CÔNG tác QUẢN lý và HƯỚNG dẫn tổ CHỨC lễ hội TRÊN địa bàn HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ hà nội năm 2018

38 66 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 20:37

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN PHẦN I TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN NƠI KIẾN TẬP 1.1.1 Địa điểm kiến tập 1.1.2 Thời gian kiến tập 1.2 Giới thiệu chung Phòng Văn hóa Thơng tin huyện Phúc Thọ, thành phố Nội 1.2.1 Vị trí chức phòng Văn hóa Thơng tin huyện Phúc Thọ .1 1.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn phòng Văn hóa Thơng tin huyện Phúc Thọ 1.2.3 Cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa Thơng tin huyện Phúc Thọ 1.2.4 Cơ sở vật chất phòng Văn hóa Thơng tin huyện Phúc Thọ, thành phố Nội PHẦN II BÁO CÁO VIỆC LÀM TẠI NƠI KIẾN TẬP KÊT QUẢ THỰC HIỆN Nhật ký kiến tập PHẦN III CÔNG TÁC QUẢN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ NỘI NĂM 2018 .16 3.1 Công tác đạo, lãnh đạo quản lễ hội huyện Phúc Thọ thành phố Nội năm 2018 16 3.1.1 Công tác đạo 16 3.1.3 Công tác quản 17 3.1.4 Công tác tổ chức 18 3.2 Kết tổ chức lễ hội 19 3.3 Tổng hợp kết quản tổ chức lễ hội địa bàn huyện năm 2018 22 3.4 Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới 34 KẾT LUẬN 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 PHỤ LỤC PHẦN I TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN NƠI KIẾN TẬP 1.1 Địa điểm kiến tập thời gian kiến tập 1.1.1 Địa điểm kiến tập - Phòng văn hố thông tin huyện Phúc Thọ, thành phố Nội Địa chỉ: tầng trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Phúc Thọ Số điện thoại: 02433642647 Email : pvhtt_phuctho@hanoi.gov.vn 1.1.2 Thời gian kiến tập 1.2 Giới thiệu chung Phòng Văn hóa Thơng tin huyện Phúc Thọ, thành phố Nội 1.2.1 Vị trí chức phòng Văn hóa Thơng tin huyện Phúc Thọ Phòng Văn hố Thơng tin huyện Phúc Thọ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ; thực chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ quản nhà nước văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo; thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ theo quy định pháp luật (việc thực chức quản nhà nước thông tin truyền thơng Phòng quy định Thông tư liên tịch Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thơng Bộ trưởng Bộ Nội vụ) Phòng Văn hố Thơng tin huyện Phúc Thọ có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản; chịu đạo, quản tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cấu ngạch công chức công tác Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ, đồng thời chịu đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ Sở Văn hoá - thể thao du lịch thành phố Nội, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Nội 1.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn phòng Văn hóa Thơng tin huyện Phúc Thọ 1.2.2.1 Về lĩnh vực văn hố, thể thao du lịch: Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành định, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo; chương trình, biện pháp tổ chức thực nhiệm vụ cải cách hành nhà nước, xã hội hố lĩnh vực quản nhà nước giao Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo văn lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo thuộc thẩm quyền ban hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phê duyệt; hướng dẫn, thơng tin tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quản lý, hoạt động phát triển nghiệp văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực gia đình Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp loại giấy phép thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch theo quy định pháp luật theo phân công, phân cấp Ủy ban nhân dân huyện Hướng dẫn tổ chức, đơn vị nhân dân địa bàn huyện thực phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hố”; xây dựng gia đình văn hố, làng văn hoá, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, xã đạt chuẩn văn hóa nơng thơn mới; bảo vệ di tích lịch sử - văn hố, danh lam thắng cảnh di sản văn hóa phi vật thể; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch địa bàn Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao, thiết chế văn hố sở, sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản Phòng địa bàn Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản nhà nước tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động hội tổ chức phi phủ hoạt động địa bàn thuộc lĩnh vực văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo theo quy định pháp luật Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn Chủ trì, phối hợp với quan liên quan kiểm tra, tra việc chấp hành pháp luật hoạt động văn hố, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo địa bàn huyện; giải đơn thư, khiếu nại, tố cáo công dân lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo theo quy định pháp luật 1.2.2.2 Về lĩnh vực thông tin, truyền thơng, thơng tin điện tử Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm hàng năm phát triển thơng tin truyền thơng địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực nhiệm vụ cải cách hành nhà nước lĩnh vực thơng tin truyền thơng Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo văn thông tin truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tổ chức thực văn pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực thông tin truyền thông Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp loại giấy phép thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông theo quy định pháp luật theo phân công, phân cấp Ủy ban nhân dân huyện Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản nhà nước tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng đẫn triển khai hoạt động hội tồ chức phi phủ hoạt động địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông theo quy định pháp luật Giúp Ủy ban nhân dân huyện việc tổ chức cơng tác bảo vệ an tồn, an ninh thơng tin hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh, truyền hình Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản nhà nước mạng lưới phát thanh, truyền sở Chịu trách nhiệm theo đõi tổ chức thực chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin địa bàn huyện theo phân công Ủy ban nhân dân huyện Tổ chức hoạt động thông tin sở, thông tin đối ngoại địa bàn theo hướng dẫn Sở Thông tin Truyền thông 10 Tổ chức thực việc quản lý, kiểm tra hướng dẫn xã, thị trấn quản đại bưu chính, viễn thơng, Internet địa bàn theo quy định pháp luật 11 Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, đơn vị cá nhân địa bàn huyện, thực pháp luật lĩnh vực bưu chính, viễn thơng Internet; cơng nghệ thơng tin, hạ tầng thơng tin; phát thanh; báo chí; xuất 12 Tổ chức ứng dụng tiến khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản nhà nước chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực thông tin truyền thông 1.2.2.3 Về lĩnh vực khác Thực công tác thống kê, báo cáo định kỳ đột xuất tình hình thực nhiệm vụ giao theo quy định Ủy ban nhân dân huyện Sở quản ngành, lĩnh vực Quản tổ chức máy, vị trí việc làm, biên chế cơng chức, cấu ngạch công chức, thực chế độ tiền lương, sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công chức thuộc phạm vi quản theo quy định pháp luật theo phân công Ủy ban nhân dân huyện Quản chịu trách nhiệm tài chính, tài sản giao theo quy định pháp luật vả phân công, phân cấp Ủy ban nhân dân huyện Thực nhiệm vụ khác Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định pháp luật 1.2.3 Cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa Thơng tin huyện Phúc Thọ Trưởng phòng: Đồng chí Đăng Thự Chịu trách nhiệm chung, điều hành hoạt động Phòng, chịu trách nhiệm trước huyện ủy, HĐND UBND huyện, trước Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, Sở Thơng tin Truyền thông, Sở Du lịch thành phố Nội mặt cơng tác Văn hóa Thơng tin Trực tiếp phụ trách mặt công tác: Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng Phòng Cơng tác nội vụ quan Quản nhà nước lĩnh vực: Di tích – danh thắng, Du lịch Phó trưởng phòng a Phó trưởng phòng: Đồng chí Tiến Hải Giúp việc cho đồng chí trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phóng liên đới chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND huyện công việc Trưởng phòng phân cơng; thay mặt trưởng phòng giải cơng việc ủy quyền trưởng phòng vắng Trong q trình giải cơng việc có liên quan đến lĩnh vực phụ trách vượt thẩm quền, báo cáo trưởng phòng xin ý kiến đạo Trực tiếp phụ trách nhiệm vụ chuyên môn về: Quản hoạt động bưu viễn thơng internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, thơng tin tun truyền, phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cơng tác gia đình Phụ trách cơng tác văn phòng; cải cách hành chính; Cơng đồn Phụ trách cơng tác Đảng Chị Bộ phòng Văn hóa Thơng tin Kiểm tra xử vi phạm lĩnh vực thông tin – truyền thông Tham gia Ban đạo theo Quyết định UBND huyện b Phó trưởng phòng: Đồng chí Vũ Hồng Hải Giúp việc cho đồng chí trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phóng liên đới chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND huyện công việc Trưởng phòng phân cơng; thay mặt trưởng phòng giải cơng việc ủy quyền trưởng phòng vắng Trong q trình giải cơng việc có liên quan đến lĩnh vực phụ trách vượt thẩm quền, báo cáo trưởng phòng xin ý kiến đạo Trực tiếp phụ trách nhiệm vụ chuyên môn về: Quản nhà nước thể dục thể thao Quản phòng truyền thống, thư viện, CLB VHVN, TDTT Phụ trách công tác quản hoạt động văn hóa dịch vụ văn hóa Kiểm tra xử vi phạm lĩnh vực hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa Tham gia cơng tác cưỡng chế, giải phóng mặt theo đạo UBND huyện đề nghị đề nghị xã huyện Tham gia Ban đạo theo Quyết định UBND huyện Các chuyên viên a Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang Trực tiếp phụ trách công tác quản hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, bưu viễn thơng Internet; cơng nghệ thơng itn, hạ tầng thơng tin; phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND huyện quản phòng Truyền thống huyện; cơng tác gia đình Quản hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa Giúp đồng chí Phó trưởng phòng cơng việc có liên quan đến lĩnh vực quản hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; Bưu viễn thơng, Internet, Cơng nghệ thơng tin, hạ tầng thơng tin Tham mưu giúp Phó trưởng phòng việc xây dựng phát triển tổ chức thực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cơng tác quản nhà nước gia đình Tham gia cơng tác cưỡng chế, giải phóng mặt theo đạo UBND huyện đề nghị xã huyện Tham gia đội kiểm tra xử vi phàm thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa; dịch vụ thơng tin truyền thông; nếp sống văn minh đô thị Tham mưu nội dung liên quan đến việc quản lý, trưng bày phòng truyền thống huyện Quản nhà nước công tác thư viện, CLB VHNT, TDTT địa bàn huyện Trực tiếp tham mưu việc tạm ứng; tốn kinh phí hoạt động phòng từ nguồn ngân sách cấp Chịu trách nhiệm giữ dấu cho phòng b Đồng chí Thị Hạnh Trực tiếp phụ trách cơng tác QLNN Di tích – Danh thắng; Đặt tên đường phố; cơng tác tốn kinh phí phòng Tham mưu giúp đồng chí Trưởng phòng cơng việc có liên quan đến cơng tác QLNN vè Di tích – Danh thắng Phối hợp với phận chức huyện ủy, UBND huyện ngành dọc thành phố công tác liên quan đến cơng tác Quản di tích, tơn giáo, tín ngưỡng; đổi đặt tên đường phố c Đồng chí Trần Thị Thùy Linh Trực tiếp phụ trách công tác QLNN Thể dục thể thao, cơng tác văn phòng Giúp Phó trưởng phòng việc xây dựng nội dung, kế hoạch quản Nhà nước lĩnh vực Thể dục – thể thao Giúp Phó trưởng phòng cơng tác văn phòng, cơng tác CCHC theo u cầu UBND huyện, ghi chép biên họp giao ban phòng Tham gia đội kiểm tra xử vi phạm thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Thể dục thể thao Nhiệm vụ chung Xây dựng tổng hợp kế hoạch phát triển nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao địa bàn Theo dõi kiểm tra, đơn đốc thực kế hoạch Giúp UBND huyện quản lý, phối hợp, điều hòa, hướng dẫn, kiểm tra nội dung hoạt động văn hóa thông tin – thể dục thể thao địa bàn quản cơng tác xuất ấn lốt, quảng cáo, kinh doanh văn hóa phẩm, dịch vụ văn hóa (chụp ảnh, đánh máy, in ấn, chụp, trang trí, vẽ tranh, truyền thần, bán sách báo văn hóa phẩm, ghi âm, ghi hình, chiếu băng hình, băng nhạc,…) Xét kiến nghị với UBND huyện Phúc Thọ cấp thu hồi 11 loại giấy phép kinh doanh dịch vụ văn hóa phẩm, xử trường hợp vi phạm theo thẩm quyền Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên làm cơng tác văn hóa, thơng tin, thể dục thể thao cho ngành, sở địa phương Thường trực Ban nếp sống đoàn thể vận động nhân dân thực nếp sống văn minh, xây dựng người mới, chống mê tín dị đoan, chống chiến tranh tâm địch tệ nạn xã hội 1.2.4 Cơ sở vật chất phòng Văn hóa Thơng tin huyện Phúc Thọ, thành phố Nội Phòng Văn hố Thơng tin đặt tầng trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Phúc Thọ (thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Nội) Cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị Phòng Văn hố Thơng tin nhìn chung đầu tư đầy đủ đại, bao gồm : -Hệ thống máy tính (06 máy tính), máy tin (05 máy in) sử dụng in ấn văn bản, kế hoạch, phục vụ cho công tác quản lý, lãnh đạo -Máy photo (01 máy) để chép tài liệu Phòng -Ngồi bàn ghế làm việc, tủ đựng tài liệu hệ thống đèn điện chiếu sáng, Phòng Văn hố Thơng tin trang bị, lắp đặt 01 điều hoà 02 quạt trần để phục vụ, cải thiện không gian, môi trường làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức Phòng PHẦN II BÁO CÁO VIỆC LÀM TẠI NƠI KIẾN TẬP (Võng Xuyên) Tản Làng Võng Nội (Võng Xuyên) 12/03 AL Đức Thánh Tản 134tr 67tr 16/01 AL Tam vị Đức Thánh Tản 118.177.000 50.614.000 Làng Thanh Chiểu (Sen Chiểu) 10/02 AL Tam vị Đức Thánh Tản 150.893.000 83.095.000 Làng Sen Chiểu (Sen Chiểu) Hai Bà Trưng Bà Nguyễn Thị Định Cao Sơn Đại vương 10 Đền Hát Môn (Hát Môn) Hội làng Thuấn Ngoại (Tam Thuấn) 06/03 AL 10/03 AL Mua bàn ghế, sửa giá đao: trống chiêng, mở rộng nhà kho khuân viên: hết 35 triệu – nguồn kinh phí thu từ lễ hội Chi mua sắm nhỏ, sinh hoạt, tổ chức văn nghệ, trò chơi dân gian Chi mua sắm nhỏ, sinh hoạt, tổ chức văn nghệ, trò chơi dân gian Khơng có Tốt Bịt mắt bắt vịt, bắt lợn Đảm bảo, an toàn, Đấy gậy, kéo Tốt co, nhảy bao bố, leo cầu khỉ, bịt mắt bắt vịt cạn Đấy gậy, kéo Tốt co, nhảy bao bố, leo cầu khỉ, bịt mắt bắt vịt cạn Tốt Tốt Khơng có Khơng có 860.135.000 822.641.000 Khơng 62 triệu 41 triệu Không 23 Bịt mắt bắt lợn Đi xe cầu treo Đập niêu Tốt Tốt Đề nghị tôn tạo, tu sửa đình xuống cấp 11 Làng Trại Táo (Tam Thuấn) 08/03 AL Tản viên Sơn Thánh 117 triệu 90 triệu 125 triệu 65 triệu 20 triệu 35 triệu 48 triệu 20 triệu không 229.057.000 116.850.000 không 12 Hội làng Thuấn Nội (Tam Thuấn) 10/3 AL Cao Sơn Đại vương 13 14 15 Hội làng Thuấn Trung (Tam Thuấn) Hội làng Bách Lộc (Thọ Lộc) Hội làng Vân Cốc (Vân Cốc) 10/3 AL Cao Sơn Đại vương 06/02 AL Tạ Châu Tấn 15/01 AL Nữ tướng Ả Tú, Ả Cát, Ả Huyền Mua Choé đựng nước (để rước); đài nến trị giá 10 triệu từ nguồn thu từ lễ hội Tháng 2/2018 Sơn Kiệu rước ngựa, 50 triệu trích từ nguồn kinh phí thu từ lễ hội; tháng 3/2018 Sửa chữa cổng đình làng hết 18 triệu trích từ nguồn kinh phí thu từ lễ hội đóng góp từ nhân dân, tháng 4/2018 0 24 Kéo co Bóng chuyền Tốt Tốt Khơng có Tốt Tốt Khơng có Tốt Tốt Khơng có Thổi cơm thi, kéo co Tốt Tốt Khơng có Tốt Tốt Kéo co, cờ tướng Khơng có 16 Hội làng Thượng Hiệp (Tam Hiệp) 17 Hội làng Hòa Thơn (Tam Hiệp) 18 Hội làng Đại Điền (Tam Hiệp) 19 Hội làng Hiệp Cát (Tam Hiệp) 08/03 AL 08/03 AL 08/03 AL Bạc Hạc Tam Giang (vị Thần nước) Bạch Hạc Tam Giang húy Thổ lệnh Bạch Hạc Tam Giang húy Thổ lệnh 252.560.000 149.981.000 20 21 Hội làng Mỹ Giang(Tam Hiệp) Hội làng Hiếu Hiệp (Liên Hiệp) 113.750.000 06/03 AL 12/03 AL Tốt Khơng có 55.060.000 Khơng Kéo co, đẩy gậy, bắt vịt, đập niêu Tốt Tốt Không có Khơng Kéo co, đẩy gậy, bắt vịt, đập niêu Tốt Tốt Khơng có Nhân dân cơng đức đỉnh đồng đèn thờ trị giá khoảng 20 triệu Kéo co, đẩy gậy, bắt vịt, đập niêu Tốt Tốt Khơng có Kéo co, đẩy gậy, bắt vịt, đập niêu Tốt Tốt Khơng có Tốt Tốt 82.365.000 Bạch Hạc Tam Giang Đỗ Năng Tế Bà Tạ Thị Cẩn Tướng qn Hồng Đạo thổi cơm thi, bóng đá, kéo co, cầu khỉ, bịt mắt Tốt đập niêu, dây 21.868.000 08/03 AL Nhân dân làng công đức được: khánh đồng, cửa võng, câu đối, lọ lục bình hoa đồng 61.940.000 0 213.277.000 77.380.000 39.824.000 181.628.000 40.243.000 25 Khơng Khơng Đập niêu, kéo co Khơng có Hội làng Hạ Hiệp (Liên Hiệp) 12/03 AL Tướng quân Hoàng Đạo 85.600.000 37.150.000 Hội làng Phù Long (Long Xuyên) 11/2 AL Bôn, Thiên Bảo, tướng quân Trương Hống 65 triệu 51 triệu 01 cửa võng Quán Hạ Hiệp trị giá 30.000.000 đồng nhân dân công đức ngày 23/4/2018 Không Hội làng Triệu Xuyên (Long Xuyên) Hội làng Bảo Vệ (Long Xuyên) Hội đình Phúc Lộc (Phương Độ) Hội đình Đơng Huỳnh (Phương Độ) 12/2 AL 168 triệu 68 triệu 53 triệu 0 22 23 24 25 26 27 11/2 AL 10/2 AL 10/2 AL Kéo co, nhảy bao bố Tốt Tốt Khơng có Cầu lơng, cờ tướng, kéo co, thi làm bánh trơi Tốt Tốt Khơng có Khơng Vật dân tộc Tốt Tốt Khơng có 28 triệu Khơng Khơng Tốt Tốt Khơng có 85 triệu 60 triệu Khơng Đập niêu, kéo co, cờ tướng Tốt Tốt Khơng có 70.358.000 38.100.000 25.000.000đ (mua cột cờ kiệu Long Đình; lấy từ nguồn xã hội hóa; mua Đập niêu, kéo co Tốt Tốt Khơng có Thánh Mẫu Trương Hát Thiện Sỹ Đại vương Chiêu ứng Đại Vương 26 28 29 30 Hội đình Tuy Lộc(Trạch Mỹ Lộc) Hội làng Thuần Mỹ (Trạch Mỹ Lộc) 15/01 AL Hội làng Trạch Lôi (Trạch Mỹ Lộc) Làng Tường Phiêu (Tích Giang) 07/02 AL Hội làng Cung Sơn (Tích Giang) 04/02 AL 13/02 AL 84 triệu 56 triệu 56 triệu 37 triệu 275.000.000 41.712.000 Tháng 12/2017 mua thêm long đình trị giá 37.000.000 (lấy từ nguồn thu lễ hội năm 2017) Khơng 134.216.000 50.665.000 khơng 166.269.000 54.883.000 khơng Ơng Minh Điền thời Hùng Vương Chu Cẩm, Chu Khiêm, Chu Đàm 15/01 AL Đức Thánh Tản 31 32 Đức Thánh Tản trước tổ chức lễ hội 20 ngày Không Đức Thánh Tản 27 Kéo co, mặc quầnáo thi, thổi cơm thi, bịt mắt bắtvịt Thổi cơm thi, bịt mắt bắt vịt, kéo co tốt tốt Khơng có tốt tốt Khơng có Thổi cơm thi, tốt kéo co, đập nồiđập niêu, mặc quần áo thi Thổi cơm thi, tốt đập niêu, bịt mắt bắt vịt, bắt chạch chum, mặc quần áo, kéo co, giao lưu bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, Đánh cá dập tốt sào, Nấu cơm, bắt vịt, kéo co, cờ tướng, mặc quần áo thi, tốt Khơng có tốt Khơng có tốt Khơng có 33 34 35 36 37 Hội làng Phụng Thượng (Phụng Thượng) 06/02 AL Hội đình Thư Trai Thanh Phần 7/2 Hội làng Hương Tảo (Ngọc Tảo) Hội Làng Ngọc Tảo (Ngọc Tảo) Hội làng Hương Vĩnh (Ngọc 06/02 AL 07/02 AL 08/02 AL Cao Sơn Đại Vương Tam vị Chu Cẩn, Chu Tuấn, Chu Khiêm Triệu Quang Phục Vi Ngọc Quang Sỹ Nhiếp 30 triệu 30 triệu Không 65 triệu 40 triệu không 110.500.000 21.600.000 Không 121.308.000 61.724.000 Không 48.425.000 18.215.000 Không 28 chèo chuối, căng dây ăn táo, kéo co, mặc quần áo thi, kẹp bóng, cờ người, giao lưu bóng đá, dưỡng sinh UBND xã phối kết hợp với Trung tâm Văn hóa tt thể thao tổ chức đêm văn nghệ - Kéo co - Bắt vịt - Cờ tướng - Bóng đá Kéo co, bắt trạch chum, vật cổ truyền, bịt măt, đập niêu, thổi cơm thi… Cờ tướng, kéo co, đu quay Khơng có Tốt Tốt Đảm bảo tốt Môi trường đẹp trước sau topor chức lễ hội Khơng có Tốt Tốt Khơng có Cầu lơng, cờ tướng Tốt Tốt Khơng có Cầu lơng, kéo co Tốt Tốt Khơng có 38 39 40 41 42 Tảo) Hội làng Giáo Hạ (Ngọc Tảo) 06/03 AL Chi Hải Long Vương, Ả Lã Tướng qn Hồng Thơng Lã Gia cơng chúa Hồng Thơng 127 triệu 38 triệu 36.235.000 6.576.000 Hội làng Yên Dục (Hiệp Thuận) Hội làng Quế Lâm (Hiệp Thuận) 06/03 AL Hội làng Hiệp Lộc (Hiệp Thuận) 06/03 AL Tướng quân Hoàng Đạo Hội làng Hiệp Thuận (hiệp Thuận) 10/03 AL Chiêu ứng Đại vương 06/03 AL 17.100.000 257.279.000 Trong đó: Bằng tiền: 202.279.000 Bằng vật: 55.000.000 289.738.000 Trong đó: Bằng tiền: 176.305.000 Bằng vật: 113.433.000 9.300.000 82.190.000 80.287.000 29 Không Cờ tướng, cầu lông Tốt Tốt Không có Khơng -Khơng Tốt Tốt Khơng có - Đập niêu Tốt Tốt Khơng có - Đập niêu -Thi làm bánh trơi Tốt Tốt Khơng có - Nắp cửa võng: Số tiền: 26 Triệu Nguồn: Quỹ từ năm trước - Giàn Bát Bửu Số tiền: 30 triệu Nguồn: Nhân dân công đức - 02 Lư hương: Số tiên: 11 Triệu 04 Lọng đình: Số tiền: 360 ngàn 02 Lọng cù: Số tiền: 200 ngàn 02 Nghi Môn: Số tiền: 340 ngàn Lọ lục Bình: - Đập niêu - Bắt trạch chum - Giải bóng đá Tốt Tốt Khơng có 43 44 45 46 47 48 Hội làng Gia Hoà (thị trấn Phúc Thọ) 07/02 AL Hội làng Kiều Trung (thị trấn Phúc Thọ) 10/02 AL Hội làng Kỳ Úc (thị trấn Phúc Thọ) Hội làng Đồng lục (thị trấn Phúc Thọ) Hội làng Thu Vi (Thượng Cốc) Hội làng Thượng Cốc (Thượng 10/02 AL 10/02 AL 10/02 AL 06/03 AL Chu Cẩm, Chu Khiêm, Chu Đàm, công chúa Đức Thánh Trần Tam vị Thánh mẫu Chu Cẩm, Chu Khiêm, Chu Đàm Chu Cẩm, Chu Khiêm, Chu Đàm Linh Lang Đại vương 91.385.000 61.000.000 Số tiền :5,7 triệu Tổng số tiền: 17,6 triệu Nguồn: Nhân dân công đức Khơng 59.700.000 34.700.000 81.345.000 Nguyễn Ngọc Trì Cơng chúa Đi cầu khỉ, đập bóng nước, đẩy gậy, thổi cơm thi Tốt Tốt Khơng có Khơng Kéo co, bắt rê, bắt lợn, bắt vịt, đập nồi đập niêu Tốt Tốt Khơng có 20.535.000 Khơng Tốt Tốt Khơng có 81.302.000 32.296.000 Khơng Đi cầu khỉ, đập nồi, bóng đá, bắt rê, thổi cơm thi Kéo co, bắt rê, bắt vịt, đập nồi đập niêu Tốt Tốt Không có 74,5 triệu 17,7 triệu Khơng Tốt Tốt 46 triệu 12,5 triệu Không Tốt Tốt 30 Làng vui chơi, làng ca hát Kéo co, ca hát Đánh bạc Không có Cốc) 49 Hội làng Kim Lũ (Thượng Cốc) Hội đình Phú Đa (Thanh Đa) 12/03 AL 06/02 AL 51 52 53 54 55 56 0 06/03 AL Đinh Công Đủ, Vi Ngọc Quang, Triệu Quang Phục Linh Lang Đại vương 06/03 AL Ả Lã Nàng Đê 06/03 AL Tướng quân Phạm Bạch Hổ Vua Thủy Tề Cao Sơn Băng Giang Tản Viên Sơn 50 Hội làng Tăng Non (Thanh Đa) Hội làng Tế Giáp (Thanh Đa) Hội đình Thanh Mạc(Thanh Đa) Hội đình Phú An (Thanh Đa) Hội làng Phú Châu (Xuân Phú) Hội làng Ân Phú Quỳnh Hoa thời vua Hùng Đức Thánh Tản Viên 28/04 AL 07/03 AL 10/01 AL 140 triệu 90 triệu 25 triệu 22 triệu 32 triệu Làm cổng trào nguồn xã hội hóa Khơng Ca hát Tốt Tốt Tốt Tốt Thi đẩy gậy, thi bắt vịt nước 0 Khơng có Kéo co, thi nhảy bao bố, bịt mắt Tốt bắt vịt Tốt Khơng có Tốt Tốt Khơng có Khơng Tốt Tốt Khơng có Tốt Tốt Khơng có Khơng có 89 triệu 51 triệu Khơng 40 500.000 12 triệu Không Không 65 triệu 29 triệu Không 25 triệu 22 triệu Không Thi đẩy gậy, thi bắt vịt nước 101.800.000 36.181.000 không Chọi gà Tốt Tốt 76.080.000 31.010.000 khơng Bóng đá Tốt Tốt 31 Khơng có Khơng có 57 58 59 60 61 (Xn Phú) Hội làng Xuân Đông (Xuân Phú) Hội làng Cựu Lục (Xuân Phú) Hội làng Xuân Đoài (Xuân Phú) Hội làng Xuân Trù (Xuân Phú) Hội làng Cựu Đình (Cẩm Đình) Hội làng Cẩm Đình (Cẩm Đình) 15/01 AL 12/01 AL 7/2 AL 15/1 AL 12/02 AL 12/02 AL 62 63 Đức Thánh Tản Tản Viên Sơn Thánh Đức Thánh Tản Đức Thánh Tản Bạch Hạc Tam Giang Bạch Hạc Tam Giang 21 triệu triệu không Chọi gà Tốt Tốt Khơng có 45 triệu 15 triệu khơng Đu quay Tốt Tốt Khơng có 48 triệu 27 triệu khơng Bóng đá Tốt Tốt Khơng có 32 triệu 21 triệu khơng Đu quay Tốt Tốt Cờ bạc 18 300.000 30 811.000 Bắt vịt, đập niêu Tốt Tốt Khơng có 24 triệu 20 triệu Bịt mắt bắt vịt, Đi cầu khỉ, Kéo co Tốt 28 triệu 18 triệu Bệ để phật Đề nghị tiếp tục quan tâm đến thủ tục để thôn sớm cấp phép XD chùa Đề nghị tiếp tục quan tâm đến 0 0 Làng Vân (Cẩm Đình) 12/02 ÂL 32 Tốt thủ tục để thôn sớm cấp phép XD chùa 33 3.4 Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch quản tổ chức lễ hội năm 2019 địa bàn huyện Tiếp tục đạo, hướng dẫn tổ chức lễ hội đảm bảo vệ sinh mơi trường, vui tươi, an tồn, tiết kiệm, quy định, khơng có hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phát hiện, xử nghiêm trường hợp vi phạm quy định lễ hội Lồng ghép thực nếp sống văn minh lễ hội vào nội dung vận động phong trào toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa làng, cụm dân cư Khuyến khích, vận động địa phương tổ chức lễ hội gắn với việc đón nhận danh hiệu làng văn hóa, gia đình văn hóa; lễ mừng thọ; lễ tuyên dương giáo viên dạy giỏi, cháu học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, gương người tốt việc tốt vừa có ý nghĩa lại vừa tiết kiệm 34 KẾT LUẬN Di sản văn hóa phận quan trọng văn hóa dân tộc.Đó giá trị văn hóa có sức sống trường tồn, vượt qua thẩm định thời gian từ khứ đến với Di sản văn hóa tài sản quý giá quốc gia , linh hồn hạt nhân gắn kết dân tộc Là biểu rõ nét sắc văn hóa dân tộc, di sản văn hóa đặc biệt quan trọng thời đại tồn cầu hóa Chính vậy, quản di tích lịch sử nói riêng di sản văn hóa nói chung nhiệm vụ quan trọng ngành văn hóa Có quản tốt góp phần khai thác giá trị di sản phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội Đồng thời bảo tồn giá trị truyền thống trước nguy bị xâm lấn, mai thời đại 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Kế hoạch số 53/KH-UBND “Kế hoạch quản tổ chức lễ hội địa bàn huyện Phúc Thọ năm 2018” Luật Di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi, bổ sung năm 2009 Nhiệm vụ quy hoạch quy hoạch xây dựng vùng huyện Phúc Thọ thành phố Nội đến năm 2030, Viện kiến trúc, quy hoạch đô thị nông thôn Huyện Phúc Thọ làng xã di sản văn hóa” tập di sản hán nôm UBND huyện Phúc Thọ, năm 2010 Huyện Phúc Thọ làng xã di sản văn hóa” tập di tích lịch sử văn hóa cách mạng, UBND huyện Phúc Thọ, năm 2010 36 PHỤ LỤC Lễ hội đền Hát Môn 2018 tổ chức với quy mô cấp Huyện 37 ... Cán hướng dẫn nhận xét, đánh giá báo cáo kiến tập, phiếu đánh giá kiến tập PHẦN III CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 3.1 Công tác. .. tổ chức quản lý lễ hội địa phương -Tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội, giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội -Chỉ đạo Ban quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội có trách nhiệm quản. .. Đảng công tác quản lý tổ chức lễ hội; Công văn số 87/UBND-KGVX, ngày 08/01 /2018 UBND thành phố Hà Nội việc thực công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2018 -Tiếp tục đổi đa dạng hóa nội dung, hình thức,
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG tác QUẢN lý và HƯỚNG dẫn tổ CHỨC lễ hội TRÊN địa bàn HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ hà nội năm 2018 , CÔNG tác QUẢN lý và HƯỚNG dẫn tổ CHỨC lễ hội TRÊN địa bàn HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ hà nội năm 2018 , TỔNG QUAN VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN NƠI KIẾN TẬP, VÀ KÊT QUẢ THỰC HIỆN, Nhật ký kiến tập, CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay