Công văn kêu gọi thi đua ái quốc

1 42 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 16:37

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THÁPMƯỜI Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 14 /LĐLĐ Về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lời kêu gọi thi đua quốc Tháp Mười, ngày 16 tháng năm 2018 Kính gửi: Các Cơng đồn sở trực thuộc Thực Công văn số 2262/LĐLĐ ngày 14/5/2018 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lời kêu gọi thi đua quốc Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu cơng đồn sở thực nội dung sau: Căn tình hình thực tế địa phương, tổ chức tuyên truyền sâu rộng cán đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua quốc Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị trí, vai trò, tác dụng to lớn phong trào thi đua yêu nước, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tun truyền Đại hội Cơng đồn cấp tiến tới Đại hội XII Cơng đồn Việt Nam Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh Lời kêu gọi thi đua quốc quan, đơn vị Giới thiệu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái lực thù địch, phủ định ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua quốc giá trị to lớn tư tưởng Hồ Chí Minh thi đua u nước (Có đề cương tuyên truyển thi đua quốc kèm theo) Ban Thường vụ LĐLĐ huyện u cầu Cơng đồn sở tổ chức triển khai thực tốt nội dung Cơng văn Kết thực CĐCS lòng ghép vào báo cáo hàng tháng./ TM BAN THƯỜNG VỤ PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Ban TGNC LĐLĐ tỉnh; - Như trên; - Lưu: VT (đã ký) Nguyễn Thanh Nhàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn kêu gọi thi đua ái quốc, Công văn kêu gọi thi đua ái quốc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay