Trắc nghiệm sinh 10 cđ 5 phan bao tespro

8 49 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 17:29

Câu Chu kỳ tế bào bao gồm pha theo trình tự A) G1, G2, S, nguyên phân B) G1, S, G2, nguyên phân C) S, G1, G2, nguyên phân D) G2, G1, S, nguyên phân Đáp án B Câu Sự kiện không xẩy kì nguyên phân? A) tái AND B) phân ly nhiễm sắc tử chị em C) tạo thoi phân bào D) tách đôi trung thể Đáp án A Câu Trong chu kỳ tế bào, ADN NST nhân đôi pha A) G1 B) G2 C) S D) nguyên phân Đáp án C Câu Ở người, loại tế bào tồn pha G1 mà không phân chia A) tế bào tim B) hồng cầu C) bạch cầu D) tế bào thần kinh Đáp án D Câu Trong q trình ngun phân, thoi vơ sắc dần xuất kỳ A) đầu B) C) sau D) cuối Đáp án A Câu Trong trình nguyên phân, thoi vô sắc bắt đầu xuất A) kì trung gian B) `kì đầu C) kì D) kì sau Đáp án B Câu Trong trình nguyên phân, NST co xoắn cực đại kỳ A) đầu B) C) sau D) Đáp án cuối B Câu Số NST tế bào kỳ trình nguyên phân A) n NST đơn B) n NST kép C) 2n NST đơn D) 2n NST kép Đáp án D Câu Số NST tế bào kỳ sau trình nguyên phân A) 2n NST đơn B) 2n NST kép C) 4n NST đơn D) 4n NST kép Đáp án C Câu 10 Số NST tế bào kỳ cuối trình nguyên phân A) n NST đơn B) 2n NST đơn C) n NST kép D) 2n NST kép Đáp án B Dưới hình vẽ minh họa trình nguyên phân tế bào loài động vật giai đoạn khác Câu 11 Trình tự phản ánh thứ tự diễn nguyên phân? → → → → → → → →3 → → →4 → B A) B) C) D) Đáp án Câu 12 Trong nguyên phân, tế bào thực vật phân chia chất tế bào cách A) tạo vách ngăn mặt phẳng xích đạo B) kéo dài màng tế bào C) thắt màng tế bào lại tế bào D) Đáp án A, B, C A Câu 13 Từ tế bào ban đầu, qua k lần phân chia nguyên phân liên tiếp tạo A) 2k tế bào B) k/2 tế bào C) 2k tế bào D) k – tế bào Đáp án C Câu 14 Sự phân chia vật chất di truyền trình nguyên phân thực xảy kỳ A) đầu B) C) sau D) cuối Đáp án C Câu 15 Trong trình nguyên phân, phân chia nhân thực nhờ A) màng nhân B) nhân C) trung thể D) thoi vô sắc Đáp án D Câu 16 Ở người ( 2n = 46), số NST tế bào kì nguyên phân A) 23 B) 46 C) 69 D) 92 Đáp án B Câu 17 Ở người ( 2n = 46 ), số NST tế bào kì sau nguyên phân A) 23 B) 46 C) 69 D) 92 Đáp án D Câu 18 Ở người ( 2n = 46 ), số NST tế bào kì cuối nguyên phân A) 23 B) 46 C) 69 D) Đáp án 92 B Câu 19 Có tế bào sinh dưỡng lồi nguyên phân liên tiếp đợt, số tế bào tạo thành A) B) 12 C) 24 D) 48 Đáp án Câu 20 A) C Một loài thực vật có NST lưỡng bội 2n = 24 Một tế bào tiến hành trình phân bào ngun phân, kì sau có số NST tế bào 24 NST đơn B) 24 NST kép C) 48 NST đơn D) Đáp án 48 NST kép C Câu 21 Trong giảm phân I, NST kép tồn A) kì trung gian B) kì đầu C) kì sau D) tất kì Đáp án D Câu 22 Trong giảm phân II, NST kép tồn A) kì B) kì sau C) kì cuối D) tất kì Đáp án A Câu 23 Kết trình giảm phân I tạo tế bào con, tế bào chứa A) n NST đơn B) n NST kép C) 2n NST đơn D) 2n NST kép Đáp án B Câu 24 Sự trao đổi chéo NST cặp tương đồng xảy vào kỳ A) đầu I B) I C) sau I D) đầu II Đáp án A Câu 25 Kết trình giảm phân từ tế bào tạo A) tế bào con, tế bào có 2n NST B) tế bào con, tế bào có n NST C) tế bào con, tế bào có 2n NST D) tế bào con, tế bào có n NST Đáp án D Câu 26 Hình thức phân chia tế bào sinh vật nhân sơ A) nguyên phân B) giảm phân C) nhân đôi D) phân đôi Đáp án D Câu 27 Trong q trình phân đơi tế bào vi khuẩn, việc phân phối vật chất di truyền thực nhờ A) hình thành vách ngăn B) co thắt màng sinh chất C) kéo dài màng tế bào D) tự nhân đôi màng sinh chất Đáp án C Câu 28 Quá trình giảm phân xảy A) tế bào sinh dục B) tế bào sinh dưỡng C) hợp tử D) giao tử Đáp án A Câu 29 Từ tế bào qua giảm phân tạo số tế bào A) B) C) D) Đáp án B Câu 30 Kết thúc giảm phân II, tế bào có số NST so với tế bào mẹ ban đầu A) tăng gấp đơi B) C) giảm nửa D) vài cặp Đáp án C Câu 31 Một tế bào có NST 2n=14 thực trình giảm phân, kì cuối I số NST tế bào A) NST kép B) NST đơn C) 14 NST kép D) Đáp án 14 NST đơn A Câu 32 Một tế bào nguyên lần liên tiếp, số tế bào tạo A) B) 16 C) 32 D) 64 Đáp án Câu 33 A) C Một nhóm tế bào sinh tinh tham gia trình giảm phân tạo 512 tinh trùng Số tế bào sinh tinh 16 B) 32 C) 64 D) Đáp án 128 D Ở gà có NST 2n=78 Một tế bào sinh dục đực sơ khai nguyên phân liên tiếp số lần, tất Câu 34 tế bào tạo thành tham gia giảm phân tạo giao tử Tổng số NST đơn tất giao tử 19968 Tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân với số lần A) B) C) D) Đáp án A Câu 35 Quá trình truyền đạt thông tin di truyền ADN thực thơng qua A) hình thức phân chia tế bào B) trao đổi chất lượng tế bào C) q trình hơ hấp nội bào D) q trình đồng hố Đáp án A Câu 36 Q trình giảm phân xảy thể A) đơn bào B) đa bào C) lưỡng bội D) lưỡng bội có hình thức sinh sản hữu tính Đáp án D Câu 37 Hoạt động quan trọng NST nguyên phân A) tự nhân đôi đóng xoắn B) phân li đồng cực tế bào C) tự nhân đôi phân li D) đóng xoắn tháo xoắn Đáp án C Câu 38 Nhiễm sắc thể nhân đôi dễ dàng nhờ A) tháo xoắn nhiễm sắc thể B) tập trung mặt phẳng xích đạo nhiễm sắc thể C) phân chia tế bào chất D) tự nhân đôi phân li nhiễm sắc thể tế bào Đáp án Câu 39 A) A Xem ảnh hiển vi chụp tế bào chuột phân chia thấy tế bào có 19 NST, NST gồm crômatit Tế bào kì trước II giảm phân B) kì trước nguyên phân C) kì trước I giảm phân D) Đáp án kì cuối II giảm phân A Câu 40 Trong kì trung gian lần phân bào khó quan sát NST A) NST chưa tự nhân đơi B) NST tháo xoắn hồn tồn, tồn dạng sợi mảnh C) NST khỏi nhân phân tán tế bào chất D) NST tương đồng chưa liên kết thành cặp Đáp án B Câu 41 Trong giảm phân phân li độc lập cặp NST kép tương đồng xảy A4 kì sau lần phân bào II B) kì sau lần phân bào I C) kì cuối lần phân bào I D) kì cuối lần phân bào II Đáp án B Quá trình giảm phân tạo giao tử khác tổ hợp NST (1) xảy nhân đơi ADN Câu 42 (2) xảy trao đổi chéo NST kép tương đồng kì đầu I (3) kì sau diễn phân li độc lập cặp NST tương đồng hai cực tế bào (4) Nhân đơi ADN kì đầu giảm phân I A) 1, B) 1, C) 2, D) 2, Đáp án D loài giao phối, Bộ NST đặc trưng lồi trì ổn định qua hệ khác loài nhờ (1) trình giảm phân Câu 32 (2) trình giảm phân (3) trình thụ tinh (4) Nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã A) 1, 2, B) 1, 2, C) 2, 3, D) Đáp án 1, 2, 3, A Sự đóng xoắn tháo xoắn NST trình phân bào có ý nghĩa (1) thuận lợi cho tự nhân đôi NST (2) thuận lợi cho phân li NST Câu 43 (3) thuận lợi cho tập hợp NST mặt phẳng xích đạo thoi vô sắc (4) thuận lợi cho tiếp hợp trao đổi chéo Số nhận định A) B) C) D) Đáp án C ... thành vách ngăn B) co thắt màng sinh chất C) kéo dài màng tế bào D) tự nhân đôi màng sinh chất Đáp án C Câu 28 Quá trình giảm phân xảy A) tế bào sinh dục B) tế bào sinh dưỡng C) hợp tử D) giao... Câu 33 A) C Một nhóm tế bào sinh tinh tham gia trình giảm phân tạo 512 tinh trùng Số tế bào sinh tinh 16 B) 32 C) 64 D) Đáp án 128 D Ở gà có NST 2n=78 Một tế bào sinh dục đực sơ khai nguyên phân... 2n = 46 ), số NST tế bào kì cuối nguyên phân A) 23 B) 46 C) 69 D) Đáp án 92 B Câu 19 Có tế bào sinh dưỡng loài nguyên phân liên tiếp đợt, số tế bào tạo thành A) B) 12 C) 24 D) 48 Đáp án Câu 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm sinh 10 cđ 5 phan bao tespro, Trắc nghiệm sinh 10 cđ 5 phan bao tespro

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay