Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết thừa thiên huế

107 35 1
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 23:57

H U Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN  N H TẾ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KI KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ọ C KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ ẠI H NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN TR Ư Ờ N G Đ HUẾ Họ tên sinh viên: Dương Thị Minh Trang Huế, tháng 12 năm 2017 TẾ H U Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TỐN  KI N H KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ọ C KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ẠI H KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ Đ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN TR Ư Ờ N G HUẾ Họ tên sinh viên: Dương Thị Minh Trang Huế, tháng 12 năm 2017 LỜI CẢM ƠN Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Huế, nhận nhiều giúp đỡ từ anh chị nhân viên phòng kế tốn Cơng ty, em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ông Dương Đức Huy-Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Huế tạo điều kiện cho em thực tập nghề nghiệp U Ế Công ty Chân thành cảm ơn anh Trần Hồng Sơn-Kế tốn tổng hợp anh H chị kế tốn khác Cơng ty hướng dẫn, giúp đỡ em trình tìm hiểu, thu TẾ thập thơng tin chế độ kế tốn mà Cơng ty áp dụng để em hồn thành N H khóa luận KI Em xin chân thành cảm ơn thầy Khoa Kế tốn-Kiểm tốn Trường Ọ C Đại học Kinh tế Huế Khoa khác tận tình giảng dạy, truyền đạt ẠI H kiến thức quý báu đồng thời tạo điều kiện cho em thực tập hoàn thành Đ khóa luận N G Em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến cô T.S Hồ Thị Thúy Nga tận tình hướng Ư Ờ dẫn, dạy em q trình thực tập hồn thành khóa luận TR Trong q trình thực tập hồn thành khóa ln khó tránh khỏi sai sót mong quý thầy, cô bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên báo cáo khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp q thầy, để em học thêm nhiều kinh nghiệm cho đường làm việc sau Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Dương Thị Minh Trang DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT Giá vốn hàng bán CPBH Chi phí bán hàng TSCĐ Tài sản cố định CCDC Công cụ dụng cụ CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp CPHĐTC Chi phí hoạt động tài SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp XK Xuất NK Nhập TGNH Tiền gửi ngân hàng TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên U Giá trị gia tăng H GTGT Thu nhập cá nhân ẠI TNCN Tiêu thụ đặc biệt Văn phòng đại diện Chiết khấu thương mại GGHB Giảm gía hàng bán HBBTL Hàng bán bị trả lại TR Ư Ờ N G Đ TTĐB CKTM H TẾ N H KI Xổ số kiến thiết Ọ C XSKT VPĐD Ế GVHB Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu: 4.2 Phương pháp xử lý số liệu: .7 Kết cấu đề tài U Ế PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TẾ H CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Những vấn đề chung doanh thu .8 N H 1.1 Khái niệm vai trò doanh thu .8 1.1.2 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .8 1.1.3 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịchj vụ 1.1.4 Các khoản giảm trừ doanh thu 11 Ọ C H ẠI Những vấn đề xác định kết kinh doanh .12 Đ 1.2 KI 1.1.1 Kế toán giá vốn hàng bán 12 1.2.2 Kế tốn chi phí bán hàng 16 1.2.3 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 19 TR Ư Ờ N G 1.2.1 1.2.4 Kế tốn doanh thu tài chi phí tài 21 1.2.5 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác .25 1.2.6 Kế tốn chi phí thu nhập doanh nghiệp xác định kết kinh doanh 29 1.3 Hình thức ghi sổ kế tốn (Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC) 33 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ 36 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Huế 36 2.1.1 Thông tin chung .36 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triểm Cơng ty 37 2.1.3 Chức nhiệm vụ Công ty 38 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 38 2.1.5 Cơ cấu tổ chức máy kế tốn Cơng ty .40 2.1.6 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Huế 41 2.1.7 Tình hình lao động, tài sản, nguồn vốn kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Huế qua năm 20152017 .48 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Huế 59 H U Ế 2.2.1 Một số đặc điểm tổ chức tiêu thụ hàng hóa cung cấp doanh nghiệp Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Huế .59 2.2.3 N H TẾ 2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Huế .60 Chi phí kinh doanh .71 KI 2.2.3.1 Chi phí trả thưởng 71 Ọ C 2.2.3.2 Chi phí trực tiếp phát hành xổ số .81 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 86 2.2.5 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 86 ẠI H 2.2.4 G Đ 2.2.5.1 Chứng từ kế toán sử dụng 86 N 2.2.5.2 Tài khoản sử dụng 86 Kế toán doanh thu tài chi phí tài 89 TR 2.2.6 Ư Ờ 2.2.5.3 Trình tự ghi sổ 86 2.2.6.1 Kế tốn doanh thu tài .89 2.2.6.2 Kế toán chi phí tài 92 2.2.7 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 92 2.2.7.1 Kế toán doanh thu khác 92 2.2.7.2 Kế tốn chi phí khác 92 2.2.8 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp .92 2.2.8.1 Chứng từ kế toán sử dụng 92 2.2.8.2 Tài khoản sử dụng .92 2.2.8.3 Trình tự ghi sổ 93 2.2.9 Kế toán xác định kết kinh doanh 93 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIÊN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ 96 3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Nhà nước Một thành viên xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế 96 3.2 Đánh giá chung cơngkế tốn Cơng ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Huế 96 3.3 Đánh giá cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty 97 3.3.1 Ưu điểm .97 U Ế 3.3.2 Nhược điểm .98 TẾ H 3.4 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty 98 N H 3.4.1 Hoàn thiện máy kế toán 98 KI 3.4.2 Hoàn thiện hệ thống sổ sách .98 Ọ C 3.4.3 Hình thức ghi sổ kế tốn 99 H PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .100 ẠI Kết luận 100 Đ Kiến nghị 101 TR Ư Ờ N G DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ chiều rộng lẫn chiều sâu, mở nhiều ngành nghề đa dạng hóa nhiều ngành sản xuất Trên đường hội nhập với kinh tế quốc tế, dòng sản phẩm khắp nước giới gia nhập vào thị trường Việt Nam ngày nhiều nhu cầu chất lượng hàng hóa ngày người tiêu dùng trọng việc trì ổn định khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm yêu cầu cấp thiết tất doanh nghiệp U Ế Để tồn phát triển môi trường khắc nghiệt này, việc tạo H nguồn hàng phong phú có chất lượng doanh nghiệp cần trọng vào TẾ công tác tiêu thụ sản phẩm Điều có ảnh hưởng lớn đến việc bù đắp N H chi phí sản xuất, kinh doanh xác định lãi, lỗ doanh nghiệp KI Việc xác định kết kinh doanh sau thời gian hoạt động giúp cho Ọ C nhà quản trị doanh nghiệp nắm tình hình tài doanh H nghiệp Những khó khăn đưa thảo luận đề xuất nêu Đ ẠI nhằm giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu N G Bên cạnh đó, xác định kết kinh doanh khâu quan trọng Ờ công tác kế tốn Nó liên quan đến hầu hết phân hành lại máy TR Ư kế tốn liên quan đến tất yếu tố đầu vào đầu trình sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, cơng tác xác định kết kinh doanh đòi hỏi phải thực cách xác, cung cấp thơng tin cần thiết đáng tin cậy cho nhà quản trị cách nhanh chóng, kịp thời Nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng công tác kế tốn chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh, để hiểu sâu nắm vững kiến thức tiếp thu nhà trường nên em định chọn đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhà Nước Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Thừa Thiên Huế” làm khóa luận tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga Mục tiêu đề tài Đề tài tiến hành với mục tiêu nghiên cứu sau:  Hệ thống hóa sở lý luận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Tìm hiểu, phân tích thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Nhà Nước MTV XSKT Thừa Thiên HuếQua việc tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn Cơng ty, đưa nhận xét, kiến nghị số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Ế Đối tượng phạm vi nghiên cứu H U 3.1 Đối tượng nghiên cứu: TẾ Đề tài sâu vào tìm hiểu vấn đề liên quan đến cơng tác chi phí, doanh thu N H bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT KI Thừa Thiên Huế 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Tại Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Huế - Về thời gian: Thời gian thu thập số liệu nghiên cứu từ ngày 02/10/2017 H Ọ C - Đ Về nội dung: Đề tài nghiên cứu tình hình hoạt động Công ty 03 G - ẠI đến ngày 07/01/2018 Ờ N năm, từ năm 2014-2016 Số liệu tình hình tài sản, nguồn vốn, kết kinh doanh TR Ư phân tích năm từ 2014-2016 Số liệutháng 11/2017 trọng để phục vụ mục tiêu phân tích thực trạng cơng tác kế tốn chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh Công ty Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu: - Số liệu cấp: + Phương pháp quan sát, vấn: đến trực tiếp đơn vị để quan sát công tác tổ chức kế tốn; cách thức giao, nhận hóa đơn chứng từ, sổ sách; quy trình xử lý nhập liệu liệu; kết hợp với việc đặt câu hỏi để hiểu rõ vấn đề - Số liệu thứ cấp: Khóa luận tốt nghiệp + GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga Thu thập số liệu thực tế từ phòng kế tốn cách thức viết tay, đánh máy photo lại số hóa đơn, chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính… + Phương pháp nghiên cứu tài liệu: phương pháp sử dụng để nghiên cứu tài liệu liên quan đến chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh làm luận lý cho việc nghiên cứu đề tài; tài liệu cấu tổ chức tài liệu báo cáo tài năm 2014-2016 Cơng ty 4.2 Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu cấp thứ cấp thống phân tích thơng qua thống mô tả thống so sánh công cụ xử lý số liệu Ế Kết cấu đề tài H U Ngoài phần Đặt vấn đề, Kết luận kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, danh TẾ mục bảng chữ viết tắt, danh mục bảng, đồ… nội dung khóa luận gồm có N H ba chương sau: doanh doanh nghiệp thương mại KI Chương I: Cơ sở lý luận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh Ọ C Chương II: Thực trạng công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết ẠI H kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến Đ thiết Thừa Thiên Huế G Chương III: Một số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, Ờ N chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước TR Ư Một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga Ví dụ 1:Ngày 28/11/2017, kế tốn Cơng ty nhận giấy báo có ngân hàng Agribank lãi tiền gửi ngân hàng Biểu 2.20: Giấy báo có Ngày/Date CIF Seq GIẤY BÁO CÓ CREDIT ADVICE 04/11/2017 23:59:59 580321 137 NHTMCP DV&PTVN-CN PHU XUAN Số tài khoản/ Account No: 55610001829999 Tên tài khoản/ Account Name: Cty TNHHNN1TV XSKT HUE H U Ế Chi nhánh thực hiện/ Brach: Ngân hàng xin chân trọng thông báo: tài khoản Quý khách đac ghi CÓ với nội dung sau: Please note that we have today CREDITED your account with the following entries: KI N H TẾ Kính giử/ to: CTY TNHHNN1TV XSKT TT HUE Số tiền Amount Loại tiền Currency 04/01/2017 11:59:59 PM 14,811,111.00 VND Diễn giải Txn Description 0000055610000063794T Đ ẠI H Ọ C Ngày hiệu lực Effective Date KIỂM SOÁT VIÊN/ SUPERVISOR (Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty) TR Ư Ờ N G GIAO DỊCH VIÊN/TELLER Căn vào giấy báo có, cuối tháng kế tốn tổng hợp lãi tiền gửi ghi nhận vào Sổ 515 90 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga Biểu 2.21: Sổ tài khoản doanh thu tài CƠNG TY TNHH NN XSKT THỪA THIÊN HUẾ SỔ CÁI Năm 11/ 2017 Tên tài khoản: Doanh thu hoạt động tài Số hiệu: 515 CTGS TK đối Trích yếu ứng Số ngày Nợ … … …… … … 30/11/2017 Lãi tiền gửi 112 NGÀY GHI SỔ Ngày…tháng năm… Kế toán trưởng Đã ký U Ế 30/11/2017 Số tiền Có … 27,599,852 N H TẾ H Người lập Đã ký (Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty) Ọ C KI Căn vào chứng từ ghi sổ, kế toán hạch toán ghi vào sổ sau: Nợ TK 112: 27,599,852 đồng H Hạch toán: TR Ư Ờ N G Đ ẠI Có TK 515: 27,599,852 đồng 91 Khóa luận tốt nghiệp 2.2.6.2 GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga Kế toán chi phí tài Thực tế Cơng ty khơng phát sinh chi phí tài 2.2.7 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác 2.2.7.1 Kế tốn doanh thu khác a Chứng từ kế toán sử dụng Biên lý, nhượng bán tài sản, biên phạt vi phạm hợp đồng, chứng từ liên quan khác b Tài khoản sử dụng Kế toán sử dụng tài khoản 711 đẻ ghi nhận khoản thu nhập khác Ế c Trình tự ghi sổ H U Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thu nhập khác, kế toán TẾ chứng từ liên quan để lập chứng từ ghi sổ, sau chứng từ ghi sổ để ghi N H vào sổ Ví dụ 1: Trong tháng 11 có phát sinh nghiệp vụ thu nhập từ ủy quyền trả KI thưởng số tiền 180,618 đồng Ọ C Nợ TK 144: 180, 618 đồng Kế toán hạch toán: ẠI H Có TK 711: 180,618 đồng Đ Do số lý khách quan, nên khơng có chứng từ minh họa cho nghiệp vụ N G kinh tế Ờ 2.2.7.2 Kế tốn chi phí khác TR Ư Thực tế Cơng ty khơng phát sinh tài khoản chi phí khác 2.2.8 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Huế khai theo quý với mức thuế suất hành 20% tổng thu nhập chịu thuế Hàng quý Công ty phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính 2.2.8.1 Chứng từ kế tốn sử dụng Tờ khai thuế TNDN tạm tính tờ khai toán thuế TNDN 2.2.8.2 Tài khoản sử dụng Kế toán sử dụng tài khoản 821 để ghi nhận cho phí thuế TNDN 92 Khóa luận tốt nghiệp 2.2.8.3 GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga Trình tự ghi sổ Căn vào kết hoạt động kinh doanh, vào cuối quý Công ty khai số thuế TNDN tạm tính Cuối năm tài kế tốn lập tờ khai toán thuế TNDN nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV, nộp thuế TNDN Căn vào chứng từ liên quan, kế toán lập chứng từ ghi sổ ghi vào sổ Ví dụ 1:Thực tế Công ty tháng 11/2017 không phát sinh nghiệp vụ liên quan đến khoản mục chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 2.2.9 Kế toán xác định kết kinh doanh U Ế Cuối năm kế toán tổng hợp tập hợp tất số liệu chi phí phát sinh, H doanh thu thực đuợc năm để xác định kết kinh doanh Đối với TẾ hoạt động tài chính, hoạt động khác, cuối quý kế toán kết chuyển chi N H phí hoạt động tài chính, chi phí hoạt động khác, thu nhập hoạt động tài chính, hoạt động doanh nghiệp Ọ C KI thu nhập khác vào tài khoản 911 mở để phản ánh toàn kết chung từ ẠI H Từ kết xác định kế toán tổng hợp tiến hành lập báo cáo “Kết Đ hoạt động kinh doanh” trình kế toán trưởng phê duyệt Kế toán trưởng trực Ờ Công ty N G tiếp báo cáo với Giám đốc tồn hoạt động kinh doanh, tình hình tài TR Ư Căn vào sổ tài khoản doanh thu chi phí, kế tốn tiến hành lập chứng từ ghi sổ kết chuyển doanh thu, chi phí Cuối tháng, kế tốn tiến hành kết chuyên khoản doanh thu chi phí để xác định kết kinh doanh tháng 93 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga Biểu 2.22: Chứng từ ghi sổ tài khoản xác định kết kinh doanh CHỨNG TỪ GHI SỔ Kèm theo… chứng từ gốc 138 144 333 511 642 138 338 511 911 911 G Đ 333 511 511 TR Ư Ờ N Người lập 642 421 131 ẠI H Ọ C 911 5,454,545 44,539,160 1,992,320 18,062 46,549,542 32,003,220 21,402,820 10,600,400 46,332,800 46,513,418 46,513,418 32,003,220 14,510,198 17,790,514,000 1,617,319,455 16,173,194,545 16,173,194,545 2,109,547,115 14,063,647,431 27,599,852 10,803,291,232 5,697,612,000 3,453,586,019 1,652,093,213 3,260,356,199 75,342,647 Ế 511 5,454,545 U Kết chuyển doanh thu chưa thực Kết chuyển doanh thu cho thuê văn phòng Phải thu bán vé số tự chọn Tang hạn mức bán hàng Thuế GTGT phải nộp Doanh thu xổ số tự chọn Chi phí hoa hồng, UQTT trả cho ĐBH Khấu trừ vào máy điểm bán hàng Phải trả hoa hồng bổ sung cho ĐBH KC doanh thu XS tự chọn Xác định KQ Kinh doanh KC xác định KQ kinh doanh KC chi phí quản lý XSTC Lãi kinh doanh XSTC T11/17 Phải thu tiền bán vé đại lý Thuế GTGT phải nộp Doanh thu bán vé KC doanh thu bán vé thuế TTĐB xác định KQ kinh doanh Kết chuyển lãi tiền gửi Xác định KQ kinh doanh KC chi phí trả lương KC chi phí trực tiếp phát hành KC chi phí quản lý Lãi kinh doanh KC thuế GTGT khấu trừ Cộng GHI CHÚ H SỐ TIỀN Số: 10/11 TẾ TRÍCH YẾU N H STT TK ĐỐI ỨNG NỢ CĨ 3387 511 KI UBND THỪA THIÊN HUẾ Cơng ty TNHH NN XSKT 911 911 333 333 911 515 625 626 642 421 133 3,260,356,199 Huế ngày 30 tháng 11 năm 2017 KẾ TỐN TRƯỞNG (Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty) 94 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga Căn vào chứng từ ghi sổ, kế toán ghi vào sổ Biểu 2.23: Sổ tài khoản xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Nhà nước Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế SỔ CÁI Năm 2017 Tên tài khoản: Xác định kết kinh doanh Số hiệu: 911 CỘNG NĂM 2017 Lập biểu Số dư Ế U H " " " Nợ TẾ 10 10 11 SỐ TIỀN Có 27,599,852 27,599,852 5,454,545 N H " " " 515 421 511 421 711 Ọ C 10 10 10 H " ẠI 10 Đ " K/C Doanh thu cho thuê VP K/C K/C thu nhập khác K/C doanh thu XS tự chọn K/C chi phí quản lý XSTC Lãi kinh doanh XSTC T11/17 Doanh thu K/C chi phí trả thưởng K/C chi phí trực tiếp phát hành K/C chi phí quản lý Lãi kinh doanh CỘNG THÁNG 11/2017 G 10 Lãi tiền gửi N 30/11/2017 " " " " Ờ 4 10 10 10 Ư Ngày TRÍCH YẾU TR Số Tài khoản đối ứng 5,454,545 180,618 KI Chứng từ ghi sổ 46,332,800 511 642 32,003,220 421 511 625 14,510,198 626 642 421 14,063,647,431 5,697,612,000 3,453,586,019 1,652,093,213 3,260,356,199 14,143,215,246 14,143,215,246 Kế toán trưởng (Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty) 95 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIÊN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ 3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Nhà nước Một thành viên xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế Doanh thu lợi nhuận hai tiêu quan trọng bậc đơn vị Ế kinh doanh nói chung Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên XSKT Thừa Thiên H U Huế nói riêng Nó thể mức độ hiểu việc kinh doanh Cơng ty, TẾ nhìn vào ta khái quát tình hình hoạt động đơn vị kỳ Do N H việc hạch tốn đầy đủ xác khoản doanh thu, chi phí xác định kết KI kinh doanh u cầu cần đáp ứng có ý nghĩa vô quan trọng Ọ C việc giúp cho đơn vị quản lý sử dụng hiệu khoản chi phí Đồng thời, H giúp cho việc kiểm sốt q trình tiêu thụ hàng hóa ẠI Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí Công ty giúp cho nhà Đ quản trị Cơng ty có nguồn thơng tin tin cậy với độ xác cao Thơng qua số N G liệu, thơng tin mà kế tốn cung cấp, nhà quản trị Cơng ty có nhận định Ư Ờ tình hình hoạt động Cơng ty kỳ từ có giải pháp giúp cho Cơng ty hoạt TR động hiệu kỳ kinh doanh sau 3.2 Đánh giá chung cơngkế tốn Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Huế - Về máy kế tốn: Cơng ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Huế tổ chức máy kế tốn gọn nhẹ, khoa học, có phối hợp kế toán viên Các nhân viên cấp phân công quản lý khoản mục chi tiết phù hợp với lực, trình độ người, tạo môi trường làm việc chủ động, hiệu Phòng kế tốn trang bị hệ thống máy tính đại loại máy in, máy photocopy đầy đủ giúp giảm thiểu khối lượng công việc cho nhân viên cung cấp thơng tin kịp thời cho Ban giám đốc cần thiết 96 Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga Về hình thức ghi sổ: Hình thức kế tốn đơn vị áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ thực phần mềm excel máy vi tính Đây hình thức kế tốn đơn giản, dễ ghi chép, thuận tiện chi việc phân công lao động kế toán - Về hệ thống sổ sách kế toán: Hệ thống sổ sách, chứng từ kế tốn Cơng ty tổ chức đầy đủ, khoa học, chặt chẽ theo chế độ kế toán hành - Về hệ thống tài khoản: Công ty sử dụng hệ thống tài khoản phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 Thông tư 168/209/TT-BTC ban hành ngày 19/08/2009 hướng dẫn chế độ kế tốn áp dụng cho cơng ty xổ số kiến thiết - U Ế Về kế toán viên: Đội ngũ kế tốn viên trẻ, động, có tinh thần trách H nhiệm trình độ chun mơn cao, tinh thần học hỏi nêu cao Kế tốn TẾ trưởng ln theo sát đạo kịp thời cơng tác kế tốn kế tốn viên, giúp hạn N H chế sai sót hạch tốn KI 3.3 Đánh giá cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh Ọ C doanh Công ty H 3.3.1 Ưu điểm ẠI Cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh Công ty tương Đ đối phù hợp với chế độ kế toán hành đặc điểm kinh doanh Công ty G - N Đối với khâu tổ chức hạch toán ban đầu: Ờ Các chứng từ sử dụng cho hạch toán ban đầu chứng minh Ư + + TR nghiệp vụ kinh tế phát sinh lưu trữ cách khoa học, dầy đủ Các chứng từ sử dụng mẫu Bộ tài ban hành, nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi đầy đủ vào chứng từ + Các chứng từ kiểm tra, đối chiếu xử lý hợp lý + Quy trình lưu chuyển chứng từ tương đối tốt, chứng từ phân loại, hệ thống hóa theo nghiệp vụ trước đưa vào lưu trữ lưu trữ cách hợp lý, khoa học theo thời gian để thuận tiện cho việc tìm kiếm cần thiết - Đối với cơng tác kế tốn doanh thu: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh bán hàng hay cung cấp dịch vụ kế toán ghi nhận doanh thu cách kịp thời, xác, đảm bảo nguyên tắc phù hợp ghi nhận doanh thu 97 Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga Đối với công tác xác định kết kinh doanh Công ty phần lớn đáp ứng nhu cầu Ban giám đốc Công ty việc cung cấp thơng tin tình hình hoạt động kinh doanh Công ty cách kịp thời xác, giúp ban lãnh đạo có định kịp thời, đắn chiến lược kinh doanh thời gian nhằm phát triển Công ty 3.3.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm nói trên, cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiê Huếhạn chế định như: Khi ghi nhận doanh thu kinh doanh xổ số, kế tốn khơng chi tiết theo loại - Ở Cơng ty kế tốn khơng sử dụng sổ để theo dõi nghiệp vụ phát sinh U Ế - TẾ H vé - N H tài khoản doanh thu, chi phí KI Cơng ty dùng cơng cụ kế tốn excel để hạch tốn xử lý H sai sót, áp lực cơng việc lớn Ọ C nghiệp vụ kế toán, dẫn đến khối lượng cơng việc kế tốn nhiều xảy ẠI 3.4 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí Đ xác định kết kinh doanh Công ty N G Qua trình thực tập ở, sở nắm tình hình thực tếở Cơng ty kết Ư Ờ hợp với sở lý luận học tập Trường Đại học Kinh tế, em nhận thấy TR cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Huế số hạn chế mà khắc phục phần hành hồn thiện 3.4.1 Hồn thiện máy kế tốn Hiện máy kế tốn Cơng ty đơn giản, số lượng nhân viên kế tốn khơng đủ để thực nguyên tắc phân công phân nhiệm Trong tương lai Công ty nên tuyển thêm nhân cho phòng kế tốn để cơng tác kế tốn hiệu 3.4.2 Hoàn thiện hệ thống sổ sách Nên sử dụng Sổ để tài khoản doanh thu, chi phí để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan kỳ Làm để đối chiếu lập báo cáo 98 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga Kế toán tiết tài khoản doanh thu theo loại vé xổ số từ cho thuê văn phòng để tiện theo dõi 3.4.3 Hình thức ghi sổ kế tốn Để cho cơng tác kế tốn thực cách nhanh chóng, xác… Cơng ty nên đầu tư phần mềm kế tốn phù hợp với tính chất kinh doanh Công ty để tăng hiệu cho công tác kế toán như: - Phần mềm kế toán MISA cơng ty phần mềm MISA - Phần mềm kế tốn SMART công ty TNHH phần mềm NĂNG ĐỘNG - Phần mềm kế tốn FASTcủa cơng ty cổ phần phần mềm quản lý doanh Ế nghiệp FAST H U Việc sử dụng phần mềm kế toán cần thiết giảm bớt khối lượng ghi TẾ chép tính tốn cho kế tốn; tạo điều kiện cho việc thu thập, xử lý cung cấp thông TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H tin kế tốn nhanh chóng, kịp thời tình hình tài Cơng ty 99 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Kế toán công cụ thiếu quản lý kinh tế doanh nghiệp Kế toán nói chung hay kế tốn tài kế tốn quản trị nói riêng phát huy vai trò vơ quan trọng nghiệp phát triển doanh nghiệp Trong kinh tế khó khăn nay, doanh nghiệp muốn hoạt động ổn định phát triển cần có tiềm lực mạnh mẽ tài lẫn nhân lực, phải ln nắm bắt nhu cầu thị trường, thị hiếu khách hàng Bên cạnh đó, chủ doanh nghiệp cần nắm rõ tình hình tài chính, xác định kết kinh doanhdoanh nghiệp để từ đưa sách, định phù hợp với tình hình H U kinh doanh thực tế doanh nghiệp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động TẾ sản xuất kinh doanh N H Việc nắm rõ tình hình doanh thu xác định kết kinh doanh vô KI quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, cung cấp thơng Ọ C tin cho chủ doanh nghiệp tồn doanh nghiệp từ có H sách phù hợp để phát triển doanh nghiệp ẠI Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Đ Huế cho em bước đầu làm quen với công việc kế toán viên, N G áp dụng kiến thức lý thuyết kế toán học trường vào cơng việc kế Ờ tốn thực tế Cơng ty Việc thực đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí xác TR Ư định kết kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước thành viên xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế” giúp em hiểu cách thức xử lý, hạch toán nghiệp vụ kinh tế thực tế làm quen với chứng từ, sổ sách kế toán Thực đề tài em làm rõ được: Hệ thống sở lý luận liên quan đến doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh sâu tìm hiểu cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh sở thực tập Từ em hiểu vấn đề mà phận kế tốn Cơng ty gặp phải đưa số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Nhà nước thành viên xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế Tuy nhiên, thời gian thực tập Công ty không nhiều mặt kiến thức chuyên mơn, kinh nghiệm nhiều hạn chế nên chưa sâu tìm hiểu kỹ 100 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga hoạt động kinh doanh Công ty, đặc biệt công tác kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Kiến nghị Qua thời gian thực tập Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước thành viên xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế, em nhận thấy tầm quan trọng cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh nói riêng Em có thêm nhiều kinh nghiệm, học thực tiễn quý giá cần thiết cho trình làm việc sau Dựa vào phân tích trên, em xin đưa số kiến nghị sau: Về phía Cơng ty: Ế - H U Cơng ty cần thường xuyên tổ chức cho nhân viên kế toán cập nhật thông TẾ tư, định, nghị định liên quan đến ngành nghề kinh doanh N H Tạo điều kiện cho cán công nhân viên nâng cao trình độ chun mơn KI nghiệp vụ Ọ C Nên đầu tư sử dụng phền mềm kế tốn để đảm bảo thơng tin phản ánh Về phía nhà trường: ẠI - H lưu trữ đầy đủ, xác Đ Hệ thống lại kiến thức chuyên ngành, xây dựng chương trình học phù hợp chi N G sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán Ờ Đẩy mạnh việc liên kết với doanh nghiệp địa bàn tỉnh Thừa TR Ư Thiên Huế tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận thực tế sớm, kết hợp kiến thức thực tế lý thuyết nhằm cho sinh viên hiểu rõ cơng việc kế tốn viên Ở mơn chun ngành như: kế tốn tài chính, kiểm tốn báo cáo tài 1, kế tốn chi phí, kế toán quản trị… giảng viên giảng dạy nên dạy cho sinh viên cách lập báo cáo sát với thực tế để sinh viên trường làm có kiến thức để làm việc Trong lúc giảng dạy giảng viên nên tập trung vào nội dung học, giúp sinh viên chủ động việc tìm hiểu nội dung truyền cảm hứng đến cho sinh viên 101 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam theo định số 149/2001/QĐBTC ngày 31/12/2001 Chế độ kế toán Việt Nam theo thông tư 168/2009/TT-BTC ban hành ngày 19/08/2009 hướng dẫn chế độ kế tốn áp dụng cơng ty xổ số Chế độ kế tốn theo thơng tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành hóa đơn bán hàng, dịch vụ Giáo trình lý thuyết kế tốn tài giảng viên Phan Đình Ngân Thạc sĩ Hồ Phan Minh Đức Tường Đại học Kinh Tế-Đại học Huế Ế Khóa luận tốt nghiệp sinh viên khóa K45, K46 thư viện Trường Đại học H U Kinh Tế Huế TẾ https://voer.edu.vn/m/cac-phuong-thuc-tieu-thu-hang-hoa/1c5c8148 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H www.doc.edu.vn 102 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga PHỤ LỤC Phụ lục 1: Giấy tốn chi phí tiếp khách CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc N H TẾ H U Ế GIẤY THANH TỐN Kính gửi: Ban giám đốc Cơng ty TNHH NN XSKT Thừa Thiên Huế-Phòng kế tốn tài vụ Tơi tên là: Châu Hùng Bộ phận cơng tác: Phòng phát hành trả thưởng Tơi xin tốn chi phí tiếp khách số tiền 4.270.000 đồng Bằng chữ: Bốn triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng (kèm theo hóa đơn, chứng từ chi tiết) Vậy kính mong ban giám đốc, phòng kế tốn tài vụ cho tơi toán số tiền Huế , ngày 02 tháng 11 năm 2017 Đã ký TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI Duyệt Đã duyệt 103 GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Khóa luận tốt nghiệp 104 ... kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh Ọ C Chương II: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết ẠI H kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Xổ số. .. vững kiến thức tiếp thu nhà trường nên em định chọn đề tài: Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhà Nước Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Thừa Thiên Huế ... CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIÊN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết thừa thiên huế , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết thừa thiên huế , PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ, Kết cấu đề tài, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ, CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIÊN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay