1000 từ tiếng anh thông dụng nhất cho cuộc sống hằng ngày

22 29 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2018, 09:41

... /ˈsɪm.pll̩/, (adj.) đơn, đơn giản, dễ dàng; - since, /sɪns/, (prep., conj., adv.) từ, từ khi; từ khi, từ lúc đó; từ đó, từ lúc ấy; - sing, /sɪŋ/, (v.) hát, ca hát; - single, /ˈsɪŋ.ɡll̩/, (adj.) đơn,... trên, lên; - us, /ʌs/, (pron.) chúng tôi, chúng ta; anh; - use, /juːz/, (v., n.) sử dụng, dùng; dùng, sử dụng; - usual, /ˈjuː.ʒu.əl/, (adj.) thông thường, thường dùng; V: - valley, /ˈvæl.i/, (n.)... tranh; - warm, /wɔːm/, (adj., v.) ấm, ấm áp; làm cho nóng, hâm nóng; - was, /wɒz/, thì, là; - wash, /wɒʃ/, (v.) wɔʃ/, rửa, giặt; - watch, /wɒtʃ/, (v., n.) nhìn, theo dõi, quan sát; canh gác, canh
- Xem thêm -

Xem thêm: 1000 từ tiếng anh thông dụng nhất cho cuộc sống hằng ngày, 1000 từ tiếng anh thông dụng nhất cho cuộc sống hằng ngày

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay