GIÁO án bồi DƯỠNG học SINH GIỎI hóa học 8

84 87 1
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2018, 08:38

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC -1- Ngày soạn: 06/01/2018 Ngày giảng: Buổi 1: CHỦ ĐỀ I: BÀI TẬP VỀ NGUYÊN TỬ, NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh hiểu nguyên tử gì, nguyên tố hóa học - Vận dụng giải tập nguyên tử, nguyên tố hóa học 2.Kỹ năng: Rèn kỹ làm tập cho HS Thái độ: Bước đầu em biết cần phải làm để học tốt mơn hóa học, trước hết phải có lòng say mê mơn học, ham thích đọc sách, rèn luyện tư Năng lực cần hướng tới: - Năng lực tự học, lực tư - Năng lực sử dụng ngơn ngữ, thuật ngữ hóa học II Chuẩn bị: * GV: Tài liêu, sách tham khảo * HS: SGK,vở, bút III Hoạt động dạy - học: Tổ chức: Kiểm tra : GV kiểm tra dụng cụ, sách học tập HS Bài mới: 1/ Nguyên tử (NT): - Hạt vô nhỏ , trung hòa điện, tạo nên chất Cấu tạo: + Hạt nhân mang điện tích (+)(Gồm: Proton(p) mang điện tích (+) nơtron không mang điện ) Khối lượng hạt nhân coi khối lượng nguyên tử + Vỏ nguyên tử chứa hay nhiều electron (e) mang điện tích (-) Electron chuyển động nhanh quanh hạt nhân xếp theo lớp (thứ tự xếp (e) tối đa lớp từ ngoài: STT lớp : … Số e tối đa : 2e 8e 18e … Trong nguyên tử: Tổng số hạt hợp chất AB = 64 Số hạt mang điện hạt nhân nguyên tử A nhiều số hạt mang điện hạt nhân nguyên tử B Viết công thức phân tử hợp chất - Quan hệ số p số n : p  n  1,5p ( với 83 nguyên tố ) - Khối lượng tương đối nguyên tử ( nguyên tử khối ) NTK = số n + số p - Khối lượng tuyệt đối nguyên tử ( tính theo gam ) + mTĐ = m e + mp + mn -2- + mP �mn �1ĐVC �1.67.10- 24 g, + me �9.11.10 -28 g Nguyên tử lên kết với nhờ e lớp ngồi 2/ Ngun tố hóa học (NTHH): tập hợp nguyên tử loại có số p hạt nhân - Số p số đặc trưng NTHH - Mỗi NTHH biểu diễn hay hai chữ Chữ đầu viết dạng in hoa chữ thứ hai chữ thường Đó KHHH - Nguyên tử khối khối lượng nguyên tử tính ĐVC Mỗi nguyên tố có NTK riêng Khối lượng nguyên tử = khối lượng 1đvc.NTK NTK = khoiluongmotnguyentu khoiluong1dvc m a Nguyên tử = a.m 1đvc NTK (1ĐVC = 1 KL NT(C) (MC = 1.9926.10- 23 g) = 1.9926.10- 23 g= 1.66.10- 24 12 12 g) * Bài tập vận dụng: Biết nguyên tử C có khối lượng 1.9926.10 - 23 g Tính khối lượng gam nguyên tử Natri Biết NTK Na = 23 (Đáp số: 38.2.10- 24 g) 2.NTK nguyên tử C 3/4 NTK nguyên tử O, NTK nguyên tử O 1/2 NTK S Tính khối lượng nguyên tử O (Đáp số:O= 32,S=16) Biết nguyên tử Mage nặng nguyên tử nguyên tố X Xác định tên,KHHH nguyên tố X (Đáp số:O= 32) 4.Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử oxi b)nguyên tử Y nhẹ nguyên tử Magie 0,5 lần c) nguyên tử Z nặng nguyên tử Natri 17 đvc Hãy tính nguyên tử khối X,Y, Z tên ngun tố, kí hiệu hố học nguyên tố ? 5.Nguyên tử M có số n nhiều số p số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 10 Hãy xác định M nguyên tố nào? 6.Tổng số hạt p, e, n nguyên tử 28, số hạt khơng mang điện chiếm xấp xỉ 35% Tính số hạt loaị Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử 7.Nguyên tử sắt có 26p, 30n, 26e a.Tính khối lượng nguyên tử sắt b.Tính khối lượng e 1Kg sắt 8.Nguyên tử X có tổng hạt 52 số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 16 hạt a)Hãy xác định số p, số n số e nguyên tử X b) Vẽ sơ đồ nguyên tử X c) Hãy viết tên, kí hiệu hố học ngun tử khối nguyên tố X -3- Một nguyên tử X có tổng số hạt e, p, n 34 Số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 10 Tìm tên nguyên tử X Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử X ion tạo từ nguyên tử X 10.Tìm tên nguyên tử Y có tổng số hạt nguyên tử 13 Tính khối lượng gam nguyên tử 11 Một nguyên tử X có tổng số hạt 46, số hạt không mang điện số hạt 15 mang điện Xác định nguyên tử X thuộc nguyên tố ? vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử X ? 12.Nguyên tử Z có tổng số hạt 58 có nguyên tử khối < 40 Hỏi Z thuộc nguyên tố hoá học Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử nguyên tử Z ? Cho biết Z ( kim loại hay phi kim ? ) (Đáp số:Z thuộc nguyên tố Kali ( K ) Hướng dẫn:: đề  2p + n = 58  n = 58 – 2p ( ) Mặt khác : p  n  1,5p ( )  p  58 – 2p  1,5p giải 16,5  p  19,3 ( p : nguyên ) Vậy p nhận giá trị : 17,18,19 P 17 18 19 N 24 22 20 NTK = n + p 41 40 39 Vậy nguyên tử Z thuộc nguyên tố Kali ( K ) 13.Tìm nguyên tố A, B trường hợp sau : a) Biết A, B đứng chu kỳ bảng tuần hồn có tổng số điện tích hạt nhân 25 b) A, B thuộc chu kỳ phân nhóm bảng tuần hồn Tổng số điện tích hạt nhân 32 14: Trong tập hợp phân tử đồng sunfat (CuSO 4) có khối lượng 160000 đvC Cho biết tập hợp có nguyên tử loại Sự tạo thành ion Để đạt cấu trúc bão hòa ( 8e lớp ngồi 2e H ) ngun tử nhường nhận thêm electron tạo phần mang điện - gọi ion * Kim loại Hiđro : nhường e để tạo ion dương ( cation) M – ne  M n + (Ca – 2e  Ca + ) * Các phi kim nhận e để tạo ion âm (anion) X + ne  X n- ( Cl + 1e  Cl 1- ) * Bài tập vận dụng: 1.Hợp chất X tạo thành từ cation M + anion Y2- Mỗi ion nguyên tử nguyên tố tạo nên Tổng số proton M + 11 tổng số electron Y2- 50 Xác định CTPT hợp chất X gọi tên ? ứng dụng chất nông nghiệp Biết nguyên tố Y 2- thuộc phân nhóm chu kỳ liên tiếp bảng tuần hoàn ng.tố -4- Hướng dẫn giải : Đặt CTTQ hợp chất X M2Y Giả sử ion M+ gồm nguyên tố A, B :  ion M+ dạng : AxBy+ có : x + y=5 x.pA + y.pB = 11 2Giả sử ion Y gồm nguyên tố R, Q :  ion Y2- dạng : R xQy2- có : x’ + y’ = (3) x’pR + y’.pQ = 48 (1) ( 2) (4 ) Từ ( ) (2) ta có số proton trung bình A B : p  số e > số p 11  2,  AxBy+ có nguyên tố có p < 2,2 ( H He ) nguyên tố có p > 2,2 Vì He khơng tạo hợp chất ( trơ ) nên nguyên tố có p < 2,2 H ( giả sử B ) Từ ( ) ( 2) ta có : x.pA + (5 – x ).1 = 11  pA = pA   (1 x < x ) X pA 7(N) 4(B) 3(Li) 2,5 (loại) ion M+ NH4+ không xác định ion Tương tự: số proton trung bình R Q : p  48  9,  có nguyên tố có số p < 9,6 ( giả sử R ) Vì Q R liên tiếp nhóm nên : pQ = pR + ( ) Từ (3) ,(4) , ( 5) ta có : x’pR + (5- x’)( pR + 8) = 48 pR   8x ' x’ pR 3,2 4,8 6,4 pQ không xác định ion Vậy CTPT hợp chất X (NH4 )2SO4 4.HDVN: Ôn tập kiến thức học - BTVN: 9-14 -5- ( O) 16 ( S )  5pR – 8x’ =  Vậy ion Y2- SO42- Ngày soạn:06/01/2018 Ngày giảng: Buổi CHỦ ĐỀ II: BÀI TẬP VỀ CƠNG THỨC HĨA HỌC I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh hiểu dạng tập tính theo CT hóa học - Vận dụng giải tập tính theo CT hóa học Kỹ năng: Rèn kỹ làm tập cho HS Thái độ: Bước đầu em biết cần phải làm để học tốt mơn hóa học, trước hết phải có lòng say mê mơn học, ham thích đọc sách, rèn luyện tư Năng lực cần hướng tới: - Năng lực tự học, lực tư - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, thuật ngữ hóa học II Chuẩn bị: * GV: Tài liêu, sách tham khảo * HS: SGK,vở, bút III Hoạt động dạy - học: Tổ chức: Kiểm tra : GV kiểm tra dụng cụ, sách học tập HS Bài mới: A.Tính theo CTHH: 1: Tìm TP% nguyên tố theo khối lượng * Cách giải: CTHH có dạng AxBy - Tìm khối lượng mol hợp chất MAxBy = x.MA + y MB - Tìm số mol nguyên tử nguyên tố mol hợp chất : x, y (chỉ số số nguyên tử nguyên tố CTHH) mA 100% = - Tính thành phần % nguyên tố theo công thức: %A = MAxBy x MA MAxBy 100% Ví dụ: Tìm TP % S O hợp chất SO2 - Tìm khối lượng mol hợp chất : MSO2 = 1.MS + MO = 1.32 + 2.16 = 64(g) - Trong mol SO2 cã mol nguyên tử S (32g), mol nguyªn tư O (64g) mS 1.32 - TÝnh thµnh phần %: %S = MSO 100% = 64 100% = 50% mO 2.16 %O = MSO 100% = 64 100% = 50% (hay 100%- 50% = 50%) * Bài tập vận dụng: -6- 1: Tính thành phần % theo khối lượng nguyên tố hợp chất : a/ H2O b/ H2SO4 c/ Ca3(PO4)2 2: Tính thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố có hợp chất sau: a) CO; FeS2; MgCl2; Cu2O; CO2; C2H4; C6H6 b) FeO; Fe3O4; Fe2O3; Fe(OH)2; Fe(OH)3 c) CuSO4; CaCO3; K3PO4; H2SO4 HNO3; Na2CO3 d) Zn(OH)2; Al2(SO4)3; Fe(NO3)3 (NH4)2SO4; Fe2(SO4)3 3: Trong hợp chất sau, hợp chất có hàm lượng Fe cao nhất: FeO ; Fe2O3 ; Fe3O4 ; Fe(OH)3 ; FeCl2 ; Fe SO4.5H2O ? 4: Trong loại phân bón sau, loại phân bón có hàm lượng N cao nhất: NH4NO3; NH4Cl; (NH4)2SO4; KNO3; (NH2)2CO? 2: Tìm khối lượng nguyên tố lượng hợp chất * Cách giải: CTHH có dạng AxBy - Tính khối lượng mol hợp chất MAxBy = x.MA + y MB - Tìm khối lượng mol nguyên tố mol hợp chất: mA = x.MA , mB = y MB - Tính khối lượng nguyên tố lượng hợp chất cho mA.mAxBy x MA.mAxBy mB mAxBy y MB mAxBy mA = MAxBy = MAxBy , mB = MAxBy = MAxBy Ví dụ: Tìm khối lượng Các bon 22g CO2 Giải: - Tính khối lượng mol hợp chất MCO2 = 1.Mc + MO = 1.12 + 16 = 44(g) - Tìm khối lượng mol nguyên tố mol hợp chất: mC = 1.Mc = 1.12 = 12 (g) - Tính khối lượng nguyên tố lượng hợp chất cho .mCO mC = mCMCO = 1.12.22 = 6(g) 44 * Bài tập vận dụng: Tính khối lượng nguyên tử có lượng chất sau: a) 26g BaCl2; 8g Fe2O3; 4,4g CO2; 7,56g MnCl2; 5,6g NO b) 12,6g HNO3; 6,36g Na2CO3; 24g CuSO4; 105,4g AgNO3; 6g CaCO3 c) 37,8g Zn(NO3)2; 10,74g Fe3(PO4)2; 34,2g Al2(SO4)3; 75,6g Zn(NO3)2 2: Một người làm vườn dùng 500g (NH 4)2SO4 để bón rau Tính khối lượng N bón cho rau? B/ Lập CTHH dựa vào cấu tạo nguyên tử: * Bài tập vận dụng: 1.Hợp chất A có cơng thức dạng MX y M chiếm 46,67% khối lượng M kim loại, X phi kim có lớp e nguyên tử Hạt nhân M có n – p = Hạt nhân X có n’= p’ ( n, p, n’, p’ số nơtron proton nguyên tử M X ) Tổng số proton MXy 58 Xác định nguyờn t M v X (Đáp số : M cú p = 26 ( Fe ), X có số proton = 16 ( S ) ) -7- Nguyên tử A có n – p = 1, nguyên tử B có n’=p’ Trong phân tử A yB có tổng số proton 30, khối lượng nguyên tố A chiếm 74,19% Tìm tên nguyên tử A, B viết CTHH hợp chất A yB ? Viết PTHH xảy cho A yB nước bơm từ từ khí CO2 vào dung dịch thu Tổng số hạt tronghợp chất AB = 64 Số hạt mang điện hạt nhân nguyên tử A nhiều số hạt mang điện hạt nhân nguyên tử B Viết công thức phân tử hợp chất Hướng dẫn bài1: Nguyên tử M có : n – p =  n = + p  NTK = n + p = + 2p Nguyên tử X có : n’ = p’  NTK = 2p’ Trong MXy có 46,67% khối lượng M nên ta có :  p 46, 67  � y.2 p ' 53,33 Mặt khác : (1) p + y.p’ = 58  yp’ = 58 – p ( 2) Thay ( 2) vào (1) ta có : + 2p = (58 – p ) 32 M có p = 26 ( Fe ) X thõa mãn hàm số : y P’ 32 p’ = y ( 1 y  ) 32(loại) 16 Vậy X có số proton = 16 ( S ) 4.HDVN: Ôn tập kiến thức học - BTVN: 9-14 -8- 10,6 ( loại) giải p = 26 yp’ = Ngày soạn: 13/01/2018 Ngày giảng:15/01/2018 Buổi 3: CHỦ ĐỀ II: BÀI TẬP VỀ CƠNG THỨC HĨA HỌC( TIẾP) I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh hiểu dạng tập tính theo CT hóa học - Vận dụng giải tập tính theo CT hóa học Kỹ năng: Rèn kỹ làm tập cho HS Thái độ: Bước đầu em biết cần phải làm để học tốt mơn hóa học, trước hết phải có lòng say mê mơn học, ham thích đọc sách, rèn luyện tư Năng lực cần hướng tới: - Năng lực tự học, lực tư - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, thuật ngữ hóa học II Chuẩn bị: * GV: Tài liêu, sách tham khảo * HS: SGK,vở, bút III Hoạt động dạy - học: Tổ chức: Kiểm tra : kết hợp Bài mới: C/ Lập CTHH dựa vào thành thành phần phân tử, CTHH tổng quát: Chất (Do nguyên tố tạo nên) Đơn chất Hợp chất (Do ng.tố tạo nên) (Do ng.tố trở lên tạo nên) CTHH: AX + x=1 (gồm đơn chất kim loại, S, C, Si ) b.y) + x= 2(gồm : O2, H2,, Cl2,, N2, Br2 , I2 ) -9- AxBy (Qui tắc hóa trị: a.x = Oxit Axit Bazơ Muối ( M2Oy) ( HxA ) ( M(OH)y ) (MxAy) 1.Lập CTHH hợp chất biết thành phần nguyên tố biết hóa trị chúng Cách giải: - CTHH có dạng chung : AxBy (Bao gồm: ( M 2Oy , HxA, M(OH)y , MxAy) Vận dụng Qui tắc hóa trị hợp chất nguyên tố A, B x b (B nhóm ngun tố:gốc axít,nhóm– OH): a.x = b.y � y = (tối giản) � a thay x= a, y = b vào CT chung � ta có CTHH cần lập Ví dụ Lập CTHH hợp chất nhơm oxít a b Giải: CTHH có dạng chung Al xOy Ta biết hóa trị Al=III,O=II � a.x = b.y � III.x= II y � x II � thay x= 2, y = ta có CTHH là: Al2O3 = y III * Bài tập vận dụng: 1.Lập cơng thức hóa học hợp chất tạo từ nguyên tố Na, Ca, Al với (=O,; -Cl; = S; - OH; = SO ; - NO3 ; =SO3 ; = CO3 ; - HS; - HSO3 ;- HSO4; - HCO3; =HPO4 ; -H2PO4 ) Cho nguyên tố: Na, C, S, O, H Hãy viết cơng thức hố học hợp chất vơ tạo thành nguyên tố trên? Cho nguyên tố: Ca, C, S, O, H Hãy viết cơng thức hố học hợp chất vơ tạo thành nguyên tố trên? Lập CTHH hợp chất biết thành phần khối lượng nguyên tố Dạng 1: Biết tỉ lệ khối lượng nguyên tố hợp chất Cách giải: - Đặt công thức tổng quát: AxBy MA x mA - Ta có tỉ lệ khối lượng nguyên tố: MB y = mB MB - Tìm tỉ lệ : xy = mA = ba (tỉ lệ số nguyên dương, tối giản) mB MA - Thay x= a, y = b - Viết thành CTHH Ví dụ: Lập CTHH sắt oxi biết bảy phần khối lượng sắt kết hợp với ba phần khối lượng oxi Giải: - Đặt công thức tổng quát: FexOy x mFe - Ta có tỉ lệ khối lượng nguyên tố: MFe MO y = mO = MO 112 - Tìm tỉ lệ : xy = mFe = 7.16 mO MFe 3.56 = 168 = - Thay x= 2, y = - Viết thành CTHH Fe2O3 * Bài tập vận dụng: 1: : Lập CTHH đồng oxi biết bốn phần khối lượng đồng kết hợp với phần khối lng oxi - 10 - Phòng giá o dục đào tạ o Huyện yê n mô Đ ề k hảo sá t c hất l ợ ng Họ c Sinh Giỏi Nă m họ c 2008 2009 Môn: Hoá học (Thời gian làm bài: 120 phút) Đ ề k hảo sá t đợ t I Bài Nguyªn tè X cã nguyªn tư khèi b»ng 24 BiÕt nguyên tử đ ó số hạt mang điện tích gấp đôi số hạt không mang đ iện a) Cho biết số l ợ ng loại hạt cấu tạo nên nguyên tử X? b) Xác định tên , ký hiệu hoá học nguyên tố X ? Bài Câ n ph ơng trì nh phản ứng sau ? 1- Fe2O3 + H2 to  Fe + H2O 2- NaOH + Al + H2O  NaAlO2 + H2 3- SO2 + H2O + Cl2  H2SO4 + HCl 4- FeO + O2  Fe3O4 5- C6H12O6  men  C2H5OH + CO2 6- K 2Cr2O7 + HCl  CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O Bµi Từ chất cho sẵ n : Fe2O3 , n c C Hã y viết ph ơng trì nh đ iều chếkim loại sắ t hai cách ? Bài Cho 11,2 gam kim loại hoá trịIII tác dụng vớ i dung dịch H2SO4 loã ng thu đợ c 6,72 lít khí(đktc).Xác đ ịnh tên kim loại ? Bài a) Đ ốt cháy 100 gam hỗn hợ p bột l u huỳnh sắ t cần phải dù ng 33,6 lit khí oxi (đktc).Tính khối l ợ ng chất có hỗn hợ p ban đ ầu Biết sắ t tác dụng vớ i oxi nhiệt đ ộ cao tạo thành Fe3O4? b) Đ ểcó l ợ ng oxi nói thìcần phải dï ng bao nhiªu gam KClO3 ? 70 Ngày soạn: 07/04/2017 Ngày giảng: 13/04/2017 BUỔI 18: ÔN LUYỆN ĐỀ ĐỀ SỐ Thời gian làm bài: 120 phút ( Không kể phát đề) Phần I: Trắc nghiệm Câu 1: Hoà tan 10 (g) muối ăn vào nớc Nồng độ phần trăm dung dịch thu đợc là: A: 25% B: 20% C: 25% D: 2% Câu 2: Hoà tan 8(g) Na0H vào nớc để có đợc 50ml dung dịch Nồng độ mol dung dịch thu đợc là: A; 16 M B: M C: 0,4 M D: 6,25 M C©u 3: Hoà tan 9,4 (g) K20 vào nớc, thu đợc 100ml dung dịch Nồng độ mol dung dịch thu đợc là: A: M B: M C: 0,094 M D: 9,4 M Phần II: Tự luận Câu 1: Lập phơng trình hoá học cho sơ đồ phản øng sau: A SO2 + O2 -> SO3 B Na2CO3 + Ca(OH)2 -> NaOH + CaCO3 C FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2 C©u 2: Nung 180 (Kg) đá vôi CaCO thu đợc 80(Kg) canxioxit (CaO) 60 (Kg) khí cacbondioxit (CO2) a Viết phơng trình phản ứng xẩy nung vôi Cho biết tỷ lệ số nguyên tử, phân tử chất phản ứng? b Viết công thức khối lợng chất phản ứng? c Tính khối lợng đá vôi bị phân huỷ? Câu 3; Hoàn thành phơng trình phản ứng sau; cho biết phản ứng phản ứng thuộc loại phản ứng hoà hợp? Phản ứng thuộc loại phản ứng phân huû? 71 a) P + 02 ? b) Mg + ? – MgCl2 + ? c) H2 + ? – Cu + ? d) KCl03 - ? + 02 C©u 4; Cho 6,5 (g) kÏm t¸c dơng víi 100 (g) dung dịch HCL 14,6% a) Viết phơng trìh phản ứng xẩy ra? b) Tính thể tích thoát (đktc)? c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau ph¶n øng kÕt thóc? (Cho: Zn = 65; H = 1; Na = 32) Cl = 35,5; K = 39; O =16; Đáp án biểu điểm Môn: Hoá học Phần I: Trắc nghiệm: Câu (1 điểm): B Câu (1 điểm): B Câu (1 điểm): A Phần II : Tự luận Câu 1: (3 đ) A 2SO2 + O2 —> 2SO3 B Na2CO3 + Ca(OH)2 —> 2NaOH + CaCO3 C 4FeS2 + 11O2 —> 2Fe2O3 + 8SO2 Câu 2: (3 đ) a CaCO3 -> CaO + CO2 Sè ph©n tư CaCO3 : sè ph©n tư CaO : số phân tử CO2 = 1:1:1 b Công thức khèi lỵng: mCaCO3 = mCaO + mCO2 c Khèi lỵng đá vôi bị phân huỷ khối lợng canxioxit + khèi lỵng cacbondioxit = 80 + 60 = 140 (kg) 72 Câu (5 điểm) a) 4P + 502 - 2P205 b) Mg + 2HCl – MgCl2 + H2 c) H2 + CuO – Cu + H2O d) 2KClO3 2KCl + 3O2 - Phản ứng hoà hợp: a,d (0,5 điểm) - Phản ứng phân huỷ: e (0,5 điểm) Câu (6 điểm) a) Phơng trình: Zn + 2HCl – ZnCl2 + H2 nzn = 0,1 (mol) HCl d nHCl = 0,4 (mol) b) Theo phơng trình; nH2 = nzn = 0,1 (mol) (0,5 ®iĨm) VH2 = 0,1 x 22,4 = 2,24 (l) (0,5 điểm) c) dung dịch sau ph¶n øng cã: ZnCl2, HCl d mdd sau ph¶n øng = 6,5 + 100 – 0,2 = 106,3 (g) ®iĨm) Theo phơng trình: nZnCl2 = nzn = 0,1 (mol) mZnCl2 = 0,1 x 136 = 13,6 (g) (0,5 ®iĨm) C% ZnCl2 = 13,6 : 106,3 = 12.79% (0,5 ®iĨm) mHCl d = 14,6 – 0.2 x 36,5 = 7,3 (g) C%HCl d = 7,3 : 106.3 x 100% = 6,87% (0,5 ®iĨm) 73 (0,5 Ngày soạn: 10/04/2017 Ngày giảng: 15/04/2017 BUỔI 19: ÔN LUYỆN ĐỀ ĐỀ SỐ ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH NĂNG KHIẾU; NĂM HỌC 2015-2016 Mơn: Hóa học Thời gian làm bài: 90 phút (không kể giao đề) Ngày thi: 20/4/2016 (Đề thi có: 02 trang) Câu I (2,0 điểm) Cân phương trình phản ứng hóa học sau: a) Ca + H3PO4 -> Ca3(PO4)2 + H2 b) Fe3O4 + HCl -> FeCl2 + FeCl3 + H2O c) FexOy + CO -> Fe + CO2 d) M + H2O -> M(OH)n + H2 Câu II (3,5 điểm) Viết phương trình phản ứng xảy khi: a Cho nhơm vào dung dịch axit sunfuric b Cho sắt vào dung dịch CuSO4 c Cho kali vào dung dịch CuSO4 d Cho natri vào dung dịch AlCl3 Câu III (4,0 điểm) Thay cơng thức hóa học thích hợp Thay cơng thức hóa học thích hợp chất vào X, Y, A, B, D, E, F, G, H, L (mỗi chữ ứng với chất) hoàn thành phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng cho sau: t0 X A + B + Dkhí t0, B Y E +D t0 D + F G khí (làm đục nước vơi trong) t0 D + H (màu đỏ) L (màu đen) 74 Câu IV (3,0 điểm) Có bình chứa riêng biệt khí: khí hiđro, khí oxi, khí cacbonic, khí lưu huỳnh đioxit Hãy nêu cách phân biệt bình khí viết PTHH có ? Câu V (2,0 điểm) Oxi hóa 11,2 gam sắt 16 gam oxit sắt (FexOy) a) Viết phương trình phản ứng ? b) Xác định cơng thức hóa học oxit sắt ? Câu VI (5,5 điểm) Cho a (g) hỗn hợp gồm kim loại A B (chưa rõ hóa trị) tác dụng hết với dung dịch HCl (cả A B phản ứng) Sau phản ứng kết thúc, người ta thu 67 (g) muối 8,96 lít khí H2 (đktc) a) Viết PTHH ? b) Tính a ? Dùng khí CO để khử hồn tồn 20 (g) hỗn hợp (hỗn hợp Y) gồm CuO Fe2O3 nhiệt độ cao Sau phản ứng thu chất rắn kim loại, lượng kim loại cho phản ứng với dung dịch H 2SO4loãng (lấy dư) thấy có 3,2 (g) kim loại màu đỏ khơng tan a) Tính % khối lượng chất có hỗn hợp Y ? b) Nếu dùng khí sản phẩm phản ứng khử Y, cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu gam kết tủa Biết hiệu suất phản ứng đạt 80% HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH NĂNG KHIẾU; NĂM HỌC 2015-2016 Mơn: Hóa học Ngày khảo sát: 20/4/2016 (Hướng dẫn chấm có 03 trang) Câu Câu I (2,0 điểm) Nội dung Cân phương trình phản ứng hóa học sau: a) 3Ca + 2H3PO4  Ca3(PO4)2 + 3H2 b) Fe3O4 + 8HCl  FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O c) FexOy + yCO  xFe + yCO2 Điểm Mỗi PTHH 0,5 d) 2M + 2nH2O  2M(OH)n + nH2 Câu II a Cho nhôm vào dung dịch axit sunfuric 75 Mỗi 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2 b Cho sắt vào dung dịch CuSO4 Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu c Cho kali vào dung dịch CuSO4 2K + 2H2O  2KOH + H2 (3,5 điểm) 2KOH + CuSO4  Cu(OH)2 + K2SO4 PTHH 0,5 d Cho natri vào dung dịch AlCl3 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 3NaOH + AlCl3  Al(OH)3 + 3NaCl Nếu NaOH dư: NaOH + Al(OH)3 Câu III (4,0 điểm) 2KMnO4 2KClO3 O2 + C  t0, MnO2 K2MnO4 + MnO2 + O2 2KCl + 3O2 t0 O2 + 2Cu (đỏ)  NaAlO2 + 2H2O 1,0 CO2 (làm đục nước vôi trong) t0 2CuO (màu đen) Đánh số thứ tự lọ khí cần nhận biết theo thứ tự 1, 2, 3, + Dùng tàn đóm đưa lại gần miệng lọ, nhận khí: - O2 làm tàn đóm bùng cháy - khí lại khơng có tượng SO2, CO2, H2 + Dẫn khí lại vào dung dịch nước Brom, nhận Câu ra: - Khí SO2 làm màu dung dịch Brom vì: IV SO2 + Br2 + 2H2O  H2SO4 + 2HBr (3,0 điểm) - Hai khí lại khơng có tượng CO2, H2 + Tiếp tục dẫn khí lại qua dung dịch nước vơi nhận khí: - CO2 tạo vẩn đục: PTHH: CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O - Còn lại khí H2 Câu V a) Phản ứng (2,0 2xFe + yO2  2FexOy điểm) b) Xác định công thức oxit 2xFe + yO2  2FexOy Theo phương trình (gam): 112x 76 1,0 2(56x + 16y) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 Theo đề (gam): 11,2 16 112 x 2(56 x  16 y ) = 11, 16 Ta có:  160x = 112x + 32y  32y = 48x  Câu VI (5,5 điểm) x = y 0,5 Chọn x = ; y =  Cơng thức oxit Fe2O3 a) Phương trình hóa học: 2A + 2xHCl  2AClx + xH2 2B + 2yHCl  2BCly + yH2 b) Ta có : nH2 = 8,96: 22,4 = 0,4 mol  mH2 = 0,4x = 0,8(g) Theo PTHH  nHCl = 0,4 x = 0,8 (mol)  mHCl = 0,8x 36,5 = 29,2(g) Áp dụng dịnh luật bảo tồn khối lượng ta có: a = 67 + 0,8 – 29,2 = 38,6 (g) a) PTHH: to CO + CuO  Cu + CO2 (1) to 3CO + Fe2O3 2 Fe + 3CO2 (2) Fe + H2SO4  FeSO4 + H2 (3) Chất rắn màu đỏ khơng tan Cu có khối lượng 3,2(g) nCu = 3,2 :64 = 0,05(mol) Theo PTHH (1) nCuO = nCu = 0,05(mol)  mCuO = 0,05 x 80 = 4(g)  Vậy mFe = 20 – = 16(g) Thành phần phần trăm theo khối lượng là: % CuO = (4 : 20) x 100% = 20% % Fe2O3 = (16 : 20) x 100% = 80% b) Khí sản phẩm phản ứng với Ca(OH)2 CO2 Ca(OH)2 +CO2  CaCO3 + H2O (4) Ta có nFe2O3 = 16:160 = 0,1 (mol) Theo (1)  nCO2 = nCuO = 0,05(mol) Theo (2)  nFe2O3 = 3nCO2 = x 0,1 = 0,3(mol) 77 0,5 0,5 1,0 0,5 1,5 1,5  nCO2 = 0,05 + 0,03 = 0,35 (mol) Theo (4) nCaCO3 = nCO2 = 0,35(mol) Khối lượng tính theo lí thuyết là: 0,35 x 100 = 35(g) Khối lượng tính theo hiệu suất là: 0,35 x 80 = 28(g) 0,5 Ghi chú: Học sinh giải theo cách khác mà đúng, giám khảo thống tính điểm tối đa phần - Ngày soạn: 12/04/2017 Ngày giảng: 17/04/2017 BUỔI 20: ÔN LUYỆN ĐỀ ĐỀ SỐ Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Phần I: Trắc nghiệm Câu 1: Hoà tan 10 (g) muối ăn vào 40 gam nước Nồng độ phần trăm dung dịch thu là: A: 25% B: 20% C: 25% D: 2% Câu 2: Hoà tan 8(g) Na0H vào nước để có 50ml dung dịch Nồng độ mol dung dịch thu là: A; 16 M B M C 0,4 M D 6,25 M Câu 3: Hoà tan 9,4 (g) K20 vào nước, thu 100ml dung dịch Nồng độ mol dung dịch thu là: A.1 M B M C 0,094 M D 9,4 M Câu 4: Hòa tan 200 g SO3 vào m gam dung dịch H2SO4 49% ta dung dịch H2SO4 78,4% Giá trị m là: A 133,3 B 146,9 C 272,2 D 300 Câu 5: Tổng số hạt proton, nơtron, electron nguyên tử R 28, số hạt không mang điện chiếm khoảng 35,7% Số đơn vị điện tích hạt nhân bằng: A.9 B.10 C 11 D.12 Câu 6: Một dung dịch NaOH có nồng độ 2M dung dịch NaOH có nồng độ 0,5 M Để có dung dịch có nồng độ 1M cần phải pha chế thể tích hai dung dịch theo tỉ lệ là: A.1:2 B 2:1 C 1:3 D.3:1 Câu 7: Lấy khối lượng kim loại kẽm, nhôm, magie, sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng Các kim loại tác dụng hết với axit kim loại cho nhiều hiđro nhất: A- Kẽm B- Nhôm C- Magie D- Sắt 78 Câu 8: Trong phân tử muối sắt clorua chứa loại nguyên tử sắt clo Phân tử khối muối 127 đvc Số nguyên tử sắt clo muối là: A B C D Câu 9: Cho oxit sau: CaO; SO2; Fe2O3; MgO;Na2O; N2O5; CO2; P2O5 Dãy oxit vừa tác dụng với nước vừa tác dụng với kiềm A CaO; SO2; Fe2O3; N2O5 B MgO;Na2O; N2O5; CO2 C CaO; SO2; Fe2O3; MgO; P2O5 D SO2; N2O5; CO2; P2O5 Câu 10: Cần lấy gam tinh thể CuSO 4.5H2O để pha chế 500 gam dung dịch CuSO4 5% A 300 gam B 39,0625 gam C 350 gam D 568,75 gam Câu 11: Dẫn từ từ 8,96 lít H2 (đktc) qua m gam oxit sắt nung nóng Sau phản ứng 7,2 gam nước hỗn hợp A gồm chất rắn nặng 28,4 gam (phản ứng xảy hoàn toàn) Giá trị m là: A 34,8 gam B 40 gam C 17,4 gam D 40 gam Câu 12: Công thức phân tử oxit sắt có chứa 70% khối lượng sắt đơn chất là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 Câu 13: Để đốt cháy 16 gam chất X cần dùng 44,8 lít ơxi (ở đktc) Thu khí CO2 nước theo tỷ lệ số mol 1: Khối lượng khí CO nước tạo thành là: A 22 g 18 g B 44g 36g C 66g 44 g D 36g 44 g Câu 14: Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0.11 mol Ca(OH) Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm gam so với dung dịch ban đầu? A 1,84 gam B 184 gam C 18,4 gam D 0,184 gam Câu 15: Cho a gam hỗn hợp gồm kim loại A B (chưa rõ hoá trị) tác dụng hết với dd HCl ( A B phản ứng) Sau phản ứng kết thúc, người ta thu 67 gam muối 8,96lít H2 (ĐKTC) Giá trị a là: A 386 gam B 38,6 gam C 6,38 gam D 36,8 gam Câu 16: Nhỏ từ từ dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 Hiện tượng xảy là: A.Có kết tủa keo trắng có khí bay lên C.Có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan B Chỉ có kết tủa keo trắng D Khơng có kết tủa, có khí bay lên Câu 17: Cho hỗn hợp gồm hai muối M2SO4 N2SO4 có khối lượng 44,2 gam tác dụng vừa đủ với 62,4 gam BaCl2 cho 69,9 gam kết tủa BaSO4 hai muối tan Khối lượng hai muối tan là: A 36,8 g B 36,7 g C 38 g 79 D 40g Câu 18: Độ tan muối K2SO4 20oC 11,1 gam Nồng độ phần trăm dung dịch bão hòa nhiệt độ là: A 11,1% B 10% C 17,4% D 20% Câu 19: Một bazơ A có thành phần khối lượng kim loại 57,5%, có phân tử khối 40 Bazơ là: A KOH B Ca(OH)2 C Ba(OH)2 D NaOH Câu 20: Hòa tan hồn tồn 6,5 gam kim loại chua rõhóa trị dung dịch axit HCl thu 2,24 lít H2 (đktc) Kim loại A là: A Fe B Al C Zn D Mg Phần II: Tự luận Câu (2 điểm): Cho 6,5 (g) kẽm tác dụng với 100 (g) dung dịch HCl 14,6% a) Viết phương trình phản ứng xảy ra? b) Tính thể tích khí (đktc)? c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng kết thúc? Câu (3 điểm): Hỗn hợp gồm Cu-Mg-Al có khối lượng 10 g Cho hỗn hợp tác dụng với dd HCl dư , lọc phần kết tủa rửa đem nung khơng khí đến phản ứng hồn tồn thu sản phẩm có khối lượng 8g Cho thêm dd NaOH vào phần nước lọc đến dư Lọc kết tủa rửa nung nhiệt độ cao thu sản phẩm có khối lượng 4g Tính thành phần phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp? Câu (3 điểm): a, Trộn 300g dung dịch HCl 7,3% với 200g dung dịch NaOH 4% Tính nồng độ phần trăm chất tan dung dịch thu b, Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 20% ( d = 1,137g/ml ) với 400g dung dịch BaCl2 5,2% thu kết tủa A dung dịch B Tính khối lượng kết tủa A nồng độ phần trăm chất dung dịch B Câu (2 điểm): Bằng phương pháp hoá học phân biệt dung dịch sau: HCl, NaOH, Ca(OH)2, CuSO4, NaCl Viết PTHH xảy ra? (Cho: Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5; Cu = 64; Mg = 24; Al= 27; O =16; Na = 23; S = 32; Ba = 137 ) 80 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm): 1B 2B 3B 4D 5A 6A 7B 8B 9D 10B 11A 12B 13B 14A 15B 16C 17B 18B 19D 20C Phần II : Tự luận (10 điểm) Câu/ý Nội dung đáp án Điểm Câu (2điểm) a) Phương trình: 0,25 Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 nzn = 0,1 (mol) → HCl dư nHCl = 0,4 (mol) b) Theo phương trình; nH2 = nzn = 0,1 (mol) 0,5 VH2 = 0,1 x 22,4 = 2,24 (l) c) Dung dịch sau phản ứng có: ZnCl2, HCl dư 0,25 mdd sau phản ứng = 6,5 + 100 – 0,2 = 106,3 (g) Theo phương trình: nZnCl2 = nzn = 0,1 (mol) 0,25 mZnCl2 = 0,1 x 136 = 13,6 (g) 0,25 C% ZnCl2 = 13,6 : 106,3 = 12.79% 0,25 mHCl dư = 14,6 – 0.2 x 36,5 = 7,3 (g) 0,25 C%HCl dư = 7,3 : 106.3 x 100% = 6,87% ( 81 Các phương trình phản ứng:( Viết phương trình cho 0,1 điểm) (3điểm) Mg + 2HCl MgCl2 + H2 (1) Al + 6HCl 2AlCl3 + H2 (2) 2Cu + O2 CuO (3) MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2 + 2NaCl (4) AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaCl (5) Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O (6) NaOH + HCl NaCl + H2O (7) Câu 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 t0 Mg(OH)2 MgO + H2O Theo phản ứng (3) có nCu = nCuO =  0,1(mol ) 80 Do khối lượng đồng là: 0,1 64 = 6,4 ( g) Suy %Cu = 0,1 6, 100%  64% 10 (8) 0,1 0,1 0,1 0,5 Theo phản ứng (1), (4), (7) ta có nMg= nMgO =  0,1(mol ) 40 Khối lượng Mg : 0,1 24 = 2,4 (g) 2, 100%  24% Nên %Mg = 10 %Al = 100% - ( 64% + 24%) = 12% Câu (3điểm) a Trước phản ứng : nNaOH = nHCl 200 x = 0.2 (mol 100 x 40 0,25 0,25 0,5 0,5 0,2 300 x7,3 = 100 x36,5 = 0.6 (mol) 0,2 Ta có phản ứng : HCl + NaOH  NaCl + H2O 0,4 Trước phản ứng : 0.6 mol 0.2 mol Phản ứng : 0.2 mol 0.2 mol Sau phản ứng : 0.4 mol mol 0.2 mol 0,2 Vậy nồng độ % chất dung dịch sau phản ứng : 0,4 x36,5 x100 0,25 C%HCl = = 2,92% 300  200 0,2 x58,5 x100 C%NaCl = = 2,34% 300  200 b 82 0,25 100 x1,137 x 20 = 0,232 mol 100 x98 400 x5,2 nBaCl2 = = 0,1 mol 100 x 208 Trước phản ứng : nH2SO4 = 0,1 0,1 0,2 Ta có phản ứng : H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl Trước phản ứng :0,232 mol 0,1 mol 0,2 Phản ứng : 0,1 mol 0,1 mol Sau phản ứng : 0,132 mol mol 0,1 mol 0,2 Khối lượng kết tủa A : 0,1x233 = 23,3g Ta có khối lượng dung dịch B tổng khối lượng dung dịch H2SO4 dung dịch BaCl2 trừ lượng kết tủa 0,2 mB = 100x1,137 + 400 - 23,3 = 490,4 g Vậy nồng độ % H2SO4 dư HCl tạo thành : 0,25 0,132 x98 x100 C%H2SO4 = = 2,64% 490,4 C%HCl = 0,2 x36,5 x100 = 1,49% 490,4 Câu 4: - Trích chất làm mẫu thử (2điểm) - Cho quỳ tím vào mẫu thử: 0,25 0,25 + Mẫu thử làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ mẫu 0,25 thử HCl + Mẫu thử làm quỳ tím chuyển thành màu xanh 0,25 mẫu thử NaOH Ca(OH)2 (Nhóm I) + Mẫu thử khơng làm quỳ tím chuyển màu mẫu 0,25 thử CuSO4, NaCl (Nhóm II) - Sục khí CO2 vào mẫu thử nhóm I, 0,5 mẫu thử vẩn đục mẫu thử chứa Ca(OH) ; mẫu thử ko thấy tượng NaOH PTPƯ: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓+ H2O - Nhỏ dung dịch BaCl2 vào hai mẫu thử nhóm II, mẫu 0,5 thử thấy xuất kết tủa mẫu thử CuSO4, mẫu thử ko thấy tượng NaCl PTPƯ: BaCl2 + CuSO4 → BaSO4 ↓ + CuCl2 83 ( Lưu ý: Học sinh giải cách khác mà cho điểm tối đa) 84 ... 06/01/20 18 Ngày giảng: Buổi 1: CHỦ ĐỀ I: BÀI TẬP VỀ NGUYÊN TỬ, NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh hiểu ngun tử gì, ngun tố hóa học - Vận dụng giải tập nguyên tử, nguyên tố hóa học. .. a 3Cu + 8HNO3  3Cu(NO3)2 + 2NO  + 4H2O  8HNO3 8a a 3R H2 + 8HNO3 16a  8a 16a 0, 08 1, 25 0,1    Theo đề bài:   80 a  ( R  16)2a 2, + 2a 8a a RO 2a + 2HNO3 4a  R(NO3)2  8a  ... = 1 08 Vậy kim loại dùng Ag HDVN: Ôn lại phần học - 28 - Ngày soạn: 27/01/20 18 Ngày giảng: 29/01/20 18 BUỔI 7: CHỦ ĐỀ II: BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC HÓA HỌC( TIẾP) I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án bồi DƯỠNG học SINH GIỎI hóa học 8, GIÁO án bồi DƯỠNG học SINH GIỎI hóa học 8, 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay