CÔNG tác xây DỰNG LÀNG, THÔN, ấp, bản văn hóa tại HUYỆN THANH MIỆN TỈNH hải DƯƠNG

43 35 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 20:28

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Phần 1: KHÁI QT VỀ PHỊNG VĂN HĨA THƠNG TIN HUYỆN THANH MIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG .1 1.1 Địa điểm kiếm tập 1.2 Cơ cấu tổ chức phòng Văn Hóa Thông Tin huyện Thanh Miện 1.3 Chức nhiệm vụ phòng Văn Hóa Thơng Tin huyện Thanh Miện 1.3.1Vị trí chức phòng Văn Hóa Thơng Tin huyện Thanh Miện .2 1.3.2 Nhiện vụ quyền hạn phòng Văn Hóa Thơng Tin huyện Thanh Miện 1.4 Cơ sở vật chất phòng Văn Hóa Thơng Tin huyện Thanh Miện Phần 2: NHẬT KÝ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP 1.1 Nhật ký công việc cụ thể 2.2 Kết thu đợt kiến tập .13 Phần 3: CÔNG TÁC XÂY DỰNG LÀNG, THƠN, ẤP, BẢN VĂN HĨA TẠI HUYỆN THANH MIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG .15 3.1 Sơ lược huyện Thanh Miện 15 3.1.1 cấu tổ chức hành 15 3.1 Cơ sở lý luận công tác xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa 15 3.1.1 Yêu cầu, thực thủ tục hành .15 3.1.2 Tiêu chuẩn Danh hiệu “Thơn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” tương đương 21 3.1.3 Thủ tục cơng nhận làng, thơn, ấp, văn hóa .24 3.1.4 Quy trình cơng nhận làng, thơn, ấp, văn hóa huyện Thanh Miện .26 3.2 Cơng tác hướng dẫn thực kiểm tra việc xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa huyện Thanh Miện 29 3.2.1 Thực trạng công tác thực huyện 29 3.2.2 Tổ chức kiểm tra việc xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa địa bàn huyện 32 3.4 Đánh giá việc thực công tác xây dựng làng, thôn, ấp, văn hóa .35 3.4.1 Ưu điểm 35 3.4.2 Nhược điểm 35 3.5 Một số giải phát để thực tốt công tác xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương 36 3.5.1 Giải pháp xây dựng làng, thôn, ấp, văn hóa địa bàn huyện Thanh Miện 36 KẾT LUẬN 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt UBND VHTT KDC CNH HĐH BCĐ Định nghĩa Uỷ ban nhân dân Văn hóa Thơng tin Khu dân cư Cơng nghiệp hóa Hiện đại hóa Ban đạo THPT THCS Trung học phổ thông Trung học sở BVHTTDL Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch TDĐKXDĐSVH VHTTDL Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa Văn Hóa Thơng tin Du lịch TT Mã hiệu BM 75.01 BM 75.02 BM 75.03 BM 75.04 BM 75.05 BM 75.06 BM 75.07 Tên mã hiệu Giấy biên nhận hồ sơ Phiếu theo dõi kết xử lý công việc Biên họp bình xét làng, KDC văn hóa Quyết định cơng nhận làng, KDC văn hóa Bằng cơng nhân danh hiệu làng,KDCvăn hóa Sổ theo dõi kết xử lý cơng việc Sổ thống kê kết thực công việc THCS Phần 1: KHÁI QT VỀ PHỊNG VĂN HĨA THƠNG TIN HUYỆN THANH MIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG 1.1 Địa điểm kiếm tập Phòng Văn Hóa Thơng Tin huyện Thanh Miện nằm khối quan Đảng ủy –UBND huyện Thanh Miện, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương Phòng Văn Hóa Thơng Tin huyện Thanh Miện chịu trách nhiệm trực tiếp việc với UBND huyện Thanh Miện sở VHTTDL tỉnh Hải Dương 1.2 Cơ cấu tổ chức phòng Văn Hóa Thơng Tin huyện Thanh Miện Cơ cấu tổ chức phòng văn hóa – Thông Tin huyện Thanh Miện bao gồm cán bộ, 01 trưởng phòng, 01 phó phòng , 01 chun viên Trưởng phòng: Trần Quang Huy Phó phòng: An Văn Chuyện Chuyên viên:Vũ Thị Thơ  Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trước pháp luật thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng;  Phó Trưởng phòng người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng trước pháp luật nhiệm vụ phân cơng Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động Phòng;  Chuyên viên phòng Văn Hóa Thơng Tin chịu trách nhiệm trước trưởng phòng trước pháp luật, người phụ trách sổ sách, giấy tờ nư quản lý dấu chung phòng; Việc bổ nhiệm Trưởng phòng Phó Trưởng phòng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định theo tiêu chuẩn chức danh Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định pháp luật Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực chế độ, sách Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định theo quy định pháp luật 1.3 Chức nhiệm vụ phòng Văn Hóa Thơng Tin huyện Thanh Miện 1.3.1Vị trí chức phòng Văn Hóa Thơng Tin huyện Thanh Miện - Phòng Văn hố Thơng tin quan chun mơn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: Văn hố, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thơng internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí, xuất - Phòng Văn hố Thơng tin có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chịu quản lý trực tiếp Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch; Sở Thông tin Truyền thông 1.3.2 Nhiện vụ quyền hạn phòng Văn Hóa Thơng Tin huyện Thanh Miện - Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành định, thị, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 05 năm hàng năm, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước giao địa bàn huyện, chương trình, biện pháp tổ chức thực nhiệm vụ cải cách hành nhà nước lĩnh vực thuộc phòng quản lý - Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ban hành định, thị lĩnh vực giao quản lý địa bàn huyện - Hướng dẫn tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, chế sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước giao - Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực chịu trách nhiệm việc thẩm định, đăng ký, cấp loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm thẩm quyền phòng theo quy định pháp luật theo phân công Uỷ ban nhân dân huyện - Về văn hố, gia đình, thể thao du lịch + Quản lý, hướng dẫn công tác chuyên ngành tổ chức, đơn vị nhân dân địa bàn huyện phong trào văn hoá, văn nghệ, phong trào luyện tập thể dục, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hố”, xây dựng gia đình văn hố, Làng văn hố, khu dân cư văn hoá, quan, đơn vị văn hố, bảo vệ di tích lịch sử, văn hố danh lam thắng cảnh, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch địa bàn huyện + Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động Trung tâm văn hoá, thể thao, thiết chế văn hố thơng tin sở, sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng công tác gia đình thuộc phạm vi quản lý phòng địa bàn huyện + Hướng dẫn, kiểm tra thẩm định đề nghị xét, cơng nhận danh hiệu gia đình văn hoá, làng, khu dân cư văn hoá theo quy định quan có thẩm quyền - Về thơng tin, tuyên thông + Giúp Uỷ ban nhân dân huyện việc tổ chức cơng tác bảo vệ an tồn, an ninh thơng tin hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát + Chịu trách nhiệm theo dõi tổ chức thực chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin địa bàn huyện theo phân công Uỷ ban nhân dân huyện + Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước mạng lưới phát thanh, truyền sở; + Hướng dẫn, kiểm tra xã, thị trấn quản lý đại lý bưu chính, viễn thơng, Internet theo quy định; - Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hướng dẫn hoạt động hội, tổ chức phi phủ hoạt động lĩnh vực quản lý nhà nước giao địa bàn huyện theo quy định pháp luật - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực thuộc phòng quản lý cho cán bộ, cơng chức thuộc Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn địa bàn huyện - Tổ chức ứng dụng tiến khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước hoạt động chun mơn, nghiệp vụ phòng - Chủ trì phối hợp với quan liên quan kiểm tra, tra tổ chức, cá nhân việc thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực giao quản lý, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện xử lý trình cấp có thẩm quyền xử lý trường hợp vi phạm, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực phòng chống tham nhũng, lãng phí lĩnh vực giao quản lý theo quy định pháp luật phân công Uỷ ban nhân dân huyện - Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ tháng, năm đột xuất tình hình thực nhiệm vụ giao với Uỷ ban nhân dân huyện, sở: Văn hoá, Thể thao Du lịch, sở Thông tin Truyền thông quan có thẩm quyền khác theo quy định pháp luật - Quản lý tổ chức máy, biên chế, thực chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chế độ, sách khác cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý phòng theo quy định pháp luật phân cấp Uỷ ban nhân dân huyện - Quản lý tài chính, tài sản Phòng theo quy định pháp luật phân công, phân cấp Uỷ ban nhân dân huyện - Thực nhiệm vụ khác lĩnh vực quản lý nhà nước giao quản lý theo phân công, phân cấp hoạc uỷ quyền Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định pháp luật 1.4 Cơ sở vật chất phòng Văn Hóa Thơng Tin huyện Thanh Miện Cơ sở vật chất phòng Văn Hóa Thơng Tin đầy đủ, bao gồm: - Một phòng làm việc trưởng phòng Trần Quang Huy đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật phục vụ trình làm việc cập nhập thông tin, in ấn tài liệu hàng ngày - Một phòng làm việc phó phòng An Văn Chuyện, đầy đủ trang thiết bị công việc hàng ngày - Một phòng họp chuyên viên Vũ Thị Thơ chịu trách nhiệm quản lý với trang thiết bị đầy đủ phục vụ họp lưu trữ nhiều tài liệu liên quan đén chuyên ngành, văn đạo sở Văn Hóa - Thể Thao Du Lịch tỉnh Hải Dương, phòng nơi cất giữ bảo quản dấu phòng Văn Hóa – Thơng Tin huyện Thanh Miện Phần 2: NHẬT KÝ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP Thời gian: từ ngày 14/5 đến ngày 14/6/2018 1.1 Nhật ký công việc cụ thể STT Ngày Thời xét Đoàn kiến tập mắt quan, Bước đầu làm Sáng Chiều họp giao ban đầu tuần quen với công Tiếp nhận người hướng dẫn việc kiến tập học nội Sáng quy,quy định quan Tìm hiểu sơ phòng Văn Nắm bắt ) Thứ (15/5/2018 Hóa – Thơng Tin huyện Thanh cấu tổ chức ) Miện UBNN huyện Thanh phòng VHTT Thứ MiệnHải Dương huyện Thanh Nghiêm cứu tài liệu liên quan Miện UBNN tới hành thành phát triển huyện Thanh phòng VHTT huyện Thanh Miện tỉnh Hải Miện Dương Tìm tài liệu chức năng, Củng cố sở Chiều Sáng (16/5/2018 nhiệm vụ phòng VHTT lý luận, tài liệu ) huyện Thanh Miện cho việc viết Nhận nhiệm vụ khảo sát khu báo cáo việc di tích chùa Nhữ Xá vào thứ khảo sát (17/5), tìm tài liệu liên quan tớ chùa Như Xá chùa Như Xá Đi khảo sát di tích lịch sử quốc Tiếp cận gần Chiều Đánh giá, nhận gian Thứ (14/5/2018 Nội dung công việc Thứ Sáng (17/5/2018 gia chùa Như Xá xã Hồng ) Quang, Thanh Miện bước xin dự án Dự họp tổ kết buổi khảo tu bổ di tích sát xin xác nhận dự án tu bổ Chiều di tích chùa Như Xá Thứ Sáng Xử lý số việc hồ sơ Củng cố kiến (18/5/2018 dự án tu sửa di tích chùa Như thức lý luận ) Xá xã Hồng Quang huyện kiến thức thực Chiều Thanh Miện tiễn để phục vụ Tổng kết công việc tuần vừa cho công việc qua, tiếp tục tìm hiểu, thu thâp ngành nghề thơng tin tài liệu phục vụ cho báo cáo kiến tập Họp giao ban đầu tuần,triển Tiếp nhận (21/5/2018 khai cơng việc ràn sốt hoạt nhiệm vụ ràn ) động quảng cáo treo biển soát hoạt động hiệu địa bàn huyện Thanh quảng cáo Thứ Sáng Chiều Miện treo biển hiệu Tìm tài liệu liên quan hoạt phạm vi động quảng cáo treo biển xã Thanh hiệu Giang, Ngũ Hùng, thị trấn Thanh Miện, Lam Sơn ngày( 22/5, 23/5 ,24/5, Thứ Sáng Thực theo kế hoạch giao (22/5/2018 ) 25/5) Hoàn thành nhiện vụ ràn Chiều Số 664/KH-ĐRS ngày 3/5/218 sốt hoạt động sở văn hóa thể thao du quảng cáo lịch tỉnh Hải Dương việc treo biển hiệu ràn soát hoạt động quảng cáo địa bàn thị treo biển hiệu địa bàn trấn Thanh thị trấn Thanh Miện Miện Thứ Sáng (23/5/218) Đi ràn soát hoạt động quảng Hoàn thành cáo treo biển hiệu địa nhiệm vụ bànThanh Giang, huyện giao Thanh Miện Chiều Thứ (24/5/2018 ) 10 Thứ (25/5/2018 ) Sáng Chiều Sáng Chiều Ràn soát hoạt động quảng cáo Hoàn thành treo biển hiệu xã Ngũ nhiệm vụ Hùng huyện Thanh Miện giao Ràn sốt hoạt động quảng cáo Hồn thành treo biển hiệu địa bàn xã nhiệm vụ Lam Sơn, huyện Thanh Miện giao Tổng hợp toàn biểu mẫu rà sốt cho chị chun viên phòng VHTT huyện Thanh 11 Thứ sáng Miện Họp giao ban kết hợp với Hiểu sâu (28/5/2018 việc cán sở văn hóa thể thao cơng tác ) du lịch tỉnh Hải Dương lên kiểm tra kế hoạch kiểm tra cáo hoạt động hoạt động quảng cáo treo quảng cáo biển hiệu địa bàn thị trấn treo biển hiệu Chiều Thanh Miện Cùng đoàn tra sở thực theo kế hoạch đề ra, kiểm tra hoạt động quảng cáo treo biển hiệu thị trấn Thanh Miện địa bàn TT Bước Bước Bước Quy trình xử lý cơng việc Trình tự Nộp hồ sơ đề nghị công nhận làng, thôn, ấp, văn hóa đạt danh hiệu phòng VHTT huyện Thanh Miện Tiếp nhận hồ sơ: - hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy biên nhận, hẹn ngày thẩm định thực tế, cập nhập vào sổ theo dõi xử lý công việc - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định: Viết phiếu hướng dẫn cho cán xã bổ sung làm lại hồ sơ theo quy định Thẩm định hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu cần phải giải trình bổ sung thêm: Thơng báo cho cán xã không ngày kể từ ngày viết giấy biên nhận - Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Thực bước Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết Cán văn hóa xã Giờ hành Theo mục Chun viên phòng VHTT Giờ hành BM 75.01 BM 75.02 BM 75.06 Chun viên phòng VHTT 01 ngày 27 BM 75.02 Bước Bước Bước Bước Thành lập đoàn kiểm tra Ban đạo kiểm tra thực tế “TDĐKXDĐ làng, thôn, ấp, SVH” đề nghị công nhận danh hiệu văn hóa Họp đồn kiểm tra bình xét cơng nhận làn, thơn, ấp, văn hóa - Trường hợp đồn kiểm tra không đồng ý: Ghi rõ lý Ban đạo vào biên “TDĐKXDĐ họp bình xét SVH” ban đạo “TDĐKXDĐSVH ” Trường hợp đoàn kiểm tra đồng ý: Ghi vào biên họp chuyển sang bước Lãnh đạo phòng VHTT trình lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo kèm dự thảo phòng VHTT định, cơng nhận làng, thơn, ấp, văn hóa Lãnh đạo UBND huyện xem xét, kiểm tra: - Trường hợp đồng ý: lãnh đạo UBND ký vào dự thảo định công nhận làng, thôn, ấp, văn hóa - Trường hợp khơng đồng ý: Lãnh đạo UBND Lãnh đạo UBND huyện 28 55 ngày BM 75.02 01 ngày BM 75.02 BM 75.03 Giờ hành 01 ngày BM 75.02 BM 75.03 BM 75.04 BM 75.05 BM 75.02 BM 75.03 BM 75.04 BM 75.05 Bước Bước huyện ghi rõ lý vào biên họp bình xét ban đạo Tiếp nhận kết từ lãnh đạo vào sổ theo dõi trình xử lý cơng việc u cầu ký nhận vào sổ theo dõi, trao kết công nhận cho địa phương Chuyên viên phòng VHTT 01 ngày Chuyên viên phòng VHTT Giờ hành BM 75.02 BM 75.04 BM 75.05 BM 75.06 BM 75.01 BM 75.04 BM 75.05 BM 75.06 Thống kê theo dõi chun viên phòng VHTT có trách nhiệm thống Chuyên viên 01 ngày Bước 10 kê TTHC thực phòng VHTT BM 75.02 đơn vị BM 75.07 sổ thống kê kết thực TTHC Trường hợp phòng VHTT khơng đồng ý cơng nhận làng, thơn, ấp, văn hóa phải trả lời văn nêu rõ lý cho cán văn hóa xã vào thời điểm hẹn trả kết giấy biên nhận Cơ sở pháp lý - Căn thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 Bộ Văn hóa, Thể thao Dung lịch việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ cơng nhận danh hiệu “ Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Thơn văn hóa”, “Âps văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” tương đương - Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 3.2 Công tác hướng dẫn thực kiểm tra việc xây dựng làng, thôn, ấp, văn hóa huyện Thanh Miện 3.2.1 Thực trạng cơng tác thực huyện 29 Sáng ngày 26-1, huyện nhà tổ chức tổng kết thực phong trào xây dựng Làng-Khu dân cư văn hóa, quan văn hóa, đô thị văn minh năm 2017 Dự đạo hội nghị, có đ/c Nhữ Văn Cúc-Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện, đ/c Khổng Quốc Toản-Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Năm 2017, quan tâm lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền cấp huyện Phong trào xây dựng Làng-KDC văn hóa, quan văn hóa, huyện nhà tiếp tục trì đạt kết đáng ghi nhận Đến hết năm 2017, tồn huyện có 85/92 làng, khu dân cư giữ vững danh hiệu làng, khu dân cư văn hóa, tồn huyện có 78/104 quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu VH Chính vậy, đời sống vật chất tinh thần nhân dân huyện không ngừng cải thiện, đa số thơn, khu dân cư có đủ thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tập thể, văn hóa văn nghệ như: nhà văn hóa, sân thể thao,…100% số thơn-KDC có CLB văn nghệ thể thao Việc thực nếp sống văn minh việc cưới, việc tang lễ hội có chuyển biến tích cực Các địa phương phát huy giá trị truyền thống dân tộc, đề cao chuẩn mực đạo lý, phong mỹ tục, chống tệ nạn xã hội, thực nghiêm túc nếp sống mới, cảnh quan môi trường nông thôn khơi sắc, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan đẩy lùi Tại hội nghị tổng kết, thực phong trào xây dựng Làng-KDC văn hóa năm 2017, huyện nhà có đơn vị thơn Phạm Xá-xã Ngơ Quyền Trường THCS xã Lam Sơn đề nghị UBND tỉnh khen thưởng, UBND huyện khen thưởng cho đơn vị có thành tích xuất sắc phong trào xây dựng Làng-KDC văn hóa năm 2017 Đồng thời, công nhận danh hiệu Làng-KDC VH năm cho 25 đơn vị Phát biểu hội nghị, đ/c Khổng Quốc Toản-Phó tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống ăn hóa” huyện ghi nhận đánh giá cao nỗ lực phấn đấu Làng-KDC, quan, đơn vị việc thực Phong trào xây dựng Làng-KDC văn hóa năm 2017 Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện mong thời gian tới Các cấp, ngành nhân dân huyện cần đẩy mạnh việc thực 30 phong trào, vận động, tăng cường lãnh đạo, đạo toàn diện cấp ủy Đảng, quyền, phối hợp chặt chẽ ban ngành, đoàn thể, tuyên truyền, vận động tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào “ Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt khu dân cư, nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, thiết thực Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cấp, ngành, tổ chức trị, xã hội tầng lớp nhân dân vị trí, vai trò phong trào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định an ninh trị, đảm bảo an tồn xã hội xây dựng NTM, đô thị văn minh Góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày giàu đẹp, văn minh Phong trào triển khai phát triển rộng số lượng chất lượng toàn huyện, phong trào cấp ngành đơng đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Nét bật làng, thôn, việc xây dựng, thực quy ước Hầu hết quy ước điều kế thừa chọn lọc phong mỹ tục, thực hành vi ứng xử văn hóa giao tiếp cá nhân, quan hệ gia đình cộng đồng xã hội; phát triển hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, phát huy tình làng nghĩa xóm Đề biện phát trừ hủ tục ma chay, cưới xin, lễ hội, góp phần xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa, đẩy mạnh tiến độ xây dựng thiết chế hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng sở Việc xây dựng quy ước tuân thủ quy định pháp luật đảm bảo thực quy chế dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” quy ước trước ban hành thực điều UBND huyện, thành phố, thị xã phê duyệt Đến tồn huyện có 100% làng, KDC xây dựng xong quy ước Tỷ lệ làng, KDC công nhận danh hiệu hàng năm điều tăng liên tục, số làng UBND tỉnh tặng khen phát huy tốt danh hiệu làng, khu dân cư văn hóa, Quốc Tuấn, xã Lê Hồng Đời sống văn hóa tinh thần làng, khu dân cư văn hóa quan tâm, sắc thái văn hóa cộng đồng phong phú Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: Sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu văn nghệ, thi đấu 31 thể dục thể thao làng, khu dân cư, điển làng Phù TảiThanh Giang Việc phát triển kinh tế làng văn hóa cán nhân dân đặc biệt trọng quan tâm tìm nhiều biện phát để thực có hiệu chuyển giao kinh nghiệm sản xuất, đẩy mạnh phát triển ngành nghề, phát triển nông sản hàng hóa…100% hộ có nhà mái bằng, nhà xây kiên cố; 100% đường làng ngõ xóm trải nhựa, bê tong vật liệu cứng An ninh trật tự trì, làm tốt cơng tác hòa giải, nhân dân vận động nghiêm chỉnh thực nghĩa công dân, tỷ lệ vụ vi phạm pháp luật hình sự, tệ nạn xã hội thấp Phong trào xây dựng làng, thôn, văn hóa, khu dân cư văn hóa tác động mạnh mẽ sâu rộng đến lĩnh vực đời sống, xã hội thực phát huy vai trò tự quản cộng đồng Hình thành nếp sống văn minh, đấu tranh bày trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan hủ tục lạc hậu Xây dựng mơi trường văn hóa lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú nơng thơn, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, giữ ổn định trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế-văn hóa xã hội phát triển Thống kê số lượng “Gia đình văn hóa”, “làng, khu dân cư văn hóa” huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương (số liệu tính đến hết ngày 31/12/2015) Tổng số gia đình 42.845 Số lượng gia đình văn hóa 37.145 Tỷ lệ % 87.60% Tổng số làng, khu dân cư văn hóa 92 Số làng, khu dân cư văn hóa 82 Tỷ lệ % 89.13% 32 3.2.2 Tổ chức kiểm tra việc xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa địa bàn huyện a, Mục đích, yêu cầu kiểm tra: Nhằm đánh giá tình hình triển khai thực cơng tác xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa, q trình tổ chức đăng ký, bình xét danh hiệu văn hố năm 2015 xã, thị trấn Kịp thời phát mặt hạn chế cần khắc phục, tiếp thu ý kiến kiến nghị sở, phát huy kết đạt để tổ chức triển khai thực phong trào giai đoạn tới đạt hiệu Phát huy, nhân rộng mơ hình điển hình việc thực cơng tác xây dựng Nắm bắt tình hình thực tế kết triển khai công việc xã, thị trấn địa bàn huyện, kịp thời phát khắc phục khó khăn, vướng mắc q trình triển khai thực b, Công tác tham mưu ban hành văn quản lý nhà nước lĩnh vực Văn Hóa – Thơng tin Trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 phòng Văn Hóa – Thơng Tin huyện tham mưu với UBND huyện ban hành 28 văn quản lý nhà nước số văn chuyên ngành Tổ chức thực tốt nhiệm vụ chuyên môn lĩnh vực văn hóaThơng tin Nội dung văn gửi tới lãnh đạo UBND, quan chuyên môn xã, thị trấn để tổ chức thực hiện, thống đồng địa bàn tồn huyện c, Cơng tác kiểm tra xử lý vi phạm Hàng năm phòng tham mưu với UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa Đã tiến hành kiểm tra 04 đợt hoạt động kinh doanh văn hóa địa bàn tồn huyện Qua chấn chỉnh hoạt động dịch vụ văn hóa – Thơng tin, đảm bảo hướng dẫn chuyên ngành quy định pháp luật Trong nhiệm kỳ qua chi xây dựng nghị thống việc tham mưu với UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra phong trào xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa, hàng năm tổ chức tốt việc trì phát huy danh 33 hiệu làng, thơn, văn hóa việc đăng ký xây dựng làng vặn hóa địa bàn huyện d, Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Phối hợp với ngành chức huyện, đài phát huyện thường xuyên tổ chức chương trình tun truyền phương tiện thơng tin đại chúng văn pháp liên quan lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch Tổ chức 06 buổi tập huấn văn quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động văn hóa thơng tin, bưu viễn thơng, quản lý di tích, quản lý nhà nước hoạt động dịch vụ văn hóa khác địa bàn huyện e Nội dung kiểm tra - Việc ban hành kế hoạch hoạt động, công tác kiện toàn BCĐ việc ban hành, thực quy chế hoạt động BCĐ xã, thị trấn - Công tác tuyên truyền, phổ biến văn Trung ương, tỉnh, huyện văn liên quan đến phong trào xã, thị trấn, thôn, bản, tổ phố - Việc triển khai nội dung định số - Quyết định số 34/2009/QĐUBND ngày 12/11/2009 ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ cơng nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thơn văn hố”, “Làng văn hố”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” tương đương; “Xã đạt chuẩn văn hố nơng thơn mới”, “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” - Việc đăng ký danh hiệu văn hoá năm 2015, hướng dẫn việc đánh giá, bình xét cơng nhận danh hiệu văn hoá năm 2015 việc chuẩn bị tổ chức Ngày “Đại đồn kết tồn dân tộc” 18/11 thơn, bản, tổ phố - Việc sử dụng Sổ Vàng xã Sổ Vàng thôn, tổ phố xã lựa chọn làm việc với đoàn kiểm tra - Đánh giá hiệu hoạt động thiết chế văn hoá sở xã, thị trấn như: Trạm truyền cấp xã, thiết bị văn hoá, ấn phẩm văn hóa cấp hàng năm, nhà văn hóa xã, thôn - Việc thực Quy ước, Hương ước sở 34 - Việc triển khai Hướng dẫn số 04/HD-SVHTT&DL, ngày 03 tháng năm 2014 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh triển khai thực tiêu chí số 06 tiêu chí số 16 Bộ tiêu chí Quốc gia Nơng thôn 3.4 Đánh giá việc thực công tác xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa 3.4.1 Ưu điểm Việc triển khai thực phong trào “Toàn dân đồn kết xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa” địa bàn huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương đạt kết tích cực, kịp thời tham mưu, triển khai thực hiên sâu rộng văn đạo, hướng dẫn công tác xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa trung ương tỉnh, tạo thống nhận thức hành động, phối hợp chặt chẽ ngành, đoàn thể, thành viên ban đạo cấp trình triển khai thực Hoạt động ban đạo cấp ngày có chất lượng hiệu Phong trào thực thu hút hưởng ứng mạnh mẽ tầng lớp nhân dân, xuất nhiều gương điển hình gia đình văn hóa, dòng họ hiếu học, mơ hình gia đình làm kinh tế giỏi…phong trào tác động lớn đến lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội, thực phát huy vai trò tự quản cộng đồng, bước hình thành nếp sống văn minh, giúp xóa đói giảm nghèo, làm giàu đáng, nâng cao đời sống nhân dân; bảo tồn phát huy giá trị truyền thống dân tộc; huy động nguồn lực toàn xã hội việc tạo dựng sở vật chất hạ tầng cơng trình phúc lợi văn hóa – xã hội; xây dựng mơi trường văn hóa lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú nơng thơn, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật , ổn định trị, an tồn xã hội, thúc đẩy kinh tế - văn hóa xã hội phát triển 3.4.2 Nhược điểm Bên cạnh kết đạt đây, việc xây dựng Làng, KDC văn hóa địa bàn tỉnh Hải Dương tồn số hạn chế như: Phong trào xây dựng Làng, KDC văn hóa chưa vào chiều sâu, nhiều đơn vị chạy 35 theo thành tích, chủ quan, trơng chờ, ỷ lại vào quan tâm cấp trên, số địa phương người dân khơng mặn mà với phong trào Một số địa phương thiếu biện pháp trì, đẩy mạnh phong trào số lượng chất lượng Vậy nên có số làng, khu dân cư văn hóa bị xóa danh hiệu thu hồi nguy số làng, khu dân cư văn hóa bị soi xét, nhắc nhở để nảy sinh số tồn chứng tỏ phong trào chưa thật bền vững Công tác triển khai, tổ chức thực phong trào bị coi nhẹ, lãnh đạo, người đứng đầu chưa thật quan tâm đến quyền lợi cảu người lao động mà coi trách nhiệm cơng đồn Việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao nâng cao đời sống văn hóa người dân số làng xã nhiều hạn chế số lượng chất lượng Mặc dù tập huấn, việc triển khai, hướng dẫn thực thang điểm, trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu làng, thôn, ấp, ( khu dân cư văn hóa) cấp xã thơn lung túng Một số nơi Uỷ ban Mặt trận tổ quốc cấp xã chưa phát huy vai trò chủ trì theo thẩm quyền việc hướng dẫn xây dựng hồ sơ, kiểm tra, đánh giá kết thực tiêu chuẩn công nhận làng, thôn, ấp, văn hóa, mà giao cho cán văn hóa xã hội thực 3.5 Một số giải phát để thực tốt công tác xây dựng làng, thôn, ấp, văn hóa huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương 3.5.1 Giải pháp xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa địa bàn huyện Thanh Miện a Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức: - Tiếp tục quán triệt chủ trương, sách Đảng nhà nước phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa”; - Thực tuyên truyền thường xuyên, có hiệu thiết thực phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung phong trào xây dựng làng, thôn, ấp, văn hóa, tổ dân phố văn hóa nói riêng phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp đa dạng hình thức tuyên truyền 36 trực quan biểu diễn nghệ thuật, tranh cổ động, pa nô, hiệu, áp phích vùng có trình độ dân trí thấp - Thực tốt cơng tác kiểm tra, bình xét, cơng nhận danh hiệu văn hóa theo quy trình, khách quan, đảm bảo chất lượng, hiệu Kịp thời điều chỉnh , uốn nắn hạn chế, nằm tránh chồng chéo thiếu đồng tron việc triển khai phong trào Đồng thời kịp thời biểu dương tập thể , cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc phong trào đề - Hoàn thiện việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa xã hội từ cấp timhr đến sở, xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao làng, thơn, ; nâng cao chất lượng phát huy tốt công nhà văn hóa thơn, khu dân cư, nhằm phát triển có chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cộng đồng - Nâng cao vai trò gương mẫu cán cơng nhân viên chức b Nhóm giải pháp vận dụng sách xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa - Vận dụng điểm ưu tiên sách Đảng Nhà nước đầu tư cho văn hóa phát triển chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa gia đình Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hóa - đại hóa, phòng chống tội phạm, xây dựng nơng thơn - Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựnglàng, thơn, ấp, văn hóa” huyện cần có văn hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp, đặc biệt ý đến đối tượng Ban Chỉ đạo cấp sở Thông tin hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựnglàng, thơn, ấp, văn hóa” cấp lập dự tốn kinh phí hoạt động năm - Tiếp tục quan tâm tăng kinh phí hoạt động hàng năm cho ban đạo cấp - Quan tâm đầu tư đến việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh 37 c Nhóm giải pháp tăng cường nguồn lực cho phong trào: - Xã hội hóa hoạt động văn hóa, huy động nguồn lực từ tổ chức, cá nhân để xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa - Kết hợp nguồn đầu tư Chính phủ phát triển văn hóa triển khai thực phong trào xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa khắc địa bàn toàn huyện - Về xây dựng nguồn lực cho phong trào - Tăng cường tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán cấp tỉnh, huyện, xã ; - Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm địa phương lẫn 38 KẾT LUẬN Qua thời gian kiến tập, nghiên tìm hiểu số lĩnh vực thuộc phạm trùm văn hóa địa bàn huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương Chúng ta thấy văn hóa huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương đa dạng phong phú Đồng thời khơng phần phức tạp công tác quản lý tổ chức thực hoạt động, phong trào huyện nhà, mà đặc biệt phong trào xây dựng làng, thôn, ấp, nảm văn hóa phạm vi huyện Thanh Miện Văn hóa làng, thơn, ấp, Việt Nam nói chung huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương nói riêng vốn nôi để bảo tồn phát huy, lưu truyền văn hóa dân tộc, nơi ẩn chứa sức mạnh truyền thống, tinh thần nhân bản, sắc thái địa phương Xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa giá trị tích cực văn hóa làng vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn cấp bách xã hội Xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa tiếp nối giá trị văn hóa ơng cha bắt nguồn từ van hóa làng, truyền thống “mỹ tục khả phong” thời trước tiếp nối làng, thôn, ấp, văn hóa hơm biểu dân tộc văn hiến Văn hóa làng, thơn, ấp, nội dung văn hóacộng đồng làng, thôn… nước ta thực hiện, sở phát huy tinh hoa văn hóa làng truyền thống, thích ứng với phát triển kinh tến văn hóa, xã hội đất nước Ngày xưa, cha ơng ta nghìn đời xây dựng, sống với văn hóa làng, bản, lấy điểm tượng, niềm tin để trụ vững chiến thắng kẻ thù ngoại xâm Ngày nay, xây dựng làng, thôn, ấp, bối cảnh CNH,HĐH; tiếp thu văn hóa đại, tiên tiến giới, đồng thời bảo tồn phát huy tinh hoa văn hóa cổ truyền dân tộc nhằm thực Nghị Hội nghị lần thứ ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII Nghị đại hội IX xây dựng nước ta văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Xây dựng làng, thơn, ấp, văn hóa vận động phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội – văn hóa nơng thơn nước ta Nó góp 39 phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao để xây dựng đời sống văn hóa thực CNH,HĐH nông nghiệp, nông thôn Với kết đạt thời gian qua huyện Thanh Miện, thời gian tới huyện nhà cần phát huy nội lực để xây dựng nhiều làng, thơn, ấp, văn hóa nữa, để đảm bảo nơi đáng tin cậy đời sống tinh thần nhân dân làng địa bàn Chỉ có vậy, làng, thơn, ấp, trở thành cầu nối vĩnh hằng, bảo lưu phát huy giá trị làng quê Thanh Miện thời đại 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Cổng thông tin điện tử huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương - Các văn Đảng nhà nước nếp sống văn hóa, BVHTTDL, NXB Hồng Đức - Thông Tư số 12/2011/TT-BVHTTDL chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ cơng nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thơn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” tương đương - Quyết định 34/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2009 ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Lịch sử địa phương huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương 41 ... bước vào công việc sau trường 13 14 Phần 3: CƠNG TÁC XÂY DỰNG LÀNG, THƠN, ẤP, BẢN VĂN HĨA TẠI HUYỆN THANH MIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG 3.1 Sơ lược huyện Thanh Miện Thanh Miện huyện tỉnh Hải Dương, Việt... đình văn hóa ; “Thơn văn hóa , “Làng văn hóa , “Ấp văn hóa , Bản văn hóa , “Tổ dân phố văn hóa tương đương Điều Tiêu chuẩn Danh hiệu “Thơn văn hóa , “Làng văn hóa , “Ấp văn hóa , Bản văn hóa ... sáp nhập với huyện Ninh Giang thành huyện Ninh Thanh, tỉnh Hải Hưng, tỉnh Hải Dương Tháng năm 1996 lại tách thành huyện cũ 3.1 Cơ sở lý luận công tác xây dựng làng, thôn, ấp, văn hóa 3.1.1 Yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG tác xây DỰNG LÀNG, THÔN, ấp, bản văn hóa tại HUYỆN THANH MIỆN TỈNH hải DƯƠNG , CÔNG tác xây DỰNG LÀNG, THÔN, ấp, bản văn hóa tại HUYỆN THANH MIỆN TỈNH hải DƯƠNG , Phần 1: KHÁI QUÁT VỀ PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN THANH MIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG, 3 Chức năng và nhiệm vụ của phòng Văn Hóa Thông Tin huyện Thanh Miện., Phần 2: NHẬT KÝ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP, 1 Nhật ký công việc cụ thể., 2 Kết quả thu được trong đợt kiến tập, Phần 3: CÔNG TÁC XÂY DỰNG LÀNG, THÔN, ẤP, BẢN VĂN HÓA TẠI HUYỆN THANH MIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG, 1 Cơ sở lý luận về công tác xây dựng làng, thôn, ấp, bản văn hóa., 2 Công tác hướng dẫn thực hiện và thanh kiểm tra việc xây dựng làng, thôn, ấp, bản văn hóa huyện Thanh Miện., 5 Một số giải phát để thực hiện tốt công tác xây dựng làng, thôn, ấp, bản văn hóa huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay