CÔNG tác xây DỰNG GIA ĐÌNH văn hóa của

33 66 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 20:28

0 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Phần BÁO CÁO TỔNG QUÁT VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN KIẾN TẬP .1 1.1 Thời gian, địa điểm kiến tập 1.1.1 Thời gian kiến tập .1 1.1.2.Địa điểm thực tập 1.2 Khái quát chung phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa 1.2.1 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan 1.2.2 Cơ cấu tổ chức chế độ làm việc phòng Văn hóa- thơng tin phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa Phần BÁO CÁO NHIỆM VỤ ĐƯỢC NƠI KIẾN TẬP GIAO VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN Phần CƠNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HĨA CỦA PHƯỜNG LAM SƠN, THÀNH PHỐ THANH HÓA 10 3.1 Cơ sở lý luận vấn đề gia đình xây dựng gia đình văn hố .10 3.1.1.Quan điểm chủ tịch Hồ Chí Minh gia đình xây dựng gia đình văn hóa 10 3.1.2.Quan điểm Đảng ta gia đình xây dựng gia đình văn hố 11 3.2 Thực trạng cơng tác xây dựng gia đình văn hố phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa 13 3.2.1.Đặc điểm kính tế - xã hội phường Lam Sơn 13 3.2.2 Thực trạng công tác xây dựng gia đình văn hóa phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa 15 3.2.3 Xây dựng thiết chế văn hoá - thể thao nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá - thể thao 18 3.2.4 Những hạn chế, khiếm khuyết 20 3.3 Phương hướng, mục tiêu giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác xây dựng gia đình văn hố phường Lam sơn, thành phố Thanh Hóa 23 3.3.1 Phương hướng mục tiêu 23 3.3.2 Những giải pháp nhằm thực tốt cơng tác xây dựng gia đình văn hố phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa 24 KẾT LUẬN 28 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .29 PHỤ LỤC Phần BÁO CÁO TỔNG QUÁT VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN KIẾN TẬP 1.1 Thời gian, địa điểm kiến tập 1.1.1 Thời gian kiến tập 1.1.2.Địa điểm thực tập Phòng Văn hóa Thơng tin phường Lam sơn, thành phố Thanh Hóa Địa chỉ: Số 02, phố Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 1.2 Khái quát chung phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa Lam Sơn phường nằm vị trí trung tâm thành phố Thanh Hố, với diện tích tự nhiên gần km2, dân số 11.795 người, mật độ dân cư tập trung cao, có 21 phố, gần 50 quan, đơn vị Trung ương địa phương đóng địa bàn, có tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 47 chạy qua Phường có chợ Vườn Hoa chợ Rau Thực phẩm, có nhiều tuyến phố bn bán kinh doanh sầm uất, nơi bán buôn, bán lẻ hàng hóa cho thành phố tỉnh Cơng sở phường Lam Sơn có 42 cán bộ, cơng chức, nhân viên quan làm việc Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Đồn Thanh niên, Hội xã hội Cán bộ, cơng chức quan tốt nghiệp Đại học; số tiếp tục theo học sau đại học để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Cơ sở vật chất đầu tư đảm bảo đáp ứng nhu cầu làm việc cán bộ, công chức để phục vụ nhân dân Về thuận lợi, năm qua Đảng uỷ, UBND phường tập trung đạo phát triển đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng ổn định hệ thống trị, ổn định tình hình an ninh trị, trật tự an tồn xã hội địa bàn phường Vì đời sống nhân dân ngày nâng cao, mặt phố phường có nhiều đổi Đời sống kinh tế, văn hoá tinh thần nhân dân phát triển, sở hạ tầng hồn thiện Phát huy thành tích đạt được, nhân dân cán phường Lam Sơn sức thi đua, tiếp tục đẩy mạnh nghiệp "cơng nghiệp hố - đại hố ", tâm xây dựng phường Lam Sơn giàu đẹp - văn minh - đại, đơn vị dẫn đầu thành phố Thanh Hố, tỉnh Thanh Hố Về khó khăn, phường trung tâm thành phố - nơi giao lưu kinh tế, trị, xã hội tỉnh phường Lam Sơn phải tập trung cao thực đảm bảo an ninh trị, trật tự công cộng, quản lý đô thị, vệ sinh mơi trường an sinh xã hội 1.2.1 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan 1.2.1.1 Vị trí chức Phòng Văn hóa Thơng tin quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường, có chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường quản lý nhà nước : Văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, bưu chuyển phát, viễn thơng internet, cơng nghệ thông tin, sở hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản, dịch vụ cơng thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao du lịch địa bàn phường Phòng Văn hóa Thơng tin có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng, chịu lãnh đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động Ủy ban nhân dân phường, đồng thời chịu đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch, Sở Thơng tin – Truyền thơng tỉnh Thanh Hóa 1.2.1.2 Nhiệm vụ quyền hạn * Về lĩnh vực văn hóa thể thao : - Trình Ủy ban nhân dân cấp phường ban hành định, thị kế hoạch dài hạn, 05 năm hàng năm, đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình thể dục, thể thao du lịch, chương trình, biện pháp tổ chức thực cải cách hành chính, xã hội hóa lĩnh vực quản lý nhà nước giao - Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường dự thảo văn lĩnh vực văn hóa gia đình, thể dục thể thao du lịch thuộc thẩm quyền ban hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường - Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phê duyệt, hướng dẫn, thơng tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quản lý, họat động phát triển nghiệp văn hóa, thể thao du lịch, chủ trương xã hội hóa hoạt động, chống bạo lực gia đình - Hướng dẫn tổ chức, đơn vị nhân dân địa bàn huyện thực phong trào, văn hóa, văn nghệ, phong trào luyện tập thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn minh việc cưới, tang lễ, lễ hội, xây dựng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa, bảo vệ di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh, bảo vệ tơn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch địa bàn phường - Hướng dẫn chun mơn nghiệp vụ lĩnh vực văn hóa gia đình, thể dục, thể thao du lịch quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường - Chủ trì, phối hợp với quan liên quan kiểm tra, tra việc chấp hành pháp luật họat động văn hóa, gia đình thể dục, thể thao du lịch địa bàn phường, giải đơn thư, khiếu nại, tố cáo công dân lĩnh vực văn hóa, giá đình, thể dục thể thao du lịch theo quy định pháp luật - Thực công tác thống kê, báo cáo định kì đổ xuất tình hình hoạt động văn hóa gia đình, thể dục, thể thao du lịch với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giám đốc Sở văn hóa, thể thao du lịch * Về lĩnh vực thông tin truyền thông : - Trình UBND phường dự thảo định, thị, kế hoạch phát triển thông tin truyên thông địa bàn, chương trình, biệp pháp tổ chức thực nhiệm vụ cải cách hành nhà nước lĩnh vực thơng tin truyền thơng - Trình Chủ tịch UBND phường dự thảo văn thông tin truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành chủ tịch UBND phường - Tổ chức thực các văn pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau phê duyệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lĩnh vực thông tin tryền thông - Giúp UBND phường việc tổ chức cơng tác bảo vệ an tồn, an ninh thơng tin hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông công nghệ thông tin internet, phát nhanh - Chịu trách nhiệm theo dõi tổ chức thực chương trình, dự án ứng dụng cơng nghệ thông tin địa bàn huyện theo phân công UBND phường - Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn tổ chức, đơn vị nhân địa bàn phường thực pháp luật lịnh vực bưu chính, viễn thơng internet, cơng nghệ thơng tin, phát quảng cáo, báo chí, xuất - Giúp UBND phường quản lý nhà nước mạng lưới phát thanh, truyền sở - Thực công tác thơng tin, báo cáo định kì đột xuất tình hình thực nhiệm vụ giao theo quy định UBND huyện Sở thông tin tuyền thông * Nhiệm vụ chung : - Tổ chức ứng dụng tiến khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu giữ phục vụ công tác quản lí nhà nước chun mơn, nghiệp vụ lĩnh vực thông tin truyền thông - Quản lý tổ chức, biên chế thực chế độ sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỉ luật, đào tạp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cán tổ chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lí phòng lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch, thơng tin truyền thông theo quy định pháp luật phân cơng UBND phường - Quản lí tài chính, tài sản giao theo quy định pháp luật phân cấp, ủy quyền UBND phường - Thực việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức viên chức hàng năm theo quy định - Xây dựng thể chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo quan đạo, kiểm tra việc thực quy chế - Thực nhiệm vụ khác UBND, chủ tịch UBND phường giao theo quy định pháp luật 1.2.2 Cơ cấu tổ chức chế độ làm việc phòng Văn hóa- thơng tin phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa 1.2.2.1 Cơ cấu tổ chức Phòng Văn hóa Thơng tin tổ chức hoạt động theo chếđộ Thủ trưởng, Trưởng phòng phụ trách chung, giúp việc cho Trưởng phòng Phó Trưởng phòng chun viên, cán sựnghiệp vụ Hiện nay, cán lãnh đạo Phòng Văn hóa Thơng tin gồm: 01 Trưởng phòng, 02 cán bộ, công chức Cơ cấu tổ chức nhân Phòng gồm số chuyên viên, cán phân công theo dõi, thực mặt sau: - Lĩnh vực văn hóa gia đình - Lĩnh vực thể dục thể thao du lịch - Lĩnh vực thông tin truyền thông STT Họ tên Chức vụ Nguyễn Trưởng Thị Huệ phòng Nguyễn Thị Thanh Lê Thị Tuyết chủ tịch UBND phường trước pháp luật tồn hoạt động phòng Phụ trách tham mưu lĩnh vực tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, bảo tồn, phụ trách phong Phó phòng Tâm Phân cơng nhiệm vụ Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước UBND, trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,thể thao, du lịch, gia đình, phụ trách cơng tác Đảng Phụ trách tham mưu lĩnh vực quản trị trang Cán thông tin quản trị huyện, quản trị mạng, phụ trách công nghệ thông tin tổng hợp báo cáo 1.2.2.2 Chế độ làm việc Trưởng phòng phụ trách, điều hành tất hoạt động phòng phụ trách cơng việc trọng tâm Phó Trưởng phòng trực tiếp giải cơng việc thuộc lĩnh vực cơng tác Trưởng phòng phân cơng Trong q trình giải cơng việc liên quan đến nhiều lĩnh vực Phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc thống hướng giải quyết, trình Trưởng phòng định vấn đề chưa có trí vấn đề phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch biện pháp giải Trong trường hợp Trưởng phòng yêu cầu cán bộ, chuyên viên giải cơng việc thuộc phạm vi Phó Trưởng phòng cán bộ, chun viên thực u cầu Trưởng phòng, đồng thời phải báo cáo cho phó Trưởng phòng phụ trách trực tiếp biết 1.2.2.3 Nguyên tắc làm việc Lãnh đạo phòng cán bộ, chuyên viên quan làm việc giao dịch, liên hệ công tác, thực theo chế độ thủ trưởng Duy trì chế độ làm việc theo quy định hành nhà nước, thành viên có trách nhiệm trao đổi, đề xuất vấn đề liên quan Phân công nhiệm vụ, có trách nhiệm kiểm tra theo dõi đơn đốc hoạt động quan cơng việc phòng Quy định chế độ lề lối làm việc: Tất cán chuyên viên quan phải thực tốt quy định sau: Đi có báo cáo có báo cơng, đồn kết dân chủ xây dựng nội quan vững mạnh Thực tốt chức nhiệm vụ theo quy định tận tụy nhiệt tình, nâng cao chất lượng cơng việc thực cải cách hành xây dựng phong cách, nề nếp làm việc tốt Làm việc quan theo thời gian quy định, vắng mặt quan phải trưởng phòng đồng ý Tác phong nhanh nhẹn, tháo vát, văn hóa Ăn mặc phải lịch gọn gàng, đeo biển công chức Tuyệt đối chấp hành theo phân công lãnh đạo, đảm nhận công việc phải nhanh chóng xác Quy định đón tiếp khách quan: việc tiếp khách phải theo quy định chung nhà nước ban hành, khách đến làm việc quan phải đón tiếp chu đáo, lịch sự, cởi mở khách riêng cá nhân phải báo cáo cho lãnh đạo phòng để xếp nơi ăn chốn ngủ ( yêu cầu) Phần BÁO CÁO NHIỆM VỤ ĐƯỢC NƠI KIẾN TẬP GIAO VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN * Nhật ký kiến tập: Tuần Công việc Thời gian Kết đánh giá -Đến phòng gặp lãnh đạo đề Được đón tiếp tạo xếp lịch thực tế điều kiện thuận lợi để tiếp -Làm quen cán nhân viên cận công việc, nội dung quan mơi trường làm thực tập Hồn thành tốt Ngày 14/05/2018 việc tiến độ thực tập -Báo cáo với lãnh đạo Phòng kế hoạch thời gian thực tập - Làm việc quan thực tập, chịu điều hành phân công quan thực tập - Tìm hiểu vị trí, chức năng, Thấy nhiệt tình nhiệm vụ, quyền hạn, cấu thân thiện Từ ngày tổ chức hoạt động người phòng Các 15/05- Phòng anh, chị, 18/05 - Tìm hiểu quy định, chức phòng ln sẵn sàng trả nhiệm vụ Phòng lời thắc mắc cán Phòng em - Tìm hiểu thực trạng quản lý Được trực tiếp tìm hiểu Từ 21/0523/05 nhà nước hoạt động Tổ tham gia công việc chức xây dựng nếp sống văn Phòng hóa - Phát tài liệu tun truyền cho hộ - Thu thập, nghiên cứu hồ Tham gia nhiều Hoạt Từ 24/0525/05 sơ,Tài liệu, trao đổi ý kiến cán động Phòng hướng dẫn thực tập công quan liên quan tổ chức tác xây dựng gia đình văn hóa - Tham gia tổng vệ sinh thực nếp sống văn minh đô thị thực Tuần Công việc Thời gian Kết đánh giá - Tham gia tổng vệ sinh Biết hiểu thêm phường , xung quanh UBND Từ hoạt động, điều bổ - Quan sát cơng việc phòng ích ý nghĩa 28/05- Văn hóa thơng tin xã hội 30/05 phường Lam Sơn Thực công việc giao dạy hướng dẫn kiến tập - Tổng hợp báo cáo - Hiểu thêm công tác Từ 31/0505/06 công tác kiểm tra , sử lý vi kiểm tra sử lý vi phạm phạm hành văn hóa – hành văn hóa – xã hội xã hội hiểu rõ - Kiểm kê pan nơ áp phích công việc nhà phát cho người dân quản lý văn hóa Từ 06/6-08/06 treo tường - Sắp xếp tài liệu quan Chung tay góp sức ủng - Tìm hiểu:Thực trạng cơng tác hộ cho cơng tác xây dựng xây dựng gia đình văn hố phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa - Giúp cô anh chị chuẩnbị Đại hội Đại Biểu Từ - Tham dự chương trình hiến Biết hiểu thêm 11/06-12/06 máu nhân đạo UBND hoạt động bổ ích ý phường , trạm y tế phường nghĩa phối hợp với Hội chữ thập đỏ tổ chức - Nghiên cứu số liệu xin hướng dẫn hướng dẫn thực tập Cuộc vận động khơi dậy truyền thống đoàn kết nhân ái, thuỷ chung tình làng nghĩa xóm, tạo thêm nhiều gương người tốt việc tốt Kết bật tác động vận động tác động vận động đền ơn đáp nghĩa, thực sách xã hội giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng vật chất tinh thần, khơi dậy truyền thống tốt đẹp dân tộc Cơng tác xây dựng gia đình văn hóa Đảng quyền sở quan tâm, đặc biệt văn hóa dịch vụ văn hóa tiến hành có trọng điểm hiệu quả, công tác tra kiểm tra văn hóa thơng tin thực thường xun, góp phần làm lành mạnh mơi trường văn hóa thơng tin địa bàn phường Các hoạt động thể dục thể thao trì tổ chức sân chơi bổ ích, lành mạnh cho tầng lớp nhân dân tham gia Chỉ đạo tố chức buối giao lưu văn hóa, văn nghệ xã khu phố ngày lề lớn, ngày tết cổ truyền dân tộc Việt Nam Phường xác định để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phát triển phải xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa Chính phong trào xây dựng gia đình văn hóa cấp ủy đảng, quyền, đoàn thể quan tâm đạo thực hiện, từ phường đến phố thành lập ban vận động xây dựng nếp sống văn hóa mà trọng tâm xây dựng gia đình văn hóa Từ bốn nội dung xây dựng gia đình văn hóa là: Gia đình no ấm hòa thuận tiến bộ, thực kế hoạch hóa gia đình, đồn kết tương trợ cộng đồng dân cư, thực tốt nghĩa vụ công dân Các phố tổ chức họp dân, phổ biến nội dung xây dựng gia đình văn hóa, có thang điểm để gia đình đăng ký phấn đấu thực hiện, tổ chức họp nhân dân tổ chức bình xét cơng nhận gia đình văn hóa Việc bình xét tác động tích cực đến gia đình đạt đến tiêu chuẩn, cần phấn đấu tiêu chuẩn lại năm Hàng năm UBND phường tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, có khen thưởng để động viên gia đình điển hình tiên tiến Những việc làm tạo thành phong trào thi đua khối phố, gia đình việc xây dựng gia đình văn hóa Qua bình xét cơng nhận gia 17 đình văn hóa: Năm 2000 tỷ lệ gia đình văn hóa toàn phường đạt 60%, năm 2005 đạt 71%, năm 2010 đạt 80%, năm 2015 đạt 85% Trong năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hố phố có nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu phát triển kinh tế, làm giàu đáng, sản xuất kinh doanh giỏi như: gia đình bà Nguyễn Thị Mạc phố 7, ông Nguyễn Hồng Phong phố 3, bà Nguyễn Thị Cần phố 10… Xây dựng gia đình hạnh phúc, có nhiều hệ sống hòa thuận, hiếu học như: gia đình ơng Phạm Đình Cung phố 6, bà Nguyễn Thị Sắc, ông Nguyễn Tiến Trắc phố 10, ông Vũ Ngọc Thăng phố 12, bà Nguyễn Thị Loan phố 9, ông Nguyễn Văn Mạnh phố 21… Những gia đình gương phong trào xây dựng gia đình văn hóa Họ xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng tình làng nghĩa phố Đó gia đình biết tổ chức có kế hoạch chăm sóc khỏe mạnh, học hành tiến bộ, gia đình thực tốt nghĩa vụ cơng dân, sống làm việc theo pháp luật 3.2.3 Xây dựng thiết chế văn hoá - thể thao nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá - thể thao * Xây dựng nhà văn hóa phố Xác định nội dung quan trọng góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, nâng cao chất lượng sống, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, phường xây dựng phương án bố trí địa điểm để tổ chức sinh hoạt văn hoá, thể thao Do đặc điểm phường nằm trung tâm thành phố, kết cấu hạ tầng đô thị tương đối bền vững nên quỹ đất dành xây dựng nhà văn hóa phố tương đối khó khăn, đến hết năm 2006 phường đơn vị toàn thành phố chưa có nhà văn hóa Trước thực trạng đó, UBND phường xây dựng ban hành đề án “Xây dựng nhà văn hóa phố giai đoạn 2008 – 2015” để có chế khuyến khích cho phố xây dựng nhà văn hóa, khảo sát tìm quỹ đất, cố gắng điều chỉnh quy hoạch dành quỹ đất xây nhà văn hóa Từ cố gắng trên, đầu năm 2008 có 07/21 phố có nhà văn hóa, đến cuối năm 2015 có 19/21 phố có nhà văn hóa sinh hoạt, phố phố có quỹ đất triển khai xây dựng vào năm 2016 18 * Xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ Trong 15 năm qua, số lượng người tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ ngày phát triển mạnh mẽ trở thành nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cần thiết, hàng năm số người tham gia hội diễn văn hóa, văn nghệ cấp tổ chức 100 người Từ phường tới phố tổ chức 63 hội diễn, hội thi với tổng số người tham gia nghìn lượt người Các đồn tham dự hội thi phường đạt giải hội diễn văn nghệ quần chúng thành phố tổ chức năm 2006, giải ba hội thi dân số năm 2005, giải nhì hội thi tìm hiểu mơi trường năm 2008, giải đơn ca giọng hát hay thành phố, huy chương vàng hội diễn bảo hiểm xã hội, giải nhì hội diễn cán công nhân viên chức năm 2015 …và nhiều thành tích khác Các cá nhân hoạt động tích cực phong trào văn hóa văn nghệ bà Nguyễn Thị Loan phố 9, bà Nguyễn Thị Thảo phố 13, bà Lê Thị Phương phố 17…họ người tâm huyết xây dựng phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ phường * Xây dựng phong trào thể thao Tích cực hưởng ứng vận động "Tồn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào rèn luyện thể dục thể thao trở thành nhu cầu thiết yếu tầng lớp nhân dân Thực phương châm xã hội hóa cơng tác thể dục thể thao, mơ hình câu lạc văn hóa thể thao, câu lạc thể thao phát triển mạnh mẽ Năm 1998 tồn phường chưa có câu lạc thể thao nào, đến hết năm 2007 có câu lạc thành lập hoạt động CLB phường quản lý là: CLB Dưỡng sinh thái cực quyền, CLB Bóng bàn, CLB Cờ tướng Trong 15 năm qua phường CLB tổ chức tham dự nhiều giải thể thao huy động hàng nghìn người tham gia CLB bóng bàn phường đạt 12 giải nhất, giải nhì, 15 giải ba thi đấu bóng bàn; CLB dưỡng sinh đạt giải đồng diễn thành phố; …Từ phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào TDTT phường Lam Sơn ngày phát triển có chất lượng hiệu quả, người tham gia tập luyện ngày đơng Năm 2000 có 445 người tham gia tập luyện, tới năm 2015 tồn phường có 5.984 người tập luyện thường xuyên Tỷ lệ người tập luyện thể thao hàng năm tăng 19 trung bình 3%, Số gia đình thể thao hàng năm tăng 3% Danh hiệu gia đình thể thao qua bình xét năm 2000 có 243 gia đình đạt, năm 2015 có 1.334 gia đình đạt danh hiệu gia đình thể thao Các gia đình thể thao tiêu biểu như: gia đình bà Nguyễn Thị Phương phố 3, ông Nguyễn Văn Bát phố 10… quan tâm, động viên khen thưởng Đến nay, tỷ lệ gia đình thường xuyên tập luyện TDTT đạt 55%; nhiều Câu lạc phường hoạt động tích cực, thu hút đơng đảo thành viên tham gia, sở tập luyện thường xuyên nâng cấp Tồn phường có sân tenit, 14 sân cầu lơng, bàn bóng bàn, bàn bi da,1 sân bóng chuyền điều kiện thuận lợi để tổ chức trì tập luyện thường xun mơn thể thao đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao quần chúng, trung tâm Văn hóa - Thể thao phường với diện tích 200m2 điều kiện thuận lợi cho hoạt động văn hóa thể thao tồn phường Có thể nói việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần nhân dân, tạo nên khơng khí vui tươi, lành mạnh đời sống xã hội tai sở 3.2.4 Những hạn chế, khiếm khuyết Dù ngày có nhiều gia đình mức sống cải thiện, nâng cao, khơng gia đình đời sống gặp nhiều khó khăn Những thành tựu kết đạt lĩnh vực xây dựng gia đình văn hóa chưa tương xứng chưa vững chắc, chưa đủ mạnh đế tác động có hiệu lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt lĩnh vực tư tưởng, đạo đức lối sống,chất lượng đời sống văn hóa nhiều mặt hạn chế cụ thể là: Nhiệm vụ xây dựng người Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa có đầy đủ đức tính nghị Tung ương khóaVI đề chưa tạo chuyển biến rõ rệt Chênh lệch giàu nghèo ngày gia tăng Nếu tính theo số Ngân hàng giới sử dụng mức chi tiêu cần thiết để đạt 2.100 calo/người/ ngày nhiều gia đình rơi vào mức nghèo, có khác biệt lớn gia đình người kinh gia đình người dân tộc 20 Thu nhập hộ gia đình phường có trước chưa phải cao, cấu thu nhập chuyển biến chậm mức chênh lệch thu nhập nhóm, vùng có xu hướng gia tăng Nếu lấy thu nhập bình quân người tháng nơng thơn thu nhập người thị trấn (thành thị) gấp 2,55 lần Sở dĩ có chênh lệch thu nhập khu vực nông thôn chủ yếu nông nghiệp Tốc độ gia tăng sản xuất nông nghiệp thường 1/2 đến 1/3 tốc độ tăng công nghiệp, xây dựng dịch vụ Việc vận dụng tăng thu nhập vào mục đích phát triển kinh tế hộ gia đình hạn chế Khi kinh tế phát triển, thay đổi cấu sản xuất điều kiện lao động có ảnh hưởng định đến mối quan hệ truyền thống bền vững gia đình Mối quan hệ vợ chồng số gia đình có nguy bị phá vỡ họ thiếu quan tâm chăm sóc lẫn nhau, thiếu tơn kính cha mẹ, có tâm lý ỷ lại, thích đua đòi, thích hưởng thụ cha mẹ thiếu quan tâm, thiếu phương pháp giáo dục đắn Đây mơi trường thuận lợi cho tệ nạn xã hội có hội thâm nhập vào gia đình - Vấn đề bình đẳng giới chưa xã hội quan tâm nhận thức đầy đủ, tư tưởng “gia trưởng”, “trọng nam khinh nữ” tồn nhiều phố phường Tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực phụ nữ trẻ em xảy gây nên xúc dư luận xã hội Ngồi tình trạng vi phạm pháp luật như: trộm cắp, cướp giật, mê tín dị đoan, cờ bạc gây trật tự vấn đề đặt gay gắt cho cấp, ngành Tình trạng suy thối đạo đức, tha hóa lối sống chạy theo đồng tiền, ảnh hưởng tệ nạn xã hội, lối sống thực dụng, đề cao tự cá nhân dẫn đến gia đình tan vỡ, tác động tiêu cực đến xã hội Đó thách thức to lớn việc xây dựng gia đình * Nguyên nhân hạn chế,khiếm khuyết + Nguyên nhân chủ quan: Mặc dù công tác xây dựng gia đình văn hóa triển khai sâu rộng, với tham gia hệ thống trị xă việc triển khai thực có 21 lúc, có nơi thụ động, hình thức, chưa có phối hợp nhịp nhàng phận; thiếu đôn đốc, kiểm tra Việc tống kết phong trào qua năm tiến hành thường xuyên nhiên, hiệu không cao, giải pháp đưa chưa sát với thực tế Cán làm công tác văn hóa chưa đào tạo bản, chủ yếu cán kiêm nhiệm; đời sống nhiều khó khăn, phụ cấp khơng đáp ứng u cầu cơng việc Cơng tác tun truyền nhiều hạn chế dẫn đến chưa làm cho nhân dân thấy vai trò, vị trí việc xây dựng gia đình văn hóa, phố phường văn hóa vậy, chưa tạo khí thi đua sơi tồn phường, chưa thấy trách nhiệm việc xây dựng gia đình văn hóa Sự eo hẹp ngân sách dẫn đến số hoạt động văn hóa bị lãng quên Hiệu sử dụng vốn đầu tư thường dàn trải lăng phí, hoạt động văn hóa quan tâm đến hiệu xã hội hiệu kinh tế Đội ngũ cán văn hóa trở nên bị động Khoảng cách hưởng thụ văn hóa đối tượng ngày tăng Nhân dân đối tượng thụ động hưởng thụ văn hóa, khơng phát huy khả sáng tạo hoạt động văn hóa + Ngun nhân khách quan: Q trình cơng nghiệp hố, đại hố, thị hố hội nhập quốc tế tạo nhiều hội điều kiện, đồng thời đặt gia đình cơng tác gia đình trước nhiều khó khăn, thách thức Mặt trái chế thị trường lối sống thực dụng tác động mạnh tới giá trị đạo đức truyền thống lối sống lành mạnh Sự phân hoá giàu nghèo tiếp tục tác động vào số đơng gia đình Đời sống nhân dân phường gặp nhiều khó khăn; lạm phát kéo dài, thị trường không ổn định, thường xuyên xảy tác động không nhỏ đến công việc người dân, đến việc thực chức gia đình, đặc biệt chức kinh tế 22 3.3 Phương hướng, mục tiêu giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác xây dựng gia đình văn hố phường Lam sơn, thành phố Thanh Hóa 3.3.1 Phương hướng mục tiêu Xây dựng khu dân cư văn hoá: Để phong trào đạt kết tốt thìcần phải xem xét vai trò quan trọng gia đình đóng gópchung Do đó, xây dựng văn hố nền, nội dung cốt lõi vận động toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hố, sống khu dân cư Ngược lại, sống khu dân cư mơi trường lành mạnh tác động đến việc xây dựng đời sống văn hoá Trong năm, việc tập trung xây dựng khu dân cư văn hố có nhiều cố gắng Cần nhận thức sâu sắc gia đình nhân tố quan trọng định thành công cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; thành cơng cơng tác xây dựng văn hóa yếu tố quan trọng thúc phong trào Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển Việc xây dựng gia đình văn hóa trách nhiệm gia đình, tồn xã hội, cấp quyền, ngành đồn thể mà trực tiếp Ban đạo cấp Tập trung đạo kiểm tra, củng cố nâng cao chất lượng gia đình văn hóa Đây cơng tác trọng tâm; thường xun, lâu dài, vậy, cần có phối họp đồng cấp, ngành, quan đoàn phố phường đế đạo toàn diện đạt hiêu Thường xuyên kiểm tra, thu hồi danh hiệu Gia đình văn hóa vi phạm tiêu chí qui định Đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền, triển khai tích cực thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 Ban Bí thư Trung ương Đảng xây dựng gia đình thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nghị 47-NQ/TW Bộ trị mạnh sách dân số kế hoạch hóa gia đình; triển khai Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam địa bàn phường, Ban đạo cấp tiếp tục triển khai công tác tháng cuối năm Hàng năm, chọn tháng 11 tổ chức sơ, tổng kết phong trào xây dựng gia đình văn hóa nhàm biểu dương gia đình văn hóa tiêu biếu ngày hội đoàn kết Toàn dân tộc khu dân cư Việc họp mặt biểu 23 dương, khen thưởng cần gắn kết với hoạt động văn hóa văn nghệ phong phú địa phương - Ngoài việc vận động xây dựng gia đình văn hóa, Ban đạo cấp cần quan tâm đến việc xây dựng thơn phố văn hóa phải cồng nhận thực chất Đồng thời, cần quan tâm đến việc cấp giấy cơng nhận kịp thời gia đình, thơn phố đạt danh hiệu thơn văn hóa, tiếp tục vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; làm cho người, gia đình ngành cấp nhận thức việc xây dựng đời sống văn hóa khơng đáp ứng nhu cầu mặt tinh thần, mà việc thể trách nhiệm công dân xây dựng đạo đức, tư tưởng, lối sống, ý thức chấp hành luật pháp; tập trung phát triển kinh tế gia đình; xây dựng tình tương thân thương cộng đồng; phát huy tinh thần tự quản gia đình, phố phường để đảm bảo an ninh trật tự phònh chống tệ nạn xã hội 3.3.2 Những giải pháp nhằm thực tốt công tác xây dựng gia đình văn hố phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa Nhằm nâng cao hiệu công tác xây dựng giơ đình văn hóa phường Lam Sơn giai đoạn nay, cần hướng vào giải pháp sau: Thứ nhất, xây dựng gia đình văn hố xã phải gắn liền với kế hoạch xây dựng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân phường Các tổ chức hệ thống trị phường cần phải tuyên truyền, phổ biến cho tầng lóp nhân dân phường thấy rằng: xây dựng gia đình văn hố phải gắn liền với sách phát triển kinh tế nhiều thành phần phường Đồng thời cần cho nhân dân phường thấy tầm quan trọng gia đình kinh tế nhiều thành phần “Mỗi gia đình trở thành đơn vị kinh tế kinh tế nhiều thành phần” Tạo điều kiện cho gia đình phường phát triển sản xuất, làm giàu đáng Thứ hai, nâng cao nhận thức việc xây dựng gia đình văn hóa cho tầng lớp nhân dân phường Để vận động xây dựng nếp sống văn minh - gia đình văn hóa ngày phát triển số lượng lẫn chất lượng Ban lãnh đạo phường Lam Sơn cần phải bước nâng cao nhận thức 24 xây dựng gia đình văn hóa tầng lớp nhân dân địa bàn phường Giúp đỡ, tạo điều kiện để gia đình xã thực tốt chức gia đình như: Chức kinh tế, chức thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý, chức giáo dục, Thứ ba, bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho gia đình phường Cần có sách hỗ trợ đế phát triến kinh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo cho người dân phường có sống ngày tốt đẹp hơn, sách là: - Thực sách hồ trợ, tạo điều kiện cho gia đình phát triển kinh tế Cho nhân dân vay vốn với lãi suất thấp, điều kiện dề dàng, thời gian hợp lý cho việc đầu tư kinh tế nhằm tạo điều kiện khuyến khích cho gia đình việc phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu đáng Thúc đẩy dự án hỗ trợ giải việc làm, kêu gọi đầu tư - Phát huy vai trò cùa đồn thể xã hội địa phương cơng tác xây dựng gia đình văn hố công tác khác như: Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn niên đưa hoạt động đoàn thể xã hội vào thực chất Có sách đãi ngộ, trợ cấp xã hội gia đình nghèo gia đình sách Để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân phường cần phải có sách số đối tượng đặc biệt Đối với gia đình thương binh, liệt sĩ địa bàn, cần phải bảo đảm trợ cấp đến tay gia đình cách sớm đặn, có sách xây dựng nhà tình nghĩa, tổ chức nhiều viếng thăm, chúc tết tặng quà cho gia đình sách Thứ tư, tăng cường đầu tư vào việc nâng cao chất lượng giáo dục có liên quan đến sách tạo điều kiện cho em học tập tốt hơn, miễn học phí cho học sinh nghèo cấp phổ thông sở để giảm bớt tình trạng trẻ em bỏ học Thứ năm, tổ chức tuyên truyền, kiểm tra hiếu biết luật Hơn nhân gia đình cho tầng lớp nhân dân phường, nhiệm vụ người vợ, người chồng, trách nhiệm cha mẹ cái, trang bị kiến thức cho niên nam nữ trước đăng ký kết hôn Trách nhiệm Nhà nước xã 25 hội cần phải có nhừng sách, biện pháp tạo điều kiện để cơng dân nam nữ xác lập hôn nhân tự nguyện tiến bộ, gia đình thực đầy đủ chức nó, tăng cường phổ biến pháp luật Hơn nhân - gia đình, vận động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu hôn nhân, gia đình, phát huy truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp thể sắc văn hóa dân tộc Bên cạnh đó, cấp hội phụ nữ cần có kế hoạch thường xun giáo dục luật nhân gia đình cho hội viên xã, động viên tầng lóp phụ nữ tham gia xây dựng gia đình trở thành gia đình văn hóa Mở rộng hình thức câu lạc gia đình, lớp tập huấn, buổi tọa đàm đế tuyên truyền giáo dục luật Hơn nhân - gia đình cho tầng lớp nhân dân phường Thực tư vấn nhân gia đình, mạnh vai trò, nhiệm vụ tổ hòa chức tư vấn giúp cho gia đình phường vượt qua mâu thuẫn, vấn đề nảy sinh sống Hội phụ nữ đoàn niên cần kết họp tổ chức chương trình giáo dục tiền nhân, cung cấp tài liệu vấn đề cho nam nữ niên phường đến tuối kết hôn Đối với niên đăng kí kết quyền cấp phường cần kiểm tra hiếu biết họ luật nhân gia đình trước họ phép đăng kí kết Ngồi ra, cần phải đưa việc giáo dục luật Hôn nhân gia đình vào chương trình học học sinh phổ thơng, trường dạy nghề, trường trị, địa bàn phường Các đồn từ phường đến thơn phố, tiếp thu nội dung luật giáo dục Hôn nhân gia đình vào sinh hoạt đồn thể, đồng thời cần kết họp chặt chẽ với nhà trường xã hội Thứ sáu, phát huy vai trò, nhiệm vụ tố chức hệ thống trị tồn thể nhân dân cơng tác xây dựng gia đình văn hố thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá.Trong thời gian tới, cần ý tới số giải pháp cụ thể sau: Tuyên truyền sách dân số - kế hoạch hóa gia đình xây dựng gia đình văn hóa Vận động người dân chấp nhận thực cặp vợ chồng có từ đến con, coi trọng việc dừng lại hai nghĩa vụ, trách nhiệm, lợi ích người dân toàn xã hội Nâng cao nhận thức cho lứa tuổi vị thành niên tình bạn, tình u tình dục, chăm sóc sức 26 khỏe sinh sản nhằm ngăn chặn tình trạng nạo, phá thai lứa tuổi Ngoài ra, cần phải lồng ghép hoạt động cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình với phòng chống HIV/AEDS Thứ bảy, xây dựng gia đình văn hóa gắn liền với kế hoạch xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc mục tiêu đế hoạch định sách xã hội Trong bối cảnh xã hội đổi mạnh mẽ mặt, gia đình phường Lam Sơn có xu hướng chuyển dần từ gia đình truyền thống sang gia đình đại Sự chuyển biến chịu nhiều tác động giao lưu quốc tế, mở cửa đất nước để hội nhập, để xây dựng gia đình phường thật tế bào lành mạnh, tổ ấm người, vấn đề đặt cho tổ chức trị phường phải vận động hướng dẫn cho thành viên gia đình phường ý kế thừa yếu tố tinh hoa hôn nhân gia đình truyền thống, biết chọn lọc giá trị nhân vàgia đình đại cần cho tầng lớp nhân dân phường thấy rằng, truyền thống chuẩn mực tình u thương, trách nhiệm nghĩa vụ thành viên gia đình Thứ tám, mạnh xã hội hố việc xây dựng gia đình văn hố phường Lam Sơn Xây dựng gia đình văn hóa vừa mục tiêu có tính chiến lược vừa có tính cấp bách nghiệp xây dựng người xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phù hợp với truyền thống đạo đức dân tộc phù hợp với qui luật phát triển xã hội Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa mục tiêu quan trọng, thường xuyên công tác xây dựng đời sống văn hóa sở, nhiệm vụ khơng riêng ngành Văn hóa thơng tin, Mặt trận tổ quốc hay ủy ban nhân dân mà nhiệm vụ tất ngành, cấp, đoàn thể toàn xă hội 27 KẾT LUẬN Qua tổng kết cơng tác xây dựng gia đình văn hóa phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa năm qua cho thấy, việc triển khai rộng khắp có hiệu phong trào tạo nên bước đột phá cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phường Nhân dân tồn phường hiểu vị trí, vai trò gia đình nhân tố quan trọng định thành công nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội Coi đầu tư cho gia đình đầu tư cho phát triển bền vững Gia đình có trách nhiệm với thành viên với xã hội; Nhà nước xã hội có trách nhiệm bảo vệ ổn định phát triển gia đình Xây dựng gia đình phải ln gắn với nghiệp giải phóng phụ nữ Cán bộ, đảng viên có trách nhiệm gương mẫu chăm lo xây dựng gia đình vận động nhân dân thực Có thành tựu phường biết phát huy vai trò, nhiệm vụ tổ chức hệ thống trị đẩy mạnh xã hội hóa việc xây dựng gia đình văn hóa Tuy vậy, nguy cơ, thách thức gia đình Việt Nam nói chung gia đình phường Lam Sơn nói riêng ngày nhiều phức tạp Vai trò gia đình việc ngăn chặn tha hóa nhân cách, bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trước sức ép văn hóa ngoại lai ngày mang ý nghĩa sống Trong bối cảnh đó, nội dung, tính chất cơng tác xây dựng gia đình văn hóa khơng thay đổi, chí đòi hỏi cao để chống lại tượng tiêu cực liền với q trình tồn cầu hóa Vì vậy, chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa cần trì tiếp tục nâng lên tầm cao Với giải pháp vừa nêu trên, hy vọng trước hết vận dụng để xây dựng gia đình mình, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hóa phường Lam Sơn năm mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến hạnh phúc 28 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX, X, XI ĐCSVN Luật Hơn nhân & gia đình, Luật chống bạo hành gia đình, luật Bình đẳng giới Nghị định 49/NĐ/CP xây dựng gia đình văn hóa Báo cáo thành tích: Nhân dân cán phường Lam Sơn có thành tích xuất sắc 15 năm thực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016 – 2020 29 PHỤ LỤC Thành phố Thanh Hóa đêm Ảnh văn nghệ bác phụ nữ phường chào mừng đại hội đại biểu hội người cao tuổi 30 Ảnh hội nghị kiện toàn chi hội phụ nữ phố 20 phường Lam Sơn Ảnh chi hội phụ nữ phường Lam Sơn quét dọn vệ sinh chào đón ngày bầu cử quốc hội 31 ... CƠNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HĨA CỦA PHƯỜNG LAM SƠN, THÀNH PHỐ THANH HÓA 3.1 Cơ sở lý luận vấn đề gia đình xây dựng gia đình văn hố 3.1.1.Quan điểm chủ tịch Hồ Chí Minh gia đình xây dựng gia đình. .. ban vận động xây dựng nếp sống văn hóa mà trọng tâm xây dựng gia đình văn hóa Từ bốn nội dung xây dựng gia đình văn hóa là: Gia đình no ấm hòa thuận tiến bộ, thực kế hoạch hóa gia đình, đồn kết... thao, xây dựng nếp sống văn minh việc cưới, tang lễ, lễ hội, xây dựng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa , xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG tác xây DỰNG GIA ĐÌNH văn hóa của , CÔNG tác xây DỰNG GIA ĐÌNH văn hóa của , BÁO CÁO TỔNG QUÁT VỀ ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN KIẾN TẬP, VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN, PHƯỜNG LAM SƠN, THÀNH PHỐ THANH HÓA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay