Trắc nghiệm sinh 10 cđ 2 2 bai tap ADN tespro copy

4 93 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 17:29

Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu A) B) C) D) Trên mạch gen có chứa 150 A 120 T Gen nói có chứa 20% số nuclêôtit loại X Số liên kết hiđrô gen nói : 990 1020 1080 1120 C Gen có số cặp A – T 2/3 số cặp G – X có tổng số liên kết phơtphođieste đường với axit photphoric 4798 Khối lượng gen số liên kết hiđrô gen : 720000đ.v.c 3120 liên kết 720000 đ.v.c 2880 liên kết 900000 đ.v.c 3600 liên kết 900000 đ.v.c 3750 liên kết B Một gen có chiều dài 214,2 namômet (nm) Kết luận sau không gen nói ? Gen chứa 1260 nuclêơtit Số liên kết phốtphođieste gen 2418 Gen có tổng số 63 vòng xoắn Khối lượng gen 378000 đơn vị cacbon B Một gen có chiều dài 0,306 micrơmet mạch đơn gen có 35% X 25% G Số lượng loại nuclêôtit gen : A = T = 360, G = X = 540 A = T = 540, G = X = 360 A = T = 270, G = X = 630 A = T = 630, G = X = 270 A Số vòng xoắn gen có khối lượng 504000 đơn vị cacbon : 64 74 84 94 C Một gen có 3598 liên kết phơtphođieste có 2120 liên kết hiđrơ Số lượng loại nuclêôtit gen : A = T = 360, G = X = 540 A = T = 540, G = X = 360 A = T = 320, G = X = 580 A = T = 580, G = X = 320 D Một gen có hiệu số G với A 15% số nuclêôtit gen Trên mạch thứ gen có 10%T 30%X Kết luận gen nói : A1 = 7,5%, T1 = 10%, G1 = 2,5%, X1 = 30% A1 = 10%, T1 = 25%, G1 = 30%, X1 = 35% A2 = 10%, T2 = 25%, G2 = 30%, X2 = 35% A2 = 10%, T2 = 7,5%, G2 = 30%, X2 = 2,5% C Một phân tử ADN có 30% Trên mạch ADN có số G 240000 lần số nuclêơtit loại X mạch Khối lượng phân tử ADN nói (tính đơn vị cacbon) : 54.107 đ.v.c 36.107 đ.v.c 10,8.107 đ.v.c 72.107 đ.v.c Đáp án Câu A) B) C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Câu 13 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A) B) C) D) Đáp án Câu 16 A) B) A Sô liên kết đường với axit mạch gen 1679, hiệu số nuclêôtit loại A với loại nuclêôtit khác gen 20% Số liên kết gen nói : 2268 1932 2184 2016 B Một gen có chiều dài mạch 0,2346 micrơmet số liên kết phôtphođieste đơn phân mạch gen ? 688 689 1378 1879 B Một mạch phân tử ADN có khối lượng 36.107 đơn vị cacbon, số vòng xoắn phân tử ADN nói : 480000 360000 240000 120000 D Trên mạch thứ gen có 15% A, 25% T tổng số G với X mạch thứ hai gen 840 nuclêôtit Chiều dài gen nói (được tính namơmet) : 489,6 4896 476 4760 C Một gen có 93 vòng xoắn mạch gen có tổng số hai loại A với T 279 nuclêôtit Số liên kết hiđrô cặp G – X gen : 1953 1302 837 558 C Một gen có khối lượng 540000 đơn vị cacbon có 2320 liên kết hiđrô Số lượng loại nuclêôtit gen : A = T = 520, G = X = 380 A = T = 360, G = X = 540 A = T = 380, G = X = 520 A = T = 540, G = X = 360 C Một gen có chiều dài 5100 namơmet có A 20% tổng số nuclêơtít gen Số nuclêơtit loại gen nói : A = T = 600 ; G = X = 900 A = T = 900 ; G = X = 600 A = T = 1000 ; G = X = 500 A = T = 800 ; G = X = 700 A Một gen có chiều dài 5100 namơmet có A 20% tổng số nuclêơtít gen Số liên kết hiđrơ gen nói : 3800 5100 C) D) Đáp án Câu 17 A) B) C) D) Đáp án Câu 18 A) B) C) D) Đáp án Câu 19 A) B) C) D) Đáp án Câu 20 A) B) C) D) Đáp án Câu 21 A) B) C) D) Đáp án Câu 22 A) B) C) D) Đáp án Câu 23 A) B) C) D) Đáp án Câu 24 A) 3900 4080 C Một gen có 480 ađênin 3120 liên kết hiđrơ Gen có số lượng nuclêơtit là: 2400 1800 3000 2040 A Trên mạch gen có 150 ađênin 120 timin Gen nói có 20% guanin Số lượng loại nuclêôtit gen : A = T = 180; G = X = 270 A = T = 270; G = X = 180 A = T = 360; G = X = 540 A = T = 540; G = X = 360 B Một gen có chiều dài 1938 ăngstron có 1490 liên kết hiđrô Số lượng loại nuclêôtit gen : A = T = 250; G = X = 340 A = T = 340; G = X = 250 A = T = 350; G = X = 220 A = T = 220; G = X = 350 D Một gen có chứa 600 cặp A – T 3900 liên kết hiđrơ Số chu kì xoắn gen là: 90 chu kì 120 chu kì 150 chu kì 180 chu kì B Trên mạch gen có 25% guanin 35% xitơzin Chiều dài gen 0,306 micrômet Số lượng loại nuclêôtit gen là: A = T = 360; G = X = 540 A = T = 540; G = X = 360 A = T = 270; G = X = 630 A = T = 630; G = X = 270 A Một gen nhân đôi lần sử dụng môi trường 10500 nuclêôtit tự do, riêng loại ađênin nhận mơi trường 1575 nuclêôtit Tỉ lệ phần trăm loại nuclêôtit gen bao nhiêu? A = T = 27,5%; G = X = 22,5% A = T = 20% ; G = X = 30% A = T = 15% ; G = X = 35% A = T = 32,5%; G = X = 17,5% C Một gen nhân đôi lần sử dụng môi trường 2400 nuclêơtit, có 20% ađênin Số liên kết hiđrơ có gen tạo là: 2310 liên kết 1230 liên kết 2130 liên kết 3120 liên kết D Tổng khối lượng gen tạo sau lần nhân đôi gen mẹ 1440000 đơn vị cacbon Chiều dài gen tạo là: 3060 ăngstron B) C) D) Đáp án Câu 25 A) B) C) D) Đáp án Câu 26 A) B) C) D) Đáp án Câu 27 A) B) C) D) Đáp án Câu 28 A) B) C) D) Đáp án Câu 29 A) B) C) D) Đáp án Câu 29 A) B) C) D) Đáp án 2040 ăngstron 4080 ăngstron 5100 ăngstron D Một gen có chiều dài 0,2346 micrơmet số liên kết hóa trị đơn phân mạch gen bao nhiêu? 689 688 1378 1879 A Một gen nhân đôi sử dụng môi trường 42300 nuclêôtit, gen tạo chứa 45120 nuclêôtit Số lần nhân đơi gen nói là: lần lần lần lần A Một gen có chứa 72 vòng xoắn tiến hành tự lần sử dụng môi trường 10044 nuclêôtit loại timin Tỉ lệ loại nuclêơtit gen nói là: A = T = 15% ; G = X = 35% A = T = 27,5% ; G = X = 22,5% A = T = 22,5% ; G = X = 27,5% A = T = 25% ; G = X = 25% C Trên mạch gen có chứa 150 ađênin 120 timin Gen nói có chứa 20% số nuclêơtit loại xitơzin Số liên kết hiđrơ gen nói bằng: 1080 990 1020 1120 A Một gen có chiều dài 3468 ăngstron có tỉ lệ loại nuclêơtit Gen tự nhân đôi liên tiếp lần Kết luận sau sai là: Gen có 2550 liên kết hiđrô Các gen chứa 65280 nuclêôtit Môi trường cung cấp cho gen nhân đôi: A = T = G = X = 32130 Q trình nhân đơi hình thành 128394 liên kết phơtphođieste B Một đoạn ADN có tỉ lệ A 20% tổng số nuclêơtít của đoạn ADN Nuclêơtít loại G chiếm tỉ lệ 10% 20% 30% 40% C
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm sinh 10 cđ 2 2 bai tap ADN tespro copy, Trắc nghiệm sinh 10 cđ 2 2 bai tap ADN tespro copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay