gv10 chuong 2 phan 3 bai 4 chia mot tich cho mot so 7876

2 42 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 09:56

BÀI CHIA MỘT TÍCH CHO MỘT SỐ I.Mục tiêu: Thực phép chia tích cho số II.Các hoạt động dạy học: T Hoạt động thầy Hoạt động trò L 4’ 1.Bài cũ: Khi chia số cho tích ta có HS nêu miệng thể làm ? Tính: 78 : (3 x 2) HS làm bảng 34 2.Bài mới: ’ a)Giới thiệu tính chất chia tích cho số * Hãy tính so sánh giá trị ba biểu thức sau:(TH hai thừa số chia hết cho số chia ) HS làm bảng (9 x 15) : ; x (15: 3) ; (9 : 3) a x 15 (9 x 15):3=135:3=45 Vậy em có kết luận ba biểu x (15:3)= x = 45 thức trên? (9:3) x 15=3 x 15= 45 (9 x 15): = x (15:3) = (9:3)x15 * Hãy tính so sánh giá trị hai b biểu thức sau: (7x15) :3=105:3=35 ( x 15) : x (15 : 3) x (15:3)= x =35 Em có kết luận hai biểu thức (7 x 15) : 3=7 x (15:3) trên? Khơng tính Em tính (7: 3) x15 Vì khơng chia hết cho Vì em khơng tính biểu thức HS nêu trên? *Khi chia tích hai thừa số cho số ta làm gì? *GV chốt ý theo quy tắc SGK./ 79 b)Thực hành: *Bài /79 GV yêu cầu HS thực theo hai cách Cách 1: Nhân trước, chia sau Cách 2: Chia trước, nhân sau HS tự làm vào em làm bảng Cả lớp thống chữa Cách 1: (8 x 23) : = 184 : = 46 C2: (8 x 23) : = 8:4 x 23 = x 23 = 46 *Bài 2/79 HS đọc đề nêu yêu cầu đề.( Tính cách thuận tiện ) GV viết: ( 25 x 36 ) : Ta thực phép tính trước? Hãy áp dụng tính chất chia tích 2’ cho số để giải toán này? HS giải vào em giải bảng Cả lớp thống chữa *HSKG: làm thêm SGK 3.KT: Đúng ghi Đ sai ghi S a) (15 6) : = 15 : :  b) (14 5) : = (14 : 7)  HS tự giải HS làm cá nhân Chia trước, nhân sau (25x36): 9=36: x 25 = x 25 = 100 HS tự làm vào Câu a.S, câu b.Đ
- Xem thêm -

Xem thêm: gv10 chuong 2 phan 3 bai 4 chia mot tich cho mot so 7876 , gv10 chuong 2 phan 3 bai 4 chia mot tich cho mot so 7876

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay