ĐỀ NGHỊ thành lập mô hình Tổ Sản xuất giống nông hộ Chi Hội nông dân ấp 4

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 16:40

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI * Số: 04-ĐN/HNDX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thạnh Lợi, ngày 20 tháng năm 2018 Về việc thành lập mơ hình Tổ Sản xuất giống nông hộ Chi Hội nông dân ấp Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi - Căn biên họp ngày 20 tháng năm 2018 xây dựng mơ hình Tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội nông dân ấp Nhằm tạo điều kiện cho hộ làm ăn trao đổi rút kinh nghiệm học tập lẩn phát triển kinh tế gia đình Ban Thường vụ Hội NDVN xã kính đề nghị đến Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi định thành lập mơ hình Tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội nông dân ấp 4, gồm ơng (bà) có tên sau đây: 1/ Ơng: Phạm Văn Hùng Tổ trưởng 2/ Bà: Bùi Thị Thông Tổ phó 3/ Ơng: Nguyễn Trường An Thành viên 4/ Ơng: Trịnh Văn Tuấn Thành viên 5/ Ông: Nguyễn Văn Cương Thành viên 6/ Ông: Lê Chiêu Sa Thành viên 7/ Ông: Phạm Văn Dũng Thành viên 8/ Ông: Nguyễn Văn Kìa Thành viên 9/ Ơng: Nguyễn Văn Hường Thành viên 10/ Ông: Bùi Văn Nhanh Thành viên 11/ Ông: Bùi Thanh Vũ Thành viên 12/ Bà: Bùi Thị Huệ Thành viên 13/ Bùi Văn Thơm Thành viên 14/ Ông: Nguyễn Thanh Xuân Thành viên 15/ Ông: Huỳnh Thanh Phong Thành viên 16/ Ông: Đặng Văn Hùng Thành viên 17/ Ông: Nguyễn Minh Liêm Thành viên 18/ Bà: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Thành viên 19/ Bà: Nguyễn Thị Kim Mạnh Thành viên 20/ Ông: Bùi Hữu Đạt Thành viên 21/ Ông: Bùi Văn Qui Thành Viên 22/ Ông: Huỳnh Văn Đồng Thành viên 23/ Ông: Trần Văn Hùng Thành viên 24/ Ông: Nguyễn Hoàng Dũng Thành viên Rất mong Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi sớm định Tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội ấp 4, để hoạt động hoàn thành nhiệm vụ giao./ Nơi nhận: - trên; - lưu Vp T/M BAN THƯỜNG VỤ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Đức HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI CHI HỘI ÂP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thạnh Lợi, ngày 20 tháng năm 2018 Số: - QC/HND QUY CHẾ Hoạt động mơ hình xây dựng tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội ấp - Căn biên họp ngày 20 tháng năm 2018 xây dựng Tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội nông dân ấp - Căn vào tình hình thực tế địa phương Chi Hội nơng dân ấp họp mặt hội viên bàn bạc thành lập mơ hình Tổ sản xuất giống nơng hộ Chi Hội ấp Tổ gồm 24 thành viên, sau thành lập tổ thành viên thống bầu Tổ trưởng, tổ phó, đề nội dung quy chế sau: Mổi thành viên có trách nhiệm bảo quản tài sản chung, vệ sinh đồng ruộng, xuống giống theo lịch thời vụ thành viên, trao đổi học tập rút kinh nghiệm lẩn việc sản xuất giống nơng hộ Tổ trưởng: Ơng: Phạm Văn Hùng, chịu trách nhiệm sinh hoạt tổ theo quy định, cần có kế hoạch cụ thể cho thành viên, việc nhắc nhở chăm sóc lúa theo vụ Tổ phó: Bà: Bùi Thị Thơng, với tổ trưởng chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc thành viên tổ vệ sinh đồng ruộng, sử dụng thuốc hóa học vừa phải theo hướng dẩn cán kỷ thuật Công ty Tập đồn Lộc trời - Quy chế thơng qua thành viên tổ nghe thống theo nội dung Trong trình sản xuất có thay đổi, thành viên họp mặt bàn bạc thống bổ sung Đồng thời thực quy chế này./ Nơi nhận: T/M TỔ SẢN XUẤT GIỐNG NÔNG HỘ - HND xã; - Các thành viên; - Lưu TỔ TRƯỞNG Phạm Văn Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠNH LỢI Số: /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thạnh Lợi, ngày tháng năm 2018 QUY ẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội nông dân ấp ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠNH LỢI Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Xét đề nghị số 04 ngày 20 tháng năm 2018 Hội NDVN xã Thạnh Lợi, việc đề nghị định thành lập Tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội nông dân ấp 4; Theo đề nghị cán nội vụ xã, QUYẾT ĐỊNH: Điều Thành lập Tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội nông dân ấp 4, gồm ông, (bà) sau đây: Ông Phạm Văn Hùng, Tổ trưởng; Ông Bùi Thị Thơng, Tổ phó; Ơng Nguyễn Trường An, Thành viên; Ông Trịnh Văn Tuấn, Thành viên; Ông Nguyễn Văn Cương, Thành viên; Ông Lê Chiêu Sa, Thành viên; Ông Phạm Văn Dũng,Thành viên; Ông Nguyễn Văn Kìa, Thành viên; Ơng Nguyễn Văn Hường, Thành viên; 10 Ông Bùi Văn Nhanh, Thành viên; 11 Ông Bùi Thanh Vũ, Thành viên; 12 Bà Bùi Thị Huệ, Thành viên; 13 Bùi Văn Thơm, Thành viên; 14 Ông Nguyễn Thanh Xuân, thành viên; 15 Ông Huỳnh Thanh Phong,Thành viên; 16 Ông Đặng Văn Hùng,Thành viên; 17 Ông Nguyễn Minh Liêm, Thành viên; 18 Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, thành viên; 19 Bà Nguyễn Thị Kim Mạnh,Thành viên; 20 Ông Bùi Hữu Đạt,Thành viên; 21 Ông Bùi Văn Qui, Thành viên; 22 Ơng Huỳnh Văn Đơng, Thành viên; 23 Ông Trần Văn Hùng, Thành viên; 24 Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Thành viên Điều Chức năng, nhiệm vụ: Tổ sản xuất giống nông hộ ấp đảm bảo hoạt động tốt suốt thời gian hợp đồng với Công ty tập đoàn Lộc trời, thực quy chế tổ đề Điều Cơng chức Văn phòng-Thống kê, cán nội vụ, Hội nông dân xã ơng, (bà) có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu: VT TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI CHI HỘI ÂP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Ấp 4, ngày 20 tháng năm 2018 Số: - BB/HND BIÊN BẢN Họp thành lập tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội nông dân ấp - Thời điểm: Lúc 8h 35 phút, ngày 20 tháng năm 2018 - Địa điểm: Tại trụ sở BND ấp - Thành phần: 1/ Ơng: Bùi Cơng Tấn P.CT.Hội NDVN xã TL 2/ Ông: Nguyễn Văn Trung Bí thư Chi ấp 3/ Ơng: Lâm Sơn Thì Chi Hội trưởng 4/ Ơng: Trương Văn Trưởng Chi Hội phó Cùng có mặt 24 hộ dân Tổ sản xuất giống nông hộ ấp xã Thạnh Lợi tham dự họp  Chủ trì: Lâm Sơn Thì  Thơ ký: Trương Văn Trưởng NỘI DUNG 1/ Thơng qua chương trình làm việc (Thì) 2/ Thơng qua ý nghĩa - Mục đích việc thành lập tổ sản xuất giống nông hộ ấp 4.(Tấn) 3/ Gợi ý thảo luận: (Tấn) 4/.Thảo luận: (Tập thể) Thống sau: - Thành lập tổ sản xuất giống nông hộ ấp gồm 24 thành viên, học tập lẩn trao đổi rút kinh nghiệm phát triển sản xuất - Hợp đồng với cơng ty tập đồn Lộc trời theo vụ (Có văn hợp đồng kèm theo) - Bầu tổ sản xuất giống nông hộ: - Tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội Ấp 4, gồm 24 thành viên 1/ Ông: Phạm Văn Hùng Tổ trưởng Diện tích: 2/ Bà: Bùi Thị Thơng Tổ phó // : 3ha 3/ Ơng: Nguyễn Trường An Thành viên // : 2ha 4/ Ông: Trịnh Văn Tuấn 5/ Ông: Nguyễn Văn Cương 6/ Ông: Lê Chiêu Sa 7/ Ông: Phạm Văn Dũng 8/ Ông: Nguyễn Văn Kìa 9/ Ông: Nguyễn Văn Hường 10/ Ông: Bùi Văn Nhanh 11/ Ông: Bùi Thanh Vũ 12/ Bà: Bùi Thị Huệ 13/ Ông: Bùi Văn Thơm 14/ Ông: Nguyễn Thanh Xuân 15/ Ông: Huỳnh Thanh Phong 16/ Ông: Đặng Văn Hùng 17/ Ông: Nguyễn Minh Liêm 18/ Bà: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 19/ Bà: Nguyễn Thị Kim Mạnh 20/ Ông: Bùi Hữu Đạt 21/ Ông: Bùi Văn Qui 22/ Ông: Huỳnh Văn Đồng 23/ Ơng: Trần Văn Hùng 24/ Ơng: Nguyễn Hồng Dũng Thành viên // : 6ha Thành viên // : 1ha Thành viên // : 1ha Thành viên // : 2ha Thành viên // : 2ha Thành viên // : 2,5ha Thành viên // : 1,5ha Thành viên // : 3,2ha Thành viên // : 1,7ha Thành viên // : 1,7ha Thành viên // : 6,3ha Thành viên // : 3ha Thành viên // : 4,7ha Thành viên // : 2ha Thành viên // : 2,3ha Thành viên // : 11,2ha Thành viên // : 6ha Thành viên // : 5,5ha Thành viên // : 1ha Thành viên // : Thành viên // : 1,7ha Tổng cộng: 74,3ha - Tập thể thống Ông: Hùng, Tổ trưởng; Bà: Thơng Tổ phó - Tập thể thống 100% 5/ Đề nghị Hội NDVN UBND xã Thạnh Lợi chuẩn y định, để xây dựng tổ cho phù hợp Biên kết thúc lúc 10h 10 phút ngày có thơng qua cho tập thể nghe thống theo nội dung Chủ trì Thơ ký Lâm Sơn Thì Các ngành hữu quan Bùi Cơng Tấn Trương Văn Trưởng Đại diện tổ Phạm Văn Hùng Nguyễn Văn Trung ... HỘ - HND xã; - Các thành viên; - Lưu TỔ TRƯỞNG Phạm Văn Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠNH LỢI Số: /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thạnh Lợi, ngày tháng năm 2018. .. qua ý nghĩa - Mục đích việc thành lập tổ sản xuất giống nông hộ ấp 4. (Tấn) 3/ Gợi ý thảo luận: (Tấn) 4/ .Thảo luận: (Tập thể) Thống sau: - Thành lập tổ sản xuất giống nông hộ ấp gồm 24 thành viên,... phát triển sản xuất - Hợp đồng với cơng ty tập đồn Lộc trời theo vụ (Có văn hợp đồng kèm theo) - Bầu tổ sản xuất giống nông hộ: - Tổ sản xuất giống nông hộ Chi Hội Ấp 4, gồm 24 thành viên 1/ Ông:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ NGHỊ thành lập mô hình Tổ Sản xuất giống nông hộ Chi Hội nông dân ấp 4, ĐỀ NGHỊ thành lập mô hình Tổ Sản xuất giống nông hộ Chi Hội nông dân ấp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay