[Luận văn]vai trò của ngân hàng đầu tư và phát triển nghĩa đàn đối với phát triển kinh tế trang trại ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an

105 455 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,609 tài liệu

  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2013, 22:02

Luận văn, thạc sỹ, tiến sĩ, cao học, kinh tế, nông nghiệp Bộ giáo dục đào tạo trờng đại học nông nghiệp i --------------------------- lê thị xuân Vai trò của Ngân hàng Đầu t Phát triển Nghĩa Đàn đối với phát triển kinh tế trang trại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An Luận văn thạc sĩ kinh tế Hà Nội - 2005 Bộ giáo dục đào tạo trờng đại học nông nghiệp i --------------------------- lê thị xuân Vai trò của Ngân hàng Đầu t Phát triển Nghĩa Đàn đối với phát triển kinh tế trang trại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An Luận văn thạc sĩ kinh tế Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Mã số : 50.02.01 Ngời hớng dẫn khoa học: pgs.tS. lê hữu ảnh Hà nội - 2005 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan rằng số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực cha hề đợc sử dụng một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã đợc cảm ơn các thông tín trích dẫn trong luận văn đều đã đợc chỉ rõ các nguồn gốc. Tác giả Lê Thị Xuân i Lời cảm ơn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Khoa Sau đại học, Bộ môn Kế toán trờng Đại học Nông nghiệp I Hà Nội đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi thực hiện bản luận văn này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS-TS Lê Hữu ả nh đã hớng dẫn giúp đỡ tôi hoàn thành bản luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Uỷ ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Đầu t Phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Quỹ Tín dụng nhân dân, Phòng Thống kê huyện Nghĩa Đàn. Tôi xin chân thành cảm sự giúp đỡ của các cô chú cán bộ nông trờng 1/5, các gia đình, các chủ trang trại các xã Nghĩa Bình, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phú, Nghĩa Lạc mà tôi đến tiếp xúc điều tra, phỏng vấn xin số liệu. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn bè đồng nghiệp đã động viên khích lệ giúp đỡ tôi hoàn thành khoá học! Tác giả Lê Thị Xuân ii Mục lục Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các bảng v Danh mục các hình vi 1. Mở đầu 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 4 1.3. Đối tợng phạm vi nghiên cứu 4 2. Một số vấn đề lý luận thực tiễn về cho vay vốn phát triển kinh tế trang trại 6 2.1. Một số vấn đề chung về kinh tế trang trại 6 2.2. Vai trò của Nhà nớc của Ngân hàng Đầu t Phát triển đối với kinh tế trang trại 26 2.3. Những vấn đề đặt ra về vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế trang trại 32 3. Đặc điểm địa bàn phơng pháp nghiên cứu 35 3.1. Đặc điểm cơ bản tình tình phát triển kinh tế trang trại của huyện Nghĩa Đàn 35 3.2. Phơng pháp nghiên cứu 41 4. Kết Quả nghiên cứu 44 4.1. Thực trạng cho vay vốn phát triển kinh tế trang trại của Ngân hàng Đầu t Phát triển Nghĩa Đàn 44 4.1.1. Công tác huy động vốn để cho vay 45 4.1.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu t trung dài hạn của Ngân hàng Đầu t Phát triển Nghĩa Đàn 47 iii 4.1.3. Kết quả cho vay phát triển kinh tế trang trại 49 4.1.4. Tổ chức kết quả cho vay trang trại 51 4.1.5. Các nguyên nhân hạn chế cho vay phát triển kinh tế trang trại 57 4.2. Vai trò cho vay phát triển kinh tế trang trại Ngân hàng Đầu t Phát triển Nghĩa Đàn 59 4.2.1. Nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế trang trại 59 4.2.2. Vai trò của Ngân hàng Đầu t Phát triển đối với kinh tế trang trại trong hệ thống các tổ chức tín dụng huyện Nghĩa Đàn 62 4.2.3. Một số kết quả đánh giá vai trò tín dụng của Ngân hàng Đầu t Phát triển Nghĩa Đàn đối với phát triển kinh tế trang trại 66 4.3. Một số giải pháp nâng cao vai trò của Ngân hàng Đầu t Phát triển cho vay phát triển kinh tế trang trại Nghĩa Đàn 77 4.3.1. Một số quan điểm cơ bản nâng cao vai trò của Ngân hàng Đầu t Phát triển cho vay phát triển kinh tế trang trại Nghĩa Đàn 77 4.3.2. Các giải pháp nâng cao mở rộng cho vay phát triển kinh tế trang trại của Ngân hàng ĐT PT Nghĩa Đàn 78 5. Kết luận 83 Tài liệu tham khảo 84 Phụ lục 92 iv Danh mục các bảng Bảng 3.1: Tổng giá trị sản lợng, cơ cấu kinh tế, tỷ lệ dân số, tình hình chăn nuôi chủ yếu qua các năm 40 Bảng 4.1. Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Đầu t Phát triển Nghĩa Đàn 46 Bảng 4.2. Tình hình cho vay kinh tế trang trại của Ngân hàng Đầu t Phát triển nghĩa Đàn 50 Bảng 4.3. D nợ của trang trại khu vực Nghĩa Đn 56 Bảng 4.4. Nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế trang trại 59 Bảng 4.5. Bảng dự kiến cho nhu cầu vốn đầu t vào nông - lâm - ng nghiệp cho cả thời kỳ 61 Bảng 4.6 Doanh số cho vay - thu nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đối với kinh tế trang trại 63 Bảng 4.7 Trang trại tiếp xúc với các tổ chức tín dụng năm 2004 64 Bảng 4.8. Hiệu quả sử dụng vốn của các loại hình trang trại 67 Bảng 4.9. Sự thay đổi quy mô trang trại trớc sau khi vay vốn Ngân hàng Đầu t Phát triển Nghĩa Đàn 2004 70 Bảng 4.10. Lao động gia đình thuê của các trang trại trớc sau khi vay vốn 73 Bảng 4.11. Tình hình lao động thuê của trang trại vay vốn Ngân hàng Đầu t huyện Nghĩa Đàn năm 2004 74 Bảng 4.12. Thu nhập của trang trại trớc sau khi vay vốn Ngân hàng Đầu t Phát triển Nghĩa Đàn 76 v Danh môc h×nh H×nh 4.1. C¬ cÊu cho vay kinhtrang tr¹i cña Ng©n hµng §Çu t− vµ Ph¸t triÓn NghÜa §µn 51 vi 1. Mở đầu 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Nớc ta có tới 2/3 đất đai phù hợp để phát triển nông nghiệp. Đảng Nhà nớc đã chú trọng đa nông nghiệp lên mặt trận hàng đầu, góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trởng kinh tế theo định hớng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Hơn 10 năm qua, nông nghiệp nớc ta về cơ bản đã chuyển sang sản xuất hàng hóa, phát triển tơng đối toàn diện, tăng trởng khá (bình quân 4,2% năm) [24]. Công nghiệp ngành nghề dịch vụ nông thôn bớc đầu phục hồi phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đợc quan tâm đầu t xây dựng, môi trờng sinh thái đời sống nông dân hầu hết các vùng đợc cải thiện rõ rệt. Những thành tựu về phát triển nông nghiệp nông thôn có một phần đóng góp đáng kể của kinh tế trang trại. Với tính hiệu quả của kinh tế trang trại đã góp phần quan trọng vào sự ổn định phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm động lực đẩy nhanh công nghiệp hóa - hiện đại nông nghiệp nông thôn. Mô hình kinh tế trang trại trong cơ chế thị trờng đang đứng trớc hàng loạt những thách thức về cơ chế chính sách, lao động, tiền vốn, . Song với tính năng động hiệu quả của loại hình tổ chức sản xuất trong nông nghiệp đã ngày càng khẳng định vị trí của nó trong sự phát triển kinh tế của đất nớc. Xuất phát từ những đặc điểm về tự nhiên - xã hội trên cả nớc nói chung Nghĩa Đàn nói riêng, diện tích đất nông nghiệp đồi rừng chiếm tỷ trọng rất lớn, nhân dân ta có tập quán lâu đời trong sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua kinh tế trang trại đã đợc Đảng nhà nớc cũng nh chính quyền địa phơng các cấp hết sức quan tâm, bớc đầu đã khẳng định đợc tính hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp. Nghĩa Đàn là một huyện miền núi thuộc vùng tây - bắc tỉnh Nghệ An, đất đai chủ yếu là đất đỏ bazan, đất phù sa cổ, với khí hậu đặc trng của vùng nhiệt 1 đới nóng ẩm rất phù hợp trong việc phát triển kinh tế vờn đồi dới dạng trang trại trồng trọt chăn nuôi. Ngay từ thời kỳ còn nằm dới ách đô hộ của chế độ thực dân Pháp - vùng đất đỏ Phủ Quỳ, chủ yếu là Nghĩa Đàn đã đợc thực dân Pháp đầu t hình thành các đồn điền cà phê, cao su xanh tốt, cho đến nay vẫn khẳng định đợc tính hiệu quả ổn định của nó. Các nông trờng quốc doanh vùng Phủ Quỳ đợc hình thành phần lớn từ các đồn điền của chủ ngời Pháp. Trong nhiều năm xây dựng phát triển đã có công khai phá hàng ngàn ha đất hoang hóa, thu hút hàng vạn lao động về vùng đất này tạo lập nên những vờn cao su, chè, cà phê, cam, . Có thời kỳ năng suất cây trồng trên diện tích rộng đã đạt: cam 15 - 20 tấn/ha; cà phê quả tơi 10 -14 tấn/ha; cao su 8 - 10 tạ mủ khô/ha; . đã cung cấp hàng tấn nông sản xuất khẩu sang thị trờng các nớc xã hội chủ nghĩa. Quá trình chuyển dịch từ kinh tế tập trung bao cấp của các nông trờng quốc doanh nền kinh tế tự cung tự cấp của các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sang kinh tế thị trờng đã làm cho các đơn vị sản xuất nông nghiệp sang nền kinh tế thị trờng đã làm cho các đơn vị sản xuất nông nghiệp các vùng nông thôn Nghĩa Đàn gặp không ít khó khăn. Cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh theo phơng thức cũ đã trở nên lỗi thời, không đủ sức lôi cuốn thu hút lao động làm việc có hiệu quả cao. Quá trình đổi mới trong sản xuất nông nghiệp đã làm nảy sinh ra cơ chế khoán dần giao hẳn vờn cây, đất đai, tài sản cho ngời lao động. Từ đó ngời lao động tăng cờng trách nhiệm, chủ động phán quyết trong sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu hiệu quả kinh tế cao nhất, các kinh tế trang trại cũng đợc hình thành từng bớc ổn định phát triển. Đa số những ngời chủ trang trại xuất thân từ công nhân nông dân với khả năng về vốn tích lũy không nhiều, trong khi đó để hình thành phát triển sản xuất của một trang trại thì phải có một số vốn không nhỏ. Nh vậy nhu cầu về sử dụng vốn tín dụng của ngân hàng cũng từ đó mà tăng lên theo quy mô phát triển của kinh tế trang trại. 2 . dụng đối với phát triển kinh tế trang trại. - Đánh giá vai trò tín dụng của của Ngân hàng Đầu t và Phát triển Nghĩa Đàn đối với phát triển kinh tế trang trại. xuân Vai trò của Ngân hàng Đầu t và Phát triển Nghĩa Đàn đối với phát triển kinh tế trang trại ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An Luận văn thạc sĩ kinh tế Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: [Luận văn]vai trò của ngân hàng đầu tư và phát triển nghĩa đàn đối với phát triển kinh tế trang trại ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an , [Luận văn]vai trò của ngân hàng đầu tư và phát triển nghĩa đàn đối với phát triển kinh tế trang trại ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn