BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ QUẢN LÝ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

5 53 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 16:41

1 PHỤ LỤC 01 BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ QUẢN LÝ XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI (Kèm theo Cơng văn số /BCĐXDNTM & CCNN ngày /4/2018 Ban Chỉ đạo CTMTQG xây dựng NTM TCC ngành nông nghiệp xã) UBND Xã Ấp … - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc -(Tên ấp), ngày tháng năm 2018 BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ QUẢN LÝ XÂY DỰNG NƠNG THÔN MỚI Tên đơn vị đăng ký……………………………………………… Địa chỉ: (ấp) …………………………………………………… Tên mơ hình: …………………………………………………… Quy mơ mơ hình - Chiều dài ……… km - Điểm xuất phát đến điểm kết thúc - Số hộ tham gia …… hộ - Tổ chức phụ trách …………… Phương pháp: Thời gian thực – thời gian kết thúc: - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… Đại diện đơn vị đăng ký (Tổ chức, cá nhân) (ký tên) PHỤ LỤC 02 BIÊN BẢN HỌP ẤP (Kèm theo Công văn số /BCĐXDNTM & CCNN ngày /4/2018 Ban Chỉ đạo CTMTQG xây dựng NTM TCC ngành nông nghiệp xã) UBND Xã Ấp … - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc -(Tên ấp), ngày tháng năm 2018 BIÊN BẢN HỌP ẤP Hôm nay, ngày tháng năm 20 , (ghi rõ địa điểm tổ chức họp) ấp …… tổ chức họp để: (nêu mục đích họp) - Chủ trì họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh người chủ trì) - Thư ký họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh) - Thành phần tham gia: + Đại diện tổ chức, đoàn thể tham gia: + Số lượng hộ tham gia (có danh sách kèm theo): Nội dung họp - Phổ biến kế hoạch thực mơ hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM - Phổ biến nội dung thực mơ hình, mục đích, u cầu, hình thức thực hiện, hiệu mơ hình… - Quy mơ thực (diện tích, chiều dài, ) - Quyết định số hộ, nhóm hộ tham gia mơ hình Kết họp - Danh sách hộ, nhóm hộ lựa chọn tham mơ hình - Nội dung thực hiện, …………………………………………… - Phương thức tổ chức thực mơ hình - Kiến nghị, đề xuất cấp trên………………………………………………… Cuộc họp kết thúc vào … ngày Các thành viên tham dự th ng nội dung biên bản./ Đại diện hộ dân (ký, họ tên) Thư ký (ký, họ tên) Chủ trì (Trưởng ấp) (ký, họ tên) PHỤ LỤC 03 DANH SÁCH HỘ THAM GIA MƠ HÌNH CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ QUẢN LÝ XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI (Kèm theo Cơng văn số /BCĐXDNTM & CCNN ngày /4/2018 Ban Chỉ đạo CTMTQG xây dựng NTM TCC ngành nông nghiệp xã) UBND Xã Ấp … - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc -(Tên ấp), ngày tháng năm 2018 DANH SÁCH HỘ THAM GIA MƠ HÌNH CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ QUẢN LÝ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Căn vào Biên họp Ấp ngày tháng năm…… lựa chọn danh sách hộ, nhóm hộ tham gia nội dung thực mơ hình cộng đồng dân cư quản xây dựng nông thôn mới; Căn nhu cầu hộ, nhóm hộ tham gia thực hiện; Danh sách hộ, nhóm hộ đăng ký tham gia mơ sau TT Họ tên Địa Đăng ký thực công việc Công Công Công ……… việc việc việc Ghi … Tổng số hộ tham gia: Tổng số tổ, nhóm hộ tham gia (nếu có): Tổng số tiền thực ………………………… đồng (bằng chữ ) Tổng số tiền người dân đóng góp ……………….đồng (bằng chữ… ) Tổng số tiền đề nghị nhà nước hỗ trợ……… … đồng (bằng chữ ) Đồng ý Khơng đồng ý (thay đổi có) Người lập (Ký, ghi rõ họ tên) Xác nhận UBND xã (Chủ tịch Ký tên đóng dấu) PHỤ LỤC 04 THUYẾT MINH MƠ HÌNH CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ QUẢN LÝ XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI (Kèm theo Cơng văn số /BCĐXDNTM & CCNN ngày /4/2018 Ban Chỉ đạo CTMTQG xây dựng NTM TCC ngành nông nghiệp xã) UBND Xã - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc -(Tên ấp), ngày tháng năm 2018 THUYẾT MINH MƠ HÌNH CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ QUẢN LÝ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Mục tiêu mơ hình: - Tên mơ hình - Nêu rõ mục tiêu, u cầu, ý nghĩa mơ hình - Hiệu mơ hình Nội dung dự án: - Địa điểm triển khai: (ấp, xã, huyện) - Tóm tắt nội dung mơ hình (loại hình, qui mơ, tổng số hộ, nhóm hộ tham gia…vv) - Các yêu cầu kỹ thuật: Giải thích rõ yêu cầu chi tiết mặt kỹ thuật liên quan đến hoạt động mơ hình Ví dụ: Tên cơng việc, chủng loại, yêu cầu chất lượng, số lượng hỗ trợ, loại vật tư, thiết bị cần thiết hỗ trợ (tên, chủng loại, thơng số kỹ thuật, số lượng, ), quy trình kỹ thuật áp dụng v.v - Thời gian triển khai - Thời gian hoàn thành - Các hoạt động mơ hình (nếu dự án bao gồm nhiều năm năm làm bảng bảng tổng hợp chung theo mẫu sau) STT Tên hoạt động Số hộ, Thành tiền Số nhóm lượng, Đơn hộ khối giá tham Nhà lượng Dân đóng gia Nước góp hỗ trợ ……… …… Tổng kinh phí …… …… …… …… Thời gian thực ghi khác …………… Tổ chức thực mơ hình - Nêu rõ phương thức tổ chức thực - Trách nhiệm hộ tham gia mơ hình - Trách nhiệm UBND cấp xã, Trưởng ấp cán tham gia thực mơ hình Kiểm tra, đá giá, tổng kết, báo cáo kết th c mơ hình - Nêu rõ nội dung hình thức kiểm tra, đánh giá thực mơ hình - Phân cơng tổ chức, cá nhân thực kiểm tra, đánh giá, tổng kết, báo cáo kết thực mơ hình Ngày tháng năm 20 TM UBND XÃ CHỦ TỊCH (ký đóng dấu) ... dân cư quản lý xây dựng NTM - Phổ biến nội dung thực mơ hình, mục đích, u cầu, hình thức thực hiện, hiệu mơ hình - Quy mơ thực (diện tích, chiều dài, ) - Quyết định số hộ, nhóm hộ tham gia mơ hình. .. Trưởng ấp cán tham gia thực mô hình Kiểm tra, đá giá, tổng kết, báo cáo kết th c mơ hình - Nêu rõ nội dung hình thức kiểm tra, đánh giá thực mơ hình - Phân cơng tổ chức, cá nhân thực kiểm tra, đánh... tháng năm 2018 THUYẾT MINH MƠ HÌNH CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ QUẢN LÝ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Mục tiêu mơ hình: - Tên mơ hình - Nêu rõ mục tiêu, u cầu, ý nghĩa mơ hình - Hiệu mơ hình Nội dung dự án: - Địa
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ QUẢN LÝ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ QUẢN LÝ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay