Giải pháp thúc đẩy cơ sở hạ tầng nông thôn trong mô hình nông thôn mới trên địa bàn huyện hải lăng, tỉnh quảng trị

90 57 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2018, 00:10

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN H uế  nh tê KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ki GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ SỞ HẠ TẦNG NƠNG THƠN TRONG HÌNH NƠNG THÔN MỚI họ c TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG, Đ ại TỈNH QUẢNG TRỊ VÕ THỊ CA Niên khóa: 2013 - 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN uế  tê H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP nh GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ SỞ HẠ TẦNG Ki NÔNG THÔN TRONG HÌNH NƠNG THƠN MỚI họ c TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG, Đ ại TỈNH QUẢNG TRỊ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Võ Thị Ca PGS.TS Hồng Hữu Hòa Lớp: K47B - KHĐT Khóa học: 2013 - 2017 Huế, 05-2017 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Lời Cảm Ơn Đ ại họ c Ki nh tê H uế Để hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp này, ngồi nổ lực, cố gắng thân, tơi nhận giúp đỡ nhiều người Bằng tình cảm chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cá nhân tổ chức giúp đỡ tơi thời gian qua Trước hết, với lòng biết ơn sâu sắc nhất, xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường, khoa Kinh tế Phát triển, tồn thể q thầy trường Đại học Kinh tế Huế, người dùng toàn trí thức truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường, tạo điều kiện cho em tảng vững bước vào đời Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS Hồng Hữu Hòa người tận tình hướng dẫn, góp ý kiến hướng dẫn tơi hồn thành tốt khóa luận Tiếp theo, em xin chân thành cảm ơn tất chú, anh chị cán Phòng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn huyện Hải Lăng, người dân địa phương tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất, giúp đỡ em suốt q trình thực tập để tơi hồn thành tốt kháo luận Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình bạn bè tơi, người bên cạnh động viên giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt quãng thời gian qua Với trình độ lực kinh nghiệm thân hạn chế nên đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Tơi mong góp ý giúp đỡ q thầy để khóa luận hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2017 Sinh viên thực Võ Thị Ca SVTH: Võ Thị Ca i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa MỤC LỤC Lời Cảm Ơn i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ vi DANH MỤC BẢNG vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu uế Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 H 4.1 Phương pháp thu thập số liệu tê 4.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 4.3 Phương pháp phân tích .4 nh PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ki CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẦU TƯ SỞ HẠ TẦNG NƠNG THƠN TRONG HÌNH NÔNG THÔN MỚI .5 c 1.1 sở lý luận đầu tư sở hạ tầng nông thôn xây dựng NTM họ 1.1.1 Đầu tư phát triển 1.1.1.1 Khái niệm ại 1.1.1.2 Nguồn vốn đầu tư phát triển .6 Đ 1.1.1.3 Vai trò đầu tư phát triển .7 1.1.2 hình nơng thơn – xu hướng phát triển tất yếu nhằm đẩy mạnh CNHHĐH nông nghiệp nông thôn 10 1.1.2.1 Đặc trưng vai trò vùng nơng thơn 10 1.1.2.2 Nội dung xây dựng nông thôn 11 1.1.2.3 Tiêu chí xây dựng nơng thơn 13 1.1.2.4 Vai trò hình nơng thơn phát triển kinh tế - xã hội 14 1.1.3 sở hạ tầng nơng thơn hình nơng thơn 14 1.1.3.1 Khái niệm sở hạ tầng, sở hạ tầng nông thôn 15 1.1.3.2 Đặc điểm sở hạ tầng nói chung .16 1.1.3.3 Vai trò sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội .16 SVTH: Võ Thị Ca ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa 1.1.3.4 Nội dung đầu tư sở hạ tầng nông thôn xây dựng NTM .17 1.1.3.5 Các tiêu sở hạ tầng nơng thơn hình nơng thơn 19 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư sở hạ tầng nông thôn .20 1.3 Quan điểm Đảng Nhà nước ta phát triển sở hạ tầng phục vụ nghiệp CNH-HĐH .22 1.4 Kinh nghiệm đầu tư sở hạ tầng nông thôn giới Việt Nam 24 1.4.1 Kinh nghiệm đầu tư sở hạ tầng số nước giới .24 1.4.2 Tình hình đầu tư phát triển sở hạ tầng Việt Nam tỉnh Quảng Trị 26 1.4.3 Bài học kinh nghiệm .27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN uế TRONG HÌNH NƠNG THƠN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ .29 H 2.1 Tình hình địa bàn nghiên cứu 29 tê 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên .29 2.1.1.1 Vị trí địa .29 nh 2.1.1.2 Địa hình .29 Ki 2.1.1.3 Khí hậu 30 2.1.1.4 Sơng ngòi 30 c 2.1.1.4 Các nguồn tài nguyên 30 họ 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội .32 2.1.2.1 Tình hình dân số lao động huyện Hải Lăng 32 ại 2.1.2.2 Tình hình tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế .34 Đ 2.2 Thực trạng đầu tư phát triển sở hạ tầng nông thôn huyện Hải Lăng 36 2.2.1 Tình hình thu, chi ngân sách địa bàn huyện Hải Lăng 36 2.2.2 Thực trạng đầu tư phát triển sở hạ tầng nơng thơn huyện Hải Lăng .38 2.2.2.1 Tình hình huy động nguồn lực phát triển sở hạ tầng nông thôn địa bàn huyện 38 2.2.2.2 Hệ thống giao thông vận tải .40 2.2.2.3 Hệ thống điện 42 2.2.2.4 Hệ thống thủy lợi .43 2.2.2.5 Hệ thống bưu viễn thơng 45 2.2.2.6 sở vật chất văn hóa .45 2.2.2.7 Trường học 46 SVTH: Võ Thị Ca iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa 2.2.2.8 Chợ nông thôn 47 2.2.2.9 Nhà ở, dân cư 47 2.3 Ý kiến người dân trình thực nội dung xây dựng hạ tầng KT-XH địa bàn huyện 48 2.3.1 Hiểu biết người dân chương trình NTM 48 2.3.2 Sự tham gia người dân vào việc quy hoạch phát triển hạ tầng KT-XH .49 2.3.3 Đánh giá người dân vấn đề liên quan đến chương trình NTM 50 2.4 Đánh giá chung kết đầu tư phát triển sở hạ tầng nông thôn hình nơng thơn đến năm 2016 huyện Hải Lăng .52 2.4.1 Kết đạt 52 uế 2.4.1.1 Kết thực .52 2.4.1.2 Một số tác động đầu tư phát triển sở hạ tầng huyện Hải Lăng 55 H 2.4.2 Hạn chế, khó khăn 56 tê 2.4.3 Nguyên nhân 58 2.5 Một số giải pháp quyền địa phương 58 nh CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN TRONG HÌNH NƠNG THƠN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN Ki HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ .60 c 3.1 Định hướng phát triển sở hạ tầng nông thôn huyện Hải Lăng giai đoạn họ 2017-2020 60 3.1.1 Mục tiêu chung .60 ại 3.1.2 Nhiệm vụ chủ yếu 60 Đ 3.1.3 Nhu cầu đầu tư sở hạ tầng nông thôn huyện Hải Lăng .60 3.2 Giải pháp cần thực nhằm phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn huyện thời gian tới 63 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 Kết luận .66 Kiến nghị 66 2.1 Đối với Trung ương Tỉnh 66 2.2 Đối với địa phương 67 2.3 Đối với người dân 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC .71 SVTH: Võ Thị Ca iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU : Ban đạo BCH : Ban chấp hành BHYT : Bảo hiểm y tế CNH-HĐH : Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa CSHT : sở hạ tầng ĐVT : Đơn vị tính FDI : Đầu tư trực tiếp từ nước GCI : Điểm lực cạnh tranh GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GTNĐ : Giao thông nội đồng GTSX : Giá trị sản xuất ICOR : Hệ số sử dụng vốn nh tê H uế BCĐ : Kiên cố hóa KT-XH c MTQG : Mục tiêu Quốc gia : Nông nghiệp Phát triển nông thôn NTM : Nông thôn NSNN : Ngân sách nhà nước ODA : Vốn hỗ trợ phát triển thức TBKT : Thiết bị kỹ thuật THCS : Trung học sở TNTN : Tài nguyên thiên nhiên TTCN-XD : Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng TM-DV : Thương mại – Dịch vụ VPĐP : Văn phòng điều phối WEF : Diễn đàn Kinh tế Thế giới họ NN&PTNT ại Đ SVTH: Võ Thị Ca : Kinh tế - Xã hội Ki KCH v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ Biểu đồ 1: Sự dịch chuyển cấu kinh tế ngành giai đoạn 2015-2016 36 Biểu đồ 2: cấu vốn đầu tư vào CSHT nông thôn huyện giai đoạn 2011-2016 39 Biểu đồ 3: cấu nguồn vốn đầu tư vào GTNT giai đoạn 2011-2016 41 Biểu đồ 4: Kênh thơng tin người dân tiếp cận chương trình NTM .48 Đ ại họ c Ki nh tê H uế Đồ thị 1: Tác động đầu tư tới tổng cung tổng cầu kinh tế SVTH: Võ Thị Ca vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Việt Nam – xếp hạng quốc tế sở hạ tầng 27 Bảng 2: Tình hình dân số lao động huyện Hải Lăng giai đoạn 2014-2016 33 Bảng 3: Giá trị sản xuất huyện Hải Lăng giai đoạn 2014-2016 (Tính theo giá cố định 2010) 35 Bảng 4: Tình hình thu, chi ngân sách huyện Hải Lăng giai đoạn 2014-2016 .37 Bảng 5: Vốn đầu tư phát triển vào CSHT Hải Lăng giai đoạn 2011-2016 39 uế Bảng 6: Đường giao thông nông thôn huyện Hải Lăng Giai đoạn 2011-2016 .40 Bảng 7: Tỷ lệ nguồn vốn đầu cho GTNT so với tổng vốn đầu tư xây dựng CSHT Hải H Lăng giai đoạn 2011-2016 .41 tê Bảng 8: Số km đường dây điện địa bàn huyện .43 nh Bảng 9: Xây dựng CSHT thủy lợi Hải Lăng giai đoạn 2011-2016 44 Bảng 10: Thống kê hạng mục cơng trình trường học thực 46 Ki Bảng 11: Nguồn vốn đầu tư cho sở hạ tầng trường học giai đoạn 2011-2016 47 c Bảng 12: Sự tham gia người dân vào dự án xã .49 họ Bảng 13: Đánh giá người dân chương trình nơng thơn 50 Bảng 14: Kết thực tiêu chí nông thôn .53 ại Bảng 15: Một số tiêu kinh tế huyện Hải Lăng .55 Đ Bảng 16: Dự kiến nhu cầu đầu tư đạt chuẩn NTM xã (Nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội) 62 SVTH: Võ Thị Ca vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Qua q trình sâu nghiên cứu địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, với đề tài: “Giải pháp thúc đẩy sở hạ tầng nơng thơn hình nơng thơn địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị”, số liệu thu thập được, nhận vai trò to lớn việc đầu tư CSHT việc phát triển kinh tế nước nói chung huyện Hải Lăng nói riêng Cùng với đó, tơi nhận thấy mặt khó khăn ban quản lý lãnh đạo trình thực để từ đưa giải pháp khắc phục khó khăn hạn chế, nhằm thúc đẩy đầu tư CSHT nông thôn uế địa bàn huyện Hải Lăng Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu thực trạng đầu tư xây dựng sở hạ tầng H nông thơn, từ đề xuất số giải pháp thúc đẩy đầu tư sở hạ tầng nông thôn hình nơng thơn huyện Hải Lăng Đề tài tập trung nghiên cứu nh nội dung như: Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn đầu tư sở hạ tầng nơng thơn; phân tích thực trạng đầu tư xây dựng sở hạ tầng nông thôn Ki hình nơng thơn huyện Hải Lăng giai đoạn 2011-2016; từ đề xuất họ Lăng đến năm 2020 c số giải pháp kiến nghị nhằm thúc đẩy đầu tư sở hạ tầng nông thôn huyện Hải Dữ liệu phục vụ: Thu thập số liệu từ báo cáo kết thực hình ại nơng thơn mới, báo cáo tình hình kinh tê-xã hội huyện, niên giám thống kê Đ huyện Hải Lăng, số liệu điều tra hộ Phương pháp sử dụng: Tôi sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, bao gồm văn bản, báo cáo tổng kết, đồng thời vấn người dân thông qua điều tra hộ Từ đó, sử dụng phương pháp phân tích thống kê số tương đối, số tuyệt đối, tỷ trọng, số bình quân, phương pháp so sánh, phương pháp tả làm phương pháp luận cho nghiên cứu lý luận thực tiễn Ngoài ra, sử dụng bảng biểu để làm rõ nội dung nghiên cứu Kết chính: Tơi đưa nội dung đầu tư sở hạ tầng nơng thơn hình nơng thơn mới; phân tích đặc điểm kinh tế - xã hội địa bàn nghiên cứu; phân tích rõ tình hình đầu tư sở hạ tầng nơng thơn SVTH: Võ Thị Ca viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa dựng hồn chỉnh hệ thống quy hoạch, kế hoạch phát triển CSHT nông thơn địa bàn huyện; bổ sung, hồn thiện chế sách điều tiết quyền địa phương; đẩy nhanh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện xã phục vụ cho phát triển CSHT nơng thơn Chính quyền cấp xã phải người xây dựng, đề xuất dự án phát triển hạ tầng nông thôn với cộng đồng làng xã tổ chức quản lý tồn q trình phát triển sở hạ tầng nông thôn Thứ năm, nâng cao lực tiếp nhận, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ mới, phù hợp phục vụ cho phát triển CSHT nông thôn Đây giải pháp quan trọng để phát triển CSHT nông thôn huyện theo hướng đồng bộ, bước uế đại đáp ứng nhu cầu thực tiễn Theo đó, cần thực số nội dung cụ thể: Tích cực cải tiến, sử dụng tốt kỹ thuật cơng nghệ có; tập trung nghiên cứu, ứng dụng H tiến khoa học công nghệ mới, phù hợp giới, để trực tiếp ứng dụng tê phục vụ cho phát triển CSHT; tìm tòi, sáng tạo nâng cao hiệu thực nh đầu tư Cụ thể: sử dụng nguyên vật liệu quan trọng phát triển hạ tầng giao thơng, thi cơng cơng trình giao thơng việc tìm kiếm thay đổi loại Ki vật liệu dễ khai thác, giá rẻ áp dụng cơng nghệ tiên tiến thi cơng cơng trình Đ ại họ c phù hợp với địa bàn cần thiết SVTH: Võ Thị Ca 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Phát triển sở hạ tầng nơng thơn vai trò quan trọng q trình CNHHĐH nơng nghiệp nơng thơn, góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội nông thôn Đề tài: “Giải pháp thúc đẩy đầu tư sở hạ tầng nông thôn hình nơng thơn địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị” hoàn thành mục tiêu đặt nghiên cứu số đóng góp sau: Thứ nhất, sở khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện uế Hải Lăng, báo cáo nêu rõ quan điểm Đảng Nhà nước sâu phân tích H thực trạng đầu tư CSHT nơng thơn hình NTM lĩnh vực cụ thể tê như: GTNT, Thủy lợi nông thôn, điện nông thôn, nhà dân cư, chợ nông thôn,… Báo nh cáo làm rõ kết đạt tác động đến KT-XH nơng thơn huyện Hải Lăng Đồng thời số hạn chế nguyên nhân Ki đầu tư sở hạ tầng nông thôn huyện Hải Lăng thời gian qua c Thứ hai, sở mục tiêu nhiệm vụ phát triển sở hạ tầng nông thôn họ huyện Hải Lăng, báo cáo đề xuất năm giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư sở hạ tầng nông thôn huyên Hải Lăng thời gian tới ại Thứ ba, để thực giải pháp thúc đẩy đầu tư sở hạ tầng nông thôn, báo Đ cáo đề xuất số kiến nghị với Trung ương, tỉnh, địa phương người dân huyện Hải Lăng để đẩy nhanh tốc độ đầu tư phát triển hạ tầng nông thơn q trình thực hình nơng thơn địa bàn huyện Hải Lăng Kiến nghị 2.1 Đối với Trung ương Tỉnh - Cần quản lý vĩ tốt việc sử dụng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng CSHT nơng thơn phát triển chất lượng bền vững; sử dụng vốn trọng tâm trọng điểm hơn, lộ trình thực theo thứ tự ưu tiên SVTH: Võ Thị Ca 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa - Cần làm rõ trách nhiệm quyền hạn tổ chức cá nhân công tác quy hoạch, thẩm định, thẩm tra toán phê duyệt dự án cơng trình Phân cấp nhiều cho địa phương, khen thưởng kỷ luật nghiêm minh - Đổi chế quản lý làm phát sinh tư tưởng cục quy hoạch khiến địa phương xin Trung ương chế sách đặc thù cho thay khuyến khích địa phương liên kết hợp tác với để phát huy mạnh vùng để phát triển Chính chế nhân tố nội sinh dàn trải đầu tư xây dựng CSHT nông thôn - Tỉnh cần quan tâm hỗ trợ phần kinh phí đầu tư nhà nước xây dựng đường uế giao thông nông thôn thủy lợi (90% đường trục xã, 50% đường trục 2.2 Đối với địa phương tê HĐND ngày 25/4/2015 HĐND tỉnh H thơn, xóm, ngõ xóm; 50% kênh mương nội đồng) theo Nghị 02/2015/NQ- nh - Sử dụng tối ưu nguồn vốn từ Trung ương, phân bổ hợp lý đem lại hiệu Ki đầu tư cao c - Trên sở chế, sách quản lý, ưu đãi thu hút đầu tư hành họ Nhà nước cần vận dụng kịp thời linh hoạt để mở rộng kênh đầu tư xã hội, huy động khối tư nhân tham gia tích cực phát triển kết cấu hạ ại tầng địa phương Ngoài biện pháp cải cách hành chính, cải thiện mơi trường Đ đầu tư, xúc tiến đầu tư,… huyện Hải Lăng cần xây dựng kế hoạch giải pháp đồng để xã hội hóa huy động tối đa nguồn vốn đầu tư tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn địa bàn huyện - Cơng tác kế hoạch hóa phải thực xây dựng từ sở thực theo quy chế dân chủ Hàng năm UBND tỉnh thông báo sớm tiêu kế hoạch, danh mục công trình giao cho huyện làm chủ đầu tư dự án, thành lập ban quản lý dự án, Ban quản lý từ cấp xã để kiểm tra trình thực từ khâu xây dựng kế hoạch, tiến độ thi công đến nghiệm thu quản lý công trình đưa vào sử dụng SVTH: Võ Thị Ca 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa - Áp dụng phương pháp đánh giá tham gia người dân việc lập dự án đề xuất dự án đầu tư hạ tầng nông nghiệp nông thôn 2.3 Đối với người dân - Ủng hộ tự giác chấp hành chủ trương, sách đầu tư xây dựng CSHT địa phương tiến trình xây dựng nông thôn Đảng Nhà nước để thúc đẩy nhanh tiến độ thực - Tham gia xây dựng ý kiến giám sát trình thi cơng tránh gây lãng phí, thất đảm bảo hiệu cao - Nhân dân tích cực tham gia đóng góp cơng sức, tiền bạc nguồn lực khác uế điều kiện để góp phần xây dựng hạ tầng nông thôn mới, xây dựng xóm Đ ại họ c Ki nh tê H làng văn minh, giàu đẹp… SVTH: Võ Thị Ca 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa TÀI LIỆU THAM KHẢO Võ Văn Cần (2008), Thu hút vốn đầu tư phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế tp.HCM ThS.Đào Thị Thu Hằng, Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn số giải pháp, Tạp chí dân tộc, http://tapchidantoc.ubdt.gov.vn Lê Sỹ Hùng (2009), Bài giảng kinh tế vĩ 2, Trường Đại học Kinh tế Huế Th.s Hồ Tú Linh (2011), Giáo trình Kinh tế đầu tư, Trường Đại học Kinh tế Huế uế Ngô Mỹ Trà (2016), Thực trạng đầu tư sở hạ tầng nông thôn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Huế H Nguyễn Đức Tuyên (2009), Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội nông thôntỉnh Bắc Ninh kinh nghiệm giải pháp, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế nh Quốc dân Bộ NN&PTNT (2009), Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/08/2009 Ki Bộ NN & PTNT việc hướng dẫn thực Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn c họ Chi cục Thống kê huyện Hải Lăng, Niên giám thống kê huyện Hải Lăng 2016 Chính Phủ (2009), Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 Thủ ại tướng Chính Phủ việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nơng thơn Đ 10 Chính Phủ (2016), Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 Thủ tướng Chính Phủ việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xã NTM giai đoạn 2016 – 2020 11 CIEM – Trung tâm thông tin – Tư liệu, Phát triển kết cấu hạ tầng để đảm bảo thúc đẩy phát triển bền vững 12 Cổng thông tin điện tử huyện Hải Lăng, http://hailang.quangtri.gov.vn 13 Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu 2016-2017 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, NXB Sự thật, Nội, tr.65 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Nội, tr.88-89 SVTH: Võ Thị Ca 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa 16 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, Nội, tr.161 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Nội, tr.91-92 18 Nghị Đại hội Đảng biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2016 – 2020 19 UBND huyện Hải Lăng, Báo cáo Tổng kết năm thực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015 20 UBND huyện Hải Lăng, Báo cáo Kết thực Chương trình cơng tác trọng tâm xây dựng nơng thơn năm 2016 H hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2017 uế 21 UBND huyện Hải Lăng, Báo cáo Tình hình KT-XH, QP-AN năm 2016 kế 22 http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-dau-tu-co-so-ha-tang-nong-tho-doi-voi-su- Đ ại họ c Ki nh tê nghiep-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-nong-nghiep-nong-thon-huyen-gia-lam/ SVTH: Võ Thị Ca 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA Mã số bảng hỏi: ……… BẢNG HỎI CÁ NHÂN Kính chào Ông (Bà) Tôi sinh viên năm cuối đến từ lớp K47B – Kế Hoạch Đầu Tư – Trường Đại học Kinh Tế Huế Hiện nay, thực tập Phòng NN&PTNT huyện Hải Lăng với đề tài: “Giải pháp thúc đẩy đầu tư sở hạ tầng nông thơn hình nơng thơn địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị” Đề tài nhằm uế mục đích nghiên cứu thực trạng đánh giá kết xây dựng sở hạ tầng nông thôn huyện Hải Lăng, từ đề xuất số giải pháp nhằm phát triển hệ thống hạ tầng H nông thôn huyện Hải Lăng thời gian tới Tôi mong nhận ý kiến tê Ông (Bà) theo mẫu bên Tôi xin cam kết thông tin Ông (Bà) bảo Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết: nh mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Ki I.THÔNG TIN VỀ HỘ ĐIỀU TRA c Họ tên người vấn: …………………………………………………… họ Nam/Nữ: …………… Tuổi: ……… Địa chỉ: (thôn, xã) …………………………………………………………………… ại Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………… Đ Tổng số nhân hộ: người Số lao động hộ: ……………người Các hoạt động kinh tế hộ: Trồng trọt Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản Chăn nuôi Phi nông nghiệp Đặc điểm kinh tế hộ (tự xếp loại) Giàu Khá Trung bình Nghèo II HIỂU BIẾT CỦA NGƯỜI DÂN VỀ HÌNH NƠNG THƠN MỚI Ơng (bà) biết đến chương trình nơng thơn hay khơng? SVTH: Võ Thị Ca Khơng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Nếu khơng ơng (bà) trả lời câu hỏi số 9, trả lời câu lại Tại ông (bà) đến chương trình NTM? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 10 Ơng (bà) biết đến chương trình NTM qua kênh thơng tin nào? a Từ quyền thơn, xã b Phương tiện thông tin đại chúng c Qua tổ chức, đồn thể địa phương d Các nguồn thơng tin khác uế 11 Ơng (bà) nghe phổ biến nội dung chương trình NTM xã hay khơng? Khơng nh  Các tiêu chí NTM tê  Quy trình cách thức thực H 12 Ơng (bà) nắm bắt số vấn đề dự án NTM xã hay không?  Các hình thức tham gia (đóng góp tiền, đóng góp sức lao động, …) Ki 13 Ơng (bà) suy nghĩ chương trình NTM này? c  Hiệu đem lại diện mạo cho xã họ  Bình thường khơng thay đổi  Khơng hiệu Đ  ại 14 Ơng (bà) ủng hộ hay đồng ý NTM xã hay khơng? Khơng III SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀO VIỆC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KT-XH 15 Theo ông (bà), việc quy hoạch phát triển hạ tầng KT-XH nơng thơn quan trọng khơng?  Khơng 16 Nếu có, theo ơng (bà) lý sao?  Thay đổi mặt làng xã Thuận tiện cho việc lại  Cải thiện đời sống người dân Khác 17 Ơng (bà) tham gia thảo luận chương trình NTM hay khơng? SVTH: Võ Thị Ca Khơng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa 18 Ơng (bà) cho biết việc tham gia dự án xã cách trả lời câu hỏi bảng dưới: Cơng trình Tham gia hay khơng tham gia a) Chương trình bê tơng giao thơng nơng thơn Hình thức tham gia (*) b) Chương trình thắp sáng đường quê c) Chương trình cao tầng hóa trường học d) Kiên cố hóa kênh mương e) Xây dựng nhà văn hóa uế (*): hình thức tham gia Đóng góp sức lao động H Đóng góp tiền tê Hình thức khác nh IV HIỆU QUẢ TỪ VIỆC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KT-XH TRONG CHƯƠNG TRÌNH NTM MANG LẠI Ki 19 Thu nhập gia đình ông (bà) tăng lên sau thực chương trình NTM c xã khơng? họ  Khơng 20 Ơng (bà) thấy thơn xã thay đổi sau thực quy hoạch phát triển hạ Đ  ại tầng KT-XH khơng? Khơng 21 Tác động hình NTM đến mơi trường?  Giảm nhiễm môi trường Tăng ô nhiễm môi trường  Số hộ dùng nước tăng Khơng ảnh hưởng IV ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHƯƠNG TRÌNH NTM 22 Ông (bà) điền vào câu hỏi bên Mức độ đánh giá từ đến 5: (1) Rất đồng ý (4) Không đồng ý (2) Đồng ý (5) Rất khơng đồng ý (3) Khơng ý kiến SVTH: Võ Thị Ca Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Nội dung (1) (2) (3) (4) (5) a) Các cán thực chương trình tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến b) Người dân quyền tham gia đóng góp ý kiến vào công việc c) Cán địa phương thực lực việc quản lý xây dựng dự án địa bàn người dân xã thực H e) Các chương trình, dự án tạo điều kiện cho uế d) Hầu hết cơng trình, dự án xây dựng tê người dân thêm việc làm f) Các cơng trình xây dựng cơng nh trình người dân trông đợi, cần thiết cho Ki người dân g) Các cơng trình xây dựng theo quy họ c trình, chất lượng ại 23 Như vậy, ơng (bà) đánh giá chung chương trình NTM nào? (4) Không đồng ý (2) Đồng ý (5) Rất không đồng ý Đ (1) Rất đồng ý (3) Không ý kiến 24 Ơng (bà) ý kiến, kiến nghị việc xây dựng NTM? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ ơng (bà)! SVTH: Võ Thị Ca Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa PHỤ LỤC 2: BỘ TIÊU CHÍ XÃ NƠNG THƠN MỚI TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị) I.QUY HOẠCH TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu chung 1.1.Có quy hoạch chung xây dựng xã phê Đạt duyệt công bố công khai thời hạn Quy hoạch 1.1.2.Ban hành quy định quản lý quy hoạch Đạt uế H chung xây dựng xã tổ chức thực theo quy tê hoạch nh II HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu vùng Đồng Miền họ Ki TT Tên tiêu Chỉ tiêu theo núi xã đến đường huyện nhựa hóa 100% 100% ≥85% ≥65% 100% ≥80% c chí chung ại 2.1.Đường xã đường từ trung tâm Đ bê tơng hóa, đảm bảo tơ lại thuận tiện quanh năm 2.2.Đường trục thôn, đường liên thôn, cứng hóa, Giao thơng đảm bảo ô tô lại thuận tiện quanh năm 2.3Đường ngõ, xóm khơng lầy lội vào mùa mưa 2.4Đường trục nội đồng đảm SVTH: Võ Thị Ca Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa ≥80% ≥60% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt ≥98% ≥98% ≥98% ≥80% ≥80% ≥80% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 100% 100% 100% Đạt Đạt Đạt bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm 3.1.Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nơng nghiệp tưới tiêu nước chủ Thủy lợi động đạt từ 80% trở lên 3.2.Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh theo quy định phòng chống thiên tai chổ Điện 4.1.Hệ thống điện đạt chuẩn xuyên, an toàn từ nguồn uế 4.2.Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường H Tỷ lệ trường học cấp: mầm non, Trường học mẫu giáo, tiểu học, trung học sở tê chuẩn quốc gia nh sở vật chất thiết bị dạy học đạt Ki 6.1.Xã nhà văn hóa hội c trường đa sân thể thao phục toàn xã chất văn 6.2.Xã điểm vui chơi, giải trí hóa thể thao cho trẻ em người cao tuổi ại sở vật Đ họ vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao theo quy định 6.3.Tỷ lệ thơn, nhà văn hóa nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng sở hạ chợ nơng thơn nơi mua tầng thương bán, trao đổi hàng hóa mại nơng thơn SVTH: Võ Thị Ca Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa 8.1.Xã điểm phục vụ bưu ≥95% ≥85% Thơng tin 8.2.Xã dịch vụ viễn thơng, internet ≥95% ≥85% truyền 8.3.Xã đài truyền hệ 100% ≥65% ≥75% ≥50% thông thống loa đến thơn 8.4.Xã ứng dụng cơng nghệ thơng tin công tác quản lý điều hành Nhà dân cư 9.1.Nhà tạm, dột nát Không Không Không 9.2.Tỷ lệ nhà đạt tiêu chuẩn theo ≥80% ≥80% ≥80% uế quy định H III KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 10 Thu nhập Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu chung Thu nhập bình quân đầu người khu vực nơng ≥36% tê TT Tên tiêu chí Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 Lao động Tỷ lệ người việc làm dân số độ tuổi việc làm Ki 12 Hộ nghèo họ 13.1.Xã hợp tác xã hoạt động theo quy Đạt Đạt Tổ chức sản định Luật Hợp tác xã năm 2012 xuất ại 13 ≤5% lao động khả tham gia lao động c 11 nh thôn đến năm 2020 (triệu đồng/người) 13.2.Xã hình liên kết sản xuất gắn với tiêu Đạt Đ thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững IV VĂN HÓA – XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG TT Tên tiêu Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu chung 14.1.Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi, Đạt xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học độ 14 Giáo dục tuổi; phổ cập giáo dục trung học sở đào tạo 14.2.Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học sở tiếp tục học trung học (phổ thơng, bổ túc, SVTH: Võ Thị Ca ≥85% Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa trung cấp) 15 14.3.Tỷ lệ lao động việc làm qua đào tạo ≥40% 15.1.Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ≥85% 15.2.Xã đạt tiêu chí quốc gia y tế Y tế 15.3.Tỷ lệ trẻ em tuổi bị suy dinh dưỡng Đạt ≤24,2% thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) 16 Văn hóa Tỷ lệ thơn, đạt tiêu chuẩn theo quy định ≥70% 17.1.Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh ≥98% (≥60% nước uế nước theo quy định sạch) H 17.2.Tỷ lệ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi bảo vệ môi trường tê trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định nh 17.3.Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – 100% Đạt – đẹp, an toàn 17.4.Mai tang phù hợp với quy định theo quy an toàn hoạch thực phẩm 17.5.Chất thải rắn địa bàn nước thải khu Đạt c Ki Môi trường họ 17 dân cư tập trung, sở sản xuất – kinh doanh Đạt ại thug om, xử lý theo quy định Đ 17.6.Tỷ lệ hộ nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước ≥85% sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 17.7.Tỷ lệ hộ chăn ni chuồng trại chăn ni ≥70% đảm bảo vệ sinh mơi trường 17.8.Tỷ lệ hộ gia đình sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định đảm bảo an toàn thực phẩm SVTH: Võ Thị Ca 100% Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa V.HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu chung 18.1 Cán bộ, cơng chức xã đạt chuẩn Đạt 18.2 đủ tổ chức hệ thống trị Đạt sở theo quy định 18.3 Đảng bộ, quyền xã đạt tiêu chuẩn Hệ thống trị “trong sạch, vững mạnh” 18.4 Tổ chức trị - xã hội xã đạt loại tiếp cận trở lên pháp luật 18.5 Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy uế 18 Đạt định 100% Đạt H 18.6 Đảm bảo bình đẳng giới phòng chóng tê bạo lực gia đình; bảo vệ hỗ trợ người dễ Đạt đời sống xã hội nh bị tổn thương lĩnh vực gia đình Ki 19.1 Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, Đạt 19 họ phòng c rộng khắp” hồn thành tiêu quốc Quốc phòng 19.2 Xã đạt chuẩn an tồn an ninh, trật tự xã hội đảm bảo bình n: khơng khiếu kiện ại An ninh Đ đông người kéo dài; không để xảy trọng án; tội phạm tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) kiềm chế, giảm liên tục so với năm trước SVTH: Võ Thị Ca Đạt ... Qua trình sâu nghiên cứu địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, với đề tài: Giải pháp thúc đẩy sở hạ tầng nông thơn mơ hình nơng thơn địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị , số liệu thu thập... THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG NƠNG THƠN TRONG MƠ HÌNH NƠNG THƠN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN Ki HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ .60 c 3.1 Định hướng phát triển sở hạ tầng nông thôn huyện Hải Lăng giai... triển cơ sở hạ tầng Việt Nam tỉnh Quảng Trị 26 1.4.3 Bài học kinh nghiệm .27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG NƠNG THƠN uế TRONG MƠ HÌNH NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thúc đẩy cơ sở hạ tầng nông thôn trong mô hình nông thôn mới trên địa bàn huyện hải lăng, tỉnh quảng trị , Giải pháp thúc đẩy cơ sở hạ tầng nông thôn trong mô hình nông thôn mới trên địa bàn huyện hải lăng, tỉnh quảng trị , PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ, 1 Cơ sở lý luận về đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn trong xây dựng NTM, Đồ thị 1: Tác động của đầu tư tới tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế, 4 Kinh nghiệm đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn trên thế giới và ở Việt Nam, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN TRONG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ, 1 Tình hình cơ bản của địa bàn nghiên cứu, 2 Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn huyện Hải Lăng, 3 Ý kiến của người dân trong quá trình thực hiện các nội dung xây dựng về hạ tầng KT-XH trên địa bàn huyện, Bảng 13: Đánh giá của người dân về chương trình nông thôn mới, 4 Đánh giá chung kết quả đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn trong mô hình nông thôn mới đến năm 2016 của huyện Hải Lăng, Bảng 15: Một số chỉ tiêu kinh tế huyện Hải Lăng, 1 Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn mới của huyện Hải Lăng giai đoạn 2017-2020, Bảng 16: Dự kiến nhu cầu đầu tư đạt chuẩn NTM các xã (Nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội), 2 Giải pháp cần thực hiện nhằm phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn huyện trong thời gian tới, PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, 3 Đối với người dân, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay