Trắc nghiệm mũ và logarit có đáp án

16 52 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 19:15

TRẮC NGHIỆM LOGARIT (B) Câu 1: Cho n nguyên dương ( n ≥ ) khẳng định sau khẳng định đúng? n A a= n n B a= a ∀a ≠ n a ∀a ∈  n C a= n a ∀a ≥ n D a= n a ∀a > 12 xy Khẳng định sau khẳng định đúng? Câu 2: Cho x, y > x + y = 2  x + 2y  =  log x − log y   C log ( x + y )= log x + log y + 1 ( log x + log y ) D log ( x + y )= log x + log y B log ( x + y ) =+ A log  log 36 − log 14 − 3log 21 bao nhiêu? 1 B C D − 2 Câu 3: Giá trị biểu thức C= A −2 −0.2  a10  x log a + y log b x y bao nhiêu? Câu 4: Cho a > 0, b > viết log  =   b  1 A B − C −3 D 3 Câu 5: Khẳng định sau đúng: m A a = 1; ∀a ∈  n B a= C a − n xác định với ∀a ∈  \ {0} ; ∀n ∈  n D a= n a m ; ∀a ∈ ; ∀m, n ∈  n a m ; ∀a ∈  m Câu 6: Cho log x = log a + log b ( a, b > ) Giá trị x tính theo a, b là: A ab ( ) B a 4b C b D a 4b B x = y C x < y D x = y Câu 7: Cho log x + y = + log xy ( xy > ) Chọn khẳng định khẳng định sau? A x > y a a ( a > ) dạng lũy thừa a là: Câu 8: Viết biểu thức A a B a C a Câu 9: Tập nghiệm bất phương trình x − 3.2 x + > là: A x ∈ ( 0;1) B x ∈ ( −∞;1) ∪ ( 2; +∞ ) C x ∈ ( −∞;0 ) ∪ (1; +∞ ) D a D x ∈ (1; ) Câu 10: Khẳng định sau đúng: −1 C < B a > ⇔ a > A a = 1∀a Câu 11: Trong bốn số log3 2log3 ,3 1 ,  4 log 1 ,   16  log 0.5 1 1 D   <   4 4 số nhỏ 1? log log 2 0.5 1 1 A B C   D   4  16  Câu 12: Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình log x − log16 x = Khi tích x1.x2 bằng: A −2 B C −1 D 1 Câu 13: Nếu đặt t = lg x phương trình + = trở thành phương trình nào? − lg x + lg x A t + 2t + = B t − 3t + = C t − 3t − = D t + 2t − = 0 0 Câu 14: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai: α A Hàm số y = x với α < nghịch biến khoảng ( 0; +∞ ) log3 2log3 α B Đồ thị hàm số y = x với α > tiệm cận GV ThS NGUYỄN BÁ HÙNG α C Đồ thị hàm số y = x với α < hai tiệm cận α D Hàm số y = x tập xác định D =  Câu 15: Tìm giá trị lớn hàm số f ( x ) = x e x đoạn [ −1;1] ? A e B C 2e D Câu 16: Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình e log 22 x  log x   m log x  3 nghiệm thuộc  32;  ? A m  1;     C m  1;   B m   3;1  D m  1;   A x1 + x2 = log 54 hai nghiệm x1 , x2 x1 < x2 chọn phát biểu đúng? B x1 − x2 = C x1 − x2 = D x1 + x2 = log log log 54 A  \ {0} B [ 0; +∞ ) Câu 17: Phương trình x −3 = 3x −5 x + Câu 18: Tập giá trị hàm số y= a x ( a > 0; a ≠ 1) là: Câu 19: Tính đạo hàm hàm số = y A = y' (x + ) e− x (x −x B y ' = xe Câu 20: Kết luận số thực a A a < −1 + x ) e− x ? C  ( 2x − 2) ex −3 −1 ( 2a + 1) > ( 2a + 1) B − < a < ( Câu 21: Với giá trị x biểu thức − x ) D ( 0; +∞ ) ( ) C = y' D y ' =− x + e − x 0 < a < C   a < −1  − Câu 30: Cho a > 0, a ≠ giá trị biểu thức A = a A B 16  − B a > Câu 31: Tập nghiệm bất phương trình  log x+2 2.3 − 3x − x x < ( a − 1) − D x ∈ [ −3;1] C a > D < a < bao nhiêu? C D a ≤ là: C x ∈ (1;3] B x ∈ (1;3) A x ∈  0;log 3 x −1 xác định? 3+ x   D x ∈  0;log 3     Câu 32: Phương tình log ( x − 3) + log ( x + 1) = nghiệm x1 , x2 x1 < x2 Giá trị = P x1 + x2 là: A 14 B 13 C D Câu 33: Cho hàm số y = log ( x ) Khi hàm số y = log ( x ) đồ thị hình bốn hình liệt kê bốn phương án A, B, C, D đây: A Hình B Hình ( C Hình ) ( ) D Hình Câu 34: Tìm m để bất phương trình log − log 2.5 − ≤ m nghiệm x ≥ x x A m ≥ B m > C m ≤ Câu 35: Phương trình log ( x − ) = nghiệm là: D m < 11 29 25 B x = 87 C x = D x = 3 Câu 36: Điều kiện xác định phương trình log ( x − x − ) += x log ( x + ) + là: A x = A x > C  \ [ −2;3] B x > −2 ( ) Câu 37: Phương trình 28− x 58− x = 0.001 105 A 1− x D x > tổng nghiệm là: C −7 B D −5 Câu 38: Cho a > 0, a ≠ biểu thức A = ( ln a + log a e ) + ln a − log a e giá trị A ln a − B ln a + 28 x+4 C ln a + D ln a + Câu 39: Cho phương trình = 16 x −1 Khẳng định sau đúng? A Tổng nghiệm phương trình số nguyên B Nghiệm phương trình số vơ tỉ C Phương trình vơ nghiệm D Tích nghiệm phương trình số âm Câu 40: Phương trình log 22 ( x + 1) − log A {3;15} GV ThS NGUYỄN BÁ HÙNG B {1;3} x +1 + = tập nghiệm là: C {1; 2} D {1;5} Câu 41: Nếu đặt t = log x phương trình + = trở thành phương trình nào: − log x + log x B t − 5t + = A t + 5t + = C t − 6t + = D t + 6t + = Câu 42: Cho x > 0, y > Viết biểu thức x x x dạng x m , biểu thức y : y y dạng y n Ta m − n = ? 11 11 A − B − C D 5 là: Câu 43: Số nghiệm phương trình log ( log x ) + log ( log x ) = A B C D (3 − a ) Câu 44: Tìm điều kiện a để khẳng định =− a khẳng định ? A a ≤ B a > C a ≥ D ∀a ∈  Câu 45: Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình log x − log16 x = Khi tích x1.x2 bằng: A B −1 Câu 46: Khẳng định sau đúng? A Phương trình x 21 = 21 nghiệm phân biệt C Phương trình x 2017 = −2 vơ số nghiệm C −2 B Phương trình x 2017 = −2 vơ nghiệm D Phương trình x e = π nghiệm ( ) ( D ) Câu 47: Số nghiệm phương trình log x + − log x − x + − log x = là: A B C Câu 48: Tìm x để biểu thức ( x − 1) −2 D nghĩa: 1 1  B ∀x ∈  ;  C ∀x ≥ D ∀x ≠ 2 2  Câu 49: Cho hàm số y = x sin x Khẳng định sau khẳng định đúng? A xy '+ yy ''− xy ' = B xy ''− y '+ xy = −2sin x 2sin x D xy ''+ y '−= C xy '+ yy '− xy ' = xy cos x + sin x 2sin x A ∀x > ( ) ( ) Câu 50: Bất phương trình log 2 x + + log x + ≤ tập nghiệm: B ( −∞;0] A ( −∞;0 ) ( ) Câu 51: Tìm x để biểu thức x − A ∀x ∈ ( −∞;1] ∪ [1; +∞ ) C ( 0; +∞ ) D [ 0; +∞ ) nghĩa: B ∀x ∈ ( −∞; −1) ∪ (1; +∞ ) D ∀x ∈ ( −1;1) C ∀x ∈  \ {±1} 4a 4b + a + 4b + A B C D Câu 53: Tìm nghiệm lớn phương trình log x − log x = log x − là: 1 A x = B x = C x = D x = 4 Câu 54: Cho hàm số f ( x ) = xe x Gọi f '' ( x ) đạo hàm cấp hai f ( x ) Ta f '' (1) bằng: Câu 52: Cho a + b = A −3e Câu 55: Phương trình A e B e3 C 3e   tích nghiệm là:  ln x  ln x B C e e D −5e D số y log a x ( < a ≠ 1) Câu 56: Tìm tất giá trị thực a để hàm= đồ thị hình bên GV ThS NGUYỄN BÁ HÙNG C a = B a = 2 A a = D a = Câu 57: Điều kiện xác định phương trình log x−3 16 = là: 3  D x ≠   Câu 58: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = ln ( x − 2mx + ) tập xác định D =  ? A x > B A m > −2  m < −2 C −2 ≤ m ≤ B  D −2 < m < 2 là: Câu 59: Số nghiệm phương trình log ( log x ) + log ( log x ) = A B C x − x +1 D 2 x −1 5 5 , tập nghiệm bất phương trình dạng S = ( a; b ) >  7 7 Giá trị biểu thức A= b − a nhận giá trị sau đây? A B −1 C D −2 Câu 61: Hai phương trình log ( x − = 1) + log ( x + 1) log ( x − x − ) =1 − log ( x + ) Câu 60: Cho bất phương trình   2 nghiệm x1 , x2 Tổng x1 + x2 là: A B C Câu 62: Số thực x thỏa mãn điều kiện log x 2 = là: A B C Câu 63: Cho a ∈  = n 2k ( k ∈ * ) , a n bậc n là: D 10 D n A − a C a B a ( nghiệm là: ) + (2 + 3) = B x log ( + ) C x = = Câu 64: Phương trình + A x = log D a x x D x = log 2+ ( Câu 65: Nghiệm phương trình 12.3x + 3.15 x − x+1 = 20 là: A x log − B x log − C x = log = = ) D x log + = Câu 66: Phương trình x + 251− x = tích nghiệm là:  − 21   + 21   + 21  B log  C D 5log                Câu 67: Trong mệnh đề sau, mệnh đề ? A Đồ thị hàm số nằm bên phải trục tung B Đồ thị hàm số nằm bên trái trục tung C Đồ thị hàm số lôgarit nằm bên trái trục tung D Đồ thị hàm số lôgarit nằm bên phải trục tung A log  ( ) Câu 68: Nếu − A a < a+ < − B a < −1 Câu 69: Cho số thực dương a Rút gọn biểu thức C a ≥ −1 a a a a :a A a B a C a Câu 70: Chọn phát biểu sai phát biểu sau? A Đồ thị hàm số với số âm hai tiệm cận B Đồ thị hàm số lơgarit nằm bên phải trục tung GV ThS NGUYỄN BÁ HÙNG D a > −1 11 16 D a C Đồ thị hàm số không nằm bên trục hồnh D Đồ thị hàm số lơgarit nằm bên trục hoành Câu 71: Biểu thức f ( x ) = (x − x + ) − x xác định với: −3 B ∀x ∈ [ 0; +∞ ) \ {1; 2} A ∀x ∈ ( 0; +∞ ) \ {1; 2} C ∀x ∈ [ 0; +∞ ) \ {1} D ∀x ∈ [ 0; +∞ ) Câu 72: Tìm tất giá trị thực m để bất phương trình log mx  x   log vô nghiệm? m  B   m  4  A m  D 4  m  C 4  m  Câu 73: Đường cong hình bên đồ thị hàm sô liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = −3 x + B log x C log 0.5 x D y =− x + định log 0.5 5 x  15  log 0.5  x  x  8 là: Câu Điều 74: kiện xác bất phương trình  x  4 B   x  2  A 4  x  2 C x  3 D x  2 Câu 75: Một người gửi số tiền triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0, 65% / tháng Biết người khơng rút tiền khỏi ngân hàng sau tháng, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi lãi kép) Số tiền người lãnh sau hai năm, khoảng thời gian không rút tiền lãi suất không đổi là: A (2, 0065)24 triệu đồng B 2.(2,0065)24 triệu đồng C 2.(1, 0065)24 triệu đồng D (1,0065)24 triệu đồng ( ) Câu 76: Tìm x để biểu thức x + x + A ∀x ∈  \ {0} nghĩa: D Khơng tồn x C ∀x ∈  B ∀x > Câu 77: Cho bất phương trình + ( m − 1) + m > (1) Tìm tất giá trị tham số m để bất x x phương trình (1) nghiệm ∀x > 3 B m ≥ + 2 C m > − 2 Câu 78: Phương trình log ( x −= ) log ( x − ) + tập nghiệm là: D m > + 2 A m ≥ − A T = {0;3} ( x − 1) Câu 79: Hàm số = y A y ' = 3 ( x − 1) C T = {1;3} B T = ∅ D T = {3} đạo hàm là: B y ' = ( x − 1) C y ' = ( x − 1) Câu 80: Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = 3 x D y ' = ( x − 1) [ −2; 2] ? 1 B max y = 4; y = − 4 C = D.= max y 1;= y max y 4;= y Câu 81: Cho hàm số f ( x ) = 22 x.3sin x Khẳng định sau khẳng định đúng? A.= max y 4;= y GV ThS NGUYỄN BÁ HÙNG A f ( x ) < ⇔ + x log < B f ( x ) < ⇔ x ln + sin x ln < C f ( x ) < ⇔ x log + sin x < D f ( x ) < ⇔ x + 2sin x log < Hình bên đồ thị ba hàm số y= log a x, y= log b x, y= log c x ( < a, b, c ≠ 1) vẽ hệ trục tọa độ Khẳng định sau khẳng định đúng? Câu 82: A a > b > c C a > c > b B b > c > a D b > a > c Câu 83: Biết log a b = 2, log a c = −3 Khi giá trị biểu thức log a bằng: a 2b3 c4 B −1 C 20 D x x x Câu 84: Hình bên đồ thị ba hàm số y =a , y =b , y =c ( < a, b, c ≠ 1) vẽ hệ trục tọa độ Khẳng định sau khẳng định đúng? A − A a > b > c B b > c > a ( C a > c > b ) D b > a > c Câu 85: Cho a ∈  n =2k + k ∈  , a bậc n là: * n n A − a B a D a n +1 C a Câu 86: Hàm số đồ thị hình vẽ sau đây? x  1 A y        B y      C y  x D y  x  3 Câu 87: Tập nghiệm bất phương trình A x < 3x < là: 3x − C x > log B log < x < Câu 88: Đồ thị hình bên hàm số nào? A y  log x  B y  log  x  1 C y  log x D y  log  x  1 Cho x = 2000! Giá 1 là: = A + + + log x log x log 2000 x Câu 89: GV ThS NGUYỄN BÁ HÙNG trị biểu x >  x < log D  thức A B 2000 Câu 90: Cho phương trình x −3 x +8 C D −1 = 92 x −1 , tập nghiệm phương trình là:  −5 − 61 −5 + 61  ;  2   A S =  B S = {2;5} C S ={−2; −5} D S =   − 61 + 61  ;    Câu 91: Nghiệm bé phương trình log 32 x − log 22 x =log x − là: 1 B x = C x = 11 là: Câu 92: Số thực x thỏa mãn điều kiện log x + log x + log x = D x = A x = 11 A B C D 64 x x Câu 93: Cho đồ thị hàm số f  x  a , g  x  b Nhận xét đúng? B a   b D b  a  A a  b  C b   a x là: x +1 C x ∈  \ [ −1;0] Câu 94: Điều kiện xác định phương trình log ( x − 1) = log A x ∈ (1; +∞ ) B x ∈ ( −1;0 ) Câu 95: Phương trình 9sin + 9cos x = họ nghiệm là? π kπ π kπ π kπ A x = + ( k ∈  ) B x =+ ( k ∈  ) C x =+ ( k ∈  ) 2 Câu 96: Điều kiện xác định bất phương trình log  log ( − x )  >   2 x A x ∈ [ −1;1] B x ∈ ( −1;1) ∪ ( 2; +∞ ) Câu 97: Bất phương trình 25− x A = S ( 2; +∞ ) C S = ( −∞;1 − D x ∈ ( −∞;1) + x +1 + 9− x + x +1  ∪ [ 0; 2] ∪ 1 + 3; +∞ ) C x ∈ ( −1;1) π D x = + kπ (k ∈ ) D x ∈ ( −1;0 ) ∪ ( 0;1) tập nghiệm là: B = S ( 0; +∞ ) ≥ 34.15− x +2 x D S= (1 − 3;0 ) Câu 98: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: x A Hàm số y = a với < a < đồng biến khoảng ( −∞; +∞ ) x B Hàm số y = a với a > nghịch biến khoảng ( −∞; +∞ ) x C Đồ thị hàm số y = a đồ thị hàm số y = log a x đối xứng qua đường thẳng y = x D Đồ thị hàm số y = a với a > 0, a ≠ qua điểm M ( a;1) x Câu 99: Nghiệm phương trình x + x +1 =3x + 3x +1 là: A x = Câu 100: Nếu B x = ( 3− ) C x = log 2 m− D x = log 3 < + 3 B m ≠ C m > D m > 2 2 log a.log a.log a Câu 101: tất số dương a thỏa mãn đẳng thức log a + log a + log a = A B C D Câu 102: Nghiệm nhỏ phương trình  log  x  2.log x  log  x  2 là: A m < GV ThS NGUYỄN BÁ HÙNG B C D Câu 103: Tìm tất giá trị m để phương trình log x  log  x  2  log m nghiệm? A A m  C m  B m  Câu 104: Tập nghiệm bất phương trình A [ 2; +∞ ) B ( 2; +∞ ) x x+1 D m  ≥ 72 là: C ( −∞; ) D ( −∞; 2] 23 dạng lũy thừa 2m ta m là: 0.75 16 13 13 A − B C 6 số y log a x ( < a ≠ 1) đồ thị hình bên Câu 106: Tìm a để hàm = dưới: A a = B a = 1 C a = D a = 2 Câu 107: Nghiệm nguyên nhỏ bất phương trình log 1  x   log 1  x là: Câu 105: Viết biểu thức D − B x  A x  1 C D x  1 2  13   23  3 Câu 108: Cho số thực dương a b Rút gọn biểu thức P = a − b   a + a b + b  kết    là: A a − b B b − a C a − b D a − b3 Câu 109: Nghiệm phương trình 22 x − 3.2 x+ + 32 = là: A x ∈ {3; 4} B x ∈ {2;3} C x ∈ {4;8} D x ∈ {2;8} x 1 Câu 110: Tập nghiệm bất phương trình   ≥ x+1 là: 9  x < −2 A  B x < −2 C −1 < x <  −1 < x < Bạn An trình biến Câu 111: 3 2x D −1 ≤ x < đổi làm () ( ) ( ) ( ) −27  → ( −27 )  → ( −27 )  → ( −27 )  →3 2 bạn sai bước ? A ( 3) B ( ) C ( ) D (1) Câu 112: Đạo hàm hàm số y = sin x + log x3 ( x > ) là: C y ' = − cos x + x ln x ln 1 Câu 113: Tập nghiệm bất phương trình x là: ≤ x+1 + −1 A < x < B x ≤ −1 C x > A.= y ' cos x + x ln 3 Câu 114: Phương trình A ( B.= y ' cos x + 3− ) +( x 3+ )= ( 10 ) x B Câu 115: Tập nghiệm bất phương trình A −1 ≤ x ≤ B ( −8;0 ) x 1− x −2 x D y ' = − cos x + x ln D −1 < x ≤ tất nghiệm thực? C D < là: C ( 0;1] D (1;9 ) Câu 116: Phương trình x − 5.3x + = tổng nghiệm là: GV ThS NGUYỄN BÁ HÙNG sau A log 3 B log −0.75 1 1 Câu 117: Tính giá trị   +   16  8 A 12 B 18 − C log 3 D − log , ta được: C 24 1  a Câu 118: Kết luận số thực a  A a > D 16 −0.2 < a2 B < a < C a > D a < 1 Câu 119: Biết phương trình  log x   hai nghiệm x1 , x2 Khẳng định sau đúng? log x A x13  x23  2049 B x13  x23   2047 C x13  x23   2049 D x13  x23  Câu 120: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm 2047 số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? B y = log ( x ) A y = log x C log D log x x Câu 121: Số nghiệm phương trình log x.log ( x − 1) = 2.log x là: A B C Câu 122: Tìm tất nghiệm phương trình A x ∈ {−5; −1;1; 2} B x ∈ {−5; −1;1;3} x −3 x + +4 D x2 + x +5 = x2 +3 x + C x ∈ {−5; −1;1; −2} +1 D x ∈ {5; −1;1; 2} x 1 Câu 123: Phương trình = +   nghiệm âm? 9 A B C D x x hai nghiệm Câu 124: Với giá trị tham số m phương trình ( m + 1)16 − ( 2m − 3) + 6m + = trái dấu? A −1 < m < − B Không tồn m C −1 < m < D −4 < m < −1 2 2 Câu 125: Với giá trị m bất phương trình 2sin x + 3cos x ≥ m.3sin x nghiệm? A m ≤ B m ≥ C m ≤ D m ≥ 1− x ( Câu 126: Cho phương trình + ) + (2 + 3) x x = Khẳng định sau đúng? A Phương trình nghiệm vơ tỉ C Phương trình hai nghiệm trái dấu Câu 127: Cho tập D = ( 3; ) hàm số f ( x ) = tập xác định hàm số nào? A f ( x ) + h ( x ) h ( x ) C g ( x ) h ( x ) B Phương trình nghiệm hữu tỉ D Tích hai nghiệm bẳng −6 2017 x − x + 12 , g ( x ) = log x −3 ( − x ) , h ( x ) = 3x B f ( x ) f ( x ) + g ( x ) D f ( x ) h ( x ) Câu 128: Số nghiệm phương trình log ( x ) − log 25 ( x ) − = là: A B C ( Câu 129: Với giá trị tham số m phương trình + A m < B m > Câu 130: Khẳng định sau sai? GV ThS NGUYỄN BÁ HÙNG C m = ) + (2 − 3) x D x = m vô nghiệm? D m ≤ 10 − x +12 D A bậc n số B Căn bậc viết ± 1 bậc − D bậc hai 243 Câu 131: Phương trình 33+3 x + 33−3 x + 34+ x + 34− x = 103 tổng nghiệm là? A B C D 1 Câu 132: Cho bất phương trình x +1 Tìm tập nghiệm bất phương trình ≥ − − 5x A S = ( −1;0] ∪ (1; +∞ ) B S = ( −1;0] ∩ (1; +∞ ) C S = ( −∞;0] D S = ( −∞;0 ) C −  x   Câu 133: Tập nghiệm bất phương trình   ≤  là:  5  5 1 1   1   1 A  0;  B  −∞;  ∪ ( 0; +∞ ) C  −∞;  D  0;  3 3   3   3 = log giá trị log 24 15 tính theo a là: Câu 134: = Biết a log 5, b a ( b + 1) + ab ln x Câu 135: Chọn khẳng định nói hàm số y = x A Hàm số điểm cực đại B Hàm số điểm cực đại điểm cực tiểu C Hàm số khơng cực trị D Hàm số điểm cực tiểu A b +1 a +1 B ab + a +1 Câu 136: Tập nghiệm phương trình A 0 B 0; 4 C D log  x  2   là: C 4 D 1; 0  4a − 9a −1 a − + 3a −1   Câu 137: Cho số thực dương a Rút gọn biểu thức  + 1 − −   a2 − a   2a − 3a Câu 139: Cho hàm số= y ( ) −1 x D 3a x < x > B x > 2 A 3a B 9a C 9a Câu 138: Tập nghiệm bất phương trình x + 4.5 x − < 10 x là: A x < ab + b D < x < C  Phát biểu sau đúng? A Đồ thị hàm số đường tiệm cận đứng trục hoành B Đồ thị hàm số đường tiệm cận ngang trục tung C Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞; +∞ ) D Hàm số đồng biến khoảng ( 0; +∞ ) ( Câu 140: Với giá trị tham số m phương trình + A m = B m ≤ ) ( x + 2− C m > 1 2 ) x = m hai nghiệm phân biệt? D m < x Câu 141: Tập nghiệm bất phương trình   > 32 là: A x ∈ ( −∞;5 ) B x ∈ ( 5; +∞ ) C x ∈ ( −5; +∞ ) D x ∈ ( −∞; −5 ) Câu 142: Với giá trị x biểu thức= f ( x ) log ( x − 1) xác định? GV ThS NGUYỄN BÁ HÙNG 11 1 1   C x ∈  \   2 2  α Câu 143: Cho < 27 Mệnh đề sau đúng? α < −3 A α < B  C −3 < α < α > A x ∈ ( −1; −∞ ) B x ∈  −∞;  1 2   D x ∈  ; +∞  D α > Câu 144: Tìm m để phương trình log 32 x + log 32 x + − 2m − = nghiệm thuộc đoạn 1;3  A m ∈ [ 0; 2] B m ∈ ( 0; ) C m ∈ ( 0; 2] D m ∈ [ 0; ) C x ≠ D x >   Câu 145: Hàm số y = log x −1 x xác định khi: A x > x > x ≠ B  ( ) Câu 146: Phương trình 32 x + x 3x + − 4.3x − = tất nghiệm khơng âm? A B ( ) C Câu 147: Bất phương trình log x − x − ≥ log 0.5 ( x − 1) + tập nghiệm là: ( ) D ( ) B 1 − 2; +∞ C −∞;1 +  D 1 + 2; +∞     Câu 148: Nghiệm nguyên nhỏ bất phương trình log ( log x ) > log ( log x ) là: A 17 B 16 C 15 D 18 Câu 149: Một người gửi số tiền M triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0, 7% / tháng Biết người khơng rút tiền khỏi ngân hàng sau tháng, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi lãi kép) Sau ba năm, người muốn lãnh số tiền triệu đồng, khoảng thời gian không rút tiền lãi suất khơng đổi, người cần gửi số tiền M là: A triệu 800 ngàn đồng B triệu 600 ngàn đồng D triệu 700 ngàn đồng C triệu 900 ngàn đồng x Câu 150: Biết hàm số y = đồ thị hình bên A −∞;1 −  Khi đó, hàm số y = x đồ thị hình bốn hình liệt kê bốn A, B, C, D đây? A Hình B Hình ( C Hình ) D Hình Câu 151: Điều kiện xác định phương trình log x x − x − 12 = là: A x ∈ ( 0;1) ∪ (1; +∞ ) B x ∈ ( −∞;0 ) Câu 152: Tập nghiệm bất phương trình 11 A x > B x < −6 C x ∈ ( 0;1) x+6 ≥ 11x là: C −6 ≤ x ≤ 2x Câu 153: Điều kiện xác định phương trình log = là: x +1 A x ∈ ( −1; +∞ ) B x ∈  \ [ −1;0] C x ∈ ( −1;0 ) GV ThS NGUYỄN BÁ HÙNG D x ∈ ( 0; +∞ ) D ∅ D x ∈ ( −∞;1) 12 là: x +1 C ( −1;1) Câu 154: Tập xác định hàm số y = −2 x + x − + ln A D = [1; 2] B ( −1; ) D D = (1; 2] Câu 155: Bất phương trình log 0.2 x  5log 0.2 x  6 tập nghiệm là:  1  A S   ;   125 25   1 C S  0;   25  B S  2; 3 Câu 156: Phương trình log 22 ( x + 1) − log A {3;15} x +1 + = tập nghiệm là: B {1;3} C {1; 2} D {1;5} Câu 157: Phương trình x − 5.3x − = nghiệm là: −1, x = log x 1,= x log −1, x = − log A x = B x = C = Câu 158: Cho phương trình 4.4 − 9.2 x x1.x2 bằng: A −1 x+1 D S  0; 3 D x = −1, x = +8 = Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình Khi tích B −2 C D x Câu 159: Tập nghiệm bất phương trình 3x +1 − 22 x +1 − 12 < là: A x ∈ ( 0; +∞ ) B x ∈ (1; +∞ ) C x ∈ ( −∞;1) Câu 160: Đạo hàm hàm số y = 2x là: B y ' = 2.4 ln A y ' = ln C y ' = ln 2x 2x D x ∈ ( −∞;0 ) 2x D y ' = 2.4 ln 2x log 27 a= , log8 b= , log c Giá trị log 35 tính theo a, b, c là: Câu 161: Cho = ( ac + b ) 3ac + 3b ac B C 1+ c 3+ a 1+ b Câu 162: Tập nghiệm bất phương trình x + x +1 ≤ 3x + 3x +1 A x ∈ [ 2; +∞ ) B x ∈ ( −∞; ) C x ∈ ( 2; +∞ ) A D ac 1− c D x ∈ ( 2; +∞ ) m b3a a , ( a, b > ) dạng lũy thừa   ta m là: a b b 2 A B C − D 15 15 15 x2 − x +5 = tổng lập phương nghiệm thực phương trình là: Câu 164: Cho phương trình A 26 B 27 C 25 D 28 x x +1 Câu 165: Với giá trị m phương trình − m.2 + 2m = hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn x1 + x2 = 3? A m = B m = C m = D m = Câu 166: Điều kiện xác định bất phương trình log ( x + 1) − log ( − x ) < − log ( x − ) là: Câu 163: Viết biểu thức A < x < 5 C < x < B < x < Câu 167: Cho a > 0, a ≠ biểu thức B = ln a + 3log a e − A log a e B ln a + log a ( ) ( giá trị − ln a log a e C ln a ) D −4 < x < D 3ln a − log a e Câu 168: Bất phương trình log 2 x + + log x + ≤ tập nghiệm là: A [ 0; +∞ ) B ( −∞;0 ) ( ) C ( −∞;0] D ( 0; +∞ ) Câu 169: Bất phương trình log x − x − ≥ log 0.5 ( x − 1) + tập nghiệm là: ( A −∞;1 −  ) ( B 1 − 2; +∞ C −∞;1 +  D 1 + 2; +∞     Câu 170: Nghiệm nguyên nhỏ bất phương trình log ( log x ) ≥ log ( log x ) là: GV ThS NGUYỄN BÁ HÙNG ) 13 A B 10 C Câu 171: Phương trình log x   nghiệm? A B D C D Câu 172: Tập nghiệm bất phương trình log  x  x  1  là:             0;      A S  0; B S  ; 3 ;              2 2         3 3   D S   C S   ;  2   Câu 173: Nghiệm phương trình 6.4 x − 13.6 x + 6.9 x = là: 2 3 3 2 Câu 174: Phương trình log 3.2 x  1  x  nghiệm? A x ∈ {−1;1} B x ∈ {0;1} A B D x ∈ {−1;0} C x ∈  ;  C 27 Câu 175: Biết log = a giá trị log tính theo a là: 25 3a a A B C 2a 3a − 2 x 1− x Câu 176: Cho phương trình − = Khẳng định sau sai? A Phương trình cho tương đương với phương trình 42 x − 3.4 x − = B Phương trình nghiệm C Phương trình vơ nghiệm D Nghiệm phương trình ln lớn Câu 177: Đơn giản biểu thức A 9a b 81a 4b , ta được: B −9a b C −9a 2b D D 3a − a D 9a 2b x+2   Câu 178: Số nghiệm phương trình +  −4= là:   3 A B C D = a log = 18, b log 54 Câu 179: Biết Khẳng định sau khẳng định đúng? 12 24 x A ab + ( a − b ) = −1 B ab + ( a − b ) = −1 C 5ab + a + b = D 5ab + a − b = ) ( Câu 180: Với giá trị x biểu thức f = ( x ) log x3 − x − x xác định? A x ∈ ( 0;1) B x ∈ ( −1;0 ) ∪ ( 2; +∞ ) C x ∈ (1; +∞ ) D x ∈ ( 0; ) ∪ ( 4; +∞ ) Câu 181: Cho phương trình 21+ x + 15.2 x − = , khẳng định sau đúng? A hai nghiệm dương B nghiệm C hai nghiệm âm D Vơ nghiệm log x log x log 27 Câu 182: Biết phương trình  6.2 2  hai nghiệm x1 , x2 Khi x12  x22 bằng: 82 C 20 D 90 6561 Câu 183: Tìm tất giá trị thực m để bất phương trình log  x  x  m  nghiệm với x   ? A 6642 B A m  B m  D  m  C m  Câu 184: Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình log 5 x  1.log 2.5 x  2  m nghiệm x  ? A m  C m  B m  ( Câu 185: giá trị x thỏa mãn x − x + A GV ThS NGUYỄN BÁ HÙNG B ) C x2 − x −6 D m  = D 14 Câu 186: Cho phương trình x + x +1 − 10.3x + x − + = Tổng tất nghiệm phương trình là: A B −2 C D Câu 187: Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình log x  3log x  m   2 nghiệm phân biệt? A m  13 B m  13 C m  13 D  m  13 Câu 188: Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình log mx  x   vô nghiệm? A m  4 m  C   m  4  B m  D 4  m  Câu 189: Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình log 5 x  1  m nghiệm x  ? A m  C m  B m  D m  Câu 190: Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình log x  log 23 x   m   nghiệm thuộc đoạn 1; 3  ?   A m  0; 2 B m  0; 2 C m  0; 2 D m  0; 2 Câu 191: Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình log 23 x  m  2 log x  3m   hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn x1 x2  27 ? A m  2 B m  1 C m  D m  Câu 192: Đường cong hình đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào: A y = ( 2) −x B y = ( 2) x D y = C y = x Điều kiện xác log ( x + ) − log ( x − 1) > log x là: Câu 193: x A x > GV ThS NGUYỄN BÁ HÙNG định bất phương trình B x > C x > − D x > −1 15 MÃ ĐỀ 154 Câu dapan D B A B C B B B C 10 C 11 C 12 D 13 B 14 D 15 A 16 C 17 C 18 D 19 D 20 D 21 B 22 D 23 D 24 D 25 C 26 D 27 C 28 C 29 A 30 B 31 A 32 A 33 B 34 A 35 C 36 A 37 B 38 B 39 D 40 A 41 B 42 D 43 A 44 C 45 D 46 B 47 A 48 D 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 GV ThS NGUYỄN BÁ HÙNG B B B D C C A D B D B A C D B D A B D B C D B C C D C C A B A B B D C D C A D D A B C D A A C C 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 C C C D C B A A A A B C B A D B D A A B C A A D B A B D A A B C A D D A D C D B B C C C D D C A 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 B C D A C C A C B D A B B B A D B A C D C A D C D C A A A B D C A D B B B A A C C B B D A A C B A 16 ... 15.2 x − = , khẳng định sau đúng? A Có hai nghiệm dương B có nghiệm C Có hai nghiệm âm D Vơ nghiệm log x log x log 27 Câu 182: Biết phương trình  6.2 2  có hai nghiệm x1 , x2 Khi x12  x22 bằng:... 3cos x ≥ m.3sin x có nghiệm? A m ≤ B m ≥ C m ≤ D m ≥ 1− x ( Câu 126: Cho phương trình + ) + (2 + 3) x x = Khẳng định sau đúng? A Phương trình có nghiệm vơ tỉ C Phương trình có hai nghiệm trái dấu... 2017 = −2 vơ nghiệm D Phương trình x e = π có nghiệm ( ) ( D ) Câu 47: Số nghiệm phương trình log x + − log x − x + − log x = là: A B C Câu 48: Tìm x để biểu thức ( x − 1) −2 D có nghĩa: 1 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm mũ và logarit có đáp án, Trắc nghiệm mũ và logarit có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay