[HOT] Ngân hàng ĐỀ Trắc Nghiệm TOÁN Chuyên đề MŨ - LÔGARIT file WORD có ĐÁP ÁN

67 77 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2018, 07:22

Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần MũLôgarit Giải tích 12MỤC LỤCMỤC LỤC2LŨY THỪA3A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT3B BÀI TẬP3C ĐÁP ÁN6HÀM SỐ LŨY THỪA7A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT7B BÀI TẬP7C ĐÁP ÁN12LÔGARIT13A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT13B BÀI TẬP13C ĐÁP ÁN18HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT19A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT19B BÀI TẬP20C ĐÁP ÁN31PHƯƠNG TRÌNH MŨ32A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT32B BÀI TẬP32C ĐÁP ÁN38PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT39A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT39B BÀI TẬP39C. ĐÁP ÁN44BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ45A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT45B BÀI TẬP45C ĐÁP ÁN52BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT53A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT53B BÀI TẬP53C ĐÁP ÁN:57HỆ MŨLÔGARIT59A – PHƯƠNG PHÁP CHUNG59B – BÀI TẬP59C ĐÁP ÁN61CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ62A – PHƯƠNG PHÁP CHUNG62B BÀI TẬP62C ĐÁP ÁN64 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Trang Phần Mũ-Lơgarit - Giải tích 12 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Mũ-Lơgarit - Giải tích 12 MỤC LỤC MỤC LỤC .2 LŨY THỪA A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT .3 B - BÀI TẬP .3 C - ĐÁP ÁN HÀM SỐ LŨY THỪA A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT .7 B - BÀI TẬP .7 C - ĐÁP ÁN 12 LÔGARIT .13 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 13 B - BÀI TẬP .13 C - ĐÁP ÁN 18 HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT 19 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 19 B - BÀI TẬP .20 C - ĐÁP ÁN 31 PHƯƠNG TRÌNH 32 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 32 B - BÀI TẬP .32 C - ĐÁP ÁN 38 PHƯƠNG TRÌNH LƠGARIT 39 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 39 B - BÀI TẬP .39 C ĐÁP ÁN .44 BẤT PHƯƠNG TRÌNH 45 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT .45 B - BÀI TẬP .45 C - ĐÁP ÁN 52 BẤT PHƯƠNG TRÌNH LƠGARIT .53 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 53 B - BÀI TẬP .53 C - ĐÁP ÁN: .57 HỆ MŨ-LÔGARIT .59 A – PHƯƠNG PHÁP CHUNG 59 B – BÀI TẬP .59 C - ĐÁP ÁN 61 CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ 62 A – PHƯƠNG PHÁP CHUNG 62 B - BÀI TẬP .62 C - ĐÁP ÁN 64 Trang Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12 LŨY THỪA A – LÝ THUYẾT TĨM TẮT Định nghĩa luỹ thừa Số số a   n �N* 0 aR a �0    n ( n �N* ) a �0 a   a n  a0 a   a n  n a m ( n a  b � b n  a) a0 a   lim a rn m (m �Z, n �N* ) n   lim rn (rn �Q, n �N* )   Luỹ thừa a a   a n  a.a a (n thừa số a) a  a0  1 an m Tính chất luỹ thừa  Với a > 0, b > ta có:   a �a � a         a a  a ; a ; (a )  a ; (ab)  a b ; � �   a �b � b      a > : a  a �   ; < a < : a a �   Với < a < b ta có: a m  bm � m  ; a m  bm � m  Chú ý: + Khi xét luỹ thừa với số số nguyên âm số a phải khác + Khi xét luỹ thừa với số khơng ngun số a phải dương    Định nghĩa tính chất thức n  Căn bậc n a số b cho b  a  Với a, b  0, m, n  N*, p, q  Z ta có: a na n p  (b  0) n p n n   a  a (a  0) ; ab  n a n b ; b n b ; p q Neáu  n a p  m a q (a  0) mn m n n m ; Đặc biệt a  a m n a  mn a anb n n Nếu n số nguyên dương chẵn < a < b a  b Chú ý:  Nếu n số nguyên dương lẻ a < b n n + Khi n lẻ, số thực a bậc n Kí hiệu a + Khi n chẵn, số thực dương a hai bậc n hai số đối B - BÀI TẬP Câu 1: Cho x, y hai số thực dương m, n hai số thực tùy ý Đẳng thức sau sai ? m n mn A x x  x xy B   n  x n y n x  C n m  x nm D x m y n   xy  2  Câu 2: Nếu m số nguyên dương, biểu thức theo sau không với m Trang ? mn Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 2m A B 2m  23m  C 23 : 27 Câu 3: Giá trị biểu thức A  5 A B A Câu 4: Giá trị biểu thức A 9 B Câu 5: Tính: A 10  0,5 4 10 3 :10 2   0,1 2 A là: C 10    22  23 0, 001   2  64  2 2  3  là: C  1   90  109 B 16  �1 �3 � � 125 � � 81 Câu 8: Tính: 80  A 27 Câu 9: Trục thức mẫu biểu thức 25  10  3 A B   a b2  D 10 D 13 D 1 kết là: 1873  16 C 111 D 16 � �5  � � � 32 � kết là: 79 80  B 27 C 27 0,75 B  Câu 10: Rút gọn : A a2 b 12 D C 81 23.21  53.54 1 A 4m D là: Câu 7: Tính: 115 A 16 4m  m  3 � �2  6250,25  � �  19  3 �4� kết là: B 11 C 12 Câu 6: Giá trị biểu thức  Phần Mũ-Lơgarit - Giải tích 12 352 D 27  ta được: C 75  15  D 5 4 a12 b ta : B ab2 C a2 b2 D Ab � � � � � � a  1� a  a  1� a  1� � � � � � � � �ta : Câu 11: Rút gọn : � 9 A a  B a  1 C a  D a  C a D a4 1 a Câu 12: Rút gọn : A a3 2 � � �  1 � �a � B a ta : Câu 13: Với giá trị thực a a a a  24 25 Trang 21 ? Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A a  B a  C a  � ab � T  �3  ab �: a  b �a b � Câu 14: Rút gọn biểu thức A B C  Câu 15: Kết a  D a  D 1  a   biểu thức rút gọn phép tính sau ? A Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12 a a B a7 a a C a a D a5 a 1 � b � 23 A  � � � � a a � a  ab  4b � Câu 16: Rút gọn kết quả: A B a + b C a  8a b D 2a – b � 32 a  b ab A�  1 �a  b � 2 a  b � Câu 17: Giả sử với biểu thức A nghĩa, giá trị biểu thức A B 1 C D 3 B Câu 18: Giả sử với biểu thức B nghĩa, Rút gọn biểu thức A B a  b C a  b 4 a a a a Câu 19: Cho hai số thực a  0, b  0, a �1, b �1 , Rút gọn biểu thức A B a  b C a  b  b  2 b b b B  � a b � � ab � � là: 2 ta được: 2 a D  b 3 3 a a a a  b b b3  b   ta được: 2 D a  b � 12 � 12 a  a  a 1 � M�  1 � � �a  2a  a  � a � � Câu 20: Rút gọn biểu thức (với điều kiện M nghĩa) ta được: a 1 a A B C a  D 3( a  1)   x 1 2x  25 x 1 x Câu 21: Cho biểu thức T = Khi  giá trị biểu thức T là: 7 A B C D  a  a     Câu 22: Nếu giá trị  là: A B C D   x  x 1 Câu 23: Rút gọn biểu thức K = A x2 + B x2 + x +   x  x 1 x  x 1 C x - x + Trang ta được: D x2 – Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Mũ-Lơgarit - Giải tích 12 4 4 Câu 24: Rút gọn biểu thức x x : x (x > 0), ta được: A x B Câu 25: Biểu thức A x x C x x x x x 31 32 B x  x  0  x D x viết dạng lũy thừa với số hữu tỉ là: 15 15 C x D x 16 11 A  x x x x : x 16 ,  x   Câu 26: Rút gọn biểu thức: A x B Câu 27: Cho f(x) = x C x x2 13 � � � � 10 �bằng: x Khi f � 11 B 10 A Câu 28: Mệnh đề sau ?   2    2 A  2 2   2 2 C 4 ta được: x 13 C 10 D  11     11   B  4 2   4 2 D  x D  Câu 29: Các kết luận sau, kết luận sai �1 � �1 � �� �� 5 I 17  28 II �3 � �2 � III  IV 13  23 A II III B III C I Câu 30: Cho a  Mệnh đề sau ? A a  a 1 B a  a 1 2016 C a  D II IV a 2017 2   a  1 D a2 1 a Câu 31: Cho a, b > thỏa mãn: a  a , b  b Khi đó: A a  1, b  B a > 1, < b < C  a  1, b   a  1 Câu 32: Biết D  a  1,  b  3 Khi ta kết luận về a là: C  a  D  a  Câu 33: Cho số thực a, b thỏa mãn a  0, a �1, b  0, b �1 Chọn đáp án ab ab � � � a n  bn � a n  bn � � m n m n n0 A a  a � m  n B a  a � m  n C � D �n  A a  B a  x x x x Câu 34: Biết   m với m �2 Tính giá trị M   : A M  m  B M  m  C M  m  2 D M  m  C - ĐÁP ÁN 1D, 2C, 3C, 4C, 5A, 6B, 7C, 8D, 9A, 10D, 11C, 12A, 13C, 14B, 15B, 16C, 17A, 18C, 19B, 20C, 21D, 22D, 23B, 24C, 25A, 26C, 27C, 28D, 29D, 30A, 31B, 32A, 33C, 34C Trang Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Trang Phần Mũ-Lơgarit - Giải tích 12 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12 HÀM SỐ LŨY THỪA A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT Khái niệm  a) Hàm số luỹ thừa y  x ( số) Số   Hàm số y  x Tập xác định D  = n (n nguyên dương) y  xn D= R  = n (n nguyên âm n = 0) y  xn D = R \{0}  số thực không nguyên y  x D = (0; +) xn n Chú ý: Hàm số y  không đồng với hàm số y  x (n�N*) Đạo hàm  x  �  x 1 (x  0) ;  u  �  u 1.u�  v� � i x  ne� u n cha� n�  n x � � � n v� � i x �0 ne� u n le� � � n xn1 � Chú ý:  n u � u� n n un1 B - BÀI TẬP Câu 1: Hàm số sau tập xác định R ? A y   x  4 0,1 B y   x  4 1/ Câu 2: Hàm số y =  x tập xác định là: A [-1; 1] B (-; -1]  [1; +)  4x Câu 3: Hàm số y = A R Câu 4: Hàm số y = A R  1 �x  � y� � �x � C D C R\{-1; 1} D R � 1�  ; � � C R \ � 2 �1 1�  ; � � D � 2 � y   x  2x   4 tập xác định là: B (0; +)) x    x  1 e tập xác định là: B (1; +) C (-1; 1) Câu 5: Tập xác định D hàm số D  R \  1, 4 A D   1; 4 C y   x  3x   D R \{-1; 1} 3 B D Trang D   �; 1 � 4; � D   1;  2 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12  y   3x   Câu 6: Tập xác định D hàm số �5 � � ; �� 2; �  � A B �3 tập: � � ; �� � � C � �5 � R\ �� �3 D y   x  3x  2x  Câu 7: Tập xác định D hàm số R \  0,1, 2  0;1 � 2; � A B Câu 8: Gọi D tập xác định hàm số  3 �D  3 �D A B Câu 9: Tập xác định D hàm số A  3; � B y    x  x2  y   2x  3  �3 � � ;3� C �2 �  y  2x  x   � � ;3� � � � D 2016 B là: D   3; � 3� � D� �;  �� 1; � 4� � D y   2x  x   5 là: � 3� D  R\ � 2;  � � B 3� � D� �;  �� 2; � 2� � D A D  R �3 � D�  ;2� �2 � C y   3x   2 Câu 12: Cho hàm số , tập xác định hàm số � � 2� � � D� �;  ��� ; �� D  �;  � � � 3� � � � � A B � 2� � D�  ; D  R\ � � � 3 � � � C D y    x y   x  1 � 2� �2 ��� ; �� � 3� �3 � 2� � 3� Câu 13: Tập xác định hàm số D  R \  2 D   2; � A B Câu 14: Hàm số  0;� A  �;0  � 2; �   x2 �2 Câu 11: Tập xác định hàm số  D Chọn đáp án đúng: D � 2;3  3;  �D C D �  3;3 \ � �� Câu 10: Tập xác định hàm số D   3; � A � 3� D  R\ � 1;  � � C  �;0  � 1;  C là: D   �;  C D   �;  D C  0; � \  1 D R là: D   3;5 D x B xác định trên:  0; � y   x  3   x Câu 15: Tập xác định hàm số D   3; � \  5 D   3; � A B C Trang D   3;5 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Câu 16: Tập xác định hàm số A  2; � B  y  5x  3x   2; �  Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12 2017 là: C R D R \  2  Câu 17: Cho hàm số y  x , kết luận sau, kết luận sai: D   0; � A Tập xác định B Hàm số luôn đồng biến với x thuộc tập xác định M  1;1 C Hàm số ln qua điểm D Hàm số khơng tiệm cận  Câu 18: Cho hàm số y  x Khẳng định sau sai ?  0; � A Là hàm số nghịch biến B Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số nhận trục tung làm tiệm cận đứng O  0;0  D Đồ thị hàm số qua gốc tọa độ y   x  3x  Câu 19: Cho hàm số Khẳng định sau sai ? D   �;0  � 3; � A Hàm số xác định tập B Hàm số đồng biến khoảng xác định  2x  3 y'  4 x  3x C Hàm số đạo hàm là:  3; � nghịch biến khoảng  �;  D Hàm số đồng biến khoảng Câu 20: Trong hàm số sau đây, hàm số đồng biến khoảng xác định ? A y = x B y = x -4 Câu 21: Cho hàm số y   x  1  C y = x4 x 5 , tập xác định hàm số D   �;1 D   1; � B C A D  R D y = D D  R \  1  4x  Câu 22: Hàm số y = tập xác định là: B (-: 2]  [2; +) A [-2; 2] Câu 23: Hàm số y = A R Câu 24: Hàm số y = bx 3 A y’ = a  bx x    x  1 C R e tập xác định là: B (1; +) C (-1; 1) D R \{-1; 1} a  bx đạo hàm là: bx B y’ =  a  bx  D R \{-1; 1} 3bx 23 C y’ = 3bx a  bx Câu 25: Đạo hàm hàm số y  cos x là: Trang 10 3 D y’ = a  bx Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A B Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12 C D Câu 66: Tập nghiệm bất phương trình:  �6x   �;0  �;0 � 1; � A R B C D  1; � x  4 � 9x   x  5 � 3x    Câu 67: Tập nghiệm bất phương trình:  �;0   1;0   �; 1 � 0; � A B C D  0; � D  0; � D  1; � D  1; � D  1; � D  1; � x x 4x   x   � x  12  4x  Câu 68: Tập nghiệm bất phương trình:  �; 1 � 1; � B  2;1 A   Câu 69: Tập nghiệm bất phương trình:  1;1  �; 1 A B C    C  �;1 � 1; � 2; 1 � 1;  x 5x 1   3x  � 5x 1  x  � 5x 1  3x �0 Câu 70: Tập nghiệm bất phương trình:  �;0   1;0  A B Câu 71: Tập nghiệm bất phương trình:  �;1 A B � 2x 1  32x  52x 1  x  3x 1  5x  C x 1  x  �; 1 � 0; �   x  1 x C �\{1}   36 x  3x  � 8x  4.27 x Câu 72: Tập nghiệm bất phương trình:  �;0   2;1 �(1; �) A B C  �; 2  � 1; � x 3x 1  2x   x  4x  �0 Câu 73: Số nghiệm nguyên bất phương trình: A B C D Câu 74: Tập nghiệm bất phương trình: 2013  �;0 A B � x 3x 1  2013x   x  3x  x   C  3 11  10 x  x  Câu 75: Gọi (x;y) nghiệm nguyên phương trình: bằng: A B C Câu 76: Tập nghiệm bất phương trình:  �;0   2;1 A B Tập nghiệm bất phương trình: Câu 77:  �;0 A B � Câu 78: Tập nghiệm bất phương trình:  0;1  �; 1 A B x.3x 1 x 1  3  3; � y Khi đó: x+y nhận giá trị D   x  1 3x  �x  x C 3sin D  0; � D  1; �  3cos x 1  x  1 3x  2x 1  4 x  C  3 C  �;0 � 1; � D  ; � D  1; � x  3x  x  �2 x  8x  x   5x  5x  x  x Câu 79: Tập nghiệm bất phương trình (2  4)(x  2x  3)  là: Trang 53 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A  �; 1 � 2;3 B Câu 80: Cho bất phương trình  �;1 � 2;3 C  2;3 D  �; 2  � 2;3 (*) Khẳng định sau đúng?  �;0  B Tập nghiệm (*) D Tập nghiệm (*) (0; �) 3.52x 1  2.5x 1  A x  nghiệm (*) C Tập nghiệm (*) R \ {0} x Phần Mũ-Lơgarit - Giải tích 12 x Câu 81: Giải bất phương trình  Ta nghiệm x  log  log  x  log  log  x  log  log 3 2 3 A B C x2  4x  x  log D  log 3 2x x  2   x  2 Câu 82: Giải bất phương trình  Ta tập nghiệm A (- 2; - 1)  (2; + ) B (- 4; - 1)  (2; + ) C (- 2; - 1)  (4; + ) D (- 4; - 2)  (4; + ) Câu 83: Giải bất phương trình 5x + 3x > 8x Ta nghiệm A x < B x > C x < D x > 1 x x �1 � �1 � � �  � �  12 �3 � Câu 84: Cho bất phương trình �3 � (*) Khẳng định sai?  1;0  A x  nghiệm (*) B Tập nghiệm (*)  1; � C Tập nghiệm (*) D (*) khơng nghiệm ngun x x+1 x Câu 85: Giải bất phương trình + < + Ta nghiệm log < x < log log < x < log A B < x < C D < x < 4x  3.2x   �0 2x   Câu 86: Giải bất phương trình Ta nghiệm A -  x  v x  B - < x  v x  x  x 1  5.2 x Câu 87: Giải bất phương trình A x = v  x  B x = v x  C < x  v x  D x < - v  x   x 1 1  16 �0 Ta nghiệm C  x  D x = v x = x x Câu 88: Giải bất phương trình    �3 Ta nghiệm log  x  log  x  A B x  C D x  3x  x  0 Câu 89: Giải bất phương trình x  x  Ta nghiệm A - < x < v x > B x < - v < x < C x < - v < x < D - < x < v x > x x x 2.9  4.6   2x x 2 x 2 2 Câu 90: Giải bất phương trình Ta nghiệm A x < - v < x < B - < x < v x > C x < v < x < 2 x  1  Câu 91: Giải bất phương trình A x > 2     2x   x B x < 22x   Câu 92: Giải bất phương trình 1 5  Ta nghiệm C x <  – 9.2 x  x  2x  �0 Trang 54 D - < x < v x > D x > Ta nghiệm Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A x  - v x  C x  - v x = v x  Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12 B x  - v x = v x  D x  - v x  Câu 93: Gọi a nghiệm lớn bất phương trình (  1) 1996 1997 1999 A B 2 C 2 x 1 199 x  2 �3 Khi 2a 1 199 D Câu 94: Tìm m để bất phương trình 2x + 22 - x  m nghiệm A m  B m  C m  D m  x    x �m nghiệm B  m  2 C 2  m  Câu 95: Tìm m để bất phương trình A m  D m  x x Câu 96: Tìm m để bất phương trình - - m  nghiệm  x  1; 2 A  m  63 B m  C m  63 D m  63 x x Câu 97: Tìm m để bất phương trình    �m nghiệm A  m  B  m  C m  D m  x x Câu 98: Tìm m để bất phương trình    �m nghiệm  x R A m  2 B m  2 C m  D m  x x Câu 99: Tìm m để bất phương trình + - m  nghiệm x 1; 2 A m  B m  20 C m  20 D  m  20 C - ĐÁP ÁN 1B, 2A, 3D, 4A, 5C, 6C, 7C, 8D, 9B, 10D, 11C, 12B, 13D, 14A, 15D, 16B, 17B, 18B, 19B, 20B, 21C, 22B, 23B, 24D, 25A, 26B, 27A, 28D, 29D, 30B, 31C, 32C, 33A, 34A, 35C, 36A, 37D, 38C, 39C, 40D, 41D, 42D, 43B, 44A, 45B, 46A, 47A, 48C, 49B, 50B, 51C, 52D, 53D, 54A, 55B, 56A, 57D, 58D, 59A, 60D, 61A, 62D, 63B, 64B, 65B, 66B, 67B, 68C, 69A, 70D, 71C, 72B, 73A, 74C, 75C, 76C, 77A, 78C, 79A, 80B, 81B, 82A, 83A, 84B, 85C, 86B, 87B, 88B, 89D, 90A, 91B, 92C, 93D, 94D, 95B, 96A, 97D, 98C, 99A - Trang 55 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Mũ-Lơgarit - Giải tích 12 BẤT PHƯƠNG TRÌNH LƠGARIT A – LÝ THUYẾT TĨM TẮT  Khi giải bất phương trình logarit ta cần ý tính đơn điệu hàm số logarit � a 1 � � � f (x)  g(x)  � log a f (x)  log a g(x) � � �  a 1 � � �  f (x)  g(x) � �  Ta thường sử dụng phương pháp giải tương tự phương trình logarit: – Đưa về số – Đặt ẩn phụ – … Chú ý: Trong trường hợp số a chứa ẩn số thì: log a A  � (A  1)(B  1)  log a B  � (a  1)(B  1)  ; log a B B - BÀI TẬP log 4x  là:  2; � C  log x  là: Câu 101: Tập nghiệm bất phương trình Câu 100: Tập nghiệm bất phương trình  0;   �;  A B A  0;16  Câu 102: Cho A y  x �0  8;16  B log 0,2 x  log 0,2 y C  8; � Chọn khẳng định đúng: x B  y  C x  y �0 log 0,2  x  1  Câu 103: Tập nghiệm bất phương trình S� 1;  S   �;  S   1;  � A B C log  4x  3  log  2x  3 �2 Câu 104: Bất phương trình � � �3 � �3 � ; �� � ; �� � ;3� � 4 � � � � A B C �4 �     Câu 105: Bất phương trình: log 3x   log  5x tập nghiệm là: � 6� �1 � 1; � � ;3 � � A (0; +) B � � C �2 �     Câu 106: Bất phương trình: log x   log x  tập nghiệm là: A  1;  B  5; � C (-1; 2) D  0; � D R D y  x  D S   2; � � � ;3� � � � D D  3;1 D (-; 1) log x  log3 x  log x  log 20 x tập nghiệm Câu 107: Bất phương trình  0;1  0;1  1; �  1; � A B C D log (x  x)  log 0,8 ( 2x  4) Câu 108: Tập nghiệm bất phương trình 0,8 là:  �; 4  � 1; � B  4;1  �; 4  � 1;  A C D Một kết khác Trang 56 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Mũ-Lôgarit - Giải tích 12 log3 (4x  3)  log (2x  3) �2 Câu 109: Nghiệm bất phương trình là: x>  �x �3  x �3 A B C D Vô nghiệm log (x  1)  log (5  x)   log (x  2) Câu 110: Nghiệm bất phương trình A  x  B 4  x  C  x  D  x      Câu 111: Bất phương trình: log x   log x  tập nghiệm là: A  �;1 B  1;  Câu 112: Tập nghiệm bất phương trình: � 5� �1 � �; � � �; � � � A B �2 � Câu 113: Tập nghiệm bất phương trình: �; 2 � 2; � A 2; 2 C       C  5; � log  2x  1  2 D  1;  �5 � � ; �� � C �8 log  x    log  x    �1 � � ; �� � D �2  2 : �  2 2; 2  D B log  x  2x  3  log  x    log  x  1  Câu 114: Tập nghiệm bất phương trình:  1; �  4; 2  � 1; � B  2;1 A C x3 log � log x  log   log x x Câu 115: Giải phương trình: D � � 3� �3 � 0; � 1;  �   � � � � � �8 ;1� � 0; �  � � � A B C � log x  3x  �1 Câu 116: Tập nghiệm bất phương trình:  0;1  �;0  � 3; �  2; � A B C 3x  log 1 x 1 Câu 117: Tập nghiệm bất phương trình: � 5� 1; � �  �; 1  1; � A B C � �  Câu 118: Tập nghiệm bất phương trình: 3� � �;  � �  3; � 8� A � B Câu 119: Tập nghiệm bất phương trình S   4; 3 � 8; � A S   �; 4  � 3;8  C  log  4x  3  log  2x    �3 � � ;3 � C �4 � � x2  x � log � log � x  � � B D Trang 57 S   8; � D  0;1 D  0;1 � 2;3 �5 � � ; �� � D �3 là: D là: S   4; 3 � 8; �  4; � Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A log Câu 120: Tập nghiệm bất phương trình A  �; 2  � 3; � B  �;  Câu 121: Tập nghiệm bất phương trình S   1;1 S   1; � A B Câu 122: Tập nghiệm bất phương trình �1 � S�  ;0� �2 � A B S  � Phần Mũ-Lơgarit - Giải tích 12 x  log x  log (3x )  3 C  2;3 log 0,2  x  1  log 0,2   x  S   1;3 C log x  log  2x  1 là: D  3; � là: D S   1;3 là: S   1;3 S   �; 1 C D log  6x 1  36x  �2 Câu 123: Gọi S tập nghiệm bất phương trình Giá trị lớn hàm x số y  S: A B C D � 3x  � log � log � � x  � ? Câu 124: Tập nghiệm bất phương trình � �3 � � 3� �3 �  �; 2  �� � ; �� � ; � �2; � � ; �� �2 � B �2 � � A C � � D �2 2x Câu 125: Để giải bất phương trình: ln x  > (*), học sinh lập luận qua ba bước sau: x0 � 2x 0 � x  (1) Bước1: Điều kiện: x   � 2x 2x 2x 1 Bước2: Ta ln x  >  ln x  > ln1  x  (2) Bước3: (2)  2x > x -  x > -1 (3) 1  x  � � x 1 Kết hợp (3) (1) ta � Vậy tập nghiệm bất phương trình là: (-1; 0)  (1; +) Hỏi lập luận hay sai? Nếu sai sai từ bước nào? A Lập luận hoàn toàn B Sai từ bước C Sai từ bước D Sai từ bước log x  5x   log x   log  x   3 Câu 126: Bất phương trình nghiệm là: A x  B x  10 C  x  D x  x Câu 127: Giải bất phương trình: log x (log (9  72)) �1 ta được:  x �2 � � log 72  x �2 A x �2 B � x �1 C log  7.10 x  5.25x   2x  Câu 128: Nghiệm bất phương trình là:  1;0   1;0   1;0  A B C x x Câu 129: Bất phương trình log (2  1)  log (4  2) �2 tập nghiệm: Trang 58 D log 73  x �2 D  1;0 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A [0; �) Câu 130: Bất phương trình  �; 1 � 2;log 14 A 12 � 2; �  �; 1 �� � � 5� C Phần Mũ-Lơgarit - Giải tích 12  0; � B (�;0) C log  9x    log  28  2.3x  �x D (�;0] B tập nghiệm là:  �;1 � 2;log 14 D  �;log3 14 Tổng nghiệm nguyên bất phương trình log x  25log x  750 �0 Câu 131: A 925480 B 38556 : D 388639 C 378225  2x  x f (x)  log x 1 Câu 132: Tìm tập xác định hàm số sau: � 3  13 � � � 3  13 D�  � ; � ;  � � � � � � D   �; 3 � 1;  � � � � � A B �3  13 � �3  13 � � � � 3  13 3  13 � D� ; 3 � �� ;1� D� ; 3 � �� ;1� � � � � � � 2 � � � � � � � � C D log x  �32 tập nghiệm: Câu 133: Bất phương trình: x �1 � �1 � �1 � �1 � ; 4� ; 2� ; 4� ; 2� � � � � 10 10 32 32 � � � � � � � � A B C D  x  3   lg x   Câu 134: Số nghiệm nguyên bất phương trình A C x  log x  Câu 135: Giải bất phương trình A x  B x  B D Vô số nghiệm nguyên C  x  x log 22 x �log  4 Câu 136: Nghiệm bất phương trình là: � 1� 0; �� 4; � 0x� � A � � B C x   Câu 137: Số nghiệm bất phương trình: A A  �;0  B  1; � Câu 139: Tập nghiệm bất phương trình: A  1;5 C  0;1  x  4x   log B Câu 138: Tập nghiệm bất phương trình: log x 1   D x  x  x  C 1  là: � � �5 � 0; ��� ; � � C � � �4 � log x  5x  8x  3  D x �4 D vô số D �3 � � ; �� � B �2 �5 �  ;1� � 5; � \  1; 0 � � � D Trang 59  8x  2x   �0  0;1 là: Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Mũ-Lơgarit - Giải tích 12 5 x 5x  x Câu 140: Tập nghiệm bất phương trình:  3x  log A  �;0  B  5; �  0;3 C log  x  3  log  x  3 x 1 C Câu 141: Tập nghiệm bất phương trình : A B log 2x  3x  Câu 142: Tập nghiệm bất phương trình: � 1� � 3� 0; � �� 1; � � 5; � � A � � � �  �3 � � ; �� � C �2 D 0  5;0  � 1;3 khoảng độ dài: D log (x  1) 3 B D 1� �3� �� 1; � � � 2� � 2� 0;  1;0  �� �  1; � loga x  a tập tập sau: Câu 143: Cho 0
- Xem thêm -

Xem thêm: [HOT] Ngân hàng ĐỀ Trắc Nghiệm TOÁN Chuyên đề MŨ - LÔGARIT file WORD có ĐÁP ÁN, [HOT] Ngân hàng ĐỀ Trắc Nghiệm TOÁN Chuyên đề MŨ - LÔGARIT file WORD có ĐÁP ÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay