Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH thái việt agri group

78 9 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2018, 00:08

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN H uế - - nh tê KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ki ĐỀ TÀI: c PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Đ ại họ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AGRI GROUP TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH Niên khóa: 2013 – 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN H uế - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP tê ĐỀ TÀI: nh PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH họ c Ki CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AGRI GROUP Giáo viên hướng dẫn Trương Thị Ngọc Anh Th.S Lê Sỹ Hùng Đ ại Sinh viên thực Lớp: K47C – KHĐT Niên khóa: 2013 - 2017 Huế, 05/2017 LỜI CẢM ƠN Sau tháng thực tập tài phòng Kế tốn, cơng ty TNHH Thái Việt Agri Group, thôn Hà My Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam với đề tài “ Hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH Thái Việt Agri Group” tơi hồn thành Để hồn thành khóa luận này, ngồi phấn đấu thân nhận quan tâm, giúp đỡ, động viên chia sẻ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt quý thầy cô giáo khoa Kinh tế H uế Phát triển trang bị cho kiến thức sở suốt năm ngồi giảng đường để tơi hồn thành khóa luận tê Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Thạc sỹ Lê Sỹ Hùng, người trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình đưa lời khuyên nh kịp thời bổ ích, q giá cho tơi suốt q trình hồn thành khóa luận Ki Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể lãnh đạo cán c bộ, nhân viên phòng kế tốn nói riêng tồn thể cơng ty TNHH Thái Việt Agri họ Group tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cho tơi suốt q trình thực tập hồn thành khóa luận ại Mặc dù hồn thành khóa luận cách tốt Đ thời gian kiến thức nhiều hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận quan tâm góp ý q giá từ q thầy tồn thể bạn để khóa luận hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Huế, Tháng năm 2017 Sinh viên thực Trương Thị Ngọc Anh SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Lý chọn đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu .1 2.1.Mục tiêu chung H uế 2.2.Mục tiêu cụ thể 3.Các phương pháp nghiên cứu .2 3.1.Phương pháp thu thập số liệu tê 3.2.Phương pháp xử lý phân tích số liệu nh 4.Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu .3 4.1.Đối tượng nghiên cứu Ki 4.2.Phạm vi nghiên cứu c PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU họ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 1.1.Lý luận chung hiệu sản xuất kinh doanh .4 ại 1.1.1.Bản chất hiệu sản xuất kinh doanh Đ 1.1.2.Mục đích việc phân tích hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.3.Vai trò hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.4.Nhiệm vụ, nội dung phân tích hiệu sản xuất kinh doanh 1.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1.Các nhân tố bên doanh nghiệp 1.2.1.1.Tình hình sử dụng nguồn lực, yếu tố tong sản xuất kinh doanh 1.2.1.2.Chi phí sản xuất, giá thành giá bán sản phẩm 11 1.2.2.Các nhân tố bên doanh nghiệp 12 1.3.Các tiêu đánh giá kết hiệu sản xuất kinh doanh 20 1.3.1.Các tiêu tổng lợi nhuận 20 SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng 1.3.2.Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận 21 1.3.3.Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn .22 1.3.4.Chỉ tiêu khả toán 24 CHƯƠNG II: HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÁI - VIỆT AGRI GROUP 25 2.1 Tình hình Cơng ty Cổ phần Thái Việt Agri Group 25 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty 25 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 26 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Thái Việt Agri Group 26 H uế 2.1.4 Tình hình lao động Công ty 28 2.1.5 Tình hình tài sản, nguồn vốn công ty 32 2.2 Phân tích kết kinh doanh Cơng ty Thái Việt Agri Group 38 tê 2.2.1 Phân tích tình hình doanh thu 38 nh 2.2.2 Phân tích biến động chi phí 39 2.2.3 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 44 Ki 2.3 Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh công ty 46 c 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng vốn 46 họ 2.3.1.1 Hiệu sử dụng vốn cố định Công ty 46 2.3.1.2 Hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty 49 ại 2.3.2 Hiệu sử dụng lao động 52 Đ 2.3.3.Các tiêu phản ánh hiệu sinh lời hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Thái Việt Agri Group 55 2.4 Một số nhân tố ảnh hưởng tới kết hiệu kinh doanh Công ty 58 2.4.1 Nhân tố bên 58 2.4.2 Nhân tố bên 60 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 62 KINH DOANH CỦA CÔNG TY .62 3.1 Định hướng hoạt động Công ty giai đoạn tới 62 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty 62 3.2.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 62 SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng 3.2.2 Nâng cao chất lượng, trình độ lao động .63 3.2.3 Nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn kinh doanh 64 3.2.4 Sử dụng tiết kiệm chi phí 66 3.2.5 Cải tiến công tác tổ chức, quản lý .66 3.2.6 Tăng cường đổi công nghệ 67 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 3.1 Kết luận 68 3.2 Kiến nghị 68 Đ ại họ c Ki nh tê H uế TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Tình hình lao động cơng ty 2014-2016 29 Bảng 2: Tài sản nguồn vốn công ty giai đoạn 2014 – 2016 33 Bảng 3: Tình hình doanh thu Công ty 37 Bảng 4: Tình hình chi phí Cơng ty TNHH Thái Việt Agri Group 40 Bảng 5: Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2014 – 2016 43 Bảng 6: Hiệu sử dụng vốn cố định công ty 45 Bảng 7: Hiệu sử dụng lưu động công ty 48 Bảng 8: Hiệu sử dụng lao động 51 H uế Bảng 9: Lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận công ty TNHH Thái Việt Agri Group giai đoạn 2014 – 2016 54 Bảng 10: Các tiêu khả tốn của cơng ty TNHH Thái Việt Agri Đ ại họ c Ki nh tê Group giai đoạn 2014 – 2016 57 SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn VCSH Vốn chủ sở hữu VCĐ Vốn cố định VLĐ Vốn lưu động SXKD Sản xuất kinh doanh Đ ại họ c Ki nh tê H uế TỪ VIẾT TẮT SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Đứng trước xu hướng khu vực hóa tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ giới, nước ta nỗ lực để tham gia vào tổ chức kinh tế AFTA, APEC WTO Điều có nghĩa Việt Nam trước thách thức phải mở cửa cho nước ngồi đầu tư vào số ngành định Hòa vào dòng chảy hội nhập kinh tế đất nước với giới khu vực đầy khó khăn thách thức vậy, doanh nghiệp cạnh tranh với khốc liệt trước thực trạng ngày có nhiều doanh nghiệp đời, câu hỏi đặt mà doanh nghiệp bước chân vào H uế thị trường làm để đứng vững phát triển doanh nghiệp trả lời câu hỏi thơng qua hoạt động sản xuất kinh doanhhiệu hay khơng? Hoạt động sản xuất kinh doanh chế thị trường, môi trường cạnh tranh tê gay gắt, việc giải ba vấn đề kinh tế bản: Sản xuất gì, sản xuất nào, nh sản xuất cho dựa quan hệ cung cầu, giá thị trường, cạnh tranh hợp tác Các doanh nghiệp phải tự định kinh doanh mình, tự hoạch tốn lãi lỗ, lãi Ki nhiều hưởng nhiều, lãi hưởng ít, không lãi dẫn tới phá sản Lúc mục tiêu lợi c nhuận trở thành mục tiêu quan trọng nhất, mang tính chất sống họ sản xuất kinh doanh đơn vị để phục vụ mục tiêu lợi nhuận Do vậy, đạt hiệu kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh vấn đề quan tâm doanh ại nghiệp trở thành điều kiện thiết yếu để doanh nghiệp tồn phát triển Đ Nhận thức đựơc tầm quan trọng việc phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh nên em chọn đề tài nghiên cứu: “Phân tích Hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thái Việt Agri Group” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty từ năm 2014 đến năm 2016 thơng qua việc nghiên cứu, tìm hiểu chất khoản mục doanh thu, chi phí, lợi nhuận… Trên co sở tìm kiếm đạt chưa đạt để từ tìm giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty thời gian tớí Đồng thời, so sánh phân tích biến động SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng khoản mục năm sau so với năm trước, tìm nguên nhân gây nên chênh lệch để có hướng khắc phục nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 2.2 Mục tiêu cụ thể + Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận công ty qua năm 2014 – 2016 + Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh công ty qua năm thông qua tiêu tài + Xác định nguyên nhân làm tăng, giảm hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh H uế + Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh công ty + Đưa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh Các phương pháp nghiên cứu nh 3.1 Phương pháp thu thập số liệu tê doanh công ty thời gian tới Đề tài sử dụng số liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính, cụ thể bảng cân đối kế Ki toán, bảng báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài c phòng kế tốn Cơng ty Thái Việt Agri Group cung cấp số tài liệu họ khác phòng nhân sự, phòng sản xuất Nhà máy cung cấp Ngồi ra, đề tài thực dựa việc tổng hợp kiến thức học trường, sách báo, ại tạp chí có liên quan Đồng thời kết hợp với việc tiếp xúc tham khảo ý kiến cô Đ chú, anh chị phòng kế tốn vấn đề nghiên cứu 3.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu • Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu sau thu thập xử lý phần mềm Microsoft Excel • Phương pháp phân tích số liệu: - Phương pháp thống kê, so sánh: Trên sở tài liệu tổng hợp, vận dụng phương pháp phân tích thống kê số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân phương pháp so sánh để phân tích kết hiệu sản xuất kinh doanh Nhà máy qua năm SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng nhuận sau thuế lớn tốc độ tăng vốn chủ sở hữu VCSH tăng 29.752,21 triệu đồng lợi nhuận sau thuế tăng 13.154,33 triệu đồng nên kéo số tăng lên Năm 2016 số đạt 0,33 lần giảm 0,01 lần Tình hình tín hiệu tốt cho Công ty nhà đầu tư tin tưởng vào khả quản lý sử dụng hiệu nguồn VCSH tạo hội cho Công ty việc gia tăng nguồn vốn từ hoạt động đầu tư, góp vốn cổ đơng nhà đầu tư khác, Nhìn chung, tiêu tỷ suất lợi nhuận có chiều hướng biến động tốt nên Cơng ty cần có giải pháp để gia tăng số, góp phần nâng cao hiệu SXKD cho Công Đ ại họ c Ki nh tê H uế ty SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng Bảng 10: Các tiêu khả tốn của cơng ty TNHH Thái Việt Agri Group giai đoạn 2014 – 2016 Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2014 Năm 2015 Vốn lưu động Triệu đồng 42.109,88 59.878,90 Nợ ngắn hạn Triệu đồng 52.972,74 44.054,34 Hàng tồn kho Triệu đồng 25.969,89 40.917,91 0,80 Hệ số toán nhanh Lần 0,31 2016/2015 ± ± -5.836,63 25.328,25 -8.918,40 -18.726,09 32.230,63 14.948,02 -8.687,28 1,36 2,13 0,56 0,78 0,43 0,86 0,13 0,43 H uế 54.042,26 2015/2014 17.769,02 tê Lần Nguồn: Phòng Kế tốn Cơng ty TNHH Thái Việt Agri Group Đ ại họ c Ki nh Hệ số toán ngắn hạn Năm 2016 SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng  Các tiêu khả toán của công ty TNHH Thái Việt Agri Group giai đoạn 2014 – 2016  Khả toán ngắn hạn Khả tốn thời cơng cụ đo lường khả toán nợ ngắn hạn Coong ty Trong năm qua số thấp có xu hướng tăng Năm 2014 khả tốn thời Cơng ty đạt 0,80 lần, có nghĩa Cơng ty có 0,80 đồng vốn lưu động có khả chuyển đổi thành tiền mặt để toán đồng nợ ngắn hạn Năm 2015, số tăng 0,56 lần so với năm 2014 Đến năm 2016 số tăng nhanh 0,78 lần so với năm 2015 Điều khẳng định uy tín H uế tạo cho khách hàng cảm giác an toàn, tin tưởng hợp tác với Cơng ty Nhìn chung, khả tốn nợ ngắn hạn Cơng ty năm hạn Công ty toán kịp thời nh  Khả toán nhanh tê cao chứng tỏ tài sản ngắn hạn dư đề bù đắp cho nợ ngắn hạn, khoản nợ ngắn Chỉ số phản ánh khả tốn khoản nợ ngắn hạn Cơng ty mà Ki không cần dùng tới hàng tồn kho Trong năm qua, Cơng ty có khả tốn c nhanh khoản nợ nhỏ Khả toán nhanh năm 2014 0,31 lần, họ đến năm 2015 0,43 lần tăng 0,13 lần so với năm 2014 năm 2016 0,86 lần tăng 0,43 lần với năm 2015 Kết tính tốn cho thấy hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn ại làm giảm khả tốn nhanh Cơng ty, giảm hiệu luân chuyển vốn lưu Đ động Công ty cần có sách nhằm nâng cao khả tốn nhanh, giúp Cơng ty linh hoạt hoạt động SXKD 2.4 Một số nhân tố ảnh hưởng tới kết hiệu kinh doanh Công ty 2.4.1 Nhân tố bên - Trình độ đội ngũ cán lao động sản xuất:  Trình độ tổ chức quản lý lãnh đạo: vai trò người lãnh đạo tổ chức sản xuất kinh doanh quan trọng Sự điều hành quản lý phải kết hợp tối ưu yếu tố sản xuất, giảm chi phí khơng cần thiết, đồng thời nắm bắt hội kinh doanh, đem lại phát triển cho doanh nghiệp SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng  Trình độ tay nghề người lao động: cơng nhân sản xuất có trình độ tay nghề cao phù hợp với trình độ dây chuyền sản xuất việc sử dụng máy móc tốt hơn, khai thác tối đa công suất thiết bị làm tăng suất lao động, tạo chất lượng sản phẩm cao, giảm thiểu chi phí Điều chắn làm tình hình tài cơng ty ổn định Qua phân tích, ta thấy trình độ lao động (đại học, cao đẳng lao động kỹ thuật) Công ty ngày tăng lên Điều giúp cho suất lao động cải thiện Khi Cơng ty có đội ngũ lao động có tay nghề, trình độ chun mơn cao góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Công ty H uế - Công tác tổ chức quản lý: Với máy quản lý gọn nhẹ, linh hoạt giúp Công ty sử dụng hợp lý tiết kiệm yếu tố vật chất trình sản xuất kinh doanh, giúp lãnh đạo Côngty đưa định kịp thời, xác, nắm bắt thời cơ, giúp Công nh ty phát triển bền vững Công tác tổ chức quản lý Công ty hiệu quả, phòng ban có chức Ki nhiệm vụ riêng phù hợp với tính chất cơng việc Giữa ban lãnh đạo họ có hệ thống rõ ràng c phòng ban, tổ sản xuất kỹ thuật ln có hợp tác với cách chặt chẽ, - Nguồn vốn: Nguồn vốn Cơng ty qua năm có xu hướng tăng, đặc biệt ại nguồn vốn chủ sở hữu bổ sung lượng lớn, điều thể khả tự Đ chủ Công ty ngày cải thiện Tuy nhiên khoản phải thu Công ty chiếm tỷ trọng cao, điều gây nên tình trạng Cơng ty bị khách hàng chiếm dụng vốn, dẫn đến việc Công ty bị thiếu hụt vốn, gây khó khăn Cơng ty thực cơng trình lớn, đòi hỏi nguồn vốn nhiều ổn định - Hàng tồn kho: Qua năm, giá trị hàng tồn kho Cơng ty có xu hướng tăng giảm không ổn định, chiếm tỷ lệ lớn tổng tài sản Với thực trạng lượng hàng tồn kho nhiều, gây nên gánh nặng chi phí cho Cơng ty chi phí bảo dưỡng, quản lý, chi phí vận chuyển, chi phí kho chứa Mặt khác, hàng tồn kho nhiều gây nên tình trạng ứ đọng vốn, điều lâu dài ảnh hưởng xấu đến hiệu kinh doanh Công ty SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng - Nợ phải trả: bao gồm nợ ngắn hạn nợ dài hạn Trong giai đoạn 2014 -2016 tổng nợ phải trả Cơng ty có xu hướng giảm Tổng nợ Công ty chiếm giá trị lớn, điều có nghĩa Cơng ty nắm giữ vốn huy động từ bên ngồi Tuy nhiên, nợ ít, giảm qua năm giảm sức ép, gánh nặng cho Công ty Điều làm cho hiệu kinh doanh bị ảnh hưởng, làm cho lợi nhuận doanh nghiệp tăng Giảm khả phá sản 2.4.2 Nhân tố bên  Nhân tố kinh tế  Lạm phát: giai đoạn 2012-2014, số lạm phát Việt Nam có xy H uế hướng tăng giảm không ổn định (lần lượt 4.09%, 0.63% 4.74%) Đây thuận lợi khó khăn cho Cơng ty đảm bảo mặt vật tài sản, có nhiều hội đầu tư rủi ro kinh doanh Điều đòi hỏi Cơng ty cần phân tích dự báo tê biến động để đưa giải pháp, sách góp phần giúp cho kết hoạt động sản nh xuất kinh doanh Công ty đạt hiệu  Các sách kinh tế nhà nước: Khi nhà nước có sách kinh Ki tế mở cửa, tạo điều kiện doanh nghiệp tự phát triển c hội lớn cho Công ty, thách thức khơng nhỏ, đòi hỏi Cơng ty phải họ thật vững mạnh, sản xuất kinh doanh đạt hiệu kinh tế cao - Nhà nước nên có quy hoạch phát triển nguồn nguyên liệu nước ại cách cụ thể, đồng thời có sách bảo hộ ngành sản xuất TACN Thật vô lý Đ số loại nguyên liệu chế biến TACN nhập phải chịu thuế thuế xuất bắp, khoai mì lại - Ngân sách nhà nước nên hỗ trợ vốn hình thức cho nhà đầu tư vay để xây dựng hạng kết cấu hạ tầng cứng mềm cần thiết sử dụng lâu dài vùng nguyên liệu TACN Ngân sách nhà nước tổ chức tín dụng triển khai hình thức tín dụng ưu đãi cho người chăn ni DOANH NGHIỆP để đầu tư trực tiếp vào hoạt động trồng trọt để tạo vùng nguyên liệu TACN đáp ứng yêu cầu kinh doanhhiệu  Các đối thủ cạnh tranh ngành: Trong địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn, gây nên sức ép cạnh tranh cho SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng Công ty Càng nhiều doanh nghiệp cạnh tranh ngành hội đến với Cơng ty ít, phân khúc thị trường nhỏ, khắt khe khó khăn Do việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh việc cần thiết Cơng ty thời gian tới Qua phân tích trên, ta thấy kết hiệu kinh doanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố Muốn Công ty hoạt động tốt, hiệu cao, bền vững, lâu dài, đòi hỏi Cơng ty phải bố trí lực lượng lao động phù hợp với quy mơ Bên cạnh đó, cần quản lý tốt giá trị hàng tồn kho, tránh gây ứ đọng nhiều, tăng chi phí phát sinh Bên cạnh đó, yếu tố kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên đối thủ Đ ại họ c Ki nh tê H uế cạnh tranh ngành ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu kinh doanh Công ty SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3.1 Định hướng hoạt động Công ty giai đoạn tới - Không ngừng cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu sử dụng suất thiết bị, giảm thiểu chi phí, tránh gây tình trạng lãng phí cho Cơng ty - Chú trọng nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật, nâng cao trình độ quản lý ban lãnh đạo, cải thiện chất lượng suất lao động - Tổ chức quản lý chặt chẽ nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn Công ty H uế - Đẩy mạnh công tác phân phối sản phẩm thức ăn chăn nuôi cho địa phương mở rộng thị trường tiêu thụ khu vực lân cận - Nâng cao chất lượng sản phẩm thời gian tới nh để hạn chế bớt gánh nặng cho Công ty tê - Ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm tỷ lệ hàng tồn kho tỷ lệ nợ 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Ki 3.2.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường c Vấn đề nghiên cứu thị trường việc làm cần thiết trước tiên họ công ty muốn trì mở rộng thị trường Nghiên cứu thị trường theo nghĩa rộng trình điêug tra để tìm triển vọng tiêu thụ cho sản phẩm cụ thể hay ại phương thức thực mục tiêu Quá trinhg nghiên cứu thị trường trình thu Đ thập thơng tin, số liệu thị trường so sánh, phân tích số liệu rút kết luận Những kết luận giúp nhà quản lý đưa định đắn để lập kế hoạch Marketing Công tác nghiên cứu thị trường phải góp phần chủ yếu vào việc thực phương châm hành động “ bán thị trường cần khơng bán mà có” Trong năm gần đây, Công ty TNHH Thái Việt Agri Group cố gắng phát triển phát triển công tác nghiên cứu nắm bắt nhu cầu thị trường Các thông tin nhu cầu sản phẩm công tỷ thu thập chủ yếu từ công ty hoạt động kĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi Cargill , CP, Con Cò Những thơng tin thường khơng đầy đủ khó hệ thống cộng với đội ngũ nhân viên nghiên cứu thị trường lại bị phân công thực thêm số công việc khác nên thường không SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng có tính chun nghiệp hiệu làm việc khơng cao Đó chình khó khăn gặp phải hoạt động nghiên cứu thị trường công ty cần phải giải Để giải vấn đề tồn hoạt động nghiên cứu thị trường công ty cần phải: - Thực tốt q trình thu thập thơng tin nhu cầu sản phẩm thị trường Đó thơng tin mang tính hệ thống thu thập trực tiếp hay gián tiếp từ tất kênh thơng tin (báo chí, phát thanh, truyền hình, thơng tin từ phía Chính phủ) - Nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt động xử lý thông tin: cần phải đề H uế tiêu chí nghiên cứu nhằm phân loại thông tin tổng hợp thông tin cách xác - Nghiên cứu dung lượng thị trường nhân tố ảnh hưởng: tê Dung lượng thị trường khối lượng hàng hóa giao dịch phạm vi nh thị trường định (thường năm) Nghiên cứu dung lượng thị trường cần phải xác định nhu cầu thật khách hàng kể lượng dự trữ, xu hướng biến động Ki nhu cầu cho thời điểm, vùng khu vực có nhu cầu lớn đặc điểm nhu c cầu cho khu vực, lĩnh vực sản xuất tiêu dùng họ - Công ty phải tổ chức riêng phận nghiên cứu thị trường có tính chuyên nghiệp trực thuộc phòng kế hoạch thị trường Khi nghiên cứu cần trả lời câu hỏi: ại Sản xuất gì, khối lượng mà thị trường cần bao nhiêu, khách hàng ai, phương Đ thức giao dịch nào, chiến thuật kinh doanh cho giai đoạn để đạt mục tiêu đề 3.2.2 Nâng cao chất lượng, trình độ lao động  Tiến hành chặt chẽ, khách quan từ khâu tuyển dụng lao động Người lao động cần kiểm tra lực, chun mơn, trình độ cách cơng khai, minh bạch, cơng để từ lựa chọn người phù hợp cho vị trí, cơng việc Công ty Mỗi vấn tuyển dụng nên đưa tình thực tế cơng việc Cơng ty để thí sinh bộc lộ hết chun mơn lực Đối với lao động chưa có trình độ cần tiến hành đào tạo SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng cách bản, để người lao động làm quen với công việc thực tiễn Công ty từ nâng cao tay nghề họ Người trúng tuyển phải người thật có lực, hiểu biết, có sức khỏe tốt, tâm lý vững vàng để chịu sức ép làm việc Tránh tình trạng tuyển dụng lao động quen biết, em Công ty mà thực chất lao động khơng đáp ứng chun môn, yêu cầu Công ty  Không ngừng đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn lao động Đây giải pháp quan trọng doanh nghiệp nay, qua phân tích trên, thấy trình độ lao động cán cơng nhân viên Công ty chưa thật H uế đào tạo cao Có thể thấy lao động phổ thơng chiếm tỷ lệ không nhỏ tổng số lao động Công ty Đội ngũ cán quản lý Cơng ty đạt trình độ cử nhân, cao đẳng, chưa có trình độ cao (thạc sỹ, tiến sỹ ) Một số lao tê động chưa thực làm vị trí có chun ngành mà đào tạo, nh chất lượng lao động chưa đạt hiệu cao Bởi vậy, cần thực công tác đào tạo cho nhân viên, tạo hội cho người lao động học tập, rèn luyện chun mơn Ki c 3.2.3 Nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn kinh doanh họ Qua trình phân tích hiệu sử dụng nguồn vốn Cơng ty, thấy Cơng ty chưa thật khai thác, sử dụng nguồn vốn cách hiệu tối đa Vì vậy, Đ vốn ại Cơng ty phải không ngừng nỗ lực để bảo tồn, phát triển nâng cao hiệu sử dụng  Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định - Nâng cấp, đổi tài sản cố định Đây chiến lược lâu dài mà Cơng ty cần có phương hướng, giải pháp đắn Đối với doanh nghiệp, việc mua sắm tài sản cố định mục tiêu, yêu cầu có ý nghĩa quan trọng để nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Nếu Công ty không chủ động đầu tư máy móc thiết bị, hay đầu tư khơng hiệu gây thất thốt, lãng phí, bên cạnh gây sức ép cạnh tranh cho Công ty Tuy nhiên, cần xem xét khả có Cơng ty nguồn vốn, khả chi trả, nghiên cứu SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng kỹ lưỡng tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao suất, chất lượng sản phẩm để đầu tư vào tài sản cố định hiệu - Quản lý tài sản cố định Sau trình đầu tư khâu quản lý tài sản cố định cần trọng Công ty cần tiến hành kiểm kê, khấu hao tài sản cố định theo kỳ kết thúc tài năm Tiến hàng phân cấp quản lý, quy định rõ trách nhiệm quyền hạn phòng chức cụ thể để kiểm kê, đánh giá hiệu sử dụng tài sản cố định năm Đối với tài sản khơng khả sử dụng, cần lý Cơng ty cần thành H uế lập hội đồng đánh giá, thẩm định rõ ràng, tránh gây lãng phí cho doanh nghiệp  Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động - Tăng hiệu quản lý hàng tồn kho tê Qua q trình phân tích, ta thấy hàng tồn kho Công ty chiếm giá nh trị cao, chi phí tăng lên mạnh Cơng ty có nhiều sản phẩm tồn chưa xuất bán Chi phí bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí chi trả cho lao động, giá trị Ki khấu hao tài sản, chi phí thuê kh bãi phát sinh trình sản xuất c Nếu chi phí tăng mạnh dẫn đến tình trạng nguồn vốn kinh doanh Công họ ty bị ứ đọng, chưa thu hồi, vòng quay vốn chậm, làm cho lợi nhuận Công ty bị ảnh hưởng Vì vậy, Cơng ty cần đẩy mạnh tiến độ kinh doanh, đề cao ại chất lượng sản phẩm để gây dựng tên tuổi thương hiệu Công ty Đ - Quản lý chặt chẽ khoản phải thu Các khoản phải thu chiếm tỷ trọng cao làm tăng doanh thu bán hàng, giảm chi phí tồn kho làm tăng chi phí đòi nợ, nguồn vốn Công ty bị khách hàng chiếm dụng Để giảm bớt thời gian thu nợ từ khách hàng Cơng ty cần đưa số giải pháp quy định quy trình thu hồi nợ, hạn chế tình trạng bán chịu để giảm thiểu hàng tồn kho, cần có phận chuyên trách quản lý thu hồi khoản nợ từ khách hàng, Công ty phải theo dõi chặt chẽ khoản phải thu để đưa giải pháp giải đến hạn SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng 3.2.4 Sử dụng tiết kiệm chi phí Qua phân tích ta thấy, chi phí Cơng ty biến động lớn, có xu hướng tăng giai đoạn 2014 – 2016 gây ảnh hưởng đến lợi nhuận Cơng tyCơng ty nên xem xét, kiểm tra để tiết kiệm tối đa khoản chi phí trình sản xuất kinh doanh Đặc biệt, hàng tồn kho nhiều gây gánh nặng chi phí để bảo quản, để vận chuyển Sử dụng máy móc thiết bị, phương tiện truyền dẫn cách lãng phí, khơng hiệu gây tổn thất hao mòn, làm gia tăng chi phí cho Cơng ty Vì vậy, cần kiểm tra q trình sử dụng máy móc phương tiện sản xuất, thường xuyên bảo dưỡng, sửa H uế chữa để tránh hư hỏng, kéo dài tuổi thọ máy móc, giúp tiết kiệm chi phí cho Công ty Phân phối lại lao động cách cân đối, hợp lý, tránh tuyển chọn ạt, dư thừa tê lao động để tiết kiệm chi phí tiền lương, tránh gây lãng phí Thường xun đơn nh đốc, kiểm tra phòng ban, đơn vị việc thực chế độ làm việc suất, có hiệu quả, tiến độ để góp phần gây dựng uy tín cho Cơng ty Ki 3.2.5 Cải tiến cơng tác tổ chức, quản lý c Thực chất tổ chức máy tiến hành phân công lao động cách hợp lý họ để khai thác tối đa lực lượng lao động nhằm đạt suất lao động hiệu quản trị cao Công tác tổ chức có vai trò quan trọng nhằm tạo lập môi trường ại thuận lợi cho tất hoạt động Công ty đạt đến mục tiêu chung, mặt khác Đ người ta thấy phí phạm tinh thần làm việc lực nhân viên tổ chức cỏi gây Công tác tổ chức hiệu giúp sử dụng triệt để việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động quản trị, khuyến khích sử dụng người với tính chất người phát triển toàn diện Trên sở đó, cần phải bước xếp lại tổ chức máy quản lý, phòng ban, phận Công ty để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh chế thị trường Có phân công lao động hợp lý người việc Trách nhiệm, quyền hạn phòng ban, công nhân viên rõ ràng nhằm tạo nề nếp, quy cũ tiến tới xây dựng văn hoá doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh ổn định đáp ứng nhu cầu thị trường SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng 3.2.6 Tăng cường đổi công nghệ Bên cạnh việc tiếp tục phát triển theo chiều rộng, phát triển theo chiều sâu phải coi hướng chủ đạo sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thái Việt Agri Group tương lai Bởi ưu giá nhân cơng rẻ dần trình độ cơng nghệ cao yếu tố tạo nên sức hút với đối tác đặt hàng công ty làm tăng khả cạnh tranh thị trường Việc đầu tư đổi công nghệ phải nhằm đồng hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng suất lao động Việc đầu tư không thiết phải chọn thiết bị đại mà tùy thuộc vào khả tài chính, yêu cầu thực nhiệm vụ H uế sản xuất kinh doanh cơng ty để lựa chọn cho thích hợp Xem xét kiểm tra đánh giá lại toàn máy móc thiết bị sở ưu tiên đầu tư đổi công nghệ sản xuất thức ăn chăn ni Ngồi kỹ thuật cơng nghệ phải đầu tư cho phù hợp với tê trình độ sử dụng người lao động Tránh tình trạng đầu tư công nghệ nh đại, không sử dụng hết cơng suất dẫn đến lãng phí hao mòn vơ hình từ lại tăng giá thành sản xuất, giảm khả tiêu thụ sản phẩm Ưu tiên đầu tư công nghệ sử Ki dụng nhiều lao động có nguồn lao động dồi dào, chi phí lao động khơng c cao Tránh tình trạng đầu tư cơng nghệ máy móc trung bình, máy móc họ qua sử dụng chúng giải vấn đề trước mắt nhanh chóng lạc hậu Ngoài thực đầu tư cách đồng có trọng điểm Để thực đầu tư có ại hiệu cần nâng cao chất lượng lập thẩm định dự án đầu tư Công ty cần đa Đ dạng hóa phương án huy động vốn huy động vốn tự có vốn vay nhà nước, tổ chức huy động từ người lao động cơng ty phương án sử dụng vốn đầu tư mua máy móc thiết bị chuyển giao cơng nghệ SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Qua trình nghiên cứu đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thái Việt Agri Group giai đoạn 2014 - 2016, kết nghiên cứu rằng: năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty gặp khó khăn, ổn định đạt hiệu ổn định Kết kinh doanh giai đoạn 2014-2016 chưa cao có xu hướng tăng khơng ổn định Năm 2015 tổng doanh thu 162.770,98 triệu đồng, tăng 74,24% so với năm 2014 Năm 2016 tổng doanh thu đạt 227.314,34 triệu đồng, tăng 39,65% so H uế với năm 2015 Doanh thu có xu hướng tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế Công ty tăng dần qua năm Cụ thể năm 2014, lợi nhuận sau thuế 7.091,66 triệu đồng Năm 2015 20.245,99 triệu đồng, đến năm 2016 tăng 2.237,30 triệu đồng Nguyên tê nhân chi phí năm Cơng ty cao có xu hướng tăng, năm 2016 tổng nh chi phí tăng 44,56% so với năm 2015 Năm 2016, tỷ lệ tăng chi phí Cơng ty cao so với tỷ lệ tăng doanh thu, chứng tỏ Công ty hoạt động chưa thật hiệu quả, Ki chưa quản lý tốt vấn đề gia tăng chi phí, gây thất khơng nhỏ cho c doanh nghiệp họ Hoạt động kinh doanh Công ty qua năm đạt hiệu ổn định Hiệu sử dụng VLĐ cao, cụ thể số vòng quay VLĐ có xu hướng tăng qua năm ại Năm 2014 2,22 vòng, năm 2015 2,72 vòng, tăng 0,5 vòng Năm 2016 tiêu Đ đạt 4,21 vòng, tăng 1,49 vòng Bên cạnh đó, hàng tồn kho qua năm Công ty nhiều, có xu hướng tăng giảm khơng ổn định Mặt khác, giá vốn hàng bán có xu hướng tăng, có nghĩa chi phí doanh nghiệp phải bỏ để sản xuất sản phẩm tăng mạnh, chiếm giá trị lớn 3.2 Kiến nghị  Đối với Nhà nước - Các quan quản lý, cấp quyền tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, không áp đặt, thắt chặt quy định mức gây khó khăn cho doanh nghiệp Các thủ tục hành cần cắt gọn, giải nhanh chống tránh gây phiền hà, khó khăn, chèn ép cho doanh nghiệp SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng - Mặt khác, Nhà nước cần tạo điều kiện để Cơng ty tiếp xúc với máy móc thiết bị, khoa học cơng nghệ đại từ nước ngồi nhằm tăng suất tiết kiệm chi phí tối đa  Đối với Công ty -Công ty cần quan tâm đến việc bố trí q trình sản xuất cách hợp lý để sử dụng tốt nguồn lực nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh -Cần nâng cao tốc độ thu hồi khoản phải thu, dự trữ hàng tồn kho mức hợp lý, tăng khả khoản cho Công ty -Không ngừng nâng cấp, mua sắm số máy móc thiết bị nhằm nâng cao H uế chất lượng sản phẩm khả cạnh tranh cho sản phẩm thị trường -Không ngừng phát huy lực khả tiềm ẩn người lao động, cải thiện đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo an toàn lao động Đồng thời, nh nâng cao suất lao động, tê thực chế độ thưởng phạt tạo hội thăng tiến để kích thích người lao động -Đẩy mạnh cơng tác tìm kiếm vùng thị trường, tăng cường đầu tư hoạt động Ki marketing để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, qua làm tăng sản c lượng tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tìm kiếm hội kinh doanh họ -Để tồn phát triển bên cạnh nỗ lực thân Cơng ty cần có hỗ trợ quan, ban ngành khác như: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, tổ ại chức tín dụng, nhà cung cấp hỗ trợ tập đoàn Thai Food Group Thái Đ Lan Do vậy, đòi hỏi Cơng ty ln củng cố trì mối quan hệ tốt đẹp với tổ chức mục tiêu phát triển Công ty thời gian tới SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Văn Quyết, luận văn thạc sĩ kinh tế “Giải pháp phát triển ngành chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam”, Đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh http://luanvan.net.vn/luan-van/luan-van-giai-phap-phat-trien-nganh-che-bienthuc-an-chan-nuoi-viet-nam-19863/ Khả tốn https://www.vcbs.com.vn/Utilities/Index/53 Hiệu sản xuất kinh doanh https://voer.edu.vn/m/quan-niem-ve-hieu-qua-san-xuat-kinh-doanh/ec1ebb60 Hiệu sử dụng vốn H uế https://voer.edu.vn/m/hieu-qua-su-dung-von/2126e282 Trần Thị Thu (2015), “ Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh nhà máy tê gạch tuynel Anh Sơn, Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An” khóa luận tốt nghiệp Đại Đ ại họ c Ki nh học Kinh tế Huế SVTH: Trương Thị Ngọc Anh – Lớp: K47C - KHĐT 70 ... Không gian: Công ty TNHH Thái Việt Agri Group Khối Hà Mỹ Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Thời gian: Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH Thái Việt Agri Group giai... phòng Kế tốn, cơng ty TNHH Thái Việt Agri Group, thôn Hà My Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam với đề tài “ Hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH Thái Việt Agri Group tơi hồn... 2.2.2 Phân tích biến động chi phí 39 2.2.3 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 44 Ki 2.3 Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh công ty 46 c 2.3.1 Phân tích hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH thái việt agri group , Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH thái việt agri group , PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ, Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, - Phân tích hiệu quả kinh doanh cần xác định các đặc trưng về mặt lượng của các giai đoạn, các quá trình kinh doanh nhằm xác định xu hướng và nhịp độ phát triển, xác định những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự biến động của các quá trình kinh doanh với cá..., Vậy muốn phân tích hoạt động kinh doanh trước hết phải xây dựng hệ thống các chỉ tiêu kinh tế cùng với việc xây dựng mối quan hệ phụ thuộc của các nhân tố tác động đến chỉ tiêu. Xây dựng mối liên hệ giữa các chỉ tiêu khác nhau để phản ánh được tính ph..., Hình 1.3: Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh, - Phòng Kế toán: tổ chức công tác hoạch toán kế toán, theo dõi và quản lý tài sản của toàn bộ công ty. Ghi chép, phản ánh đầy đủ chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cung cấp các thông tin tài chính cho cấp quản lý. Tham mưu cho Ban Giám đốc về ..., Bảng 1: Tình hình lao động của công ty 2014-2016, Bảng 2: Tài sản và nguồn vốn của công ty giai đoạn 2014 – 2016, Bảng 3: Tình hình doanh thu của Công ty, Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH Thái Việt Agri Group, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là một trong những chỉ tiêu đánh giá hoạt động SXKD của Công ty, phản ánh năng lực hoạt động, khả năng phát triển của Công ty trong tương lai. Biểu hiện của kết quả kinh doanh là chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận., Bảng 6: Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty, Bảng 7: Hiệu quả sử dụng lưu động của công ty, Bảng 8: Hiệu quả sử dụng lao động, Bảng 9: Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của công ty TNHH Thái Việt Agri Group giai đoạn 2014 – 2016,  Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của của công ty TNHH Thái Việt Agri Group giai đoạn 2014 – 2016, - Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay