Thực trạng xây dựng nền dân chủ trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

16 33 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 18:41

A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lý luận thực tiễn chứng minh , không xây dựng phát triển dân chủ nhà nước hội chủ nghĩa khơng thể thực quyền lực, quyền dân chủ, quyền làm chủ lợi ích nhân dân lao động thực tế lĩnh vực đời sống hội tiến trình cách mạng hộ chủ nghĩa Việt Nam Thực từ trước đến nước ta chưa có cơng trình nghiên cứu có hệ thống hội chủ nghĩa mà thường bàn dân chủ, quyền làm chủ, chất mục tiêu chế độ, thể chế nhân dân, chế dân chủ cho mặt hay toàn dân chủ chưa đủ mức Chúng ta lại thường nói phát huy dân chủ hội chủ nghĩa dân chủ hội chủ nghĩa phải bàn Trong tiểu luận trình bày vấn đề Thực trạng xây dựng dân chủ tiến trình cách mạng hội chủ nghĩa Việt Nam nay.Chúng ta luận vấn đề nhỏ, khía cạnh để hiểu rõ chất, đặc điểm, chức nhiệm vụ… vấn đề nêu Vấn đề cần nghiên cứu lý luận chung dân chủ theo quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Phân tích nội dung theo chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh q trình xây dựng , đổi cách thức quản lý nhà nước lên chủ nghĩa hội 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích sở lý luận sở thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ tiến trình cách mạng hội chủ nghĩa ; Làm rõ trình phát triển nhận thức Đảng trình quản lý đổi lên dân chủ hội chủ nghĩa sau gần 30 năm 2.3 Phạm vi nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh đặc trưng dân chủ Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo tư tưởng Bác việc đổi tiền việc CNH - HĐH, đường lên chủ nghĩa hội nước ta Ý nghĩa đề tài Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin số phương pháp nghiên cứu cụ thể như: hệ thống, lơgíc lịch sử; phân tích tổng hợp; phương pháp so sánh; quy nạp diễn dịch, v.v B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DÂN CHỦ THEO QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1.1 khái niệm dân chủ hội chủ nghĩa Quan điểm đảng ta dân chủ hội chủ nghĩa thể xuyên suốt tất nội dung văn kiện Đại hội XI ,là hệ thống quan điểm hoàn chỉnh toàn diện vấn đề chế độ dân chủ hội chủ nghĩa nước ta Đảng a rõ chất tốt đẹp, tính chất ưu việt mà khẳng định tầm quan trọng dân chủ hội chủ nghĩa với tư cách vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển đất nước; nguyên tác, yêu cầu, biện pháp xây dựng , lực cản chủ yếu việc xây dựng phát huy dân chủ hội chủ nghĩa tình hình giải pháp khắc phục Dân chủ hội chủ nghĩa chế độ dân chủ xác lập nước hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ bắt đầu tiến hành cách mạng hội chủ nghĩa Dân chủ hội chủ nghĩa nề dân chủ khác hẳn chất đối lập nguyên tắt với dân chủ tư sản Điều thể vấn đề yếu sau: thứ nhất, dân chủ hội chủ nghĩa xuất giai cấp công nhân nhân dân lao động lãnh đạo Đảng Cộng sản, giành quyền ngày phát huy trình xây dựng hội mới; thứ hai, dân chủ hội chủ nghĩa dân chủ Đảng cộng sản lãnh đạo; thứ ba, dân chủ hội chủ nghĩa dân chủ đa số người lao động , đa số người lao động khơng phải thiểu số bóc lột , đặc quyền, đặc lợi;thứ tư, dân chủ hội chủ nghĩa chế độ dân chủ, mà nhân dân lao động làm chủ tất lĩnh vực đời sống hội phát luật bảo đảm; thứ năm, dân chủ hội chủ nghĩa thực hệ thống tổ chức thể quyền lực trị-xã hội nhân dân, tập trung thong qua nhà nước; thứ sáu, không ngừng mở rộng dân chủ gắn với tang cường kỷ cương , pháp luật quy luật phát triển dân củ hội chủ nghĩa Đó chất tốt đẹp hội chủ nghĩa Đó chế độ dân chủ “ gấp triệu lần” chế độ dân chủ lịch sử V.L Lênin khẳng định Đặc trưng dân chủ hội chủ nghĩa quyền dân chủ công dân không ngừng mở rộng tất lĩnh vực hoạt động nhà nước, hộidân chủ kinh tế Trên lĩnh vực trị hội, quyền tham gia quản lí nhà nước nhân dân đoàn thể quần chúng ngày mở rộng phạm vi, độ sâu phong phú đa dạng hình thức Mục tiêu dân chủ hội chủ nghĩa nhằm xóa bỏ tệ nạn người bóc lột người tạo ngày nhiều điều kiện để thực triệt để cơng hội, cơng lí cho người, bình đẳng thực nam nữ, dân tộc, tạo hội cho công dân mưu sinh mưu cầu hạnh phúc Dân chủ hội chủ nghĩa dân chủ hội loài người tiến tương lai 1.2 Đặt trưng dân chủ hội chủ nghĩa Nền dân chủ hội chủ nghĩa tập hợp thiết chế nhà nước , hội xác lập, vận hành bước hoàng thiện nhằm đảm bảo thực trê thực tế , ngày đầy đủ quyền lực trị giai cấp cơng nhân , giai cấp tầng lớp nhân dân khác toàn hội  Đặc trưng dân chủ hội chủ nghĩa : Thứ , dân chủ hội chủ nghĩa dân chủ mang tính lịch sử Mọi dân chủ điều mang tính lịch sử , đời điều kiện tiền đề trị xác định , tồn biến đổi mối quan hệ biện chứng với sở kinh tế - hội, trị - hội định Trong đó, lợi ích trị giai cấp cơng nhân giữ vai trò chi phối , định đến chất , hình thái phương thức thực thi quyền lực trị chủ yếu dân chủ Nền dân chủ hội chủ nghĩa đời sản phẩm tất yếu đấu tranh tay giai cấp nhân dân , xác lập máy nhà nước nhân dân đảng cộng sản lạnh đạo Nền dân chủ hội chủ nghĩa tất yếu trải qua giai đoạn sau: Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa hội, điều kiện tiền đề chủ nghĩa cộng sản đực bước sát lập củng cố, theo đó, dân chủ hội chủ nghĩa bước tự phủ định , bước tự tiêu vong Thứ hai , dân chủ hội chủ nghĩa dân chủ mang chất giai cấp giai cấp công nhân , đồng thời dân chủ đại chúng, dân chủ cho đại đa số Nền dân chủ hội chủ nghĩa dân chủ mang chất giai cấp công nhân , dân chủ đại chúng , cho đại đa số nhân dân lao động Nền dân chủ hội chủ nghĩa có sứ mệnh thủ tiêu chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản, xây dụng sở phát huy, thể ngày đầy đủ, thực tế quyền dân chủ nhân dân mà nồng cốt liên minh giai cấp công nhân với quảng đại quần chúng nhân dân lao động Cùng với trình cách mạng hội chủ nghĩa trình xây dựng nề dân chủ , khối liên minh ngày đông đảo, ngày trở thành nề tảng giai cấp cơng nhân Đó động lực hội cách mạng hội chủ nghĩa chủ thể dân chủ hội chủ nghĩa Thứ ba, dân chủ hội chủ nghĩa dân chủ có tính chất dân tộc, đồng thời lại mang tính nhân loại Nền dân chủ có tính dân tộc dân chủ hội chủ nghĩa xây dựng trước hết lòng quốc gia dân tộc, sở văn hóa hội chủ nghĩa với nội dung tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Điều thể trước hết chỗ, dân chủ hội chủ nghĩa xây dựng lập trường , nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ thống lý luận cách mạng - khoa học , phản ánh cách đắn, xác vai trò sứ mệnh lịch sử tồn giới giai cấp công nhân Thứ tư, dân chủ hội chủ nghĩa dân chủ cuối lịch sử dân chủ tự tiêu vong Nền dân chủ hội chủ nghĩa sản phẩm tất yếu cách mạng hội chủ nghĩa đảng giai cấp cơng nhân lãnh đạo Nền dân chủ hội chủ nghĩa thống lợi ích trị giai cấp cơng nhân với lợi ích trị nhân dân lao động, với dân tộc toàn hội Trong dân chủ hội chủ nghĩa, nhân dân tha gia vào quản lý nhà nước ngày nhiều có hiệu 1.3 Tính tất yêu việc xây dựng dân chủ hội chủ nghĩa Xây dựng dân chủ hội chủ nghĩa trình tất yếu nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội, chủ nghĩa cộng sản Theo nhà kinh điển chủ nghĩa mác-Lênin động lực trình phát triển hội ,của trình xây dựng chủ nghĩa hội dân chủ Dân chủ phải mở rộng để phát huy cao độ tính tích cực, sáng tạo nhân dân , để nhân dân tham gia vào cơng việc quản lí nhà nước, quản lí phát triển hội “ với việc phát triển dân chủ cách đầy đủ, nghĩa việc làm cho toàn thể quần chúng nhân dân tham gia thực bình đẳng thực rộng rãi vào việc lí nhà nước” Xây dựng dân chủ hội chủ nghĩa trình vận động thực hành dân chủ , trình vận động biến dân chủ thành thực lĩnh vực đời sống hội, trình đưa giá trị, chuẩn mực, nguyên tắc dân chủ vào thực tiễn xây dựng sống xây dựng dân chủ hội chủ nghĩa trình tất yếu diễn nhằm xây dựng ,phát triển hoàn thiện dân chủ, đáp ứng nhu cầu nhân dân trước hết, trở thành điều kiện, tiền đề thực quyền lực, quyền làm chủ nhân dân, điều kiện cần thiết, tất yếu để công dân sống bầu khơng khí thực dân chủ.xây dựng dân chủ hội chủ nghĩa thực dân chủ hóa đời sống hội lãnh đạo giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản Đây nhân tố quan trọng chống lại biểu dân chủ cực đoan, vô phủ, ngăn ngừa hành vi coi thường kỹ cương, pháp luật Tóm lại, xây dựng dân chủ hội chủ nghĩa trình tất yếu công xây dựng chủ nghĩa hội, trình vận động biến dân chủ từ khả trở thành thực, để dân chủ “ ngày tiến tới sở thực nó, tới người thực, nhân dân thực xác định nghiệp thân nhân dân” CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Qúa trình xây dựng dân chủ Việt Nam  Nội dung chủ yếu dân chủ hội chủ nghĩa việt namDân chủ hội chủ nghĩa vừa mục tiêu vừa động lực nghiệp cách mạng xây dựng, phát triển chủ nghĩa hội nước ta 2.1.1 Nội dung chủ yếu dân chủ hội chủ nghĩa Việt Nam Dân chủ hội chủ nghĩa chất chế độ hội - hội chủ nghĩa Xây dựng dân chủ hội chủ nghĩa nhiệm vụ lâu dài trọng yếu, bảo đảm tất quyền lực thuộc nhân dân Muốn vây, vấn đề trung tâm phải xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa thựcChủ nghĩa hội cần thực nhà nước pháp quyền Trong nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa việt nam, quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng rành mạnh phối hợp chặt chẽ quan quyền lực nhà nước việc thực ban quyền lập pháp , hành pháp, tư pháp Sau gần 25 năm đổi mới, nước ta chuyển đổi thành từ mơ hình kinh tế quan liêu bao cấp sang mơ hình kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa tiến từ dân chủ nhân dân lên dân chủ hội chủ nghĩa Hiện bước phát triển hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa để tiến lên kinh tế thị trường hội chủ nghĩa xây dưng phát triển dân chủ hội chủ nghĩa hướng tới tương lai tốt đẹp 2.1.2 dân chủ hội chủ nghĩa vừa mục tiêu vừa động lực nghiệp cách mạng xây dựng phát triển chủ nghĩa hội nước ta để tiến lên chủ nghĩa hội Dân chủ hội chủ nghĩa chất chế độ ta , vừa mục tiêu , vừa động lực phát triển đất nước, xây dựng tưng bước hoàn thiện dân chủ hội chủ nghĩa, bảo đảm tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Cách mạng Việt Nam từ đảng lãnh đạo, gai đoạn lịch sử nào, dân chủ vừa mục tiêu vừa động lực cho cách mạng Nước ta theo đường chủ nghĩa cần xây dựng, phát triển dân chủ hội chủ nghĩa mục tiêu quan trọng cách mạng Khơng có dân chủ khơng có chủ nghĩa hội Chủ nghĩa hội mà không thực quyền dân chủ rộng rải tất lĩnh vực đời sống với quảng đại quần chúng chủ nghĩa hội hình thức cơng đổi đất nước , Đảng ta rõ nguyên tắt để đạo đổi xây dựng dân chủ hội chủ nghĩa để phát huy quyền làm chủ tập thể chủ nhân dân thúc đẩy nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội không ngừng tiến lên Trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kì độ lên chủ nghĩa hội đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VII thơng qua năm 1991 ghi “ dân chủ hội chủ nghĩa đảm bảo quyền lực thuộc nhân dân” Hiến pháp năm 1992 khẳng định, tất ả quyền lực nhà nước thuộc nhân dân phải thể chế hóa quyền lực pháp luật, pháp luật bảo hộ Dân chủ gắng liền với kĩ luật, kĩ cương công hội, đòi hỏi phải thực thực tế đời sống tất lĩnh vực đời sống hội Trải qua gần 25 năm đổi 20 năm thực cương lĩnh 1991 , dân chủ hội chủ nghĩa Việt Nam có bước tiến quan trọng giới thừa nhận Để tiến lên chủ nghĩa hội , thực thắng lợi nghiệp CNH, HĐH đất nước , mở rộng hội nhập quốc tế , phát triển bền vững, thực thành công mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Đảng đề , phải coi trọng phát triển dân chủ hội chủ nghĩa mục tiêu rình xây dựng chủ nghĩa hội Đến lượt nó, dân chủ hội chủ nghĩa phát triển hoàn thiện lại trở thành động lực mạnh mẻ thúc đẩy hội không ngừng phát triển Chủ nghĩa hội nước ta chỗ chưa chín muồi đế chín muồi , từ chỗ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, từ chỗ chưa phát triển đến phát triển Qúa trình cần có thời gian mơi trường ổn định , đặc biệt ổn định trị , khơng có ổn định khơng làm việc Muốn trì ổn định hội để tiến lên phải phát triển dân chủ hội chủ nghĩa lấy làm động lực thúc đẩy phát triển toàn diện hội 2.2 Thực trạng xây dựng dân chủ Việt Nam Cách mạng hội chủ nghĩa cách mạng có nội dung toàn diện tất lĩnh vực đời sống hội  Trên lĩnh vực trị: Nội dung cách mạng hội chủ nghĩa lĩnh vực trị đưa quần chúng nhân dân lao động từ địa nơ lệ ,làm thuê, bị áp bóc lột trở thành người làm chủ nhà nước , làm chủ hội Muốn thực nội dung đó, giai cấp cơng nhân với nhân dân lao động lãnh đạo Đảng cộng sản phải dùng bạo lực đập tan máy nhà nước giai cấp tư sản, C.Mác - ph.Ănghen nói: “ Giai cấp vơ sản nước trước hết phải giành lấy quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc” Bước giai cấp công nhân phải xây dựng dân chủ rộng rải cho nhân dân, đảm bảo cho nhân dân lao động thực đầy đủ quyền làm chủ trị, tham gia vào cộng quản lý hội, quản lý nhà nước, làm cho nhà nước thật dân , dân dân  Trên lĩnh vực kinh tế: Việc giành quyền tay giai cấp cơng nhân nhân dân lao động nhiệm vụ quan trọng bước đầu Nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa định cho thắng lợi cách mạng hội chủ nghĩa phải phát triển kinh tế; nâng cao chủ nghĩa cách mạng kinh tế Trong điều lệ quốc tế I , C.Mác viết: “ Bất cách mạng trị thủ đoạn để giải phóng giai cấp cơng nhân vè mặt kinh tế “ Trong hệ tư tưởng Đức, Ông nói: Xây dựng chủ nghĩa cộng sản thực chất xây dựng kinh tế Chỉ có giải phóng kinh tế sở giải phóng giai cấp công nhân mặt tinh thần, làm chủ dược kinh tế làm chủ mặt tinh thần  Trên lĩnh vực văn hóa- tư tưởng: Cách mạng hội chủ nghĩa tạo nên biến đổi phương thức nội dung sinh hoạt tinh thần hội theo hướng tiến Trên sở kế thừa nâng cao giá trị văn hóa truyền thống dân tộc , thực việc tiếp thu giá trị văn hóa tiên tiến thời thực việc giải phóng người lao động mặt tinh thần qua việc xây dựng bước giới quan cộng sản, xây dựng văn hóa người XHCN Vì vậy, tuyên ngôn Đảng cộng sản, C.Mác - Ănghen rõ: “ cách mạng cộng sản chủ nghĩ đoạn tuyệt triệt để với quan hệ sở hữu kế thừa q khứ; khơng có đáng ngạc nhiên thấy tiến trình phát triển nó, đoạn tuyệt cách triệt để với tư tưởng kế thừa khứ” Các nội dung diễn tả đồng thời có quan hệ mật thiết, tác động , thức đẩy lẫn đưa đến thành công cách mạng hội chủ nghĩa 2.2.1 Lịch sử phát triển Thời kỳ trước đổi mới, nhận thứ đường lên chủ nghĩa hội việt nam đạt số nhiều thành tựu bước đầu thể qua phương châm, chiến lượt gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa hội Tuy nhiên, nhận thức đường lên chủ nghĩa hội thời kỳ nhiều hạn chế Đảng ta chưa nhận thức hết tính phức tạp, khó khăn lâu dài thời kỳ độ ; chưa xác định nội dung “ bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa “, chí đối lập chủ nghĩa tư với chủ nghĩa hội cách máy móc theo kiểu phủ định trơn ; tư giáo điều, đơn giản chủ nghĩa tư , đồng chất bóc lột, áp , nơ dịch lồi người chủ nghĩa tư chế độ tư hữu tư chủ nghĩa với toàn tiến bộ, văn minh chủ nghĩa tư Điều làm ảnh hưởng lớn đên công xây dựng chủ nghĩa hội, đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế - hội Việc giải mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất nhiều hạn chế, yếu Chủ trương “ lấy quan hệ sản xuất tiến mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển” quan điểm chủ quan, ý chí, vi phạm quy luật khách quan Nhất thời kì sau thống đất nước , trì lâu chế tập trung quan liêu bao cấp làm triệt tiêu nhiều động lực phát triển đất nước Trong phương hướng phát triển đất nước , xây dựng chủ nghĩa hội khơng ý đắn đến lợi ích đáng; chưa giải thỏa đáng mối quan hệ lợi ích cá nhân - tập thể - hội Nhiều quy luật, đặt biệt quy luật kinh tế thời kỳ độ bị nhận thức sai lệch máy móc, giáo điều Việc tồn hai hình thức sở hữu, hai thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước kinh tế tập thể làm triệt tiêu nguồn lực cần thiết , vốn có thành phần kinh tế tất yếu phải tồn thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Các vấn đề khác dân chủ hội chủ nghĩa, văn hóa hội chủ nghĩa, người hội chủ nghĩa có nhiều nhận thức mơ hồ, chủ quan, ý chí, Các phương hướng , giải pháp để xây dựng chủ nghĩa hội chung chung, trừu tượng Vì vậy, thực tế tồn hình thức, khơng có nội dung, thực chất Một 10 số vấn đề hội bình đẳng hội, công hội tộc người, miền núi với miền xuôi, nông thôn thành thị… có nhận thức chưa đầy đủ Tính hiệu quả, thiết thực sách hội nhiều hạn chế Để khắc phục hạn chế nêu , bước vào thời kỳ đổi mới, qua thời kỳ đại hội, nhận thức đắn đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam ngày sáng tỏ Những điểm nhận thứcchủ nghĩa hội đường lên chủ nghĩa hội Đảng ta thời kỳ đổi thể nét sau: Thứ nhất, nhận thức rõ thời kỳ lên chủ nghĩa độ Tiến trình đổi Việt Nam đổi tư duy, trước hết đổi mói tư hội va thời kỳ độ lên chủ nghĩa hôi Thứ hai, nhận thức đầy đủ cách thức bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Thứ ba, phương hướng đội lên chủ nghĩa hội vấn đề dặt cần phải giải xây dựng chủ nghĩa hội Tiếp tục khẳng định đường lối phát triển đất nước Đại hội XII Đảng làm rõ thêm đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam; rõ “con đường lên chủ nghĩa hội nước ta phù hợp với thực tiễn Việt Nam xu phát triển lịch sử Điểm đại hội XII đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam thể tập trung vào vấn đề sau: Một là, tiếp tục kiên định đường lên hội chủ nghĩa Việt Nam Hai là, xác định rõ phương châm “ lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm mục tiêu cao nhất” Ba là, xác định ngày rõ đường lên chủ nghĩa hội thơng qua việc xác định lộ trình cơng nghiệp hóa mơ hình phát triển kinh tế nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nhanh bền vững Việt Nam Bốn là, gắn kết chặc chẽ sách kinh tế với sách hội, phát triển kinh tế với phát triển hội, thực tiến công hội Năm là, mối quan hệ Đảng với nhân dân, Đảng khẳng định việc thực thành công mục tiêu chủ nghĩa hội hết, đòi hỏi nhân tố nội lực, vai trò chủ quan mang tính định Để làm điều cần tạo dựng mối quan hệ gắn bó khắng khít , bền chặt Đảng với nhân dân 11 Tóm lại, lên chủ nghĩa hội đường tất yếu cách mạng Việt Nam Để thực thành công đường này, thực tiễn đòi hỏi cấp, ngành, cán nhân dân quán triệt quan điểm Đảng, đồng thuận , chung sức, tâm thực tốt nhiệm vụ trước mắt lâu dài đất nước 2.2.2 hạn chế Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội nước ta tiến hành điều kiện có thuận lợi song khó khăn, thách thức lớn Trong hồn cảnh với nổ lực toàn Đảng , toàn dân với đường lối đắn, sáng tạo đất nước ta giành nhiều hành tựu to lớn Đại hội VII Đảng (1996) nhận định “ nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế - hội số mặt chưa vững Nhiệm vụ đề cho chặng đường đầu kỉ độ chuẩn bị tiền đề cho cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đường lên chủ nghĩa hội nước ta ngày xác định rõ hơn” Phát huy kết đạt năm qua (1996 - 2000) lãnh đạo Đảng, đất nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng mà đại hội IX Đảng khẳng định  Kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm GDP nước tăng ình quân năm 7% Hệ thống kết cấu hạ tầng tăng cường  Văn hóa hộitiến , đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện  Tình hình trị - hội ổn định, quốc phòng , an ninh tăng cường  Công tác xây dựng , chỉnh đốn Đảng trọng , hệ thống trị củng cố  Quan hệ đối ngoại không ngừng mở rộng, hội nhập kinh tế quốc tế tiến hành chủ động đạt nhiều kết Đạt thành tựu Đảng ta có lĩnh trị vững vàng đường lối lãnh đạo đắn, Nhà nước ta có cố gắn lớn việc quản lý điều hành; toàn dân tộc phát huy lòng u nước, tinh thần dũng cảm, đồn kết trí, cần cù, động, sáng tạo 12 Tuy nhiên , bên cạnh có yếu cần khắc phục Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu sức cạnh tranh thấp Một số vấn đề văn hóa hội xúc gây gắt chậm giải Cơ chế sách chưa đồng bộ, tình trạng tham nhũng, suy thối phận khơng nhỏ cán bộ, đảng viên nghiêm trọng Đây vấn đề cần phải nhanh chóng khắc phục để đất nước phát triển bền vững - Bế tắc mặt tư tưởng Thực sự, nhiều năm qua, Đảng cộng sản thành công công tác tuyên truyền khơng có tiến nghiên cứu phát triển tư tưởng Chỉ biết dùng kiến thức cũ, đúng, kỉ nguyên cần nâng cấp mà không nâng cấp - Yếu cơng tác tổ chức Cho nên, khơng có người xuất chúng có đủ tâm+tài+lực huy lãnh đạo Thành quan liêu, tham nhũng ngày nhiều Lãng phí ngày tăng Dẫn đến niềm tin nhân dân ngày suy giảm - Tình hình kinh tế - trị - hội -mơi trường, khí hậu tồn cầu ngày có nhiều diễn biến bất thường - Các lực thù địch không ngừng chống phá - Tinh thần đấu tranh cán bộ, đảng viên thực yếu đến mức báo động Vì quan liêu, tham nhũng, lãng phí ngày tăng mà khơng trị Tóm lại: Đảng có THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI ngày yếu NHÂN HỊA "Thiên thời khơng địa lợi, địa lợi khơng lòng dân" 2.3 Những giải pháp để xây dựng dân chủ hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu Từ năm 1998, phiên chất vấn với thành viên Chính phủ truyền hình trực tiếp Những buổi phát sóng trực tiếp nhiều người hưởng ứng, thể mức độ quan tâm người dân Quốc hội thể vai trò mình, phủ u cầu điều chỉnh lại số dự thảo luật mà Chính phủ đề xuất Quốc hội đóng vai trò lớn việc giám sát hoạt động Chính phủ, thơng qua việc theo dõi đơn thư khiếu nại công dân Giải pháp nâng cao lực thực hành dân chủ đại diện nước ta: 13 Một là, Quốc hội Hai là, lấy phiếu tín nhiệm Trung ương sở Ba là, cần có kết luận chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp địa phương không tổ chức hội đồng nhân dân Bốn là, thực việc giám sát, phản biện hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - hội đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Năm là, phát triển “phát huy đa dạng tổ chức đổi phương thức hoạt động tổ chức đồn thể, tổ chức phi phủ… khắc phục tình trạng hành hố tổ chức quần chúng; phát triển nhiều hình thức tự quản dân hoạt động theo pháp luật”(3) Thơng qua “hồn thiện chế để nhân dân đóng góp ý kiến, phản biện hội giám sát công việc Đảng Nhà nước” Một vấn đề cộm nơi phát triển tổ chức hội theo kiểu dân lập, tự quản cách tự phát có thu hẹp vai trò tổ chức trị - hội, kể vai trò quản lý luật pháp Nhà nước vai trò lãnh đạo Đảng Vì thế, phải nghiên cứu mối quan hệ giám sát, phản biện hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - hội hệ thống trị với phát triển có phát triển tổ chức dân sự, đó, cần đặc biệt ý tới nguy làm suy yếu hệ thống trị, đặc biệt vai trò lãnh đạo Đảng Đồng thời, cần định hướng điều tiết luồng tư tưởng, ý kiến khác hội vào hệ thống giám sát, phản biện hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - hội thuộc hệ thống trị điều kiện Đảng cầm quyền.Tuy nhiên, cần khắc phục số vấn đề lực chuyên môn đội ngũ cán tổ chức đoàn thể mức độ độc lập tổ chức quan nhà nước, nâng cao vai trò họ q trình định cấp” 14 C KẾT LUẬN Trên tơi vừa trình bày “ thực trạng xây dựng dân chủ tiến trình cách mạng hội chủ nghĩa Việt Nam nay” Qua đó, biết dân chủ hội chủ nghĩa hình thành với thắng lợi CMSV , xóa bỏ chế đọ tư hữu, xác lập chế độ sở hữu hội chủ nghĩa tư liệu sản xuất Xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa vững mạnh giữ vai trò chủ đạo Đảng vấn đề quan trọng để thực dân chủ hội chủ nghĩa xứng đáng với lý tưởng mà Bác Hồ mong mỏi Là sinh viên theo học giảng đường Đại học công dân nước hội chủ nghĩa, tự thấy thân cần phải cố gắng học tập nữa, rèn luyện trao dồi tư cách đạo đức, học hỏi không ngừng để sau trở thành người có ích cho hội đóng góp bảo vệ cho đất nước, làm cho đất nước ngày phát triển văn minh , giàu đẹp , công KẾT CẤU ĐỀ TÀI : Bài tiểu luận với chủ đề xây dựng dân chủ tiến trình cách mạng hội chủ nghĩa Việt Nam , gồm phần , chương 10 mục 15 MỤC LỤC A MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu .1 2.1 Mục đích nghiên cứu .1 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 2.3 Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Phương pháp nghiên cứu B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DÂN CHỦ THEO QUAN ĐIỂM .3 CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN .3 1.1 khái niệm dân chủ hội chủ nghĩa 1.2 Đặt trưng dân chủ hội chủ nghĩa 1.3 Tính tất yêu việc xây dựng dân chủ hội chủ nghĩa .5 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Qúa trình xây dựng dân chủ Việt Nam 2.1.1 Nội dung chủ yếu dân chủ hội chủ nghĩa Việt Nam 2.1.2 dân chủ hội chủ nghĩa vừa mục tiêu vừa động lực nghiệp cách mạng xây dựng phát triển chủ nghĩa hội nước ta để tiến lên chủ nghĩa hội 2.2 Thực trạng xây dựng dân chủ Việt Nam 2.2.1 Lịch sử phát triển 10 2.2.2 hạn chế 12 2.3 Những giải pháp để xây dựng dân chủ hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu 13 C KẾT LUẬN 15 ... nhân dân thực xác định nghiệp thân nhân dân CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Qúa trình xây dựng dân chủ Việt Nam  Nội dung chủ yếu dân chủ xã hội. .. hội chủ nghĩa chủ thể dân chủ xã hội chủ nghĩa Thứ ba, dân chủ xã hội chủ nghĩa dân chủ có tính chất dân tộc, đồng thời lại mang tính nhân loại Nền dân chủ có tính dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa. .. xã hội chủ nghĩa 1.2 Đặt trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa 1.3 Tính tất yêu việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa .5 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng xây dựng nền dân chủ trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay , Thực trạng xây dựng nền dân chủ trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay , CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DÂN CHỦ THEO QUAN ĐIỂM, CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay