QUY ẾT ĐỊNH thành lập Tổ vay vốn Hội nông dân ấp 3

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 16:40

HỘI NƠNG DÂN VIỆT NAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BCH HNDVN HUYỆN THÁP MƯỜI Độc lập – Tự – Hạnh phúc BCH HNDVN XÃ THẠNH LỢI * Thạnh lợi, ngày 13 tháng năm 2017 Số: 02-ĐN/HNDX ĐỀ NGHỊ Về việc thành lập mơ hình Tổ vay vốn Hội NDVN, ấp Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi - Căn biên họp ngày tháng năm 2017 xây dựng Tổ vay vốn Hội NDVN ấp 3, theo Nghị định số 55-NĐ/CP, ngày 09 tháng năm 2015 Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho tổ vay vốn, sử dụng vốn vay mục đích phát triển kinh tế gia đình cho hội viên nơng dân Ban Thường vụ Hội NDVN xã kính đề nghị đến Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi định thành lập Tổ vay vốn Hội NDVN ấp 3, gồm ông (bà) có tên sau đây: 1/ Ơng: Nguyễn Văn Bá Tổ trưởng 2/ Ơng: Bùi Văn Phong Tổ phó 3/ Ơng: Nguyễn Văn Lâm Thư ký 4/ Ông: Nguyễn Văn Hiền Thành viên 5/ Ông: Nguyễn Văn Ảnh Thành viên 6/ Ông: Bùi Văn Điệp Thành viên 7/ Ông: Phan Văn Hùng Thành viên 8/ Ông: Nguyễn Văn Phúc Thành viên 9/ Ông: Võ Văn Đức Thành viên 10/ Ông: Dương Văn Thuận Thành viên Rất mong Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi sớm định Tổ hùn vốn xoay vòng Chi Hội ấp 3, để hoạt động hồn thành nhiệm vụ giao./ Nơi nhận: - trên; - lưu Vp T/M BAN THƯỜNG VỤ CHỦ TỊCH Trần Văn Ky ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠNH LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: /QĐ-UBND Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thạnh Lợi, ngày tháng năm 2017 QUY ẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ vay vốn Hội nông dân ấp ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẠNH LỢI Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Xét đề nghị số 02 ngày 13 tháng 03 năm 2017 Hội NDVN xã Thạnh Lợi, việc đề nghị định thành lập Tổ vay vốn Hội NDVN ấp 3; Theo đề nghị cán nội vụ xã, QUYẾT ĐỊNH: Điều Thành lập Tổ vay vốn Hội NDVN ấp 3, gồm ông (bà) sau đây: Ơng Nguyễn Văn Bá, Chi hội phó ấp 3, Tổ trưởng; Ông Bùi Văn Phong, hội viên, Tổ phó; Ơng NguyễnVăn Lâm, hội viên, Thư ký; Ông Nguyễn Văn Hiền, hội viên, Thành viên; Ông Nguyễn Văn Ảnh, hội viên, Thành viên; Ông Bùi Văn Điệp, hội viên, Thành viên; Ông Phan Văn Hùng, hội viên, Thành viên; Ông Nguyễn Văn Phúc, hội viên, Thành viên; Ông Võ Văn Đức, hội viên, Thành viên; 10 Ông Dương Văn Thuận, hội viên, Thành viên Điều Chức năng, nhiệm vụ: Tổ vay vốn phải đảm bảo hoạt động tốt suốt thời gian vay vốn, sử dụng vốn mục đích trả nợ Ngân hàng NN&PTNT theo quy định Điều Cơng chức Văn phòng - Thống kê, cán nội vụ, Hội nông dân xã ông, (bà) có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như điều 3; TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH - Lưu: VT ... năm 2017 QUY ẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ vay vốn Hội nông dân ấp ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẠNH LỢI Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Xét đề nghị số 02 ngày 13 tháng 03 năm 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY ẾT ĐỊNH thành lập Tổ vay vốn Hội nông dân ấp 3, QUY ẾT ĐỊNH thành lập Tổ vay vốn Hội nông dân ấp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay