de thi thu thptqg mon sinh hoc nam 2017 hay va kho de so 9 file word co loi giai

25 78 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2018, 15:06

Đề thi thử đặc sắc THPT Quốc gia chinh phục điểm 9- 10 môn Sinh số Câu 1: Một phân tử ADN tổng số nucleotit loại A G chiếm tỉ lệ 40% Phân tử ADN nhiều khả A ADN tế bào nấm B ADN loại virut C ADN tế bào vi khuẩn D phân tử ADN bị đột biến Câu 2: Trong diễn sinh thái, phát biểu không đúng? A Trong điều kiện môi trường tương đối ổn định, lồi ưu hoạt động mạnh giúp trì trạng thái cân quần xã B Sự biến đổi mơi trường nhân tố khởi động, quần xã sinh vật động lực cho trình diễn C Những quần xã xuất muộn trình diễn nguyên sinh thời gian tồn dài D Các tượng bất thường bão lụt, ô nhiễm… làm cho quần xã trẻ lại bị hủy hoại hoàn toàn, buộc quần xã phải khôi phục lại từ đầu Câu 3: Trong trình tổng hợp chuỗi polipeptit sinh vật nhân thực, A sau tARN mang axit amin cuối đến khớp mã với ba kết thúc, chuỗi polipeptit giải phóng khỏi ribơxơm B ribơxơm bắt đầu dịch mã điểm khởi đầu dịch mã khác phân tử mARN C liên kết peptit axit amin hình thành trước ribôxôm tiếp tục dịch chuyển thêm ba mARN theo chiều 5’- 3’ D nguyên tắc bổ sung ba đối mã tARN ba mã mARN diễn tất nuclêôtit mARN Câu 4: Các cá thể động vật tạo công nghệ cấy truyền phơi đặc điểm là: (1) kiểu gen đồng (2) kiểu hình hồn tồn giống mẹ (3) Khơng thể giao phối với (4) kiểu gen chủng Phương án là: A 1, B 2, 3, C 2, D 1, 2, Câu 5: Tiến hành phép lai hai ngơ xanh bình thường Trong q trình giảm phân tạo nỗn xảy đột biến gen lặn số lục lạp gây màu xanh Thế hệ lai trưởng thành A bao gồm xanh bình thường xanh đốm trắng Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải B bao gồm xanh bình thường, xanh đốm trắng trắng hoàn toàn C mang gen đột biến không biểu kiểu hình D mang gen đột biến biểu kiểu hình dạng thể khảm xanh đốm trắng Câu 6: Cho cặp quan sau: (1) Cánh chuồn chuồn cánh dơi; (2) Tua đậu gai xương rồng; (3) Chân dế dũi chân chuột chũi; (4) Gai hoa hồng gai hoàng liên; (5) Ruột thừa người ruột tịt động vật; (6) Mang cá mang tôm Trong số cặp quan trên, số lượng cặp quan phản ánh nguồn gốc chung sinh giới là: A B C D Câu 7: Lồi người cột sống cong chữ S dáng đứng thẳng nhờ trình nào? A tác động nhân tố xã hội B lao động tư C phát triển não ý thức D trình đột biến chọn lọc tự nhiên Câu 8: Vai trò chủ yếu tự phối giao phối gần trình tiến hóa nhỏ A tạo alen kiểu gen cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho q trình tiến hóa B làm cho đột biến phát tán quần thể tăng tính đa dạng di truyền quần thể C tạo điều kiện cho alen lặn biểu hiện, làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể D không làm thay đổi tỷ lệ kiểu gen, giúp trì trạng thái cân di truyền quần thể Câu 9: Sự phân bố cá thể loài không gian quần xã A giúp tăng cường mối quan hệ hỗ trợ loài để chống lại điều kiện bất lợi môi trường B thúc đẩy cạnh tranh loài nâng cao hiệu sử dụng nguồn sống môi trường C ngun nhân lồi xu hướng sống quần tụ nơi điều kiện sống thuận lợi D gặp thực vật động vật, phân bố thực vật kéo theo phân bố động vật Câu 10: Các giải pháp phát triển bền vững là: (1) khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải (2) bảo tồn đa dạng sinh học, (3) bảo vệ mơi trường đất, nước, khơng khí, (4) khơng sử dụng tài ngun khơng tái sinh, (5) kiểm sốt gia tăng dân số nâng cao chất lượng sống người Phương án là: A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 3, C 2, 3, 4, D 1, 3, 4, Câu 11: Xét mối quan hệ loài sau: (1) Nấm vi khuẩn lam địa y; (2) Cây nắp ấm lồi trùng; (3) Lúa cỏ dại; (4) Cây tầm gửi sống thân gỗ; (5) Cá ép loài cá lớn; (6) Tảo giáp nở hoa lồi tơm cá Trong mối quan hệ trên, mối quan hệ mà lồi lợi là: A 1, 2, 3, B 2, 4, C 1, 2, 5, D 3, 4, 5, Câu 12: Khi nói bậc dinh dưỡng lưới thức ăn, phát biểu sau khơng đúng? (1) Tất loài ăn sinh vật sản xuất xếp vào động vật ăn thịt bậc (2) Các loài động vật ăn thực vật thường xếp vào bậc dinh dưỡng cấp (3) Bậc dinh dưỡng cấp ln tổng lượng lớn tổng lượng tất bậc dinh dưỡng lại (4) Các loài sinh vật xếp vào bậc dinh dưỡng phải sử dụng loại thức ăn (5) Bậc dinh dưỡng cấp bao gồm loài sinh vật tự dưỡng (6) Bậc dinh dưỡng cao hiệu suất chuyển hóa lượng nhỏ A B C D Câu 13: Cho số phát biểu sau chu trình Cacbon: (1) Thực vật khơng phải nhóm khả chuyển hóa CO2 thành hợp chất hữu chứa cacbon (2) Thực vật hấp thụ CO2 mà khơng khả hồn trả CO2 cho môi trường (3) Nguyên nhân làm cho lượng cacbon khí ngày tăng cao hiệu ứng nhà kính (4) Một phần lớn cacbon bị thất khỏi chu trình q trình lắng đọng vật chất tạo nên dầu lửa, than đá (5) Nguồn cung cấp cacbon trực tiếp cho sinh vật từ khí Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Số phát biểu là: A B C D Câu 14: phát biểu sau hệ sinh thái nông nghiệp không đúng? (1) Hệ sinh thái nơng nghiệp thường khả tự điều chỉnh thấp lưới thức ăn đa dạng (2) Để trì tính ổn định hệ sinh thái nơng nghiệp, người cần bón thêm phân, tưới nước diệt cỏ dại (3) Hệ sinh thái nông nghiệp hệ sinh thái mở suất sinh học cao (4) Hệ sinh thái nông nghiệp tồn hoàn toàn dựa vào cung cấp vật chất lượng từ người A B C D Câu 15: phát biểu sau khơng nói nguồn ngun liệu q trình tiến hố? (1) Hiện tượng di nhập gen bổ sung nguồn nguyên liệu cho quần thể q trình tiến hóa (2) Tất thường biến nguyên liệu q trình tiến hóa (3) Đột biến gen nguồn nguyên liệu cấp chủ yếu q trình tiến hóa (4) Tất đột biến biến dị tổ hợp nguyên liệu trình tiến hóa (5) Suy cho cùng, khơng đột biến khơng thể ngun liệu cung cấp cho tiến hóa (6) Biến dị thứ cấp nguồn nguyên liệu chủ yếu so với biến dị cấp A B C D Câu 16: phát biểu sau chế cách li trình hình thành lồi khơng đúng? (1) Trong đường hình thành lồi đường sinh thái khơng cần thiết phải tham gia cách li địa lý (2) Mọi đường hình thành lồi lồi giao phối cần tham gia cách li sinh sản (3) Hình thành lồi đường địa lý khơng gặp lồi khơng khả di chuyển (4) Hình thành lồi đường lai xa đa bội hóa xảy nhanh gặp động vật (5) Mọi đường hình thành lồi tham gia nhân tố tiến hóa (6) Hình thành lồi đường địa lý đường sinh thái diễn khu phân bố A B C D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 17: Khi nói giới hạn sinh thái, điều sau khơng đúng? A Sinh vật sinh trưởng phát triển tốt khoảng thuận lợi bên giới hạn sinh thái B Loài sống vùng xích đạo thường giới hạn sinh thái nhiệt độ hẹp loài tương tự sống vùng ôn đới C Giới hạn sinh thái giá trị không đổi suốt đời sống cá thể mang tính đặc trưng cho lồi D Những lồi giới hạn sinh thái rộng nhiều nhân tố sinh thái vùng phân bố rộng Câu 18: Nếu dùng thể thực khuẩn làm thể truyền, phương pháp sau sử dụng để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận vi khuẩn E coli? A Để thể thực khuẩn mang ADN tái tổ hợp tự xâm nhập vào tế bào vi khuẩn E coli mà không cần làm biến dạng màng sinh chất B Bơm trực tiếp phân tử ADN tái tổ hợp vào tế bào vi khuẩn nhận phương pháp vi tiêm để ADN tái tổ hợp tự chèn vào plasmit E coli C Dùng muối CaCl2 làm biến dạng màng sinh chất để tạo điều kiện cho thể thực khuẩn mang ADN tái tổ hợp xâm nhập vào tế bào vi khuẩn E coli D Dùng xung điện làm giãn màng sinh chất để tạo điều kiện cho thể thực khuẩn mang ADN tái tổ hợp xâm nhập vào tế bào vi khuẩn E coli Câu 19: Trong kỹ thuật xét nghiệm trước sinh nhằm chẩn đoán nguy mắc hội chứng Down thai nhi, người ta sử dụng kỹ thuật kỹ thuật sau đây? (1) Chọc dò dịch ối để lấy tế bào phơi, sau ni cấy để lập kiểu nhân nhằm phát bất thường máy di truyền (2) Lấy tế bào từ thể thai nhi, sau ni cấy để lập kiểu nhân nhằm phát bất thường máy di truyền (3) Chọc dò dịch ối để lấy tế bào phơi, sau ni cấy phân tích ADN nhằm phát bất thường máy di truyền (4) Sinh thiết tua thai để lấy tế bào, sau ni cấy để lập kiểu nhân nhằm phát bất thường máy di truyền Phương án là: A 1, 2, 3, B 1, 3, C 1, D 1, 2, Câu 20: Cho hai nhiễm sắc thể cấu trúc trình tự gen ABCDE*FGH MNOPQ*R (dấu * biểu cho tâm động) Do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể xảy trình Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải giảm phân tế bào sinh tinh tạo hai cromatit cấu trúc MNCDE*FGH ABOPQ*R phát biểu sau khơng với dạng đột biến này? (1) thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến thể dị hợp (2) Xảy trao đổi chéo không cân hai nhiễm sắc thể tương đồng (3) Chỉ làm thay đổi nhóm gen liên kết mà khơng thể làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể (4) Được ứng dụng để lập đồ di truyền chuyển gen từ loài sang loài khác (5) Các giao tử tạo NST với số lượng bình thường A B C D Câu 21: Phân tích trình tự băng NST số dòng ruồi giấm vùng địa lí khác nhau, người ta thu kết sau: Dòng A B C D E F Trình tự băng NST 2345678 2263478 5432678 4322678 6223478 54322678 Giả sử dòng A dòng gốc Nếu dòng phát sinh từ dòng trước đột biến, trình tự xuất dòng là: A A→B→C→F→E→B B A→B→C→D→E→F C A→C→E→F→D→B D A→C→F→D→E→B Câu 22: đặc điểm sau q trình nhân đơi ADN mà khơng q trình phiên mã sinh vật nhân thực? (1) Sự tháo xoắn đoạn ADN diễn theo hai hướng ngược (2) Mạch pôlinuclêôtit tổng hợp theo chiều từ 5’ đến 3’, ngược chiều với sợi ADN khuôn (3) Ađênin môi trường liên kết với Timin mạch ADN khuôn trình tổng hợp (4) Enzim nối ligaza xúc tác hình thành liên kết hóa trị nối đoạn mạch pôlinuclêôtit (5) Điểm khởi đầu tổng hợp mạch nằm điểm xác định phân tử ADN (6) Khi enzim polimeraza trượt qua hai mạch ADN khn đóng xoắn lại với A B C D Câu 23: Ở loài chim, màu cánh xác định gen gồm hai alen: alen B qui định cánh đen trội hoàn toàn so với alen b qui định cánh xám Quần thể chim thành phố A trạng thái cân di truyền 10000 con, 6400 cánh đen Một nhóm nhỏ quần thể A bay sang khu cách li bên cạnh điều kiện sống tương tự sau vài hệ phát triển thành quần thể B trạng thái cân bằng, 1000 con, 640 cánh xám Nhận định tượng là: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A Quần thể B khơng thay đổi tần số alen mà thay đổi thành phần kiểu gen so với quần thể A tác động giao phối không ngẫu nhiên B Quần thể B thay đổi tần số alen so với quần thể A tác động chủ yếu yếu tố ngẫu nhiên C Quần thể B thay đổi tần số alen so với quần thể A tác động chủ yếu chọn lọc tự nhiên D Quần thể B thay đổi tần số alen so với quần thể A tác động chủ yếu tượng di nhập gen Câu 24: tượng sau biểu thường biến? (1) Các loài động vật đẳng nhiệt sống vùng nóng thường tai, lớn so với loài tương tự sống vùng lạnh (2) Người bị bệnh phêninkêtô niệu ăn kiêng sớm hạn chế tác hại bệnh (3) Giống thỏ Himalaya sống vùng lạnh lơng trắng muốt toàn thân đầu mút thể tai, đi, mõm, bàn chân lại lơng màu đen (4) Hoa cẩm tú cầu màu đỏ màu tím tùy thuộc vào độ pH đất (5) Khi thiếu thức ăn, cá mập ăn thịt non nở A B C D Câu 25: Ở cà chua, alen A quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định màu vàng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Thế hệ P cho tứ bội AAaaBbbb tự thụ phấn Biết cặp gen nói phân li độc lập, giảm phân bình thường, khơng xảy đột biến phát biểu sau đúng? (1) Tỉ lệ loại giao tử P là: 1:1:1:1:4:4 (2) F1 tối đa 12 kiểu gen kiểu hình (3) Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp hai tính trạng F1 37/144 (4) Tỉ lệ kiểu gen giống P thu hệ lai 1/4 (5) Trong số đỏ, thân cao F1, kiểu gen dị hợp tử hai tính trạng chiếm tỉ lệ 34/35 A B C D Câu 26: Câu 29 Xét phép lai ♂AaBbDdEe x ♀AaBbDdee.Trong trình giảm phân thể đực, 10% tế bào sinh tinh tượng NST kép mang D không phân li giảm phân II, cặp NST khác phân li bình thường Trong trình giảm phân thể cái, 20% tế bào sinh trứng tượng NST kép mang d không phân li giảm phân II, cặp NST khác phân li bình thường Biết giao tử sức sống khả thụ tinh Cho số nhận xét sau: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải (1) Số loại kiểu gen tối đa thu đời 198 (2) Theo lý thuyết, thể ba tối đa 36 kiểu gen (3) Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen AABbDDEe đời 1,13% (4) Theo lý thuyết, tỉ lệ loại đột biến thể ba thu đời 6,875% Số phát biểu là: A B C D Câu 27: Ở loài thực vật, màu đỏ hoa tác động hai gen trội A B theo đồ sau: Gen a b không tạo enzim Hai cặp gen nằm hai cặp NST khác Thực phép lai P hoa vàng với hoa trắng F1 thu 100% hoa đỏ Cho F1 tạp giao thu F2 Theo lí thuyết, cho hoa trắng F2¬ tạp giao với hoa đỏ F1 tỉ lệ kiểu hình xuất đời lai là: A đỏ: vàng: trắng B đỏ: vàng: trắng C đỏ: vàng: 1trắng D đỏ: vàng: trắng Câu 28: Ở loài động vật, cho phép lai P: ♂AaBb x ♀AaBB Biết cặp gen quy định cặp tính trạng Cho phát biểu sau: (1) tối đa 16 loại trứng loại tinh trùng (2) Số loại kiểu hình tối đa tạo hệ sau 15 kiểu hình (3) Số loại kiểu gen tối đa tạo hệ sau 48 kiểu gen (4) Số loại kiểu hình tối đa giới đực đời 24 (5) Nếu tế bào sinh tinh phép lai P giảm phân bình thường, tế bào xảy hốn vị số loại tinh trùng tối đa 12 Phương án sau đúng? A (1) đúng; (2) sai; (3) đúng; (4) sai; (5) B (1) đúng; (2) đúng; (3) đúng; (4) sai; (5) C (1) sai; (2) đúng; (3) đúng; (4) sai; (5) sai D (1) sai; 2) sai; (3) đúng; (4) đúng; (5) sai Câu 29: Quan sát hình ảnh sau đây: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải nhận xét hình ảnh đúng? (1) Lưới thức ăn nhiều chuỗi thức ăn (2) lồi thuộc bậc dinh dưỡng cấp (3) loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp (4) Chuỗi thức ăn dài bậc dinh dưỡng (5) Cáo vừa sinh vật tiêu thụ bậc 2, vừa sinh vật tiêu thụ bậc (6) Loài sinh vật tiêu thụ tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn cáo Phương án sau đúng? A (1) đúng; 2) đúng; (3) sai; (4) sai; (5) đúng; (6) sai B (1) đúng; 2) sai; (3) sai; (4) sai; (5) đúng; (6) sai C (1) đúng; 2) sai; (3) đúng; (4) sai; (5) đúng; (6) sai D (1) đúng; 2) đúng; (3) sai; (4) đúng; (5) sai; (6) sai Câu 30: Ở ruồi giấm, cho lai ruồi thân xám, cánh dài với ruồi đực thân đen, cánh cụt, F1 thu 100% ruồi thân xám, cánh dài Cho F1 tạp giao thu F2 Cho biết tính trạng cặp gen qui định trình phát sinh giao tử ruồi cái, 36% số tế bào sinh trứng xảy tượng hoán vị gen Trong số ruồi thân xám, cánh dài thu F2, tỉ lệ ruồi kiểu gen dị hợp bao nhiêu? A 75,76% B 59% C 70,5% D 70,92% Câu 31: Ở ngơ, tính trạng chiều cao cặp gen Aa, Bb Dd nằm cặp NST khác tương tác theo kiểu cộng gộp, đó, alen trội làm cho cao thêm 10 cm Cây thấp chiều cao 110cm Lấy hạt phấn cao thụ phấn cho thấp F1, cho F1 tự thụ phấn F2 Cho số phát biểu sau: (1) Cây cao chiều cao 170cm Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải (2) Kiểu hình chiếm tỉ lệ nhiều F2 kiểu gen qui định (3) Cây cao 150 cm F2 chiếm tỉ lệ 15/64 (4) Trong số cao 130 cm thu F2, chủng chiếm tỉ lệ 1/5 (5) Số phép lai tối đa để đời thu đồng loạt cao 140cm Số phát biểu là: A B C D Câu 32: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt màu vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt màu xanh Cho mọc lên từ hạt màu vàng giao phấn với mọc lên từ hạt màu xanh, thu hoạch 900 hạt vàng 895 hạt màu xanh Gieo số hạt thành cho chúng tự thụ phấn, theo lý thuyết, thu hoạch hạt màu vàng chiếm tỉ lệ là: A 7/16 B 3/8 C 1/8 D 1/2 Câu 33: Ở đậu Hà Lan, cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng Hai cặp gen nằm hai cặp NST khác Cho dị hợp cặp gen lai phân tích F b Nếu cho tất Fb tự thụ phấn tỉ lệ hạt Fb nảy mầm thành thân cao, hoa trắng bao nhiêu? A 23,44% B 43,75% C 37,5% D 6,25% Câu 34: Ở loài thực vật, tiến hành phép lai F1 mang cặp gen dị hợp kiểu hình cao, hạt tròn, chín sớm với chưa biết kiểu gen thu kết quả: cao, hạt tròn, chín sớm: cao, hạt dài, chín muộn: thấp, hạt tròn, chín sớm: thấp, hạt dài, chín muộn: cao, hạt tròn, chín muộn: cao, hạt dài, chín sớm; thấp, hạt tròn, chín muộn: thấp, hạt dài, chín sớm Nếu giả sử cặp gen A, a qui định chiều cao cây, cặp gen B, b qui định hình dạng hạt cặp gen D, d qui định thời gian chín F1 (I) mang lai (II) kiểu gen là: A (I) AaBbDd x (II) Aabbdd C I) Aa Bd bd �(II)Aa bD bd B (I) Aa BD bd �(II)Aa bd bd D (I) Aa AB Ab Dd �(II)Aa dd ab ab Câu 35: Xét thể đực kiểu gen , q trình giảm phân bình thường hình thành giao tử, 10% số tế bào xảy hoán vị A a, 20% số tế bào xảy hoán vị E e Theo lí thuyết, tổng số giao tử, loại tinh trùng mang kiểu gen ab de chiếm tỉ lệ là: A 16,25% B 21,25% C 12,5% D 8,125% Câu 36: Ở loài thực vật sinh sản theo lối tự phối, gen A qui định khả nảy mầm đất nhiễm mặn trội hoàn toàn so với gen a khơng khả Tiến hành gieo 1000 hạt Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải đất nhiễm mặn, 80 hạt AA, 120 hạt Aa 800 hạt aa Các hạt sau nảy mầm sinh trưởng bình thường hoa, kết hạt tạo nên hệ F Tiếp tục đem gieo hạt F1 môi trường đất nhiễm mặn tỉ lệ F1 cho hạt nảy mầm sinh trưởng bình thường đất nhiễm mặn bao nhiêu? A 53,84% B 55% C 49% D 64,71% Câu 37: Cho đồ phả hệ số phát biểu phả hệ sau: (1) Cả hai tính trạng gen lặn NST giới tính qui định (2) tối đa 10 người kiểu gen đồng hợp tính trạng bệnh điếc (3) 10 người xác định kiểu gen tính trạng bệnh điếc (4) Cặp vợ chồng III2 III3 sinh đứa trai, xác suất để đứa mang bệnh 37,5% (5) Xác suất để cặp vợ chồng sinh thêm đứa gái bình thường khơng mang alen gây bệnh 13,125% Số phát biểu là: A B C D Câu 38: Ở người, tính trạng hình dạng lơng mi gen alen di truyền theo qui luật trội hoàn toàn Xét cặp vợ chồng: Người vợ lơng mi cong em gái lơng mi thẳng anh trai lông mi cong, bố mẹ lông mi cong Người chồng lơng mi cong mẹ lơng mi thẳng Cặp vợ chồng trai đầu lòng lơng mi cong kết với người vợ lơng mi cong đến từ quần thể khác trạng thái cân tần số alen qui định lơng mi cong 0,9 Tính xác suất để cặp vợ chồng cháu trai cháu gái kiểu hình khác tính trạng lông mi bao nhiêu? A 1,326% B 2,653% C 2,045% D 1,022% Câu 39: Cho gà trống lông sọc, màu xám giao phối với gà mái kiểu hình Ở F thu tỉ lệ: 37,5% gà trống lông sọc, màu xám; 12,5% gà trống lông sọc, màu vàng: 15% gà mái lông sọc, màu xám: 3,75% gà mái lông trơn, màu xám: 21,25% gà mái lông trơn, màu Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải vàng: 10% gà mái lông sọc, màu vàng Nếu cho gà trống hệ bố mẹ lai phân tích tính theo lý thuyết, tỉ lệ gà mái lông sọc, màu xám thu bao nhiêu? A 40% B 10% C 5% D 20% Câu 40: Ở người, xét cặp gen qui định cặp tính trạng nằm cặp NST thường khác nhau: alen R qui định bình thường trội hồn tồn so với alen lặn r qui định khểnh; alen B thuận tay phải trội hoàn toàn so với alen lặn b quy định thuận tay trái; nhóm máu ABO alen IA,IB đồng trội so với IO Biết ba tính trạng thể hiện tượng ngẫu phối cân di truyền qua hệ Trong quần thể cân bằng, người ta thống kê độc lập thấy 64% người thuận tay phải; 4% số người khểnh; 4% số người nhóm máu O 21% số người nhóm máu B Nếu người đàn ơng thuận tay phải, bình thường, máu B người phụ nữ thuận tay phải, khểnh, máu A quần thể lấy khả họ sinh hai đứa kiểu hình khác bao nhiêu? A 36,53% B 21,21% C 78,79% D 63,47% Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đáp án 1-B 11-B 21-D 31-C 2-A 12-D 22-B 32-B 3-C 13-B 23-B 33-A 4-A 14-A 24-C 34-B 5-A 15-A 25-C 35-B 6-A 16-B 26-A 36-D 7-D 17-C 27-D 37-C 8-C 18-A 28-D 38-C 9-D 19-C 29-A 39-B 10-B 20-C 30-D 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Các loài sinh vật ADN mạch kép A + G = 50%, cho dù ADN bị đột biến ngun tắc bổ sung khơng đổi Chỉ virut ADN mạch đơn A + G khác 50% Câu 2: Đáp án A Phương án A khơng lồi ưu hoạt động mạnh mẽ gây biến đổi môi trường dẫn đến bất lợi cho lồi ưu đó, tạo điều kiện cho nhóm lồi khác trở thành nhóm lồi ưu tương ứng với điều kiện mơi trường Đây nguyên nhân gây diễn sinh thái Do đó, phương án A phương án phù hợp Các phương án lại Câu 3: Đáp án C Phương án A sai mã kết thúc khơng tARN axit amin tương ứng Phương án B sai ribơxơm bắt đầu dịch mã mã mở đầu phân tử mARN Phương án C Phương án D sai dịch mã, nucleotit thứ ba codon khơng kết cặp theo nguyên tắc bổ sung Câu 4: Đáp án A Các cá thể động vật tạo cơng nghệ cấy truyền phơi kiểu gen nhân hồn tồn giống nhau, đó, chúng đặc điểm là: (1) kiểu gen đồng (3) khơng thể giao phối với giới tính giống Phơi kết thụ tinh, đó, cá thể nhận vật chất di truyền từ hai nguồn khác nên thường không giống mẹ nên đặc điểm (2) không phù hợp Sự chủng cá thể tùy thuộc vào phơi ban đầu kiểu gen chủng hay khơng, đó, đặc điểm (4) khơng phù hợp Câu 5: Đáp án A Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Gen lục lạp gen ngồi nhân nên khả nhân đôi độc lập với nhân đôi tế bào, đồng thời thường phân chia không cho tế bào Do đó, thể mẹ giảm phân tạo nỗn khả tạo loại noãn khác nhau: - Loại chứa alen bình thường cho đời xanh - Loại chứa alen đột biến cho đời trắng gây chết khả quang hợp, không xuất hệ lai trưởng thành - Loại chứa đồng thời alen bình thường alen đột biến cho đời biểu thành thể khảm (cây đốm) Vậy, hệ lai trưởng thành bao gồm xanh bình thường xanh đốm trắng Câu 6: Đáp án A Ngoại trừ quan tương tự: (1), (3), (4) (6) Các loại quan lại phản ánh nguồn gốc chung sinh giới: (2) quan tương đồng, (5) quan thoái hóa Câu 7: Đáp án D Cột sống hình chữ S dáng đứng thẳng đặc điểm thích nghi loài người phát sinh giữ lại q trình tiến hóa, đó, nhân tố tiến hóa tham gia vào q trình Câu 8: Đáp án C Tự phối giao phối gần hình thức giao phối khơng ngẫu nhiên.Phương án A sai giao phối khơng ngẫu nhiên khơng thể tạo alen Phương án B sai giao phối khơng ngẫu nhiên khơng làm tăng tính đa dạng di truyền cho quần thể Phương án C đúng, giao phối không ngẫu nhiên làm tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tạo điều kiện cho alen lặn biểu Phương án D sai làm tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp, giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp Câu 9: Đáp án D Sự phân bố cá thể lồi khơng gian quần xã giúp tận dụng tối ưu nguồn sống giảm nhẹ cạnh tranh quần xã nên phương án A B sai Nguyên nhân tượng nhu cầu sống khác loài nên phương án C sai Câu 10: Đáp án B Các giải pháp phát triển bền vững bao gồm: 1, 2, 3, Giải pháp (4) sai hạn chế sử dụng tài nguyên không tái sinh Câu 11: Đáp án B Trang 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Mối quan hệ mà lồi lợi bao gồm quan hệ: Hội sinh (0 +), Vật ăn thịt – mồi (+ -) vật kí sinh – vật chủ (+ -).Trong mối quan hệ trên: ( 1) Nấm vi khuẩn lam địa y: quan hệ cộng sinh (+ +) (2) Cây nắp ấm loài côn trùng: quan hệ vật ăn thịt – mồi (3) Lúa cỏ dại: quan hệ cạnh tranh (- -) (4) Cây tầm gửi sống thân gỗ: quan hệ kí sinh – vật chủ (5) Cá ép loài cá lớn: Quan hệ hội sinh (6) Tảo giáp nở hoa lồi tơm cá : quan hệ ức chế - cảm nhiễm (0 -) Câu 12: Đáp án D (1) sai, động vật ăn thịt bậc nhóm ăn động vật ăn cỏ (2) (3) đúng, lượng bậc dinh dưỡng phía sau thường 10% lượng bậc dinh dưỡng trước (4) sai, loài sinh vật xếp vào bậc dinh dưỡng đứng mức lượng sử dụng loại thức ăn khác (5) sai, bậc dinh dưỡng cấp lồi ăn mùn bã chuỗi thức ăn mùn bã hữu (6) sai, hiệu suất chuyển hóa lượng (hiệu suất sinh thái) khơng phụ thuộc vào bậc dinh dưỡng Câu 13: Đáp án B (1) đúng, thực vật, vi khuẩn quang tự dưỡng hóa tự dưỡng khả chuyển hóa CO2 thành hợp chất hữu chứa cacbon (2) sai, q trình hơ hấp thực vật hồn trả CO2 cho mơi trường (3) sai, nguyên nhân làm cho lượng cacbon khí ngày tăng cao đốt cháy nhiên liệu hóa thạch thu hẹp rừng làm giảm trình hấp thu CO2 (4) sai, lượng nhỏ cacbon bị thất khỏi chu trình trình lắng đọng vật chất tạo nên dầu lửa, than đá (5) đúng, nguồn cung cấp cacbon trực tiếp cho sinh vật từ CO2 khí Câu 14: Đáp án A (1) (2) (3) (4) sai, hệ sinh thái nông nghiệp người bổ sung phần vật chất lượng để nâng cao suất Câu 15: Đáp án A (1) đúng, tượng nhập gen bổ sung nguồn nguyên liệu cho quần thể trình tiến hóa Trang 15 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải (2) đúng, thường biến không liên quan đến biến đổi vật chất di truyền (3) (4) sai, đột biến biến dị tổ hợp khả truyền qua hệ xem nguyên liệu cho tiến hóa Những trường hợp đột biến gây khả sinh sản hay đột biến gen trội hồn tồn gây chết khơng thể cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa (5) (SGK bản) (6) đúng, biến dị tổ hợp thường số loại nhiều đột biến nên xem nguồn nguyên liệu chủ yếu Câu 16: Đáp án B (1) đúng, hình thành lồi đường hình thành lồi đường sinh thái diễn khu phân bố nên khơng cần thiết phải tham gia cách li địa lý (2) đúng, cách li sinh sản dấu hiệu đánh dấu xuất loài loài giao phối (3) sai, hình thành lồi đường địa lý gặp phổ biến thực vật động vật, đặc biệt lồi phát tán mạnh (4) đúng, hình thành lồi đường lai xa đa bội hóa xảy nhanh gặp động vật, phổ biến TV (5) đúng, đường hình thành lồi tham gia nhân tố tiến hóa để cải biến thành phần kiểu gen quần thể theo hướng thích nghi (6) sai, hình thành loài đường địa lý diễn khác khu phân bố, đường sinh thái diễn khu phân bố Câu 17: Đáp án C Trong khoảng thuận lợi, điều kiện phù hợp cho sinh trưởng phát triển sinh vật nên phương án A Vùng xích đạo thường nhiệt độ ổn định biến động so với vùng ơn đới, nên lồi phân bố vùng nhiệt đới thường lồi giới hạn nhiệt độ hẹp so với loài tương tự sống ôn đới Do vậy, phương án B Giới hạn sinh thái thay đổi theo trạng thái sinhgiai đoạn phát triển cá thể nên thay đổi đời sống cá thể Do vậy, phương án C sai Những lồi giới hạn sinh thái rộng nhiều nhân tố sinh thái sống nhiều vùng với điều kiện sinh thái khác Do vậy, phương án D Câu 18: Đáp án A Trang 16 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Khi dùng thể thực khuẩn (một loại virut kí sinh vi khuẩn) làm thể truyền, thực khuẩn thể khả tự xâm nhập vào tế vào chủ (vi khuẩn E.coli) mà không cần làm biến dạng màng sinh chất dùng biện pháp hỗ trợ khác Câu 19: Đáp án C Để chẩn đoán nguy mắc hội chứng Down thai nhi cần lập kiểu nhân để quan sát bất thường số lượng NST cách chọc dò dịch ối sinh thiết tua thai lấy tế bào, lấy tế bào trực tiếp từ thể thai nhi Câu 20: Đáp án C Dạng đột biến xảy chuyển đoạn tương hỗ (1) đúng, thể dị hợp, thành phần gen cặp NST tương đồng khác khiến trình tiếp hợp bất thường sinh giao tử sức sống (2) sai, xảy trao đổi chéo NST không tương đồng (3) sai, độ dài gen không làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể (4) sai, không ứng dụng để lập đồ di truyền mà dùng để chuyển gen từ loài sang loài khác (5) đúng, đột biến chuyển đoạn tương hỗ không làm ảnh hưởng đến số lượng NST giao tử số lượng NST khơng đổi Câu 21: Đáp án D Để nhận thứ tự dòng cần xem xét trình tự băng, cho dòng xuất sau sai khác với dòng xuất trước đột biến Thứ tự xuất dòng đoạn NST bị đột biến tương ứng sau:Dòng A (12345678) → Dòng C (15432678) đột biến đảo đoạn (2345)→ Dòng F (154322678) đột biến lặp đoạn (2) → dòng D (14322678) đột biến đoạn (5) → dòng E (16223478) đột biến đảo đoạn 43226 → dòng B (12263478) đột biến đảo đoạn (622) Câu 22: Đáp án B (1) đúng, nhân đơi (2) sai, q trình (3) sai, q trình (4) đúng, nhân đơi (5) sai, q trình Các khởi điểm tái hay điểm khởi đầu phiên mã không phân bố đầu ADN, phần đầu mút NST khơng chứa gen (6) sai, phiên mã Câu 23: Đáp án B Trang 17 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải - Quần thể A CBDT: p2 BB + 2pqBb + q2bb = Tỉ lệ cánh đen 6400/10000 = 0,64 => tỉ lệ cánh xám = 0,36 => q2 = 0,36 => q = 0,6, p = 0,4 - Quần thể B CBDT: p2 BB + 2pqBb + q2bb = Tỉ lệ cánh xám 640/1000 = 0,64 => q2 = 0,64 => q = 0,8, p = 0,2 Điều kiện sống tương tự nên loại trừ tác động chọn lọc tự nhiên, đồng thời biến đổi tần số tương đối lớn, nên yếu tố khả tác động yếu tố ngẫu nhiên Do tách nhóm nhỏ tự thiết lập quần thể thường mang phần gen quần thể ban đầu Câu 24: Đáp án C (1) sai, tượng đặc điểm thích nghi khơng thay đổi theo điều kiện sống đời cá thể (2) (3) (4) (5) sai, tượng thay đổi tập tính mơi trường thiếu thức ăn, khơng phải biến đổi kiểu hình Câu 25: Đáp án C (1) tỉ lệ loại giao tử P là: (1: 4:1)(1:1) = 1:1:1:1:4:4 (2) sai F1 15 kiểu gen kiểu hình Phép lai AAaa x AAaa tạo kiểu gen kiểu hình Phép lai Bbbb x Bbbb tạo kiểu gen kiểu hình Số kiểu gen tối đa x = 15 Số kiểu hình tối đa x = (3) sai Phép lai AAaa x AAaa tạo tỉ lệ đồng hợp : 1/6 x1/6 x = 2/36 Phép lai Bbbb x Bbbb tạo tỉ lệ đồng hợp : 1/2 x1/2 = 1/4 Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp hai tính trạng F1 là: (2/36 x 3/4) + (34/36 x 1/4 ) = 5/18 (4) Tỉ lệ kiểu gen AAaa 1/6x1/6x + 4/6 x 4/6 = 18/36 = 1/2 Tỉ lệ kiểu gen Bbbb 1/2x1/2x = 1/2 Tỉ lệ kiểu gen giống P thu hệ lai là: 1/2 x 1/2 = 1/4 (5) Trong số đỏ, thân cao F1, kiểu gen dị hợp tử hai tính trạng chiếm tỉ lệ 34/35 Trang 18 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Cây đỏ F1 chiếm tỉ lệ 35/36, đỏ chủng chiếm tỉ lệ 1/36 Do đó, tỉ lệ đỏ dị hợp tổng số đỏ là: (35/36 – 1/36): (35/36) = 34/35 Tồn thân cao F1 kiểu gen dị hợp Do vậy, số đỏ, thân cao F1, kiểu gen dị hợp tử hai tính trạng chiếm tỉ lệ 34/35 x1 =34/35 Câu 26: Đáp án A - Xét cặp lai ♂Aa x ♀Aa → hợp tử con: 1/4AA 2/4Aa 1/4aa - Xét cặp lai ♂Bb x ♀Bb → hợp tử con: 1/4BB 2/4Bb 1/4bb - Xét cặp lai ♂Dd x ♀Dd: Giao tử ♂ (2,5%DD:5%d:2,5%O:45%D:45%d) x giao tử ♀ (10%D:5%dd:5%O:40%D:40%d) → hợp tử con: 0,125%DDdd : 1,25%DDD :1%DDd: 2,25%Ddd : 2,5%ddd : 3,5%D : 3,5%d : 0,125%O : 22,625%DD : 43%Dd : 20,125%dd - Xét cặp lai ♂Ee x ♀ee → hợp tử con: 1/2Ee 1/2ee (1) Số loại kiểu gen tối đa thu được: 3.3.11.2 = 198 (2) sai Các thể ba 2n + số kiểu gen tối đa thu được: 3.3.4.2 = 72 kiểu gen (3) sai Tỉ lệ kiểu gen AABbDDEe đời con: 1/4.2/4.22,625%.1/2 = 1,41% (4) sai Tỉ lệ loại đột biến thể ba thu đời = 7%.→ (1) Câu 27: Đáp án D - Từ đồ ta thấy: Trong kiểu gen A B cho kiểu hình hoa đỏ; kiểu gen A cho kiểu hình hoa vàng, kiểu gen khơng A cho kiểu hình hoa trắng - Quy ước gen: A-B-: hoa đỏ; A-bb: hoa vàng; aaB- aabb: hoa trắng - P hoa vàng (A-bb) x hoa trắng (aaB-; aabb) → F1: Hoa đỏ (A-B-) → P: Aabb x aaBb → F1: AaBb - đồ lai: P: Aabb x aaBb F1: AaBb F2: 9A-B-: 3A-bb: 3aaB-:1aabb - Hoa trắng F2: (1/4aaBB: 2/4aaBb : 1/4aabb) x hoa đỏ F1: AaBb Giao tử: 1/2aB:1/2ab 1/4AB:1/4Ab:1/4aB:1/4ab F3: Hoa đỏ = A-B- = (aB + ab)AB + aB.Ab = (1/2 + 1/2)1/4 + 1/2.1/4 = 3/8 Hoa vàng = A-bb = ab.Ab = 1/2.1/4 = 1/8 Hoa trắng = aaB- + aabb = – 3/8 – 1/8 = 4/8 Câu 28: Đáp án D (1) sai giới cho tối đa loại trứng, giới đực cho tối đa 16 loại tinh trùng Trang 19 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải (2) sai trường hợp gen quy định tính trạng gen trội khơng hồn tồn cho số kiểu hình nhiều (tối đa) Số loại kiểu hình tối đa thu = 3.2.8 = 48 loại kiểu hình - Aa x Aa = 1AA 2Aa 1aa = tối đa loại kiểu hình - Bb x BB = 1BB 1Bb = tối đa loại kiểu hình - x = + = tối đa loại KH (3) đúng, số loại kiểu gen tối đa = 3.2.8 = 48 kiểu gen (4) đúng, số loại kiểu hình tối đa giới đực (giới XX) = 3.2.4 = 24 kiểu hình (5) sai, số loại tinh trùng tối đa: + thể đực tạo tối đa 2.2.4 = 16 loại giao tử Trong 23 = loại giao tử liên kết 16 – = loại giao tử hoán vị + Để tạo đủ loại giao tử liên kết cần tối thiểu 8/2 = tế bào giảm phân khơng hốn vị gen + Vậy tế bào sinh tinh, tế bào giảm phân khơng hốn vị gen tạo đủ loại giao tử liên kết, tế bào sinh tinh giảm phân hốn vị gen tạo loại giao tử hoán vị loại giao tử liên kết (2 loại giao tử liên kết trùng với loại giao tử liên kết tạo tế bào giảm phân khơng hốn vị gen) → Tổng số giao tử tối đa tạo = + = 10 loại giao tử Câu 29: Đáp án A (1) lưới thức ăn bao gồm chuỗi thức ăn (2) lồi thuộc bậc dinh dưỡng cấp cà rốt, cỏ lúa mì (3) sai lồi thuộc bậc dinh dưỡng cấp thỏ, chuột, châu chấu chim sẻ (4) sai chuỗi thức ăn dài bậc dinh dưỡng: Cỏ→ châu chấu→chim sẻ →cáo (5) Cáo vừa sinh vật tiêu thụ bậc (bậc dinh dưỡng bậc 3), vừa sinh vật tiêu thụ bậc (bậc dinh dưỡng bậc 4) (6) sai lồi sinh vật tiêu thụ tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn châu chấu (4 chuỗi) Câu 30: Đáp án D - Tần số hoán vị gen ruồi giấm cái: f = 36%/2 = 18% - P: Cái xám, dài x đực đen, cụt → F1 100% xám, dài → P chủng, F1 dị hợp cặp gen xám, dài trội hoàn toàn so với đen, cụt - đồ lai: P: ♀AB/AB x ♂ab/ab F1: AB/ab F1 x F1: ♀ AB/ab (f = 18%) x ♂AB/ab F2: - Tỉ lệ thân xám, cánh dài = A – B - = 0,5+aabb = 0,5 + 0,41.0,5 = 0,705 Trang 20 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải - Tỉ lệ xám, dài kiểu gen dị hợp = AB/ab + Ab/aB + AB/aB + AB/Ab = 2.0,41.0,5 + 2.0,09.0,5 = 0,5 - Trong xám, dài F2, tỉ lệ kiểu gen dị hợp = 0,5/0,705 = 70,92% Câu 31: Đáp án C (1) đúng, cao AABBDD = 110 + 6.10 = 170cm (2) sai, F2 tỉ lệ nhiều chiều cao trung bình alen trội có: Kiểu dị hợp cặp gen (AaBbDd) kiểu cặp dị hợp, cặp đồng hợp trội, cặp đồng hợp lặn ( gồm AABbdd, AAbbDd, aaBBDd, AaBBdd, AabbDD, aaBbDD: Tính nhanh C3 �2=6 ) Vậy kiểu gen quy định (3) đúng, cao 150cm (có alen trội) tỉ lệ = C64 = 15/64 26 (4) đúng, cao 130cm (có alen trội) tỉ lệ = C62 = 15/64 26 Tỉ lệ chủng mang alen trội 1/64 x 3= 3/64 Vậy, số cao 130 cm thu F2, chủng chiếm tỉ lệ (3/64)/ (15/64) = 1/5 (5) Số phép lai thu 100% cao 140cm (có alen trội): Để đời thu toàn dị hợp cặp gen: P gồm AA xaa, BB x bb, DD x dd thể phép lai P: AABBDD x aabbdd → AaBbDd Để đời thu toàn dị hợp cặp gen, cặp đồng hợp trội cặp đồng hợp lặn (VD: AABbdd, trường hợp phép lai, VD: AABBdd x aabbbdd) kiểu gen TH nên phép lai.Vậy + =10 Câu 32: Đáp án B Trả lời:- P: A – x aa → F1: 890 aa → P: Aa x aa.- đồ lai: P: Aa x aa � 0,5(1  0,51 ) � 0,5  F1: 0,5Aa + 0,5aa = 1, cho F1 tự thụ.F2 A- = – aa = 1- � � � � Câu 33: Đáp án A - P: AaBb x aabb → Fb: 1/4AaBb 1/4Aabb 1/4aaBb 1/4aabb - Chỉ AaBb, Aabb Fb tự thụ cho A-bb (cao, trắng) + 1/4AaBb tự thụ A-bb = 1/4.3/4.1/4 = 3/64 + 1/4Aabb tự thụ A-bb = 1/4.3/4.1 = 3/16 - Cho Fb tự thụ thu A-bb = 3/64 + 3/16 = 15/64 = 23,44% Trang 21 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 34: Đáp án B - F2: Cao/thấp = 3/1 → F1: (I) Aa x (II) Aa Tròn/dài = 1/1 → F1: (I) Bb x (II) bb Sớm/muộn = 1/1 → F1: (I) Dd x (II) dd → F1: (I) Aa,Bb,Dd x (II) Aa,bb,dd - Tích tính trạng = (3:1)(1:1)(1:1) ≠ 9:9:3:3:3:3:1:1 → hốn vị gen → loại đáp án A - Xét tính trạng chiều cao hình dạng hạt: Tích tính trạng chiều cao thân hình dạng hạt = (3:1)(1:1) = 3:3:1:1 = F2: cao, tròn: cao, dài: thấp, tròn:1 thấp dài → Tính trạng chiều cao hình dạng hạt phân li độc lập → loại đáp án D - Ta thấy F2: aa,bb,dd = 3/32 → bb,dd = (I) bd x (II) bd = 0,375 → thể (I) cho giao tử bd = 0,375 > 0,25 → giao tử liên kết → thể (I) thể dị hợp → loại đáp án C Câu 35: Đáp án B - tế bào kiểu gen AB/ab giảm phân hốn vị gen cho giao tử ab = 1/4, giảm phân khơng hốn vị gen cho giao tử ab = 1/2 - tế bào kiểu gen DE/de giảm phân hốn vị gen cho giao tử de = 1/4, giảm phân khơng hốn vị gen cho giao tử de = 1/2 - Theo đề: ab de = 0,1.1/4.1/2 + 0,2.1/2.1/4 + 0,7.1/2.1/2 = 21,25% Câu 36: Đáp án D - Hạt P: 80AA, 120Aa, 800aa, nảy mầm aa bị chết → Cây P: 0,4AA + 0,6Aa = 1, cho P tự thụ: → Hạt F1: 0,55AA + 0,3Aa + 0,15aa = 1, nảy mầm aa bị chết: → Cây F1: 11/17AA + 6/17Aa = - Trong số F1, tỉ lệ F1 cho hạt nảy mầm sinh trưởng bình thường đất nhiễm mặn = 11/17 = 64,71% Câu 37: Đáp án C (1) Sai: Ông bà nội người III3 không bị bệnh điếc sinh gái bị bệnh điếc => tính trạng bệnh điếc gen lặn nằm NST thường quy định (A - không bị bệnh điếc, a - bị bệnh điếc) Bố mẹ III2 không bị mù màu sinh trai bị mù màu, phả hệ tính trạng mù màu xuất nam => tính trạng mù màu gen lặn nằm NST X, khơng alen tương ứng Y quy định (B - không bị mù màu, b - bị mù màu) (2) Đúng: Từ phả hệ ta thấy tối đa 10 người kiểu gen đồng hợp (AA aa) tính trạng bệnh điếc (3) Đúng: Từ phả hệ ta thấy 10 người xác định kiểu gen tính trạng bệnh điếc Trang 22 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải (4) Sai: Bên phía người vợ III2: mẹ bị điếc, anh trai bị mù màu - => người vợ III2 kiểu gen với tỉ lệ Aa(l/2XBXB l/2XBXb) Bên phía người chồng: - + Ơng ngoại bị điếc, mẹ khơng bị điếc => người mẹ kiểu gen bệnh điếc Aa + Ông bà nội không bị điếc, em gái bố bị điếc => người bố kiểu gen với tỉ lệ 1/3AA 2/3Aa + Người chồng khơng bị điếc khơng bị mù màu kiểu gen với tỉ lệ: (2/5AA 3/5Aa)XBY Aa(l/2XBXB l/2XBXb) x (2/5AA 3/5Aa)XBY => Các con: (7/20AA: 10/20Aa:3/20aa)(3/8XBXB:l/8XBXb:3/8XBY:l/8XbY) * Ta có: Tỉ lệ trai = /2 Tỉ lệ trai bị mắc bệnh = A-X bY + aaXBY =17/20 x 1/8 + 3/20 x 3/8 = 13/80 => Vợ chồng nảy sinh đứa trai, xác suất để đứa mang bệnh = (13/80)/(l/2) = 13/40 = 32,5% (5) Đúng: xs cặp vợ chồng sinh đứa gái không mang alen bệnh = AAX BXB = 7/20 x 3/8 = 21/160 = 13,125% Câu 38: Đáp án C - Bênh phía người vợ: Bố mẹ lơng mi cong sinh gái thơng mi thẳng → Tính trạng lơng mi thẳng gen lặn quy định gen nằm nhiễm sắc thể thường (A- lông mi cong; a – lông mi thẳng) Người vợ lơng mi cong kiểu gen với tỉ lệ: 1/3AA 2/3Aa - Bên phía người chồng: Mẹ lơng mi thẳng (aa), người chồng lơng mi cong kiểu gen Aa - Cặp vợ chồng sinh đứa với tỉ lệ kiểu gen sau:♀ (1/3AA:2/3Aa) x ♂ Aa → Con: 2/6AA : 3/6Aa : 1/6aa - Người trai lơng mi cong kiểu gen với tỉ lệ: 2/5AA:3/5Aa - Bên phái người vợ người trai: + Vì người vợ đến từ quần thể cân di truyền A = 0,9: 0,81AA + 0,18Aa + 0,01aa = + Người vợ lơng mi cong kiểu gen với tỉ lệ: 9/11AA:2/11Aa - Vợ chồng người trai sinh đứa với tỉ lệ kiểu gen sau: + Trường hợp 1: ♂ 3/5Aa x ♀ 2/11Aa → con: 6/55 (3/4A-: 1/4aa) + Trường hợp 2: Các trường hợp lại → con: 49/55 (A-) Trang 23 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải - Xác suất để cặp vợ chồng người trai sinh cháu trai cháu gái kiểu hình khác tính trạng lơng mi = 6/55(1 - 3/4.3/4 – 1/4.1/4)(1-1/2.1/2 – 1/2.1/2) = 9/440 = 2,045% Câu 39: Đáp án B - Ở gà, cặp NST giới tính mái XY, đực XX - Ở F1 ta có: + Sọc/trơn = 3/1 → P: Aa x Aa, gà trống lơng sọc → không giới → gen X + Xám/vàng = 9/7 → P: BbDb x BbDb (tương tác gen 9:7; B-D-: xám, B-dd + bbD- + aabb: vàng), gà trống lông xám (37,5%) ≠ gà mái lông xám (18,75%) → không giới → Bb Dd nằm NST giới tính X với cặp Aa - P: Dị hợp cặp gen Aa,BbDd - Tìm kiểu gen tần số hốn vị gen P: + Giả sử cặp Aa Bb nằm NST giới tính X, cặp Dd NST thường a a a + Gà mái lông trơn, màu xám F1 (aaB-D-): X B D  = 0,0375 = X B x 1/2 x 3/4 → X B = 0,1 < 0,25 → giao tử hoán vị, f = x 0,1 = 0,2 A a a - Cho gà trống P lai phân tích: X B X b Dd �X b Ydd (f = 0,2) , hệ thu gà mái lông sọc, màu xám (A-B-D-) = = 0,4 x 1/2 x 1/2 = 0,1 = 10% Câu 40: Đáp án D - Ta có: + bb  0,36 � b  0, 6; B  0, + rr  0, 04 � r  0, 2; R  0,8 + IO IO  0, 04 � IO  0, 2; IB  0, 21  0, 04  0,  0,3 � I A  0,5 - Quần thể cân di truyền dạng:  B  b   R  r I A  IB  IO   � � � �5 A A A O � �1 �2 �3 B B B O � �1 �♀ � BB : Bb �  rr  � I I : I I � ♂ � BB : Bb � � RR : Rr � �I I : I I � � � � �9 �4 �3 �7 � �4 � - Xác suất cặp vợ chồng sinh đứa kiểu hình khác là: � �1 + ♂ � BB : Bb � � �4 x � �1 ♀ � BB : Bb � � �4 3 �3 1 � � 3 � 101  � => Xác suất sinh kiểu hình giống  � � 4 �4 4 � � 4 � 128 Trang 24 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải � �2 +♂ � RR : Rr � � �3 x ♀rr �1 1 � => Xác suất sinh kiểu hình giống  � �  �2 2 � �3 B B B O � + ♂� I I : I I � x �7 � �5 A A A O � ♀� I I : I I � �9 � => Xác suất sinh kiểu hình giống  15 12 �1 � 20 �1 � 16 �1 �  � � � � � � 63 63 �2 � 63 �2 � 63 �4 � - Xác suất cặp vợ chồng sinh kiểu hình khác 1 101 5 4387   63, 47% 128 6912 Trang 25 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu thptqg mon sinh hoc nam 2017 hay va kho de so 9 file word co loi giai , de thi thu thptqg mon sinh hoc nam 2017 hay va kho de so 9 file word co loi giai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn