Nội dung ôn thi Đường lỗi cách mạng của Đảng CS Việt Nam

1 57 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 21:59

NỘI DUNG ÔN THI:1.Phần trắc nghiệm: môn Đường lối tập trung vào các chương 4,5,6. 2.Phần tự luận Môn ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM1 + Khái quát quá trình đổi mới tư duy của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI. + Khái niệm, mục tiêu và những quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.2 + Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới nhất là tại ĐH IX. Sự thay đổi sâu sắc nhận thức về KT thị trường + Các khái niệm KT thị trường, KT thị trường định hướng XHCN; Đặc điểm của KT thị trường; Thể chế KT thị trường, thể chế KT thị trường định hướng XHCN v.v (SV phân biệt được các khái niệm)...Nội dung định hướng XHCN của nền KT thị trường mà nước ta đang xây dựng. + Mục tiêu, quan điểm cơ bản hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đinh hướng XHCN của Đảng3 + Những nhận thức mới của Đảng trong quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị. + Mục tiêu, quan điểm của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới.4 + Quan điểm chỉ đạo và chủ trương của Đảng đối với quá trình xây dựng, phát triển nền văn hóa. Liên hệ với Chương trình rèn luyện 3 nội dung đạo đức sinh viên của trường ĐH Tôn Đức Thắng. NỘI DUNG ƠN THI: Phần trắc nghiệm: mơn Đường lối tập trung vào chương 4,5,6 Phần tự luận Môn ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM + Khái quát trình đổi tư Đảng cơng nghiệp hóa, đại hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI + Khái niệm, mục tiêu quan điểm đạo Đảng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa + Sự hình thành tư Đảng kinh tế thị trường thời kỳ đổi ĐH IX Sự thay đổi sâu sắc nhận thức KT thị trường + Các khái niệm KT thị trường, KT thị trường định hướng XHCN; Đặc điểm KT thị trường; Thể chế KT thị trường, thể chế KT thị trường định hướng XHCN v.v (SV phân biệt khái niệm) Nội dung định hướng XHCN KT thị trường mà nước ta xây dựng + Mục tiêu, quan điểm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đinh hướng XHCN Đảng + Những nhận thức Đảng trình hình thành đường lối đổi hệ thống trị + Mục tiêu, quan điểm Đảng xây dựng hệ thống trị thời kỳ đổi + Quan điểm đạo chủ trương Đảng trình xây dựng, phát triển văn hóa Liên hệ với Chương trình rèn luyện nội dung đạo đức sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung ôn thi Đường lỗi cách mạng của Đảng CS Việt Nam, Nội dung ôn thi Đường lỗi cách mạng của Đảng CS Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay