BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG GIẤY KHEN CỦA HỘI NÔNG DÂN

1 300 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 16:41

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM HÔI NÔNG DÂN ……… ……….ngày tháng năm 2015 BCH.HND……… BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG GIẤY KHEN CỦA BCH HỘI NÔNG DÂN……… (Mẫu dùng cho CB, HVND có thành tích lĩnh vực ATGT, ANTT) I NHỮNG THÔNG TIN CHUNG: -Họ tên: ………………………………………………………… - Ngày tháng năm sinh: - Quê quán: - Trú quán: - Đơn vụ Cơng tác( có): - Chức vụ: Đảng, Chính quyền, Đồn thể (nếu có): - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ (Nếu có): II THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: Nhận thức thân nào, từ thúc đẩy thực cơng tác vận động đảm bảo an tồn giao thơng, an ninh trật tự Những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trình thực Kết trình thực ( Kể rỏ trình thực mang lại kết nào) Phương hướng tới tiếp tục thực Xác nhận Ban Dân vận HU (Ký, đóng dấu) Người viết Thành tích (Ký, họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG GIẤY KHEN CỦA HỘI NÔNG DÂN, BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG GIẤY KHEN CỦA HỘI NÔNG DÂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay