Biên bản giao nhận hàng hóa

1 9,209 17
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 09:17

“Về việc kiểm tra công tác PCMB năm 2010”Thời gian: Vào hồi.......giờ.......phút, ngày .......tháng .... năm 2010Địa điểm:...............................................................................................................I. THÀNH PHẦN:1.Ông........................................................................Chức vụ..........................................2.Ông........................................................................Chức vụ..........................................3.Ông........................................................................Chức vụ..........................................4.Ông........................................................................Chức vụ..........................................II. NỘI DUNG:Thực hiện kế hoạch số..........................ngày.......tháng........... năm 2010 của Giám đốc Công ty.Sau khi kiểm tra thực tế tại................................ ......và đi đến thống nhất nội dung kiểm tra như sau:1.Công tác xây dựng và triển khai phương án PCMB năm 2.- Xây dựng phương án PCMB năm 2010 có, không ?.........................-Phương án PCMB của đơn vị đã phổ biến đến tất cả CBCNV (có danh CÔNG TY CN HCM CHẤT MỎ CẨM PHẢ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN “Về việc kiểm tra công tác PCMB năm 2010” Thời gian: Vào hồi .giờ .phút, ngày .tháng năm 2010 Địa điểm: . I. THÀNH PHẦN: 1. Ông Chức vụ 2. Ông Chức vụ 3. Ông Chức vụ 4. Ông Chức vụ II. NỘI DUNG: Thực hiện kế hoạch số ngày .tháng . năm 2010 của Giám đốc Công ty.Sau khi kiểm tra thực tế tại và đi đến thống nhất nội dung kiểm tra như sau: 1. Công tác xây dựng và triển khai phương án PCMB năm 2. - Xây dựng phương án PCMB năm 2010 có, không ? . -Phương án PCMB của đơn vị đã phổ biến đến tất cả CBCNV (có danh sách và có ký nhận đầy đủ) - Danh sách đội PCMB có, không? . - Công tác tự kiểm tra và luyện tập phương án PCMB của đơn vị, có sổ theo dõi ghi biên bản: 2. Các trang thiết bị, dụng cụ PCMB dự phòng của đơn vị: 3.Các công trình trọng điểm cần bảo vệ: Kiểm tra hệ thống thu lôi chống sét, cảm ứng, tiếp địa thiết bị: 4. Ý kiến đơn vị: . III. KẾT LUẬN PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP . Ô TÔ SỐ 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN “Về việc kiểm tra công tác PCMB năm 2010” Thời gian: Vào hồi.......giờ.......phút,. tác tự kiểm tra và luyện tập phương án PCMB của đơn vị, có sổ theo dõi ghi biên bản: ....................................................................................
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản giao nhận hàng hóa , Biên bản giao nhận hàng hóa , Biên bản giao nhận hàng hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay