Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có ba chữ số

4 37 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 11:21

BÀI 12 NHÂN VỚI BA CHỮ SỐ A Mục tiêu: Giúp H biết cách nhân với số ba chữ số - Nhận biết tích riêng thứ nhất, tích riêng thứ hai, tích riêng thứ ba phép nhân với số ba chữ số - Ap dụng phép nhân với số ba chữ số để giải tốn liên quan B Đồ dùng dạy-học: - GV:Phiếu học nhóm, Bảng phụ tập - HS: SGK C Các hoạt động dạy học: Nội dung I Kiểm tra cũ: 2P 164 x 23 II Bài mới: Giới thiệu bài: 1P 2.Tìm cách tính: 164 x 123 6P 164 x ( 100 + 20 + 3.) 164 x 100 = 16400 164 x 20 = 3280 164 x3 = 492 Và 164000 + 3280 + 492 = 20 172 Giới thiệu cách đặt tính tính Cách thức tiến hành - 1H đặt tính bảng, lớp làm vào nháp – G nhận xét đánh giá - G dẫn dắt từ cũ G nêu phép tính, gợi ý để H thấy: 123 = 100 + 20 + - H áp dụng “tính chất số nhân với tổng” - Thực phép tính H: thực giấy nháp bảng G giúp H nhận xét để tính 164 phải Thực phép tính nhân phép cộng số - G H đặt tính, tính, lưu ý em cách viết tích riêng 6P - H thực vào H tự làm H+G: Nhận xét, bổ sung G chốt KQ: Thực hành: * Bài 1: Đặt tính tính: a 348 x 321 125 * Bài 2: a 262 b 130 Ax b 262 131 18P b 163 x G treo bảng phụ G nhắc H làm giấy nháp theo nhóm đơi viết KQ vào bảng H làm theo nhóm đôi, lên điền 3H - G chốt KQ: H đọc đề bài, - làm theo nhóm - Đại diện trình bày 263 131 6N G nhận xét tiết học, giao nhà * Bài 3: Bài giải:……………………… 4.Củng cố - dặn dò: 2P Làm lại vào BÀI 12 NHÂN VỚI BA CHỮ SỐ ( TIẾP THEO) A Mục tiêu: Giúp H: - Biết cách nhân với số ba chữ số (trường hợp chữ số hàng chục 0) - Ap dụng phép nhân với số ba chữ số để giải tốn liên quan B Đồ dùng dạy-học: - GV: Phiếu học tập - HS: SGK C Các hoạt động dạy học: Nội dung I Kiểm tra cũ: 3P Bài 1(c) trang 73 II Bài mới: Giới thiệu bài: 1P Phép nhân 258 x 203 9P Thực hành: 20P * Bài 1: Đặt tính tính Cách thức tiến hành - 1H chữa tập, lớp nhận xét - G đánh giá - G dẫn dắt từ trước - G viết phép tính lên bảng, 1H làm bảng, lớp làm vào nháp - G hỏi: + Em nhận xét tích riêng thứ 2? G HD em bớt tích này, song cần lưu ý viết túch riêng thứ lùi sang trái cột so với tích riêng thứ - H viết lại phép tính vào H: Nêu yêu cầu BT - 2em làm bảng, a 523 x 305 563 b 308 x * Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại cách tính H thảo luận nhóm đơi để phát phép nhân đúng, phép nhân sai giải thích - Chữa bảng 2H * Bài 3: - 1ngày 1con ăn: 104 g - 10 ngày 375 con: ….g? Bài giải: …1 ngày trại cần số thức ăn là: 104 x 375 = 39 000 (g)…= 39 ( Kg) 10 ngày trại cần số thức ăn là: 39 x 10 = 390 ( Kg)………… …………………… Đáp số: 390 Kg - 1H đọc đề - G hỏi: + Bài tốn hỏi gì? + Muốn biết 10 ngày 375 ăn hết cần biết gì? - H làm theo nhóm, trình bày 6N - G chốt: 4.Củng cố - dặn dò: 2P Bài c, Bài phép tính thứ H nhắc lại cách nhân với số chữ số - G nhận xét tiết học, giao nhà ... TIẾP THEO) A Mục tiêu: Giúp H: - Biết cách nhân với số có ba chữ số (trường hợp chữ số hàng chục 0) - Ap dụng phép nhân với số có ba chữ số để giải tốn có liên quan B Đồ dùng dạy-học: - GV: Phiếu... H đọc đề bài, - làm theo nhóm - Đại diện trình bày 26 3 131 6N G nhận xét tiết học, giao nhà * Bài 3: Bài giải:……………………… 4. Củng cố - dặn dò: 2P Làm lại vào BÀI 12 NHÂN VỚI SÓ CÓ BA CHỮ SỐ ( TIẾP... thực vào H tự làm H+G: Nhận xét, bổ sung G chốt KQ: Thực hành: * Bài 1: Đặt tính tính: a 348 x 321 125 * Bài 2: a 26 2 b 130 Ax b 26 2 131 18P b 163 x G treo bảng phụ G nhắc H làm giấy nháp theo nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có ba chữ số, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có ba chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay