Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ ĐẤT

148 58 1
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 21:11

1. Đặc điểm của tài nguyên nước3.1.1. Nguồn nước và sự phân bố nước trong TN3.1.2. Phân loại nguồn nước3.1.3. Tính chất, thành phần của nước tự nhiên3.1.4. Sự ô nhiễm nguồn nước3.2. Các nguồn và tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước3.2.1. Các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước3.2.2. Các tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước3.3. Quá trình tự làm sạch và các phương pháp đánhgiá chất lượng nguồn nước3.3.1. Quá trình tự làm sạch nguồn nước CHƯƠNG III Ô NHIỄM NƯỚC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC (8t) 3.1 Đặc điểm tài nguyên nước 3.1.1 Nguồn nước phân bố nước TN 3.1.2 Phân loại nguồn nước 3.1.3 Tính chất, thành phần nước tự nhiên 3.1.4 Sự ô nhiễm nguồn nước 3.2 Các nguồn tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước 3.2.1 Các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước 3.2.2 Các tác nhân gây nhiễm nguồn nước 3.3 Q trình tự làm phương pháp đánh giá chất lượng nguồn nước 3.3.1 Quá trình tự làm nguồn nước ĐH BRVT Environmental Engineering Slide of CHƯƠNG III Ô NHIỄM NƯỚC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC (8t) 3.3.2 Các phương pháp đánh giá nhiễm bẩn nguồn nước 3.4 Các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nguồn nước 3.4.1 Các điều kiện vệ sinh xả nước thải vào nguồn nước 3.4.2 Tổ chức giám sát chất lượng nước nguồn 3.4.3 Các biện pháp kỹ thuật xử lý nước thải 3.5 Sử dụng hợp lý nguồn nước ĐH BRVT Environmental Engineering Slide of CHƯƠNG III Ô NHIỄM NƯỚC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC (8t) 3.1 Đặc điểm tài nguyên nước 3.1.1 Nguồn nước phân bố nước TN - Là nguồn tài nguyên cần thiết cho sống TĐ: cung cấp thực phẩm, ngliệu CN dồi dào,… - Là khống sản đặc biệt - nguồn: + lòng đất (chủ yếu) + từ thiên thạch + lớp khí ĐH BRVT Environmental Engineering Slide of CHƯƠNG III Ô NHIỄM NƯỚC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC (8t) 3.1 Đặc điểm tài nguyên nước 3.1.1 Nguồn nước phân bố nước TN - Tổng lượng tài nguyên nước Trái Đất ~ 1,4 tỷ km3 - 97% nước đại dương, 3% nước ngọt; < 0,01% nước sử dụng ĐH BRVT Environmental Engineering Slide of CHƯƠNG III Ô NHIỄM NƯỚC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC (8t) 3.1 Đặc điểm tài nguyên nước 3.1.1 Nguồn nước phân bố nước TN ĐH BRVT Environmental Engineering Slide of CHƯƠNG III Ô NHIỄM NƯỚC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC (8t) 3.1 Đặc điểm tài nguyên nước 3.1.1 Nguồn nước phân bố nước TN ĐH BRVT Environmental Engineering Slide of CHƯƠNG III Ô NHIỄM NƯỚC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC (8t) Tài ngun nước tái tạo nhờ chu trình nước (hydrologic cycle) ĐH BRVT Environmental Engineering Slide of CHƯƠNG III Ô NHIỄM NƯỚC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC (8t) 3.1 Đặc điểm tài nguyên nước 3.1.2 Phân loại nguồn nước Nguồn nước Nước mặt ĐH BRVT Nước ngầm Environmental Engineering Slide of CHƯƠNG III Ô NHIỄM NƯỚC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC (8t) 3.1 Đặc điểm tài nguyên nước 3.1.3 Tính chất, thành phần nước tự nhiên * Tính chất vật lý: - Nhiệt độ: thay đổi theo nhiệt độ kk (nước mặt: – 40oC; nước ngầm: 17 – 27oC, ổn định hơn) - Độ đục: chất lơ lửng nước: cát, sét, bùn, chất hữu cơ, - Độ màu mùi vị: chất VC, HC dạng hòa tan ĐH BRVT hay chất keo Environmental Engineering Slide of CHƯƠNG III Ô NHIỄM NƯỚC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC (8t) 3.1 Đặc điểm tài nguyên nước 3.1.3 Tính chất, thành phần nước tự nhiên * Thành phần hóa học nước tự nhiên: - Các ion hòa tan - Các khí hòa tan - Chất rắn (hữu cơ, vô vi sinh vật) ĐH BRVT Environmental Engineering Slide 10 of CHƯƠNG IV Ô NHIỄM ĐẤT – CHẤT THẢI RẮN CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC * Một số yêu cầu bãi chôn lấp - Cách KDCư đủ xa (>3-10km, tùy bãi lớn/nhỏ) - Cách cơng trình nước ngầm đủ xa (50 – 3.000 m tùy quy mô bãi, công suất cấp nước) - Đất không thấm nước - Mực nước ngầm cách mặt đất đủ xa - Thời hạn sử dụng: 15 – 20 năm (TCVN 6696:2000) ĐH BRVT Environmental Engineering Slide 134 of CHƯƠNG IV Ô NHIỄM ĐẤT – CHẤT THẢI RẮN CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC * Các thao tác chôn lấp hàng ngày ĐH BRVT Environmental Engineering Slide 135 of CHƯƠNG IV Ô NHIỄM ĐẤT – CHẤT THẢI RẮN CÁC LOẠI Ơ NHIỄM KHÁC * Kiểm sốt vấn đề MT vận hành sau đóng cửa bãi CLR? ĐH BRVT Environmental Engineering Slide 136 of CHƯƠNG IV Ô NHIỄM ĐẤT – CHẤT THẢI RẮN CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC * Xử lý chất thải rắn: + PP 2: Chuyển chất thải thành lượng ĐH BRVT Environmental Engineering Slide 137 of CHƯƠNG IV Ô NHIỄM ĐẤT – CHẤT THẢI RẮN CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC ĐH BRVT Environmental Engineering Slide 138 of CHƯƠNG IV Ô NHIỄM ĐẤT – CHẤT THẢI RẮN CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC * Tái sử dụng tái chế chất thải rắn: + Tái sử dụng (Reuse): sử dụng lại CTR cho mục đích ban đầu hay mục đích khác mà khơng chế biến, phân hủy thành hợp phần nguyên liệu Vd: dùng lại vỏ chai bia, ĐH BRVT Environmental Engineering Slide 139 of CHƯƠNG IV Ô NHIỄM ĐẤT – CHẤT THẢI RẮN CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC * Tái sử dụng tái chế chất thải rắn: + Tái chế (Recycling): sử dụng CTR nguyên liệu cho trình sản xuất sản phẩm → cần nguyên liệu lượng bổ sung Vd: nấu vỏ chai nhựa thành xô, chậu, ĐH BRVT Environmental Engineering Slide 140 of CHƯƠNG IV Ô NHIỄM ĐẤT – CHẤT THẢI RẮN CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC * Tái sử dụng tái chế chất thải rắn: + Lợi ích tái sử dụng tái chế: - Tiết kiệm TN thiên nhiên NL sx - Giảm chi phí thu gom, xử lý CTR - Giảm tác động môi trường xử lý CTR - Tiết kiệm diện tích chơn lấp sau - Cải thiện hiệu xlý CTR lại (đốt, nhiệt phân, ủ, ) ĐH BRVT Environmental Engineering Slide 141 of CHƯƠNG IV Ô NHIỄM ĐẤT – CHẤT THẢI RẮN CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC ĐH BRVT Environmental Engineering Slide 142 of CHƯƠNG IV Ô NHIỄM ĐẤT – CHẤT THẢI RẮN CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC 4.2 Các loại ÔN khác 4.2.1 ÔN nhiệt * Nguyên nhân - Thiên nhiên: nóng lên Trái đất Sự nung nóng Mặt trời, núi lửa phun trào, cháy rừng tự nhiên,…→ sinh nhiệt Nguồn tự cân nhiệt cho MT => TĐ nóng lên hiệu ứng nhà kính người thải ĐH BRVT nhiệt vào MT Environmental Engineering Slide 143 of CHƯƠNG IV Ô NHIỄM ĐẤT – CHẤT THẢI RẮN CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC 4.2 Các loại ÔN khác 4.2.1 ÔN nhiệt * Nguyên nhân - Hoạt động đốt nhiên liệu người - Q trình thị hóa: đô thị phát triển → giảm xanh, sông hồ → tạo khơng khí oi - Các cơng trình nhà ĐH BRVT Environmental Engineering Slide 144 of CHƯƠNG IV Ô NHIỄM ĐẤT – CHẤT THẢI RẮN CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC 4.2 Các loại ÔN khác 4.2.1 ÔN nhiệt * Ảnh hưởng ÔN nhiệt MT CN - Sự nóng lên TĐ → trạng thái CB nhiệt hệ sinh thái → giảm khả tăng trưởng HST → HST cân ĐH BRVT Environmental Engineering Slide 145 of CHƯƠNG IV Ô NHIỄM ĐẤT – CHẤT THẢI RẮN CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC * Ảnh hưởng ÔN nhiệt MT CN - Nhiệt độ tăng: • băng tan → tăng mực nước → thu hẹp diện tích lục địa Dân số tăng → tăng nhu cầu sử dụng đất • tăng chu trình hạn hán, lụt lội → thiếu nước trầm trọng bên cạnh thiệt hại lũ lụt => gây thiệt hại lớn ĐH BRVT Environmental Engineering Slide 146 of CHƯƠNG IV Ô NHIỄM ĐẤT – CHẤT THẢI RẮN CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC * Ảnh hưởng ÔN nhiệt MT CN - Nhiệt độ tăng: • băng tan → tăng mực nước → thu hẹp diện tích lục địa Dân số tăng → tăng nhu cầu sử dụng đất • tăng chu trình hạn hán, lụt lội → thiếu nước trầm trọng bên cạnh thiệt hại lũ lụt => gây thiệt hại lớn ĐH BRVT Environmental Engineering Slide 147 of CHƯƠNG IV Ô NHIỄM ĐẤT – CHẤT THẢI RẮN CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC 4.2 Các loại ÔN khác 4.2.2 ƠN tiếng ồn 4.2.3 ƠN phóng xạ * Tác động ÔN đất - Ảnh ĐH BRVT Environmental Engineering Slide 148 of ... III Ô NHIỄM NƯỚC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC (8t) 3.1 Đặc điểm tài nguyên nước 3.1.4 Sự ô nhiễm nguồn nước ĐH BRVT Environmental Engineering Slide 15 of CHƯƠNG III Ô NHIỄM NƯỚC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG... III Ô NHIỄM NƯỚC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC (8t) 3.2 Các nguồn tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước 3.2.1 Các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước + Phân loại theo nguồn gốc phát sinh: Nước thải ô thị hay nước. .. đưa vào vượt qua khả tự làm → Nước bị ô nhiễm ĐH BRVT Environmental Engineering Slide 13 of CHƯƠNG III Ô NHIỄM NƯỚC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC (8t) 3.1 Đặc điểm tài nguyên nước 3.1.4 Sự ô nhiễm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ ĐẤT, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ ĐẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay