Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng II

26 1,262 5
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2018, 15:42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT HẠNG II Họ viên: Lê Trường Thọ HÀ NỘI THÁNG NĂM 2018 PHẦN MỞ ĐẦU Qua trình học tập nghiên cứu hướng dẫn, truyền đạt thầy, cô giáo trường Đại học Quy Nhơn phụ trách giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, nắm bắt nội dung sau: Nắm bắt xu hướng phát triển giáo dục, tinh thần đổi toàn diện giáo dục theo tinh thần nghị số 29-NQ/TW ngày tháng 11 năm 2013 hội nghị lần thứ khóa XI, mơ hình trường học Những mặt đạt mặt hạn chế mơ hình trường học Vận dụng sáng tạo đánh giá việc vận dụng kiến thức giáo dục học, đổi phương pháp dạy học, hình thức dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực người học tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh THPT thân đồng nghiệp Chủ động, tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh THPT Nắm vững vận dụng tốt đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, quy định yêu cầu ngành, địa phương giáo dục THPT; chủ động tuyên truyền vận động đồng nghiệp thực tốt chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước giáo dục nói chung giáo dục THPT nói riêng Hiểu rõ chương trình kế hoạch giáo dục THPT; hướng dẫn đồng nghiệp thực chương trình kế hoạch giáo dục THPT PHẦN NỘI DUNG Chương KIẾN THỨC VỀ CHÍNH TRỊ, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KỸ NĂNG CHUNG Lý luận nhà nước hành nhà nước Quản lý nhà nước dạng quản lý xã hội đặc biệt, xuất tồn với xuất tồn nhà nước Đó hoạt động quản lý gắn liền với hệ thống quan thực thi quyền lực nhà nước - phận quan trọng quyền lực trị xã hội, có tính chất cưỡng chế đơn phương xã hội Quản lý nhà nước hiểu trước hết hoạt động quan nhà nước thực thi quyền lực nhà nước Về nguyên tắc, quyền lực nhà nước quốc gia trình thực thi chia thành ba phận quyền lập pháp, quyền hành pháp quyền tư pháp Quyền lập pháp quyền ban hành sửa đổi Hiến pháp luật, tức quyền xây dựng quy tắc pháp lý để điều chỉnh tất mối quan hệ xã hội theo định hướng thống nhà nước Quyền lập pháp quan lập pháp thực Quyền hành pháp quyền thực thi pháp luật, tức quyền chấp hành luật tổ chức quản lý mặt đời sống xã hội theo pháp luật Quyền quan hành pháp thực hiện, bao gồm quan hành pháp trung ương hệ thống quan hành pháp địa phương Quyền tư pháp quyền bảo vệ pháp luật quan tư pháp(trước hết hệ thống Toà án) thực Ở nước ta: “Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp, kiểm sốt quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” (Điều 2-Hiến pháp nước CHXHCN VN, 2013) Theo chế đó, quyền lập pháp trao cho quan thực Quốc hội Ngoài chức chủ yếu lập pháp (ban hành sửa đổi Hiến pháp, luật luật), Quốc hội nước ta thực hai nhiệm vụ quan trọng khác giám sát tối cao hoạt động Nhà nước định sách đối nội, đối ngoại, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, nguyên tắc chủ yếu tổ chức hoạt động máy nhà nước, quan hệ xã hội hoạt động công dân Quyền hành pháp trao cho Chính phủ máy hành địa phương thực bao gồm quyền lập quy điều hành hành Quyền tư pháp trao cho hệ thống Viện kiểm sát nhân dân cấp hệ thống Toà án nhân dân cấp thực Hành hiểu hoạt động chấp hành điều hành việc quản lý hệ thống theo quy định định trước nhằm giúp cho hệ thống hồn thành mục tiêu Trong hoạt động nhà nước, hoạt động hành nhà nước gắn liền với việc thực phận quan trọng quyền lực nhà nước quyền hành pháp – thực thi pháp luật Như vậy, hành nhà nước hiểu phận quản lý nhà nước Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo Từ trước đến nay, chương trình giáo dục phổ thơng xây dựng theo cách tiếp cận nội dung Chương trình thường nêu danh mục đề tài, chủ đề mơn học cần dạy học; tập trung trả lời câu hỏi: Chúng ta muốn học sinh biết gì? Vì thường chạy theo khối lượng kiến thức, ý dạy cách học, đáp ứng nhu cầu, hứng thú người học… Chương trình chuyển sang cách tiếp cận lực Đó cách tiếp cận nêu rõ học sinh làm làm vào cuối giai đoạn học tập Cách tiếp cận khơng đòi hỏi học sinh nắm vững kiến thức, kỹ mà trọng yêu cầu vận dụng kiến thức, kỹ vào thực hành, giải tình học tập sống; kết hoạt động phụ thuộc nhiều vào hứng thú, niềm tin, đạo đức… người học chương trình trọng đến mục tiêu phát triển phẩm chất học sinh Phát triển phẩm chất chủ yếu lực chung mà học sinh cần có, đồng thời phát triển phẩm chất lực riêng học sinh Sự thay đổi cách tiếp cận chi phối buộc tất khâu trình dạy học thay đổi: Nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, cách kiểm tra, đánh giá, thi cử; cách thức quản lý thực hiện,… Từ đó, tạo thay đổi chất lượng giáo dục Theo định hướng nêu trên, xây dựng chương trình, mục tiêu giáo dục cần cụ thể hóa thành phẩm chất lực cần cho học sinh, thể dạng yêu cầu cần đạt cụ thể cho cấp học Năng lực bao gồm lực chung lực đặc thù môn học Trong đó, lực chung hình thành phát triển thông qua tất lĩnh vực học tập, hoạt động giáo dục; lực đặc thù môn học hình thành phát triển thơng qua lĩnh vực học tập, môn học tương ứng Năng lực chung lực bản, thiết yếu mà cần có để bảo đảm thành cơng sống, học tập làm việc Hệ thống phẩm chất lực chung xác định dựa sở phân tích sách Đảng, Nhà nước giáo dục; mục tiêu giáo dục chương trình mới; bối cảnh, trình độ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; trình độ, đặc điểm tâm sinh lý học sinh Việt Nam; kinh nghiệm xu hướng quốc tế Đổi bản, toàn diện giáo dục, đào tạo việc trọng đại, cần có thống nhận thức hành động; phát huy trí tuệ tồn Đảng, tồn dân; huy động nhiều nguồn lực với phối hợp nhiều quan, ban ngành tổ chức xã hội, ngành giáo dục đào tạo đóng vai trò chủ đạo, chịu trách nhiệm trước nhân dân; trước Đảng, Nhà nước Quốc hội Bộ Giáo dục Đào tạo khẩn trương, tích cực triển khai công việc nhằm thực chủ trương, định hướng mà Nghị Đại hội lần thứ XII Đảng xác định Để thực tốt nghị quyết, nội dung quan trọng cần nhận thức xác định rõ yếu tố giáo dục, đào tạo cần đổi mạnh mẽ đồng bộ, theo hướng phát triển phẩm chất lực người học Mục tiêu đổi xây dựng giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lí tốt; có cấu phương thức giáo dục hợp lí, gắn với xây dựng xã hội học tập; đảm bảo điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa sắc dân tộc Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội bảo vệ Tổ quốc Đổi hệ thống giáo dục theo hướng mở, chủ động phát huy mặt tích cực, hội nhập quốc tế Quản lý giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 3.1 Ảnh hưởng tích cực, tiêu cực chế thị trường với giáo dục Nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XI rõ: Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển giáo dục đào tạo Vậy, phải chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường phải bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa Vì chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chi phối ảnh hưởng tới toàn hoạt động đất nước ta, có giáo dục đào tạo Thành cơng q trình đổi nghiệp giáo dục đào tạo phụ thuộc nhiều vào chủ động, lực tổ chức, cá nhân việc chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường Mặt tích cực chế thị trường trọng giải quan hệ cung/cầu; cạnh tranh, tạo động lực nâng cao chất lượng đào tạo, trọng hiệu đầu tư Mặt tiêu cực chế thị trường giáo dục chạy theo lợi nhuận tối đa, bỏ quên lợi ích lâu dài người học, gây xúc xã hội Trong đó, chức xã hội vai trò quan trọng giáo dục không cho phép biến giáo dục thành thị trường hàng hóa thơng thường Trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cần vận dụng yếu tố tích cực kinh tế thị trường để phát triển giáo dục phạm vi mức độ phù hợp Theo quan điểm Đảng ta, mục tiêu, nội dung giáo dục đào tạo phải đảm bảo phát triển tốt đẹp người xã hội Để đạt mục tiêu nội dung này, Nghị Trung ương khẳng định nguồn lực nhà nước giữ vai trò chủ đạo đầu tư ngân sách cho giáo dục đào tạo Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để thực công tiếp cận giáo dục người dân; hỗ trợ, có sách phù hợp cho giáo dục phổ cập, giáo dục bắt buộc, giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đối tượng diện sách; thực xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện cho giáo dục ngồi công lập phát triển Tuy nhiên, Nghị Trung ương rõ nhiệm vụ mà ngành giáo dục - đào tạo phải nhanh chóng thực thời gian tới năm chủ động giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho sở giáo dục, đào tạo Nhà nước tăng cường công tác giám sát, tra, kiểm tra việc thực quy định pháp luật, chủ thể hoạt động giáo dục, đào tạo 3.2 Thực hệ thống giáo dục mở Nghị đề yêu cầu mục tiêu hướng tới giáo dục Việt Nam xây dựng hệ thống giáo dục mở Tức hệ thống giáo dục linh hoạt, liên thông yếu tố: nội dung, phương pháp, phương thức, thời gian, không gian, chủ thể giáo dục… hệ thống liên thông với môi trường bên hệ thống Tuy nhiên, hệ thống phải bảo đảm tính sáng tạo cho việc xây dựng, tổ chức nội dung, hình thức giáo dục; đồng thời tạo hội tiếp cận giáo dục cho người; tận dụng nguồn lực cho giáo dục bảo đảm tính hiệu quả, phát triển bền vững hệ thống Nói cách khác, hệ thống giáo dục mở hệ thống giáo dục tạo hội phát triển chương trình giáo dục, tạo hội học tập phù hợp cho đối tượng có nhu cầu, khơng phân biệt lứa tuổi, trình độ học vấn nghề nghiệp, địa vị xã hội, giới tính thời gian khác khơng gian khác Nhờ đó, việc học tập người có điều kiện để thực khơng ngừng suốt đời 3.3 Ởn định hệ thớng giáo dục phổ thông 12 năm Nội dung nghị rõ cấu hệ thống giáo dục phải góp phần đảm bảo quyền lợi học tập người dân Chất lượng giáo dục cấp học phải đảm bảo đạt chuẩn quốc gia tương ứng với chất lượng quốc tế, phát huy hiệu đầu tư giáo dục Thực quan điểm đạo nghị quyết, Bộ Giáo dục - Đào tạo xây dựng đề án phát triển giáo dục tình hình khẳng định việc ổn định hệ thống giáo dục nay, tức 12 năm giáo dục phổ thơng (GDPT) Lí thứ lịch sử giáo dục Việt Nam, mơ hình giáo dục 12 năm tồn lâu ổn định (tính từ sau Cách mạng tháng năm 1945 đến nay, mô hình 12 năm tồn 32 năm phạm vi nước) Thứ hai mơ hình GDPT 12 năm thực đa số nước giới Hơn nữa, việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo hướng phát triển lực học sinh xu quốc tế nhiều nước tiên tiến áp dụng Định hướng đòi hỏi phải gia tăng thời lượng cho việc tổ chức hoạt động học tập, đặc biệt hoạt động thực hành vận dụng kiến thức Vì vậy, Bộ Giáo dục - Đào tạo định chọn phương án trì hệ thống giáo dục phổ thơng 12 năm Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông hạng II 4.1 Các khái niệm phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng Năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT tổ hợp kiến thức kỹ chuyên môn mà giáo viên đảm nhận nhằm giúp cho giáo viên tổ chức thành cơng, hiệu hoạt động dạy học, hoạt động thực hành cho học sinh Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THPT hiểu phát triển lực nghề nghiệp giáo viên dạy môn học cụ thể thông qua việc nâng cao vốn kiến thức môn học, kỹ dạy học kỹ phục vụ cho hoạt động sư phạm người giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu vị trí, vai trò người giáo viên phải đảm nhiệm theo vị trí việc làm họ Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THPT bao hàm phát triển lực chuyên môn lực nghiệp vụ nghề - nghiệp vụ sư phạm Năng lực nghiệp vụ sư phạm giáo viên xác định bỡi lực thực vai trò giáo viên q trình lao động nghề nghiệp Bản thân vai trò giáo viên gắn liền với vị trí việc làm họ khơng phải bất biến mà thay đổi theo nhu cầu nhiệm vụ giáo dục học sinh theo yêu cầu biến đổi kinh tế - xã hội Như vậy, phát triển lực nghề nghiệp giáo viên bao gồm mở rộng, đổi tri thức khoa học liên quan đến giảng dạy môn giáo viên phụ trách đến mở rộng, phát triển, đổi tri thức, kỹ thực hoạt động dạy học giáo dục nhà trường 4.2 Các nội dung phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng Phát triển lực trị: thầy giáo phải người có lĩnh lực trị để giảng dạy, giáo dục học sinh lực trị để phát huy vai trò nhà trường việc trì bảo vệ hệ thống trị quốc gia, dân tộc Vì nhà trường phục vụ mục đích trị Phát triển lực chuyên môn: lực cốt lõi giáo viên nên người giáo viên không ngừng học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn làm giàu vốn tri thức Vì lượng tri thức khơng ngừng biến đổi ngày gia tăng, tri thức nghề nghiệp khơng phù hợp khơng đủ Phát triển lực nghiệp vụ sư phạm: kiến thức, kỹ nghiệp vụ sư phạm biến đổi theo hướng tăng cường mối quan hệ hợp tác người dạy người học, người học với người học Trong đó, mơi trường tri thức khoa học lại mở rộng, nhiều nguồn thông tin khác tác động người học; đòi hỏi giáo viên phải đổi phương pháp dạy học để đáp ứng với nhu cầu người học yêu cầu phát triển lực cho người học Phát triển lực tự học, tự bồi dưỡng: tạo kỹ tự học, tự bồi dưỡng trình trải nghiệm thực tế Phát triển lực xã hội: lực xã hội giáo viên hỗ trợ cho lực chuyên môn; đặc biệt giáo viên môn kho học xã hội Đồng thời, giáo viên cần có lực xã hội để giáo dục học sinh, ln tích ứng môi trường biến đổi, nắm bắt vấn đề xã hội tránh lạc hậu Chương KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường trung học phổ thông Hoạt động giáo dục (HĐGD) theo nghĩa rộng hoạt động có chủ đích, có kế hoạch có định hướng nhà giáo dục, thực thông qua cách thức phù hợp để chuyển tải nội dung giáo dục đến người học nhằm thực mục tiêu giáo dục.Theo nghĩa hẹp, HĐGD HĐGD tổ chức dạy học môn học sử dụng với khái niệm hoạt động dạy học (HĐDH) môn học Như vậy, HĐGD theo nghĩa rộng bao gồm HĐDH HĐGD theo nghĩa hẹp KHGD trường phổ thông vận dụng linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp chương trình chuẩn chương trình GDPT quốc gia vào thực tiễn nhà trường phổ thông, sở đổi cách tiếp cận tất thành tố GDPT quốc gia hành, bao gồm phạm vi kết cấu nội dung, chuẩn cần đạt, Tổ chun mơn mơi trường có mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, đồn kết; chia sẻ tâm tư, tình cảm khó khăn đời sống giáo viên; kịp thời động viên, giúp đỡ giáo viên tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ người giáo viên trường trung học 2.3 Chức năng, nhiệm vụ tổ chuyên môn Xây dựng triển khai kế hoạch hoạt động chung tổ Hướng dẫn xây dựng quản lý kế hoạch cá nhân tổ viên, phân phối chương trình hoạt động khác nhà trường Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên tổ Tham gia đánh giá, xếp loại thành viên tổ theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học quy định khác Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên Tổ chức sinh hoạt chuyên môn 02 lần/tháng họp đột xuất theo yêu cầu công việc theoyêu cầu Hiệu trưởng 2.4 Tổ chuyên môn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trường THPT công tác bồi dưỡng giáo viên Tạo lập môi trường tự học, tự bồi dưỡng hợp tác chia sẻ; Tổ chuyên môn tổ chức thực mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học giáo dục trường THPT; Tổ chuyên môn với công tác bồi dưỡng giáo viên tập bồi dưỡng giáo viên trường THPT; Kết hợp phương thức bồi dưỡng bồi dưỡng giáo viên THPT thông qua hoạt động tổ chuyên môn; Sinh hoạt tổ chuyên môn theo cụm trường/liên trường nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên THPT 11 2.5 Tổ chuyên môn với việc phát triển nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng kế hoạch hoạt động nâng cao lực giáo viên chất lượng giáo dục; Tổ chuyên môn với việc phát vấn đề xác định chủ đề nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Đánh giá kết tổ chức triển khai vận dụng kết nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THPT Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học phổ thông 3.1 Khái niệm Năng lực khả làm chủ hệ thông kiến thức, kỹ năng, thái độ vận hành(kết nối) chúng cách hợp lý vào thực thành công nhiệm vụ giải hiệu vắn đề đặt sống Theo chương trình giáo dục phổ thơng mới(được thơng qua ngày 27/7/2017): có 05 phẩm chất 10 lực cốt lõi cần hình thành cho người học Đó là: + 05 phẩm chất cần hình thành cho học sinh: Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm + 03 lực chung cần hình thành cho học sinh: Năng lực tự chủ tự học; Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực giải vấn đề sáng tạo + 07 lực chun mơn cần hình thành cho học sinh: Năng lực ngơn ngữ; Năng lực tính tốn; Năng lực tìm hiểu tự nhiên xã hội; Năng lực công nghệ; Năng lực tin học; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực thể chất 12 3.2 Đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực - Đổi phương pháp dạy học: + Phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác người học, hình thành phát triển lực tự học + Lựa chọn linh hoạt phương pháp chung phương pháp đặc thù môn học để thực + Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn với hình thức tổ chức dạy học + Sử dụng đủ hiệu thiết bị dạy học tối thiểu quy định - Đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh: đánh giá kết học tập q trình thu thập thơng tin, phân tích xử lý thơng tin, giải thích thực trạng việc đạt mục tiêu giáo dục, tìm hiểu nguyên, định sư phạm giúp học sinh học tập ngày tiến Thanh tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường trung học phổ thông Thanh tra: Theo tiếng Anh - Inspect, từ gốc Latinh (In - Spectare) có nghĩa “nhìn vào bên trong", kiểm tra, xem xét từ bên hoạt động số đối tượng định Theo Từ điển tiếng Việt “thanh tra kiểm soát, xem xét chỗ việc làm địa phương, quan, xí nghiệp” Với nghĩa này, tra bao hàm nghĩa kiểm soát nhằm “xem xét phát ngăn chặn trái với quy định” Cơng tác tra với chủ thể định: “Cán tra”, “Đoàn tra”, “Tổ tra” có phạm vi quyền hạn chủ thể định Thanh tra giáo dục hiểu công tác kiểm soát, xem xét chỗ việc làm quan, sở giáo dục để đánh giá việc chấp hành pháp luật giáo dục Thanh tra giáo dục tra chuyên ngành giáo dục 13 Thanh tra giáo dục thực quyền tra phạm vi quản lí Nhà nước giáo dục, nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật tổ chức, cá nhân lĩnh vực giáo dục Hệ thống tổ chức tra giáo dục xây dựng theo cấp quản lí giáo dục đào tạo, bao gồm: - Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo - Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo Nói đến vị trí, vai trò cơng tác tra, Bác quan điểm “Thanh tra tai mắt trên, người bạn dưới” Thanh tra giáo dục có nhiệm vụ chủ yếu đánh giá việc thực nhiệm vụ đối tượng tra, sở đánh giá việc đạo cấp trên, từ giúp cho cơng tác quản lí giáo dục đào tạo ngày hoàn thiện nội dung, thể chế hố văn có tính pháp lí luật văn luật giáo dục đào tạo Như vậy, tra giáo dục có vai trò góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trường trung học phổ thông Có thể nói, lứa tuổi 15 – 18 giai đoạn khủng hoảng khó khăn đời người Sự trợ giúp kịp thời đắn từ phía người lớn nhu cầu thiết trẻ, đặc biệt em rơi vào khủng hoảng tâm lý Học sinh cần giải bày, cần tâm sự, cần lời khuyên đắn từ người lớn, mà gần gũi với em cha mẹ, thầy Và khơng thể có điều từ gia đình, nhiều em xem thầy chỗ dựa tinh thần Cho em lời khuyên, định hướng đắn cho em đường phải đi, giúp em tìm lại niềm tin, niềm vui sống,… Đó điều mà người thầy cần phải thực để đáp ứng nhu cầu tư vấn tâm lý, nhu cầu có thực vơ thiết học sinh nhà trường phổ thông 14 Thiết nghĩ, trước tình nảy sinh trình quản lý lớp học, với tư cách GV , người thầy cần phải có đủ thời gian, đủ kiên nhẫn, đủ lĩnh quan trọng phải có đủ tình thương để lắng nghe, thơng cảm, thấu hiểu, chia sẻ định hướng cho em cách giải vấn đề khó khăn sống Tuy nhiên, ta khơng nên chờ đến thật có vấn đề tìm cách giải quyết, mà phải phát vấn đề tiềm ẩn, ngăn chặn tình xấu phát sinh Việc cần làm GV công tác tư vấn cho em vấn đề nằm đâu giải vấn đề thay cho em, mà tạo điều kiện để học sinh tự nói vấn đề, tự nhìn nhận, đánh giá vấn đề, tự giải vấn đề, vấn đề nằm khả em Với việc lựa chọn nghề nghiệp em tương lai, GV khơng nên cho học sinh biết em thích hợp với nghề gì, nên chọn ngành học Ở đây, thân em phải tự ý thức ai, đâu, quan trọng hơn, em phải hiểu cần có trợ giúp, góp ý người lớn, tương lai tự định lấy Nói cách khác, GV với tư cách người tư vấn, phải khơi dậy học sinh niềm tin vào thân, gạt bỏ rào cản tâm lý để em đối mặt với vấn đề Tuy nhiên, vấn đề không thuộc cá nhân học sinh, GV lại phải trợ giúp cho em nhiều cách, có việc tiếp xúc với đối tượng có liên quan Vai trò tư vấn học đường: Tạo tác động mang tính định hướng giáo dục tới học sinh, giúp học sinh có định hướng đứng, biết cách giai vấn đề thân Hỗ trợ HS giải khó khăn đối mặt với vấn đề khơi dậy nội lực, khả ứng phó em Trong trình học tập, rèn luyện phát triển HS có vướng mắc học tập, sinh hoạt, hướng nghiệp tìm kiếm việc làm cần giai đáp 15 cần người am hiểu có trách nhiệm trợ giúp tư vấn học đuởng trợ giúp, bạn đồng hành em Tư vấn giúp em lựa chọn cách xử lý góp phần ổn định đời sống tâm hồn, tình cảm giúp HS thực nguyện vọng Tạo mơi trường thuận lợi, tích cực, thân thiện cho phát triển nhân cách HS Tóm lại, nhà trường trung học phổ thông, việc tư vấn tâm lý cho học sinh hoạt động thiếu GV Việc làm đòi hỏi người thầy phải bỏ nhiều thời gian, công sức tâm huyết Nhưng trình thực tư vấn tâm lý cho học sinh, GV gặp khơng khó khăn khách quan chủ quan: GV trẻ chưa đủ kinh nghiệm vốn sống, thầy cô lớn tuổi lại khó tìm tiếng nói chung với đứa trẻ chưa tuổi mình, có người q bận rộn nên không đủ thời gian giải vấn đề nơi đến chốn, có người khơng đủ lực để giải vấn đề mà học sinh đặt ra,… Khó khăn có thật, nhu cầu tư vấn tâm lý học sinh có thật Do đó, cần phải khơng ngừng học hỏi, chia sẻ với đồng nghiệp kinh nghiệm, kỹ tư vấn tâm lý Xây dựng mối quan hệ nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục phát triển trường trung học phổ thông Xã hội hóa giáo dục(XHHGD) đường thực mục tiêu giáo dục, đường thực dân chủ hóa giáo dục; hiểu mục đích XHHGD là: + Làm cho giáo dục trở lại chất xã hội nó, chất xã hội hóa cơng tác giáo dục; + Gắn nhà trường với xã hội; tạo điều kiện cho nhân dân đóng góp cho nhà trường, kiểm tra giám sát nhà trường việc thực mục tiêu giáo dục 16 + Thực phương châm ”Nhà nước nhân dân làm” để phát triển giáo dục, nhiên huy động nguồn tài nhân dân khơng phải chất xã hội hóa cơng tác giáo dục Cũng phát biểu mục tiêu XHHGD là: (1) Phát huy tiềm trí tuệ vật chất nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo cho sựnghiệp giáo dục; (2) Tạo điều kiện để toàn xã hội, đặc biệt đối tượng sách, người nghèo thụ hưởng thành giáo dục Nội dung XHHGD gồm: + Huy động xã hội tham gia xây dựng môi trường thuận lợi cho giáo dục; + Huy động xã hội tham gia vào trình giáo dục; + Huy động lực lượng tham gia vào trình đa dạng hóa hình thức học tập loại hình nhà trường; + Huy động xã hội đầu tư nguồn lực cho giáo dục Chương LIÊN HỆ THỰC TIỄN TẠI ĐƠN VỊ Đặc điểm tình hình nhà trường Trường THPT An Phước, ngơi trường thành lập địa bàn huyện Ninh Phước 16/9/1976 theo định Bộ Giáo dục Đào tạo Trường thành lập lúc với 14 trường THPT địa bàn Tỉnh Thuận Hải, với nhiệm vụ nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho Huyện An Phước (bao gồm Huyện Ninh Phước, Huyện Thuận Nam,Huyện Ninh Sơn, Huyện Bác Ái giờ) Trường tọa lạc Thôn Vĩnh Thuận, Khu phố Bàu Trúc, Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận 17 Năm học 1976 - 1977: Trường có 02 lớp với 79 học sinh, đội ngũ chưa tới 10 thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên Cơ sở vật chất lúc xây dựng dở dang nên phải học tạm phòng học trường tiểu học Phước dân Năm học 1990 - 1991: UBND Tỉnh Thuận Hải cho phép xác nhập Trường THPT An Phước với trường cấp Phước Dân, Huyện Ninh Phước thành trường cấp 2, An Phước Năm học 1990-1991 Trường có 19 lớp bao gồm lớp cấp 13 lớp cấp Số học sinh trường 764 Năm học 2008-2009: Trường THPT An Phước tách hoàn toàn khối THCS Trường khối THPT Năm học 2016-2017, trường có 35 lớp với 1350 em Cơ sở vật chất trường tương đối đại, đáp ứng yêu cầu công đổi Tập thể giáo viên, cơng nhân viên trường THPT An Phước có 92 người, Giáo viên 78 người, đạt chuẩn trình độ chun mơn 100%; 12 cán giáo viên có trình độ thạc sĩ, 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh; 30 giáo viên giỏi cấp trường Với tinh thần hiếu học, hệ học sinh An Phước đạt nhiều thành tích ấn tượng học tập lẫn hoạt động văn nghệ, thể thao Trường có 11 học sinh đạt giải quốc gia, 36 học sinh giỏi cấp tỉnh, nhiều học sinh thi đại học với điểm số cao Nhà trường có đủ phòng học văn hóa, phòng học mơn, sân chơi, bãi tập cho học sinh thực giáo dục thể chất, trang thiết bị dạy học đại đáp ứng yêu cầu trường chuẩn quốc gia Một số nhiệm vụ, nội dung thực nhà trường 2.1 Công tác đạo, tổ chức hoạt động tổ chuyên môn Chỉ đạo tổ chun mơn rà sốt nội dung chương trình theo hướng tinh giảm, cắt giảm nội dung trùng lặp môn; xây dựng kế hoạch dạy học tổ trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt 18 Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học, theo chuyên đề Các buổi sinh hoạt chuyên môn phải tổ chức thảo luận nội dung theo hướng: - Giúp giáo viên chuẩn bị dạy có chất lượng tốt hơn, nâng cao chất lượng dạy lớp giáo viên - Giúp giáo viên thực tốt chương trình dạy học vấn đề khó chương trình; thống vấn đề trọng tâm; vấn đề nảy sinh thực tiễn dự kiến giải pháp phù hợp - Giúp giáo viên nâng cao lực kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh; giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi Kết quả: Đã tạo đồng thuận tổ chuyên môn; thành viên tổ có chia sẻ hợp tác với tinh thần đồng đội; tổ có phân cơng nhiệm vụ phù hợp, phát huy tối đa lực tiềm ẩn vai trò giáo viên tổ; xây dựng mơi trường khuyến khích người làm việc phát huy tối đa vai trò tổ trưởng chuyên môn Chỉ đạo tổ chuyên môn đổi phương pháp, đổi kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển lực học sinh Chỉ tổ chuyên môn xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn: - Các tổ xác định rõ mục tiêu dạy học tích hợp liên môn chủ đề cụ thể - Xác định nội dung dạy học cần kiến thức, kỹ môn học hay nhiều môn học(chỉ rõ mơn nào) - Xác định mức độ tích hợp kiến thức, kỹ nội dung tích hợp mơn chủ đề - Lựa chọn cho phương pháp, phương tiện hình thức tổ chức phù hợp với chủ đề 19 - Tổ chức thực xác định hình thức, phương pháp, cơng cụ kiểm tra, đánh giá Tuy nhiên, kết đạt không mong đợi, hạn chế chất lượng, chí có tổ khơng tổ chức Trong trình tổ chức thực tổ nhiều khó khăn mơ hình tổ chức, hợp tác giáo viên, đòi hỏi nhiều thời gian, có tốn tài 2.2 Cơng tác đạo, tổ chức hoạt động kiểm tra nội (KTNB) Trong năm học, nhà trường tiến hành công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đánh giá công tác KTNB sau: Hiệu trưởng quán triệt, triển khai văn thực nhiệm vụ năm học cấp Hiệu trưởng xây dựng dự thảo kế hoạch KTNB xác định rõ: mục tiêu, nội dung, phương pháp – hình thức kiểm tra, thời kỳ - thời gian kiểm tra, đối tượng kiểm tra, thành lập Ban KTNB trường học, hồ sơ công tác lưu trữ KTNB Các tổ chun mơn, đồn thể, chi đảng, cá nhân nhà trường tham gia thảo luận, góp ý, đề xuất cho dự thảo kế hoạch KTNB Hiệu trưởng tổng hợp ý kiến thống trước hội đồng sư phạm nhà trường Và ban hành Quyết định, kế hoạch thức cơng tác KTNB năm học Ban KTNB Hiệu trưởng làm Trưởng ban, tổ chức điều hành thành viên hoạt động theo nhiệm vụ phân công Các thành viên Ban KTNB, tiến hành thực thi nhiệm vụ phân cơng Trong q trình làm việc phải có biên bản, đưa đề xuất, dự thảo kết luận công tác kiểm tra Sau đó, hiệu trưởng đưa dự thảo kết luận, nội dung yêu cầu cho đối tượng kiểm tra trước hội đồng sư phạm góp ý, bổ sung đến kết luận cuối 20 Kết cho thấy, thành viên thực nhiệm vụ có trách nhiệm cao thực thi nhiệm vụ, đối tượng kiểm tra có cố gắng hồn thành nhiệm vụ Cơng tác KTNB trở thành cơng cụ sắc bén giúp cho hiệu trưởng phát sớm, phòng ngừa xa, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trình triển khai nhiệm vụ năm học theo định hướng mục tiêu dạy học, giáo dục nhà trường 2.3 Công tác đạo, tổ chức hoạt động giáo dục học sinh Hoạt động giáo dục học sinh nhiệm vụ cốt lõi thiếu nhà trường Đồng thời hoạt động giáo dục gắn liền, song hành, kết hợp với hoạt động dạy học nhà trường Do đo, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm cơng tác giáo dục học sinh Tuy nhiên, nhiệm vụ cốt lõi thể qua phận tổ chức hoạt động sau Đối với lãnh đạo nhà trường: phải tổ chức hoạt động tập thể, tạo điều kiện cho học sinh tham gia; quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương Đảng; giáo dục truyền thống, giáo dục giá trị cho học sinh buổi sinh hoạt tập thể Đối với GVCN: phải nắm bắ hoàn cảnh gia đình học sinh; thường xun giữ thơng tin liên lạc cới CMHS; nắm bắt kịp thời tình hình lớp; có biện pháp giáo dục, uốn nắn, động viên cho học sinh Đồng thời báo cáo lãnh đạo nhà trường kịp thời trường hợp vượt thẩm quyền giải khó khăn Cùng phối hợp GVBM công tác giáo dục học sinh lơp chủ nhiệm Đối với GVBM: việc truyền đạt kiến thức, kỹ mơn cho học sinh phải thực giáo dục học sinh môn theo hướng phát triển lực học sinh(gồm phẩm chất bản, 10 lực cốt lõi) liên hệ thực tiễn học Cùng phối hợp GVCN giáo dục học sinh 21 Đối với đoàn thể: Nhà trường phối hợp Đồn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lý tưởng cách mạng đoàn viên, niên Tổ chức hoạt động học sinh tham gia trò chơi dân gian, kỉ niệm ngày lễ lớn năm, hoạt động trải nghiệm cho học sinh Phối hợp với cơng đồn trường tổ chức phong trào đơn vị như: “Thi đua dạy tốt – Học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm” Đối với cha mẹ học sinh: Nhà trường phối hợp Ban ĐD CMHS trường, Ban ĐD CMHS lớp công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh nâng cao ý thức rèn luyện học tập Kết thực hiện: GVCN nâng cao tinh thần trách nhiệm, nắm bắt tình hình lớp sát kịp thời báo cáo, xác minh thông tin học sinh lớp chủ nhiệm Có chia sẻ, đồng cảm giáo viên học sinh Tạo môi trường thân thiện, gần gũi với học sinh tạo cho học sinh hội sửa chữa, kịp thời uốn nắn vi phạm Tạo không gian cho học sinh thể kiến Các học sinh hạn chế tối đa việc vi phạm nếp học tập, ý thức rèn luyện Tuy nhiên mục tiêu lại kết hạn chế, có mục tiêu chưa đạt 2.4 Cơng tác xây dựng mới quan hệ ngồi nhà trường Đối với Sở GD&ĐT Phối hợp chặt chẽ phòng ban Sở GD&ĐT để có góp ý xây dựng hoạt động chuyên môn nhà trường Từ đó, đơn vị nhận thấy điểm mạnh, điểm yếu để xây dựng chiến lược phát triển nhà trường Tranh thủ ủng hộ, quan tâm từ phía lãnh đạo Sở GD&ĐT định hướng phát triển nhà trường; công tác tăng cường sở vật chất vấn đề khác trình thực mục tiêu, nhiệm vụ đơn vị 22 Kết quả: nhà trường bước xây dựng hoàn thiện sơ vật chất, thiết bị dạy học Chất lượng giáo dục, giảng dạy bước nâng cao Đội ngũ đảm bảo số lượng bước nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Nhà trường đem lại niềm tin nhân dân trường Đối với Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Nắm bắt tận dụng hội ủng hộ huyện để tăng cường sở vật chất nhà trường, chủ trương cơng tác xã hội hóa giáo dục địa bàn; phối hợp phòng ban huyện để tạo hội tích cực cho nhà trường Biết tranh thủ ủng hộ từ phía lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Đối với Công an huyện Phối hợp Công an huyện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh về: chấp hành Luật Giao thông đường bộ; cơng tác phòng chống ma túy học đường; cơng tác phòng chống TNXH khác; Cơng tác an toàn, an ninh trường học cổng trường khuôn viên nhà trường Kết quả: tổ chức thành cơng buổi ngoại khóa giáo dục Pháp luật cho học sinh sinh động Đồng thời nhận hỗ trợ tích cực từ phía Cơng an huyện dành cho nhà trường công tác bảo đảm an ninh trật tự, tình an ninh xảy bất thường bên cổng trường 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua khóa học, tơi nắm bắt vận dụng sáng tạo vào công tác Nắm vững vận dụng tốt chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định yêu cầu ngành, địa phương giáo dục THPT; chủ động tuyên truyền vận động đồng nghiệp thực tốt chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước giáo dục nói chung giáo dục THPT nói riêng Hiểu rõ chương trình kế hoạch giáo dục THPT; hướng dẫn đồng nghiệp thực chương trình kế hoạch giáo dục THPT Nắm bắt xu hướng phát triển giáo dục, tinh thần đổi toàn diện giáo dục Vận dụng sáng tạo đánh giá việc vận dụng kiến thức giáo dục học, đổi phương pháp dạy học, hình thức dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực người học tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh THPT thân đồng nghiệp Chủ động, tích cực phối họp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh THPT Nắm rõ vận dụng lực cốt lõi giáo viên dạy học môn, hoạt động giáo dục, hoạt động xã hội hỗ trợ đồng nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục Có tầm nhìn, xác định phân tích vấn đề; định hướng mục tiêu; lập kế hoạch, tổ chức, hợp tác thực kế hoạch có hiệu tương ứng với vai trò Kiến nghị Tăng cường lớp tập huấn đường lối, sách Đảng; pháp luật Nhà nước chuyên môn cho giáo viên Tăng cường lớp tập huấn, bồi dưỡng cán quản lý cơng tác đổi chương trình giáo dục phổ thông Tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính, nhân Hồn thiện sở vật chất trường THPT 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ GD - ĐT (2014), Kiểm tra, đánh giá trình dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT Bộ GD - ĐT (2014), Tài liệu tập huấn Xây dựng triển khai chương trình GDPT – Những vấn đề đặt giải pháp Bộ GD - ĐT (2009), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông (ban hành kèm theo thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Bộ GD - ĐT (2011), Điều lệ trường trung học, Thông tư số 12/2011/TTBGD ĐT ngày 28/3/2011 Bộ trưởng Bộ GD- ĐT việc ban hành Điều lệ trường trung học Bộ GD - ĐT (2017) Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH Các chuyên đề bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 2(10 chuyên đề) Nghị 88 Quốc hội đổi chương trình Nghị 29/NQ-TW đổi toàn diện ngành giáo dục 25 ... chức thực mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học giáo dục trường THPT; Tổ chuyên môn với công tác bồi dưỡng giáo viên tập bồi dưỡng giáo viên trường THPT; Kết hợp phương thức bồi dưỡng bồi dưỡng. .. cô giáo trường Đại học Quy Nhơn phụ trách giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, nắm bắt nội dung sau: Nắm bắt xu hướng phát triển giáo. .. phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng Năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT tổ hợp kiến thức kỹ chuyên môn mà giáo viên đảm nhận nhằm giúp cho giáo viên tổ chức thành công, hiệu hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng II, Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng II

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn