BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG GIẤY KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

5 76 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 16:40

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI Thạnh lợi ngày 24 tháng 11 năm 2014 BCH HỘI NƠNG DÂN XÃ THẠNH LỢI BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG GIẤY KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI I/ SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 1/ Đặc điểm tình hình: - Nhìn chung năm 2014, tập thể Ban Chấp hành chi Hội nông dân ấp 4, tâm thực tiêu mà Hội cấp giao hoàn thành tốt nhiệm vụ chi đề 2/ Chức nhiệm vụ giao - Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên nơng dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, lực mặt Đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích đáng, họp pháp hội viên, hổ trợ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh đời sống - Tuyên truyền vận động cán hội viên hiểu tích cực thực đường lối chủ trương đảng, sách pháp nhà nước, nghị hội, vận động tập hop làm nồng cốt tổ chức phong trào nông dân phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống vật chất tinh thần hội viên , đoàn kết, tập họp đông đảo nông dân vào tổ chức hội, tham gia xây dựng chi vững mạnh, học tập kinh nghiệm, tiến khoa học kỹ thuật II/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 1/ Cơng tác tổ chức xây dựng hội - Cơng tác tun truyền giáo dục trị tư tưởng: Tuyên truyền cho hội viên lập trường tư tưởng trị vững vàng khơng dao động khó khăn thách thức, kiên định với đường lối đổi đảng, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thường xuyên tuyên truyền vận động cán hội viên nhân dân thực tốt đường lối, chủ trương, thị, nghị đảng, sách pháp luật nhà nước - Công tác xây dựng tổ chức hội: Xây dựng kế hoạch cố tổ hội, phát triển hội viên, thu hội phí, thường xun trì sinh hoạt tổ hội, đổi nội dung phương thức hoạt động hội phù họp với tình hình thực tế chi hội - Tham gia xây dựng đảng quyền Giới thiệu hội viên ưu tú cho đảng xem xét bồi dững kết nạp năm 2014 1đồng chí, thực tốt quy chế chi bộ, tổ chức cho hội viên tham gia đối thoaị trực tiếp với Thường trực huyện ủy đảng ủy lĩnh vực: nông nghiệp nông dân, nông thôn, phát triển kinh tế văn hóa xã hội, cơng trình phúc lợi, phục vụ dân sinh - Công tác kiểm tra giám sát: Công tác kiểm tra giám sát hoạt động hội thực thường xuyên, nhằm phát mặt mạnh, yếu thiếu soát để khắc phục kịp thời, phát điễn hình tiên tiến bật phong trào hoạt động hội để nhân rộng đạt hiệu cao hoạt động hội - Công thi đua, khen thưởng: Công tác thi đua khen thưởng thực có nề nếp theo quy định hội Trong năm Chi hội ấp hội Nông dân xã kiểm tra đánh giá tập thể chi hội ấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề nghị hội cấp tặng giấy khen 2/ Hoạt động hội phong trào nông dân - Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp làm giàu giảm nghèo bền vững Trong năm chi hội nông dân ấp đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 85 hộ đạt tiêu hội nông dân xã giao số hộ đạt danh hiệu 45 hộ đạt 100% (trong đạt doanh hiệu cấp Tỉnh 18 hộ, cấp huyện 12 hộ, cấp xã 28 hộ, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật lớp có 98 người tham dự hội viên nơng dân dạy nghề có việc làm 10 hội viên Vận động giúp hội viên nơng dân nghèo năm hộ, xây dựng quỹ hùn vốn xoay vòng năm tô 30 thành viên với số tiền 150.000.000đ Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tiếp tục phát triển số lượng chất lượng góp phần thúc kinh té nơng nghiệp , nông thôn phát triển - Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh: Vận động hội viên nơng dân có em độ tuổi lên đường nhập ngũ thực tốt luật nghĩa vụ quân Triển khai thực tốt NQ 09/ CP chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy, tư TNXH 3/ Nhận xét đánh giá: - Mặt được: Phong trào nông dân chi hội ấp năm 2014 vưa qua có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết nhờ quan tâm đạo sâu sát Ban thường vụ hội nông dân xã, nổ lực phấn đấu tập thể chi hội ấp 4, giúp cho tổ hội đế chương trình kế hoạch thực nhiều phong trào, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu như: mơ hình tổ sản xuất giống nơng hộ, mơ hình hùn vốn cất nhà, mơ hình hùn vốn mua sắm vật vụn gia đình trì mức cao làm thay đổi nhiều mặt nông thôn - Hạn chế: Công tác tham mưu điều hành chi hội chậm, số Cán tổ hội thay đổi chưa nắm bắt hết nhiệm vụ hội, phần lớn tuổi trình độ hạn chế, chưa nhiệt tình linh hoạt hoạt động Trên báo cáo thành tích tập thể chi hội Ấp 4, đề nghị Ban Thương vụ Hội nông dân Huyện xem xét tặng giấy khen ban chấp hành hội nông dân huyện Tháp Mười Cấp ủy cấp xác nhận thành tích tập thể T/M BAN THƯỜNG VỤ CHỦ TỊCH TRẦN VĂN KY HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI BCH HỘI NÔNG DÂN XÃ THẠNH LỢI Thạnh lợi ngày 24 tháng 11 năm 2014 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG GIẤY KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI I/ Sơ lược lý lịch: - Họ tên: Phạm Văn Họp - Sinh ngày, tháng, năm: 1973 - Chức vụ nay: Chi hội trưởng ấp - Quê quán: xã Thạnh Lợi, Tháp Mười, Đờng Tháp II/ Thành tích đạt được: 1/ Sơ lược thành tích đơn vị Nhìn chung năm 2014, chi Hội nông dân ấp 3, tâm thực tiêu mà Hội nông dân xã giao hoàn thành tốt nhiệm vụ chi đề 2/ Thành tích đạt cá nhân: - Về tư tưởng trị: Bản thân lập trường tư tưởng trị vững vàng khơng dao động khó khăn thách thức, kiên định với đường lối đổi đảng, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thường xuyên tuyên truyền vận động cán hội viên nhân dân thực tốt đường lối, chủ trương, thị, nghị đảng, sách pháp luật nhà nước - Về phẩm chất đạo đức, lối sống Bản thân cố gắng học tập trao dồi đạo đức cách mạng, học tập theo gương Bác trước người, đồng chí ln chuẩn mực, tác phong đắn, có lối sống lành mạnh, giản dị, bình đẳng, cơng bằng, thẳng thắng thực hành tiết kiệm cần mẫn lao động, sản xuất Mạnh dạng đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu biểu tiêu cực nội xã hội Bản thân xác định việc thực Cuộc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải gắn với nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục lĩnh vực phụ trách, xem vận động động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm giao Thực tốt quy chế chi bộ; tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, bảo vệ quyền lợi ích đáng nhân dân; ln đặt tổ chức, tập thể, mạnh dạng đóng góp xây dựng nội tôn trọng lắng nghe ý kiến nhân dân - Về thực chức trách, nhiệm vụ giao : Bản thân thực tốt tổ chức hoạt động hội giữ gìn mối quan hệ chặt chẽ nội Có tinh thần trách nhiệm gương mẫu cơng việc, phát huy vai trò làm chủ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cán bộ, hội viên, nông dân, làm tham mưu cho chi giải kịp thời khó khăn xúc, với chức năng, quyền hạn Tuyên truyền vận động nhân dân, tham gia thực tốt tiêu chí nơng thơn Tham mưu đề xuất tốt với chi thông tin báo cáo kịp thời với hội cấp Đồng thời giải công việc mà lãnh đạo phân cơng Trên thành tích thân đề nghị Ban Thương vụ Hội nông dân Huyện xem xét tặng giấy khen ban chấp hành hội nông dân huyện Tháp Mười Cấp ủy cấp xác nhận thành tích tập thể Người báo cáo thành tích PHẠM VĂN HỢP ... phát điễn hình tiên tiến bật phong trào hoạt động hội để nhân rộng đạt hiệu cao hoạt động hội - Công thi đua, khen thưởng: Công tác thi đua khen thưởng thực có nề nếp theo quy định hội Trong năm... tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, bảo vệ quyền lợi ích đáng nhân dân; ln đặt tổ chức, tập thể, mạnh dạng đóng góp xây dựng nội tơn trọng lắng nghe ý kiến nhân dân - Về thực chức trách,... cáo thành tích tập thể chi hội Ấp 4, đề nghị Ban Thương vụ Hội nông dân Huyện xem xét tặng giấy khen ban chấp hành hội nông dân huyện Tháp Mười Cấp ủy cấp xác nhận thành tích tập thể T/M BAN THƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG GIẤY KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI, BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG GIẤY KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay