Góp ý Văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Tháp Mười nhiệm kỳ 2018 2023

3 52 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 10:15

HỘI NƠNG DÂN VIỆT NAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BCH HND TỈNH ĐỒNG THÁP BCH HND HUYỆN THÁP MƯỜI * Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số 523-CV/HNDH Tháp Mười, ngày 02 tháng năm 2018 V/v góp ý Văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Tháp Mười, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Kính gửi: - Ban Thường vụ Hội Nơng dân xã, thị trấn - Thực Kế hoạch số 182-KH/HNDT ngày 07/02/2017 Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023; - Để thực tốt bước chuẩn bị Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện tháp Mười lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện gửi đến Ban Thường vụ Hội Nông dân xã, thị trấn dự thảo Văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017 triển khai đến Ban Chấp hành Hội cấp để nghiên cứu, đóng góp số nội dung 1/- Đóng góp Dự thảo Văn kiện Đại hội Nông dân dân huyện, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 2018 - 2023 (có văn gửi mail) 2/- Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Nơng dân nhiệm kỳ 2012-2017 (có văn gửi qua mail) 3/- Ban Thường vụ Hội Nông dân xã, thị trấn mời thành phần Ban Chấp hành và Đoàn đại Biểu dự Đại hội cấp trên, để đóng góp ý dự thảo Văn kiện Ban Chấp hành Hội Nơng dân khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Đề nghị Ban thường vụ Hội Nông dân xã, thị trấn đăng lịch họp huyện Hội để dự với đồng chí Các xã, thị trấn tổng hợp ý kiến góp ý gửi huyện Hội trước ngày 20/4/2018 Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP TM BAN THƯỜNG VỤ PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Phạm Thành Sương GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG GĨP Ý TRONG BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2018 - 2023 1/- Kết thực Nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Tháp Mười lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 - Đánh giá tổng quát tình hình, ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan, kinh nghiệm lãnh đạo, đạo thực Nghị Đại hội VIII nêu báo cáo đầy đủ chưa? cần điều chỉnh? Bổ sung nội dung gì? - Tập trung phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến tồn yếu hoạt động Công tác Hội và phong trào Nông dân, nguyên nhân nào là chủ yếu? 2/- Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 20182023 - Nhận định tình hình, hội, thách thức tác động đến hoạt động Công tác Hội và phong trào Nông dân huyện? - Mục tiêu tổng quát nêu có đầy đủ, bao quát và khả thi chưa? Có sát với thực tế và hướng chưa? Cần sửa đổi, bổ sung thêm? - Đề nghị thảo luận sâu mục tiêu trọng tâm nhiệm kỳ tới nêu báo cáo Đồng thời cho ý kiến tiêu, trọng thảo luận tiêu có ý kiến khác nhau: 2.1/- 100% hội viên, nông dân tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước và Chỉ thị, Nghị Quyết, chương trình, đề án Huyện, tỉnh Hội 2.2/- Hàng năm phấn đấu Hội Vững Mạnh; Cơ sở 12 mạnh, 01 khá; Chi hội từ 85% trở lên và khơng có chi hội yếu kém; tổ vững mạnh: 75%, 15%; trung bình 10% 2.3/ - Phát triển hội viên đến nhiệm kỳ 2.000 hội viên có 100% cán Hội bồi dưỡng kỹ công tác Hội 2.4/- Phấn đấu nhiệm kỳ có 100% sở Hội có Quỹ hội, vận động Quỹ hỗ trợ nông dân hàng năm đạt 150 triệu đồng; hùn vốn cất nhà kiên cố đạt 150 2.5/-Phong trào nông dân SXKDG hàng năm vận động 15.000 hội viên, nơng dân đăng cuối năm có 40% hộ đăng đạt nông dân SXKDG cấp Hàng năm Hội Nông dân cấp xây dựng 01 đến 02 mơ hình liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo THT và Hợp tác xã kiểu 2.6/- 100% cán Hội và 80% hội viên, nơng dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với vận động xây dưng nông thôn và đề án tái cấu ngành nông nghiệp Huyện 2.7/- Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 100 % hội viên nơng dân có u cầu trợ giúp Phấn đấu cuối nhiệm kỳ xã, thị trấn thành lập Câu lạc nông dân với pháp luật 2.8/- Vận động 100% hội viên đăng xây dựng gia đình văn hóa hàng năm, kết cuối năm đạt chuẩn gia đình văn hóa từ 90% trở lên 2.9/- Hàng năm Hội Nông dân cấp phối hợp tổ chức hoạt động tư vấn hỗ trợ dịch vụ, tổ chức đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân 5.000 lao động nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống 2.10/ - 100% Hội sở phản ánh kịp thời khó khăn, xúc, hội viên nông dân và đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, quyền và Hội cấp để kịp thời giải theo thẩm quyền Hàng năm bồi dưỡng cán bộ, hội viên ưu tú và nông dân SXKDG giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp Đồng thời cho ý kiến nhiệm vụ giải pháp đến năm 2023 tập trung thảo luận số vấn đề sau: - Các giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm Hội Nơng dân phát triển nơng nghiệp bền vững; Ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh xây dựng nông thôn gắn với đề án tái cấu ngành nông nghiệp? - Về nhiệm vụ tham gia giữ vững quốc phòng - An ninh? - Làm để tăng cường vai trò, trách nhiệm Hội Nơng dân xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam? - Xây dựng, cố, kiện toàn, tổ chức từ huyện đến sở Hội gắn với mơ hình chi, tổ Hội nghề nghiệp? Đổi nội dung sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội? để thu hút, tập hợp, đoàn kết nông dân, nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày vững Mạnh? Ngoài đề nghị thảo luận thêm vấn đề khác, kiến nghị, đề xuất mà đơn vị quan tâm ...GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG GÓP Ý TRONG BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NƠNG DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2018 - 2023 1/- Kết thực Nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Tháp Mười. .. cố đạt 150 2.5/-Phong trào nông dân SXKDG hàng năm vận động 15.000 hội viên, nông dân đăng ký cuối năm có 40% hộ đăng ký đạt nông dân SXKDG cấp Hàng năm Hội Nông dân cấp xây dựng 01 đến 02... Phát triển hội viên đến nhiệm kỳ 2.000 hội viên có 100% cán Hội bồi dưỡng kỹ công tác Hội 2.4/- Phấn đấu nhiệm kỳ có 100% sở Hội có Quỹ hội, vận động Quỹ hỗ trợ nơng dân hàng năm đạt 150 triệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Góp ý Văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Tháp Mười nhiệm kỳ 2018 2023, Góp ý Văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Tháp Mười nhiệm kỳ 2018 2023

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay