Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

3 25 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 11:27

BÀI 11 NHÂN NHẨM SỐ HAI CHỮ SỐ VỚI 11 I MỤC TIÊU: Giúp HS biết cách nhân nhẩm số hai chữ số vơiù 11 II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: bảng phụ, - HS : nháp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: Ổn định tổ chức: Hát Kiểm tra cũ: GV gọi HS lên bảng làm trước GV nhận xét cũ, ghi điểm cho HS Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Nhân nhẩm với 11 Mục tiêu : Giúp HS biết cách nhân nhẩm số hai chữ số với 11 Tiến hành : a) Trường hợp tổng hai chữ số bé 10 GV ghi bảng 27 × 11 Gọi HS lên bảng đặt tính tính ( lớp làm vào bảng con) GV gọi HS nêu kết GV cho HS Nhận xét kết 297 với thừa số 27? GV gọi HS nêu ns lời rút từ so sánh Hỏi: Từ số 27 làm để số xen hai chữ số - Theo dõi GV hướng dẫn Làm - Nêu Nhận xét - Nêu ý kiến - Trả lời - GV cho HS nhẩm thêm số ví dụ: 15 × 11; 35 × 11 GV cho HS nêu lại cách nhân nhẩm với 11 b) Trường hợp tổng hai chữ số lớn 10 GV cho HS nhẩm thử trường hợp 48 × 11 theo cách Trường hợp + khơng phải số chữ số hai chữ số Vậy ta phải giải nào? GV cho HS trao đổi theo nhóm để tìm cách giải nêu trước lớp GV yêu cầu HS đặt tính để tìm kết GV cho tìm cách nhẩm Cho HS nhẩm thêm vài ví dụ GV HS nhận xét Chốt lời giải Kết luận : Gọi HS nhắc lại cách nhẩm hai trường hợp Hoạt động 2: Luyện tâäp Mục tiêu :HS biết áp dụng kiến thức học để làm Bài tập Tiến hành : Bài tập 1: GV cho HS tự làm chữa Yêu cầu HS nhân nhẩm với 11 Bài tập 2: HS làm vào Hỏi: muốn tìm số bị chia ta làm nào? - Nhẩm thêm - Nêu - Nhẩm - Trao đổi nêu hướng làm - làm - nhẩm - Nghe - Nêu - làm - làm Trả lời - - Bài tập 3: GV gọi HS đọc đề Yêu cầu HS nêu tóm tắt tốn giải GV HS nhận xét Chốt lời giải - - Đọc Tóm tắt giải Nghe Nêu ý kiến Nghe Bài tập 4: GV cho HS trao đổi nhóm rút Nhận - Nêu xét GV HS nhận xét Chốt lời giải Kết luận : Gọi HS nêu cách nhân nhẩm số với 11 Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học Dặn HS nhà xem lại bài, ghi nhớ nội dung vừa học Dặn HS nhà làm tập RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... HS nhẩm thêm số ví dụ: 15 × 11; 35 × 11 GV cho HS nêu lại cách nhân nhẩm với 11 b) Trường hợp tổng hai chữ số lớn 10 GV cho HS nhẩm thử trường hợp 48 × 11 theo cách Trường hợp + khơng phải số. .. cách nhẩm hai trường hợp Hoạt động 2: Luyện tâäp Mục tiêu :HS biết áp dụng kiến thức học để làm Bài tập Tiến hành : Bài tập 1: GV cho HS tự làm chữa Yêu cầu HS nhân nhẩm với 11 Bài tập 2: HS... khơng phải số có chữ số có hai chữ số Vậy ta phải giải nào? GV cho HS trao đổi theo nhóm để tìm cách giải nêu trước lớp GV u cầu HS đặt tính để tìm kết GV cho tìm cách nhẩm Cho HS nhẩm thêm vài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay