Tiểu luận xử lý HIỆU TRƯỞNG và kế TOÁN VI PHẠM TRONG VIỆC THU, CHI NGÂN SÁCH tại TRƯỜNG THCS

44 168 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 14:23

Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh Lớp BDKT QLNN Chương trình chuyên viên K29 Tiểu luận: XỬ HIỆU TRƯỞNG KẾ TOÁN VI PHẠM TRONG VIỆC THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI TRƯỜNG THCS Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức sạch, có lực, phẩm chất đạo đức tốt vấn đề bản, quan trọng đ ược Đảng Nhà nước ta thường xuyên quan tâm; vấn đề m ột nội dung đề cập nhiều văn kiện Đ ảng có văn kiện Đại hội IX Sở dĩ vấn đề đ ề cập nhiều khơng ch ỉ xuất phát từ vai trò, vị trí quan trọng đội ngũ cán bộ, công ch ức, viên chức công tác xây dựng bảo vệ Tổ quốc Vi ệt Nam XHCN, đáp ứng yêu cầu trình xây dựng nâng cao hiệu lực, hiệu hành Nhà nước, mà xuất phát từ hạn chế, yếu chất lượng phận đội ngũ không địa phương, ngành, c quan, đ ơn v ị Xác định tầm quan trọng đội ngũ cán bộ, công ch ức việc tổ chức, triển khai thực lộ trình cải cách hành Nhà n ước ta, Quốc hội thông qua Pháp lệnh cán bộ, công ch ức ngày 26/02/1998 Pháp lệnh Quốc hội sửa đổi, bổ sung hai l ần thông qua vào ngày 28/4/2000 ngày 01/7/2003; kỳ họp thứ 4, ngày 13/11/2008 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thơng qua Luật cán bộ, cơng chức (có hiệu lực từ ngày 01/01/2010), Luật thay Pháp lệnh công chức 2003 Luật cán bộ, công chức vừa ban hành thể chế hóa đầy đủ chủ trương, sách Đảng Nhà nước tiếp tục đổi m ới ho ạt động công vụ phương thức quản cán bộ, công ch ức phù h ợp v ới th ể chế trị nước ta trình hội nhập kinh tế quốc tế; xây d ựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, b ước đại với đội ngũ cán bộ, cơng chức có đủ phẩm ch ất l ực Qua đó, Người thực hiện: Lê Trọng Châu Phó Trưởng phòng GD&ĐT Lộc Hà Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh Lớp BDKT QLNN Chương trình chuyên viên K29 phục vụ tốt nhu cầu xã hội, bảo đảm quyền lợi ích h ợp pháp c công dân; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền v ững đ ất n ước Có thể nói, bước tiến nhận thức tư công vụ khoa học, đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành Nhà nước giai đoạn Bên cạnh mặt mạnh chủ yếu ph ận đội ngũ cán bộ, công chức cấp Đảng Nhà n ước v ẫn nh ững hạn Người thực hiện: Lê Trọng Châu Phó Trưởng phòng GD&ĐT Lộc Hà chế thiếu sót định Về trị, tư tưởng, có cán bộ, cơng ch ức, viên chức dao động, suy giảm niềm tin Đảng, với chế đ ộ XHCN, với công đổi nhân dân ta Về phẩm chất đ ạo đ ức lối sống, có cán bộ, cơng chức thối hóa, biến chất, l ợi d ụng ch ức quy ền để tham nhũng, buôn lậu, làm giàu phi pháp, quan liêu, c ửa quy ền, sách nhiễu quần chúng, gây ảnh hưởng tới phẩm chất tốt đẹp người cán bộ, đảng viên, từ làm suy giảm niềm tin nhân dân đối v ới s ự lãnh đ ạo Đảng Nhà nước ta Một nguyên nhân hạn chế, thiếu sót nói Nghị Trung ương (khóa VIII) ch ỉ ra, ch ủ yếu do: "Một mặt, vào chế thị trường, mở rộng giao lưu quốc tế, tr ước s ự cám dỗ tiền tài, vật chất, đòn tiến cơng hi ểm đ ộc c th ế lực thù địch, nhiều cán lơi lỏng tu dưỡng, rèn luyện, ph ấn đ ấu, né tránh tự phê bình phê bình nên bị ch nghĩa cá nhân lấn át Mặt khác, công tác cán ủ nhiều cấp ủy tổ chức Đảng bị bng lỏng, yếu có sai phạm quan điểm phương pháp" Nghị Đại hội Đảng l ần thứ IX Đảng ta nguyên nhân hạn chế là: "Công tác tư tưởng, công tác luận, cơng tác tổ chức, cán có nh ững yếu kém, bất cập Việc tổng kết thực tiễn nghiên cứu luận không theo kịp yêu cầu Tổ chức máy cồng kềnh, chồng chéo, hiệu lực hiệu Một phận không nhỏ cán bộ, cơng chức thối hóa biến chất, thi ếu lực" Kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức n ội dung thuộc cơng tác quản hành Nhà nước Khi xem xét kỷ luật cán bộ, công ch ức, viên chức mắc sai lầm khuyết điểm phải đặc biệt ý kết hợp ch ặt chẽ, đa dạng nguyên tắc quản khác Trên sở nh ững ngun t ắc đó, đòi hỏi quan công tác quản cán bộ, công ch ức, viên ch ức phải thường xuyên quản tiêu chuẩn, tư tưởng đ ạo đ ức, tác phong làm việc, lấy giáo dục thuyết phục để ngăn ch ặn khuy ết điểm tiêu cực Song phát cán bộ, công ch ức có khuy ết ểm phải có biện pháp đấu tranh kiên quyết, không bao che; xem xét vật, tượng cách toàn diện, triệt để, kể mặt khách quan chủ quan để xử m ột cách xác, đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà n ước Bản thân cán quản ngành Giáo dục Đào tạo cấp huyện; thời gian qua toàn ngành triển khai th ực có hiệu vận động "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh"; vận động "Nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục, nói khơng với việc vi ph ạm đ ạo đ ức nhà giáo việc cho học sinh không đạt chuẩn lớp"; vận động "Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo" ;… Qua học lớp Bồi dưỡng kiến thức quản Nhà nước Chương trình chun viên khố 29, t ại Trường trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh, trang bị kiến thức quản Nhà nước, tơi chọn tình "Xử Hiệu trưởng kế tốn vi phạm việc thu, chi tài trường THCS A, huyện B, tỉnh HT" làm đề tài tiểu luận cuối khoá học Đây hội tốt để thân vận dụng kiến thức học, liên hệ với thực tế, s suy nghĩ, tìm tòi đưa giải pháp thiết thực phù hợp giúp cho q trình cơng tác c thân ngày tốt Với hiểu biết thân hạn chế, thời gian nghiên cứu chưa nhiều, kính mong nhận quan tâm, giúp đỡ thầy giáo, cô giáo trường để nội dung trình bày ti ểu luận đầy đủ hơn, có giá trị lâu dài th ực ti ễn Phần thứ nhất: DIỄN BIẾN CỦA CÂU CHUYỆN TÌNH HUỐNG I Hồn cảnh đời tình huống: Vào cuối tháng 12/2009, UBND huyện Phòng GD&ĐT huy ện B nhận đơn thư cán bộ, giáo viên phản ánh v ề vi ệc thu chi không minh bạch trường THCS A Trước tình hình Phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện Quyết định số 25/QĐ UBND ngày 05/01/2010 việc thành lập đồn tra cơng tác quản tài THCS A Ủy ban nhân dân huyện giao cho Phòng GD&ĐT chủ trì phối h ợp v ới Phòng Tài Kế hoạch huyện tiến hành tra việc thu, chi khoản tiền tr ường THCS A, mục đích để nắm bắt thực trạng thu, chi tài xác minh thêm việc phản ánh cán bộ, giáo viên có th ực khơng Ngày 06/01/2010, đồn tra làm việc trường THCS A, qua q trình tra đồn phát số vấn đề bất thường việc quản thu, chi tài nhà trường Mà lỗi ch ủ yếu Hiệu tr ưởng kế tốn khơng minh bạch chứng từ thu chi II Mô tả tình huống: Ơng Nguyễn Văn T Hiệu trưởng trường THCS A, thuộc xã B xã nằm xã nghèo huyện B Ông T sinh l ớn lên huy ện B, học hết lớp 12 trường huyện, đến năm 1992 tốt nghiệp Đại học s phạm Vinh chuyên ngành Toán, với loại Ra tr ường ông đ ược phân công công tác giảng dạy trường THCS P, sau năm công tác ông đề bạt chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS P Từ nhận nhiệm vụ ơng T ln hồn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt ch ất l ượng giáo dục mũi nhọn trường THCS P đứng tốp đầu huy ện Đến năm 2002, Hiệu trưởng trường THCS Q nghỉ h ưu tr ường THCS Q trường khó khăn CSVC, chất l ượng giáo d ục đ ứng t ốp sau huyện nên cần Hiệu trưởng động, sáng tạo để đ ưa phong trào trường lên Ông T người Phòng GD&ĐT tham m ưu cho UBND huyện bổ nhiệm làm Hiệu trưởng tr ường THCS Q Quá trình làm Hiệu trưởng trường THCS Q, ơng T phần kh ắc ph ục đ ược khó khăn trường quản khơng thực dân chủ nên nội trường khơng đồn kết Theo quy định th ời gian làm Hiệu trưởng sau phải bỏ phiếu tín để xem xét bổ nhiệm l ại; kết qu ả b ỏ phiếu tín nhiệm ơng T trường THCS Q khơng cao (ch ỉ đạt 40%) nên Phòng GD&ĐT đề nghị UBND huyện luân chuyển ông T sang làm Hiệu trưởng trường THCS A để ơng T có điều kiện gần gia đình tâm vào cơng việc Còn Nguyễn Thị L kế tốn trường THCS A từ năm 2004 Hồn cảnh gia đình ơng T khó khăn, vợ khơng có việc làm, nhỏ; bố mẹ già đau yếu thường xun v ậy, m ọi cơng vi ệc gia đình; cơng việc hiếu hỷ làng ơng T phải gánh vác Từ ngày bổ nhiệm làm Hiệu trưởng tr ường THCS A ông T lại bận rộn CSVC trường xuống cấp nghiêm tr ọng, l ực chuyên môn đội ngũ giáo viên không đồng nên chất l ượng d ạy h ọc thấp Đội ngũ giáo viên trường đa số trường, kinh nghiệm giảng dạy quản hạn chế Do bận việc gia đình, cộng v ới cơng vi ệc tham mưu cho địa phương để tìm nguồn để xây dựng CSVC tr ường học nên ơng T đến trường; việc quản đạo chuyên môn s ố cơng việc khác nhà trường ơng phó mặc cho đồng chí Phó Hiệu tr ưởng ều hành tồn vậy, việc sinh hoạt chun mơn tổ chuyên môn Hội đồng sư phạm trường A khơng tiến hành thường xun, lúc có mặt trường ơng T thường bộc lộ tính bảo thủ quan liêu, cửa quyền v ới anh em giáo viên Về cơng tác quản tài nhà trường kể từ ông T làm Hiệu trưởng có nhiều bất cập hai năm mà không ki ểm kê, công khai minh bạch; chế độ thi đua khen th ưởng giáo viên hàng năm tốn khơng đầy đủ Mặc dầu giáo viên tr ường nhiều lần đề nghị ông T giải dứt điểm chế độ sách cho anh em thực nghiêm túc việc công khai tài trường ơng T khơng nghe Ơng T l do: “Trường tập trung xây dựng CSVC mua sắm nhiều trang thiết bị nên phải dành kinh phí tập trung cho việc mua sắm nên anh em thơng cảm, cho nhà trường nợ” Về mua sắm tài sản nhà tr ường ch ủ yếu Hiệu trưởng toán mua tự toán nguyên tắc kế tự Về việc trước mua sắm hay xây dựng CSVC cho nhà tr ường ph ải bàn bạc Cấp ủy lãnh đạo nhà trường cử người mua phải có Hội đồng nghiệm thu, cơng khai kinh phí mua s ắm tr ước t ập th ể ông T khơng tn thủ theo quy định tài Sau nhận đơn tố cáo giáo viên, ngày 06/01/2010, đoàn tra làm việc trường THCS A, thành phần đoàn tra theo Quyết định số 25/CVUBND ngày 05/01/2010 UBND huyện đồng chí Phó Trưởng phòng GD&ĐT phụ trách chun mơn THCS thành viên chuyên viên Phòng GD&ĐT, Tài Kế hoạch, Thanh tra huyện; qua trình tra đồn phát ơng T L (k ế tốn) vi phạm cách nghiêm trọng việc quản thu, chi tài là: Một số khơng đảm bảo hồ sơ chi tài bị kế tốn sửa chữa, xây dựng Kế tốn để ngồi sổ sách 12 triệu đồng (số tiền kế tốn giải thích bận nhiều việc cuối năm nên chưa kịp lập hồ sơ nhập quỹ); Trường nợ tiền khen thưởng giáo viên 6,7 triệu đồng M người có lực chuyên mơn thực sự, có uy tín chun mơn, b ản lĩnh trị, phẩm chất đạo đức tốt lên làm Hiệu tr ưởng thay ông T; đ ề nghị kỷ luật L hình thức thơi giữ cơng việc kế toán, hạ bậc lương, chuyển sang làm công tác văn thư phục vụ trường THCS A Đồng th ời có định bổ nhiệm kế tốn cho trường để đảm tính liên tục hoạt động tài trường * Ưu điểm phương án 3: Không gây xáo trộn nhiều việc tổ chức nhân sự; vụ vi ệc đ ược xử cách nhanh chóng, làm dịu dư luận xã hội Đối v ới ông T, làm Phó Hiệu trưởng trường THCS P, ơng đ ược m ọi ng ười đánh giá cao lực chuyên môn Thực tế bận nhiều công vi ệc, xếp cách hợp việc trường việc nhà nên ông T buông lỏng quản cấp lợi dụng, khơng hồn thành nhi ệm vụ dẫn đến phải chịu trách nhiệm chung Xử ông T theo quy định Điều 79, Điều 82 Luật cán bộ, công chức 2008; Điều 118 Luật giáo dục 2005 Việc kỷ luật ông T cô L phương án nhận đồng tình, ủng hộ tập thể giáo viên, làm cho giáo viên tin vào công minh pháp luật Xử vụ việc công khai, dân chủ, người, tội có ý nghĩa giáo dục sâu sắc Cán bộ, giáo viên lấy làm h ọc cho có ý thức phấn đấu tu dưỡng đạo đức, tác phong, sống làm việc cho xứng đáng với niềm tin người xứng đáng với nhân cách c m ột nhà giáo Việc chuyển ông T sang làm Phó Hiệu trưởng trường THCS M, cách nhà 2km (một khoảng cách khơng xa) ơng có ều ki ện đ ể chăm sóc, giúp đỡ gia đình Mặt khác, giúp ông tránh s ự t ự ti, m ặc c ảm, tâm nặng nề hàng ngày lỗi lầm gây tr ước anh em đồng nghiệp Bản thân ông T thấy khoan hồng, thiện chí c lãnh đạo ngành huyện việc xử kỷ luật ơng Có s ự quan tâm đến th ể diện gia đình ơng để ơng cơng tác gần nhà T có ý th ức s ữa chữa sai lầm, chuyên tâm vào công việc, cống hiến trí tuệ cho ngành, khơng tái phạm khuyết điểm Việc để cô L công tác trường trường THCS A thu ận l ợi cho kế toán xử số nội dung hồ sơ thu chi v ốn khơng tường minh tẩy xóa trước bàn giao để L lại làm nhân viên hành trường THCS A để cung cấp thơng tin cho kế toán m ới x hồ sơ thu chi trước tồn động h ợp Bổ nhiệm ông H lên làm Hiệu trưởng việc làm sáng suốt ngành huyện Người lãnh đạo có đủ lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, động, sáng tạo cơng việc, có uy tín tồn ngành Ông H vận dụng kinh nghiệm quản quản trường THCS M vốn trường xem trường mạnh huy ện, ông ta xây dựng tập thể đoàn kết trí, đồng tâm hiệp l ực vào cơng tác chung, tạo khơng khí thoải mái tin tưởng lẫn nhau, giúp ti ến bộ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” hoạt động khác c nhà trường, bước nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS A Đây cách nằm sách luân chuyển cán Đảng Nhà nước ta nhằm tạo mặt chung lực đội ngũ, tạo động lực phát tri ển toàn diện địa bàn huyện, tránh chênh lệch lực đội ngũ chất lượng giáo dục địa phương * Hạn chế phương án 3: Ông T làm Hiệu trưởng bị giáng chức phải chuy ển sang đ ơn vị khác làm việc, L kế tốn bị chuy ển sang làm văn th ph ục vụ bước đầu dễ bị mặc cảm, tự ti công tác, d luận xã h ội mặc cảm với ông khuyết điểm mắc phải Việc k ỷ luật ơng T có phần nhẹ lỗi mà ơng mắc phải chút, tính răn đe có phần gi ảm nh ẹ, nhiên xét bình diện chung huyện ph ương án có ph ần h ợp hai phương án II Lựa chọn phương án: Qua phương án trình bày tơi chọn ph ương án làm phương án để giải quyết, xử tình phương án theo tơi t ốt nhất, khả thi Giải việc có tình, có Nh phân tích trên, với cách giải ông T cô L nh ận th đ ược khuy ết điểm mình, nhận thấy lực quản có h ạn song cấp có sách khoan hồng tạo hội để ơng T s ữa ch ữa, đồng thời bố trí cơng tác gần nhà để có điều kiện giúp đ ỡ gia đình Tr ường THCS A có người lãnh đạo có đủ lực để quản đạo, có nghiệm từ tích luỹ kinh trường THCS M để đưa phong trào trường A lên II Các bước để thực phương án lựa chọn (phương án 3) Khi nhận đơn thư tố giác giáo viên việc ơng Hiệu tr ưởng T có hành vi vi phạm nội dung nh đ ơn, Phòng Giáo dục Đào tạo quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, có chức tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực chức quản nhà nước lĩnh v ực giáo dục đào t ạo, bao g ồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo tiêu chuẩn cán quản giáo dục; tiêu chuẩn sở vật chất, thiết bị trường học đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo Ơng Trưởng phòng GD&ĐT huyện phải lên kế hoạch bước cụ thể sau: cụ th để tham mưu giải ể vụ việc theo * Bước 1: đơn thư có gửi đến UBND huyện Phòng GD&ĐT huyện nên phải làm việc với Chủ tịch UBND huy ện đ ể xin ý ki ến ch ỉ đạo, đồng thời tham mưu để UBND huyện quy ết định thành lập đoàn tra đột xuất đơn vị trường THCS A Thành phần đoàn tra có đại di ện Phòng Thanh tra, Phòng KH TC huyện; lãnh đạo, chuyên viên Phòng giáo dục, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT phụ trách bậc THCS làm trưởng đoàn * Bước Tiến hành tra trường THCS A với nội dung: Về chuyên môn: Công tác quản đạo, công tác chuyên môn; Vi ệc th ực thực quy chế chuyên môn số công tác khác; nắm bắt tâm tư nguyện vọng cán bộ, giáo viên; hoạt động t ổ chuyên môn; vi ệc triển khai thực thị nhiệm vụ năm họ Bộ GD&ĐT (phần phân chun mơn Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm) Trong q trình tra có chứng kiến, giám sát Hiệu phó phụ trách chuyên môn Tổ trưởng tổ chuyên môn trường THCS A nhà Về cơng tác tài chính: Thanh tra cơng tác quản thu chi trường; Hồ sơ quản tài Hiệu trưởng; thống kho ản thu nhà trường; kiểm tra hồ sơ kế toán; kiểm tra tài sản liên quan đến chứng từ thu; Hồ sơ thủ qu (Phần ỹ kế tốn Phòng GD&ĐT, chun viên Phòng TCKH Phòng Thanh tra chịu trách nhiệm) Trong q trình tra có chứng kiến, giám sát c Ban ch ấp hành Cơng đồn trường đại diện cấp ủy chi trường THCS A Sau tra xong nội dung, đoàn tra tiến hành h ọp, tổng hợp ý kiến từ phận để đưa kết luận * Bước Thơng báo kết luận đồn tra trước Hội đồng sư phạm nhà trường, có mời đại diện quy ền địa ph ương H ội tr ưởng Hội cha mẹ học sinh đến dự Nêu rõ việc làm đ ược c ần phát huy mặt tồn tại, hạn chế cần khắc ph ục Đặc biệt, nêu rõ nh ững sai phạm công tác quản thu chi tài ơng T L, v ấn đ ề phải lập biên chi tiết riêng để giải Trước hết yêu c ầu ông T cô L phải giải tồn việc quản thu chi c trường như: Đối với hồ sơ chi tài bị kế tốn sửa chữa, xây d ựng m ới không đảm bảo: cần có biện pháp giải theo quy định tài chính, đ ồng thời nêu rõ lại có tượng Lập hồ sơ nhập quỹ trường 12 triệu đồng Chi trả tiền khen thưởng nợ giáo viên (6,7 triệu đồng) Hồn trả triệu đồng tiền làm sân trường cho Hội phụ huynh để toán cho nhà thầu xây dựng Nhắc nhở, phê bình việc vi phạm kỷ luật lao động, thường xuyên bỏ trường làm việc riêng; vi phạm quy chế quản giáo d ục không t ổ sinh hoạt chuyên môn thường xuyên ông T chức Tất nội dung yêu cầu ông T hẹn ngày giải quy ết xong báo cáo chi tiết văn nạp Phòng GD&ĐT Đồng th ời yêu c ầu ông T cô L viết tự kiểm điểm sai ph ạm c yêu cầu Hội đồng sư phạm tổ chức họp đề nghị hình thức thi hành kỷ luật ông T cô L Hồ sơ nạp Phòng &D&ĐT gồm: Bản tự kiểm điểm ơng T L; Bản tường trình việc giải sai phạm quản tài chính; Biên họp Hội đồng sư phạm nhà trường Các loại hồ sơ Phòng GD&ĐT sau tuần kể từ ngày đồn thành tra làm vi ệc * Bước Xử kết tra: nạp Dựa vào kết luận đoàn tra, theo quy định phân cấp quản ơng Trưởng phòng GD&ĐT chủ trì, phối h ợp v ới Phòng N ội v ụ tham mưu cho UBND huyện B thành lập Hội đồng kỷ luật Quyết định hình th ức kỷ luật ơng T cô L theo ý kiến tập thể Hội đồng k ỷ luật cấp huy ện Phần thứ năm: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận: đổi Hội nhập, ngành GD&ĐT phải đương đầu Trong thời kỳ với khó khăn, thách thức to lớn, việc xây dựng, bồi d ưỡng đội ngũ nhà giáo cán quản tương xứng, có đủ lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt yêu cầu cấp thiết Bởi vì, luận thực tiễn, đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục xem lực lượng cốt cán nghiệp phát triển giáo dục đào tạo, nhân tố quan trọng định việc nâng cao chất lượng giáo dục th 40 Chỉ ị CT/TW Ban Bí thư Trung ương Đảng xây dựng, nâng cao chất l ượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục ch ỉ rõ: “Nhà giáo cán quản giáo dục lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng” Là người cán quản Nhà nước phải biết tổ chức điều chỉnh quyền lực nhà nước (Quyền lập pháp, quyền hành pháp, quy ền tư pháp) để trì ổn định xã hội điều chỉnh hành vi c cá nhân xã hội, để xã hội phát triển theo mục tiêu đ ịnh đ ể đạt đ ược mục tiêu nhà nước đề giai đoạn, th ời kỳ Bài học kinh nghiệm rút là: Cần tăng cường s ự lãnh đạo c Đảng công tác quản hành Nhà nước Tuyên truyền phổ bi ến sâu rộng chủ chương đường lối Đảng, sách pháp lu ật c Nhà nước cho đông đảo quần chúng, cán bộ, công ch ức, viên ch ức hi ểu rõ tự giác thực Phát huy tính chủ động sáng tạo c cán b ộ c s ở, tăng cường phối hợp với đồn thể quan Nâng cao vai trò lãnh đạo người đứng đầu quan Đặc biệt, việc lựa chọn đội ngũ cán quản có đủ tài đức; cần cân nhắc, xem xét ều kiện, hoàn c ảnh, lực, phẩm chất người trước giao nh ững nhiệm vụ quan trọng cho họ việc làm quan trọng cần thiết II Kiến nghị, đề xuất: Vấn đề quản Nhà nước Giáo dục Đào tạo cơng đổi có nhiều việc phức tạp xảy đòi h ỏi nhà qu ản giáo dục phải nắm bắt kịp thời, đề giải pháp thích h ợp đ ể x lý, giải cho thỏa đáng để siết chặt cương, nâng cao hiệu kỷ quản Qua vụ việc tình trên, đề nghị v ới cấp qu ản số vấn đề sau: Đối với Chính phủ Bộ GD&ĐT: Cần tăng cường đầu tư nhiều cho nghiệp GD&ĐT, cho tương xứng với quan điểm Đảng Nhà n ước: “Giáo d ục qu ốc sách hàng đầu, đầu cho giáo dục đầu tư cho phát triển”; đặc biệt tư trọng đến việc cải cách chế độ tiền lương để đội ngũ cán bộ, giáo viên th ực an tâm sống nghĩa với nghề “Nghề dạy học nghề cao quý nghề cao quý” Hệ thống văn quản Nhà nước GD&ĐT: Mặc dầu có nhiều lần cải cách giáo dục hệ thống văn d ưới lu ật quản giáo dục nước ta chưa hoàn chỉnh Chẳng hạn, việc giải vụ việc theo quy định vai trò Trưởng phòng GD&ĐT ch ỉ người tham mưu trực tiếp định kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên mà thẩm quyền việc c Ch ủ t ịch UBND huyện tính quyền lực răn đe tr ực tiếp đảm bảo v ề m ặt thời gian để xử vụ việc dễ xẩy tình trạng kéo dài; m ột số huy ện việc kỷ luật cán bộ, công chức, viên ch ức c ngành giáo d ục Phòng Nội vụ chủ trì, tham mưu trực tiếp cho UBND huy ện Chính ph ủ Bộ GD&ĐT cần rà soát lại hệ thống văn pháp luật liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện cho phù h ợp v ới tình hình mới; cần có văn hướng dẫn tổ chức thực vấn đề liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT thông suốt từ Trun ương đến địa phương, không chồng g chéo, hiệu lực Đối với cấp quản địa phương: Tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán công chức, viên chức; đặc biệt tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa, làm cho người ln có ý thức tn thủ pháp luật Tổ chức xếp lại máy quan quản Nhà nước, có chế, sách thu hút cán có tài, có tâm, có t ầm Ki ện tồn đ ội ngũ cán tra, kiểm tra giám sát ngành từ huy ện đến c s ở, đ ảm bảo đủ số lượng chất lượng; tăng cường bồi d ưỡng nh ận v ề trị, kiến thức quản lý, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; tăng đầu t ngân sách kinh phí hoạt động, tạo điều kiện trang thiết bị đáp ứng công tác qu ản kiểm tra đạt hiệu Việc đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán quản cần tôn trọng ý kiến ngành chuyên môn, tuân thủ quy trình, trọng chất l ượng, số lượng trình chun mơn nghiệp vụ đảm bảo ứng, độ để đáp tương xứng với phát triển xã hội Đổi mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho phát triển; chế độ khen thưởng phải tương xứng với thành tích cá nhân tập thể đạt Tất biện pháp coi giải pháp tình thế, không trọng mặt “chống” mà cần quan tâm m ặt “xây”, cách làm hiệu quả, giải pháp c bản, bền v ững nh ất Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh th ực hi ện “chống” lại tượng phi giáo dục di ễn biến ph ức t ạp xã hội mơi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện cho việc phát triển nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu ngày phát triển xã hội Trong trình nghiên cứu thực làm đề tài: Với hiểu biết hạn chế, thời gian đầu tư cho nghiên cứu có hạn Tơi mạnh dạn nêu lên suy nghĩ, quan điểm xử tình “Hiệu trưởng kế tốn trường vi phạm việc thu chi tài t ại tr ường THCS A” Mặc dù có nhiều cố gắng, song tránh khỏi nh ững hạn chế thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp th ầy giáo, cô giáo để nội dung trình bày hồn thi ện h ơn, có th ể v ận dụng vào thực tiễn quản cách thiết thực hơn./ Hà Tĩnh, tháng năm 2010 ... Chương trình chun vi n khố 29, t ại Trường trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh, trang bị kiến thức quản lý Nhà nước, chọn tình "Xử lý Hiệu trưởng kế tốn vi phạm vi c thu, chi tài trường THCS A, huyện B,... trạng thu, chi tài xác minh thêm vi c phản ánh cán bộ, giáo vi n có th ực khơng Ngày 06/01/2010, đồn tra làm vi c trường THCS A, qua trình tra đồn phát số vấn đề bất thường vi c quản lý thu, chi. .. quyền xử lý hình thức k ỷ luật theo mức độ vi phạm: * Điều 118 Luật giáo dục 2005, quy định cách xử lý vi phạm: Người có hành vi sau tùy theo tính ch ất, m ức đ ộ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận xử lý HIỆU TRƯỞNG và kế TOÁN VI PHẠM TRONG VIỆC THU, CHI NGÂN SÁCH tại TRƯỜNG THCS , Tiểu luận xử lý HIỆU TRƯỞNG và kế TOÁN VI PHẠM TRONG VIỆC THU, CHI NGÂN SÁCH tại TRƯỜNG THCS , II. Mô tả tình huống:, II. Một số văn bản liên quan làm căn cứ để xử lý tình huống:, Đối với ngành GD&ĐT, ngày 15/6/2004 Ban Bí thư, Nguyên nhân khách quan:, Phương án 2: Cách chức ông T và cô L và chuyển đi đơn vị khác., * Hạn chế của phương án 3:, II. Các bước để thực hiện phương án lựa chọn (phương án 3)., Phần thứ năm: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, Đối với các cấp quản lý địa phương:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay