Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 11:14

... 35 : + 21 : GV gọi HS trình bày bài, gọi HS khác Nhận xét bạn GV HS nhận xét Chốt lời giải GV cho HS đọc biểu thức tổng 35 + 21 GV cho HS Nhận xét 35 21 có đặ điểm giống nhau? ( chia hết cho 7)... lời giải Bài tập 2: GV gọi HS đọc đề GV yêu cầu HS phát Bài tập giống Bài tập làm? Cho HS làm vào ( nhiều cách) Bài tập 3: s GV gọi HS đọc đề - Nêu GV u cầu HS nêu tóm tắt tốn sau cho HS làm... hai số chia hết cho số ta làm nào? - Nghe - Nêu Nhận xét - Nêu ý kiến - Nêu quy tắc - Đọc Làm - trình bày giải thích - Nghe - Đọc - Nêu ý kiến làm - Đọc - Tóm tắt làm Kết luận : GV cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay