BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU NÔNG DÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI NĂM 2016

2 186 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 16:40

CỢNG HÒA XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đợc lập – Tự – Hạnh phúc Mẫu 03 Thạnh Lợi, ngày 15 tháng năm 2017 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU NÔNG DÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI NĂM 2016 (Dành cho ND SX, KD giỏi đề nghị khen, tặng) I SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên chủ hộ: PHAN MINH HOÀNG - Sinh ngày, tháng, năm: ……/……/ 1983, Giới tính: Nam - Là Thành viên hội, đoàn thể: Hội NDVN - Địa thường trú: Ấp xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp - Địa điểm sản xuất, kinh doanh: Ấp 1, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Diện tích (quy mơ) sản xuất: 11ha - Số lao động hộ gia đình: 04 lao động - Ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Lúa II THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Doanh thu sản xuất, kinh doanh dịch vụ: - Tổng thu nhập năm: (sau trừ chi phí) 495.000.000đồng Trong đó: + Thu nhập chính: 495.000.000 đồng - Thu nhập bình qn nhân khẩu/năm (sau trừ chi phí) năm báo cáo thành tích: 165.000.000 đồng/năm Thành tích: (Nêu kết trội trình sản xuất, kinh doanh để đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi) Học hỏi rút kinh nghiệm từ mơ hình làm ăn có hiệu nhiều nơi - Hướng dẫn giúp đỡ 11 lao động, 05 hộ khó khăn - Tạo việc làm 11lao động/năm - Giúp đỡ có hiệu hộ khó khăn vốn, vật tư, kỹ thuật - Hướng dẫn phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất cho 15 lao động - Được cơng nhận gia đình văn hóa năm: liền từ năm: (2012-2016) - Đóng góp xây dựng nơng thơn số tiền 4.000.000 đồng/năm 11 ngày cơng lao động; đóng góp an sinh xã hội: 500.000 đồng/năm III CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG - Ghi rõ số, ngày, tháng, năm Quyết định khen tặng, quan ban hành định (bằng khen, giấy khen cá nhân nhận) Năm Hình thức khen thưởng Xác nhận Hợi Nơng dân (*) (ký, đóng dấu) Số, ngày, tháng, năm định khen thưởng; quan ban hành định Thạnh Lợi, ngày 15 tháng năm 2017 Chủ hộ (ký, ghi rõ họ tên) Phan Minh Hoàng Xác nhận UBND (**) (ký, đóng dấu) ... khen thưởng; quan ban hành định Thạnh Lợi, ngày 15 tháng năm 2017 Chủ hộ (ký, ghi rõ họ tên) Phan Minh Hoàng Xác nhận UBND (**) (ký, đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU NÔNG DÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI NĂM 2016, BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU NÔNG DÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI NĂM 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay