật Xây dựng Điều 62 Nghij định 59/2015/NĐ-CP Các tài liệu chứng minh điều kiện lực nhà thầu thẩm tra dự án đầu tư xây dựng theo quy định Điều 151 Luật Xây dựng Điều 62 Nghij định 59/2015/NĐ-CP STT Tài liệu ( Kê tên cụ thể , số , ngày tháng năm quan ban hành văn bản, chứng từ ) Tên cặp hồ sơ (1) (2) Các tài liệu chứng minh điều kiện lực Nhà thầu khảo sát xây dựng theo quy định Điều 153 Luật Xây dựng Điều 59 Nghij định 59/2015/NĐ-CP Chứng nhận thực bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tổ chức, hãng bảo hiểm theo quy định Điểm b Khoản Điều Luật Xây dựng Các tài liệu chứng minh điều kiện lực Nhà thầu thiết kế xây dựng cơng trình theo quy định Điều 154 Luật xây dựng Điều 61 Nghị định 15/2015/NĐ-CP Chứng nhận thực bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tổ chức, hãng bảo hiểm theo quy định Điểm b Khoản Điều Luật Xây dựng Các tài liệu chứng minh điều kiện lực Nhà thầu thẩm tra thiết kế theo quy định Điều 154 Luật xây dựng Điều 61 Nghị định 15/2015/NĐ-CP Các tài liệu chứng minh điều kiện lực Nhà thầu giám sát thi cơng xây dựng cơng trình theo quy định Điều 155 Luật Xây dựng Điều 66 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Các tài liệu chứng minh điều kiện lực Nhà thầu Kiểm định chất lượng cơng trình theo quy định Điều 155 Luật Xây dựng Điều 66 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Rà phá bom mìn : Giấy phép rà phá bom mìn Khảo cổ: Giấy phép hoạt động khảo cổ Các tài liệu chứng minh điều kiện lực lực nhà thầu thi công xây dựng phải có đủ Điều kiện lực quy định Điều 157 Luật Xây dựng Điều 65 Nghị định 59/2015/NĐ-CP San Gia cố Cọc móng Đài cọc , giằng móng kết cấu ngầm Kết cấu thân Hồn thiện ( nêu rõ nhà thầu thực ): a) Kiến trúc b) Nội thất c)Ngoại thất d) Hệ thống cấp thoát nước e) Hệ thống điện chiếu sáng điện động lực ; Lắp đặt thiết bị ( nêu rõ nhà thầu thực ): a) Cơ khí b) Sản xuất c) Động lực d) Điều hồ khơng khí trung tâm e) Hệ thống hút, lọc bụi f) Thơng gió g) Chiếu sáng h) Âm i) Nồi j) Hệ thống cấp k) Hệ thống cấp gaz l) Hệ thống cấp dầu m) Thiết bị nâng - vận chuyển ngưòi , thiết bị nguyên vật liệu (3) 31 32 33 34 35 36 37 38 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 38.7 STT Tài liệu ( Kê tên cụ thể , số , ngày tháng năm quan ban hành văn bản, chứng từ ) Tên cặp hồ sơ (1) (2) n) Thiết bị phục vụ việc bảo trì cơng trình sử dụng; o) Thiết bị báo chữa cháy,nổ p) Thơng tin - liên lạc q) Thu tín hiệu truyền hình qua vệ tinh r) Quan sát , bảo vệ s) Chống sét t) Giặt , ( ủi ) Lắp đặt mạng ống nuớc thô , quản lý, phân phối , truyền dẫn Thi công giếng - Chứng nhận Nhà thầu thi công xây dựng mua bảo hiểm người lao động thi công công trường theo quy định điểm c Khoản Điều Luật xây dựng Tổ chức thí nghiệm: phòng thí nghiệm phải QLXD chấp thuận sở đề xuất nhà thầu phụ theo quy định Quyết định số 11/2008/QĐBXD Điều Thông tư 03/2011/TT-BXD Chứng hành nghề an toàn lao động theo quy định Điều 51 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Giấy phép hoạt động xây dựng tư vấn nước thực theo quy định Điều 148 Luật xây dựng Điều 71 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Tư vấn Quản lý dự án Khảo sát ( Kèm theo Chứng nhận bảo hiểm nghề nghiệp) Thiết kế ( Kèm theo Chứng nhận bảo hiểm nghề nghiệp) Thẩm tra thiết kế Kiểm định chất lượng Giám sát , quản lý chất lượng xây dựng Giám sát khối lượng Chứng nhận đăng kiểm Giấy phép hoạt động xây dựng nhà thầu thi cơng xây dựng nước ngồi thực theo quy định Điều 148 Luật xây dựng Điều 71 Nghị định 59/2015/NĐ-CP San Gia cố Cọc móng Đài cọc , giằng móng kết cấu ngầm Kết cấu thân Hoàn thiện ( nêu rõ nhà thầu thực ): a) Kiến trúc b) Nội thất c) Ngoại thất d) Hệ thống cấp thoát nước e) Hệ thống điện chiếu sáng điện động lực ; Lắp đặt thiết bị ( nêu rõ nhà thầu thực ): a) Cơ khí b) Sản xuất c) Động lực d) Điều hồ khơng khí trung tâm e) Hệ thống hút, lọc bụi (3) 38.8 38.9 38.10 39 40 41 41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6 41.7 41.8 42 42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 42.7 STT Tài liệu ( Kê tên cụ thể , số , ngày tháng năm quan ban hành văn bản, chứng từ ) Tên cặp hồ sơ (1) (2) f) Thông gió g) Chiếu sáng h) Âm i) Nồi j) Hệ thống cấp k) Hệ thống cấp gaz l) Hệ thống cấp dầu m)Thiết bị nâng - vận chuyển ngưòi , thiết bị nguyên vật liệu n) Thiết bị phục vụ việc bảo trì cơng trình sử dụng; o) Thiết bị báo chữa cháy,nổ p) Thơng tin - liên lạc q) Thu tín hiệu truyền hình qua vệ tinh r) Quan sát , bảo vệ s) Chống sét t) Giặt , ( ủi ) Lắp đặt mạng ống nuớc thô , quản lý, phân phối , truyền dẫn Thi công giếng Đề cương thử tải cọc thí nghiệm để xác định sức chịu tải cọc Báo cáo kết thử tải cọc thí nghiệm Nhiệm vụ khảo sát chủ đầu tư phê duyệt theo quy định Điều 76 Luật Xây dựng Điều 12 Nghị định 46/2015/NĐ-CP Phương án kỹ thuật khảo sát chủ đầu tư phê duyệt theo quy định Điều 76 Luật Xây dựng Điều 13 Nghị định 46/2015/NĐ-CP Biên nghiệm thu trình giám sát khảo sát phục vụ thiết kế kỹ thuật: - Biên Nghiệm thu thành phần công tác khảo sát trường lập theo Phụ lục Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 Bộ Xây dựng - Biên Nghiệm thu hồn thành cơng tác khảo sát trường lập theo Phụ lục Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 Bộ Xây dựng Báo cáo kết khảo sát xây dựng lập phê duyệt theo quy định Điều 75 Luật Xây dựng , Điều 15 Điều 16 Nghị định 46/2015/NĐ-CP Thông báo chấp nhận nghiệm thu Báo cáo kết khảo sát xây dựng lập theo quy định Điều 76 Luật Xây dựng Điều 16 Nghị định 46/2015/NĐ-CP Hồ sơ thiết kế bước thiết kế kỹ thuật lập theo quy định Điều 78, 79 , 80 Luật Xây dựng Điều 21 Nghị định 46/2015/NĐ-CP Hồ sơ thiết kế bước thiết kế vẽ thi công lập theo quy định Điều 78, 79 , 80 Luật Xây dựng Điều 21 Nghị định 46/2015/NĐ-CP Hồ sơ trình thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự tốn xây dựng cơng trình lập theo quy định Điều 21 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Báo cáo kết thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự tốn tư vấn thẩm tra (nếu có) quan quản lý nhà nước xây dựng theo quy định Điều 82 Luật Xây dựng Điều 30 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Văn thông báo kết thẩm định quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định theo quy định Điều 82 Luật Xây dựng Điều 30 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về: Môi trường (3) 42.8 42.9 43 44 45 46 47 47.1 47.2 48 49 50 51 52 53 54 54.1 STT Tài liệu ( Kê tên cụ thể , số , ngày tháng năm quan ban hành văn bản, chứng từ ) Tên cặp hồ sơ (1) 54.2 54.3 (2) Phòng, chống cháy, nổ Nội dung khác theo quy định pháp luật chuyên ngành Kết thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng lập theo Mẫu số 07 quy định Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP của: (3) 55 55.1 Cơ quan chuyên môn xây dựng theo phân cấp cơng trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định Khoản Điều 82 Luật xây dựng Điều 24 Nghị định 59/2015/NĐ-CP 55.2 Cơ quan chuyên môn xây dựng theo phân cấp cơng trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngân sách Luật xây dựng theo quy định Khoản Điều 82 Luật xây dựng Điều 25 Nghị định 59/2015/NĐ-CP 55.3 Cơ quan chuyên mơn xây dựng theo phân cơng trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cơng trình cơng cộng, cơng trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, mơi trường an tồn cộng đồng sử dụng vốn khác theo quy định Khoản Điều 82 Luật xây dựng Điều 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CP 55.4 Cơ quan chuyên môn trực thuộc người định đầu tư cơng trình xây dựng lại sử dụng vốn khác theo quy định Khoản Điều 82 Luật xây dựng Điều 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CP 56 57 57.1 57.2 57.3 Kết thẩm định thiết kế công nghệ quan chuyên môn trực thuộc người định đầu tư thẩm định thực theo quy định Điều 82 LXD Điều 24, 25 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Quyết định phê duyệt thiết kế với cơng trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định Khoản Điều 82 Luật xây dựng Điều 24 Nghị định 59/2015/NĐ-CP của: Người định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước Người định phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn xây dựng trường hợp thiết kế hai bước Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn xây dựng trường hợp thiết kế ba bước 58 Quyết định phê duyệt thiết kế với cơng trình sử dụng vốn nhà nước ngồi ngân sách theo quy định Khoản Điều 82 Luật xây dựng Điều 25 Nghị định 59/2015/NĐ-CP của: 58.1 Người định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước; 58.2 Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn xây dựng trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn xây dựng trường hợp thiết kế hai bước; 58.3 Đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình 59 Quyết định phê duyệt thiết kế với cơng trình sử dụng vốn nhà nước ngân sách theo quy định Khoản Điều 82 Luật xây dựng Điều 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CP của: 59.1 Người định đầu tư/, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán xây STT Tài liệu ( Kê tên cụ thể , số , ngày tháng năm quan ban hành văn bản, chứng từ ) Tên cặp hồ sơ (2) (3) (1) dựng cơng trình 59.2 60 61 62 62.1 62.2 62.3 62.4 63 63.1 63.2 64 64.1 64.2 64.3 65 65.1 65.2 65.3 65.4 65.5 65.6 65.7 Người định đầu tư, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng cơng trình Bản vẽ thiết kế kỹ thuật đóng dấu thẩm tra quan chuyên môn xây dựng tổ chức tư vấn trực tiếp thẩm tra thiết kế dấu phê duyệt Người có thẩm quyền quy định Điều 82 Luật Xây dựng Điều 24, Điều 25, Điều 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Biên Nghiệm thu bước thiết kế phê duyệt theo quy định Điều 22 Nghị định 46/2015/NĐ-CP Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế theo quy định Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP Điều Thông tư số 66/2014/TT-BCA : Đối với dự án thiết kế quy hoạch, Đối với thiết kế sở Đối với thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng cơng trình Quyết định phê duyệt xác nhận phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường : -Báo cáo đánh giá tác động môi trường lập theo Phụ lục 2.2 2.3 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT - Quyết định cấp có thẩm quyền (Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường , Chủ tịch UBND Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Ban quản lý khu công nghiệp Chủ tịch UBND Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP Điều Thông tư 27/2015/TTBTNMT Phụ lục 2.7, Phụ lục 2.8 TT 27/2015/TT-BTNMT Các văn khác có liên quan đến thiết kế - Văn đánh giá chất lượng nước nguồn lý , hoá, vi trùng : sông, hồ , giếng, nuớc ngầm , nước mặt, nước đất … - Đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật: giao thơng, cấp nước, nước -Xử lý nước thải, chất thải Kiểm tra điều kiện khởi cơng Có mặt xây dựng để bàn giao tồn phần theo tiến độ xây dựng theo quy định Điều 107 Luật Xây dựng Có giấy phép xây dựng cơng trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo quy định Điều 89 Luật Xây dựng Thông báo ngày khởi công xây dựng văn cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng cơng trình thời hạn 07 ngày làm việc trước khởi công xây dựng cơng trình Điểm c Khoản Điều 106 Luật Xây dựng Có thiết kế vẽ thi cơng hạng mục cơng trình, cơng trình khởi cơng phê duyệt chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận vẽ theo quy định Điều 107 Luật Xây dựng Có hợp đồng thi cơng xây dựng ký chủ đầu tư nhà thầu lựa chọn theo quy định Điều 107 Luật Xây dựng Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng cơng trình theo quy định Điều 107 Luật Xây dựng Có biện pháp bảo đảm an tồn, bảo vệ mơi trường q trình thi cơng xây dựng theo quy định Điều 107 Luật Xây dựng 10 STT Tài liệu ( Kê tên cụ thể , số , ngày tháng năm quan ban hành văn bản, chứng từ ) Tên cặp hồ sơ (1) (2) Chủ đầu tư có trách nhiệm lắp đặt biển báo cơng trình cơng trường xây dựng, trừ trường hợp nhà riêng lẻ có quy mơ 07 tầng theo quy định Điều 109 Luật Xây dựng Nội dung biển báo gồm: a) Tên, quy mơ cơng trình; b) Ngày khởi cơng, ngày hồn thành; c) Tên, địa chỉ, số điện thoại chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tổ chức thiết kế xây dựng tổ chức cá nhân giám sát thi công xây dựng; d) Bản vẽ phối cảnh cơng trình Chủ đầu tư mua bảo hiểm cơng trình thời gian xây dựng cơng trình có ảnh hưởng đến an tồn cộng đồng, mơi trường, cơng trình có u cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định Điểm a Khoản Điều Luật Xây dựng (3) 66 67 68 Hệ thống quản lý chất lượng kế hoạch kiểm soát chất lượng nhà thầu thi công xây dựng theo quy định Điều 25 Nghị định 46/2015/NĐ-CP: 68.1 Lập thông báo cho chủ đầu tư chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu sách đảm bảo chất lượng cơng trình nhà thầu Hệ thống quản lý chất lượng công trình nhà thầu phải phù hợp với quy mơ cơng trình, nêu rõ sơ đồ tổ chức trách nhiệm phận, cá nhân cơng tác quản lý chất lượng cơng trình nhà thầu 68.2 Kế hoạch tổ chức thí nghiệm kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc thông số kỹ thuật cơng trình theo u cầu thiết kế dẫn kỹ thuật; 68.3 Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho cơng trình; thiết kế biện pháp thi cơng, quy định cụ thể biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị cơng trình; 68.4 Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng phận (hạng mục) cơng trình xây dựng, nghiệm thu hồn thành hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng; 68.5 Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu chủ đầu tư quy định hợp đồng 69 Hệ thống quản lý chất lượng nhà thầu giám sát thi công xây dựng theo quy định Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn cá nhân hệ thống 70 Hệ thống quản lý chất lượng chủ đầu tư theo quy định Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn cá nhân hệ thống Các phụ lục kèm theo: Phụ lục 1- Danh mục vẽ Thiết kế kỹ thuật phê duyệt Phụ lục 2- Danh mục vẽ thiết kế vẽ thi công phê duyệt Phụ lục 3- Bảng kê thay đổi so với thiết kế phê duyệt Chủ đầu tư 11 Phụ lục 1- DANH MỤC BẢN VẼ THIẾT KẾ KỸ THUẬT ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT STT Tên vẽ Số hiệu vẽ Ghi Phụ lục 2- DANH MỤC BẢN VẼ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT STT Tên vẽ Số hiệu vẽ Ghi Phụ lục 3- BẢNG KÊ NHỮNG THAY ĐỔI SO VỚI THIẾT KẾ ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT STT Nội dung thay đổi số hiệu vẽ tổ chức thiết kế duyệt Nguyên nhân có thay đổi Người/bộ phận có thẩm quyền duyệt đồng ý thay đổi 11 Tên, số, ngày tháng văn cho phép thay đổi Ghi ... Điều Nghị định 59/2 015 /NĐ-CP (3) 4.4 4.5 8 .1 8.2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 STT Tài liệu ( Kê tên cụ thể , số , ngày tháng năm quan ban hành văn bản, chứng từ ) Tên cặp hồ sơ (1) (2) Kết thí nghiệm... 38 .10 39 40 41 41. 1 41. 2 41. 3 41. 4 41. 5 41. 6 41. 7 41. 8 42 42 .1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 42.7 STT Tài liệu ( Kê tên cụ thể , số , ngày tháng năm quan ban hành văn bản, chứng từ ) Tên cặp hồ sơ (1) ... liệu chứng minh điều kiện lực Ban Quản lý dự án theo quy định Điều 15 2 Luật Xây dựng Điều 64 Nghị định 59/2 015 /NĐ-CP (3) 26 .11 26 .12 26 .13 26 .14 26 .15 26 .16 26 .17 27 28 29 30 Các tài liệu chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phu luc 1 kiem tra HS CHUAN BI DU AN HOP DONG, Phu luc 1 kiem tra HS CHUAN BI DU AN HOP DONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay