Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

2 41 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 10:42

BÀI MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH I/ Mục tiêu : Giúp HS : -Thực phép chia số cho tích II/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động thầy Hoạt động trò 1/ Giới thiệu : 2/ Tính SS giá trị biểu thức : -Ghi 24 : (3 x 2) ; 24 : : ; -3 HS lên bảng tính 24 : : y/c : -Giá trị biểu thức SS giá trị biểu thức ? -1 HS lên bảng ghi : -Rút KL, y/c : - Vậy 24 : (3 x 2) = 24 : : = 24 : 2:3 Vậy chia số cho tích -Ta chia số cho thừa số, thừa số ta làm ? lấy kquả tìm chia tiếp cho -Y/c : thừa số 3/ Thực hành : -Vài HS nhắc lại +Btập 1: Củng cố chia số cho tích -Y/c : -1 HS đọc y/c BT -3 HS lên bảng làm ( thực cách), lớp làm vào -Khi chữa bài, y/c : -Vài HS nhắc lại cách tính +Btập : Biết tính theo mẫu -Y/c : -1 HS đọc y/c mẫu -3 HS lên bảng làm, lớp làm vào +Btập : (dành cho HS giỏi) -Y/c : -1 HS đọc đề -Phân tích đề -Nêu bước giải : + Tìm số bạn mua +Tìm giá tiền -1 HS lên bảng giải, lớp giải vào 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị Chia tích cho số -Nhận xét tiết học ...-Phân tích đề -Nêu bước giải : + Tìm số bạn mua +Tìm giá tiền -1 HS lên bảng giải, lớp giải vào 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị Chia tích cho số -Nhận xét tiết học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay