Tuyển tập bộ đề thi olimpic sinh học 10 Tập 2

68 51 2
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 17:12

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT THẠCH BÀN THPT TB H- S TẬP ĐỀ THI OLIMPIC SINH 10 Giáo viên: Tổ: Bộ mơn: Nguyễn Viết Trung Hóa- Sinh Sinh học , Năm học: 2017 -2018 1 1 Mức độ nhận thức 3 Câu I: Câu II 10 Câu III: 11 12 Câu IV: 13 14 Câu V: 15 16 điểm điểm 2 2 điểm 1 điểm 1 điểm 1 3 ĐỀ THPT TB 2018 - Thành phần hóa học tế bào - Cấu trúc tế bào Trình bày cấu trúc chức prôtêin Dựa vào bảng số liệu Nhận biết cấu trúc laoị axít nuclêic Ti thể lục lạp Đặc điểm bào quan tế bào nhân thực Cấu trúc tính chất màng sinh chất Dự vào đặc điểm môi trường ưu trương, nhược trương, đẳng trương nhận dạng thay đổi kích thước tế bào loại mơi trường - Chuyển hóa vật chất lượng tế bào - Thực hành lên men- thí nghiệm enzim Cấu tạo chế truyền lượng ATP Phân biệt giai đoạn hô hấp tế bào Pha sáng pha tơi quang hợp Vai trò enzim thí nghiệm nhận biết enzim Bài tập nguyên phân, giảm phân Đặc điểm kì trung gian số loại tế bào Bài tập phân bào Chuyển hóa vật chất lương vi sinh vật Nhận biết loại môi trường nuôi cấy Nhận biết kiểu dinh dưởng vi sinh vật Sinh trưởng vi sinh vật Sinh trưởng VK môi trường ni cấy khơng liên tục Giải thích đặc điểm sinh trưởn vi sinh vật môi trường nuôi cấy liên tục không liên tục Phần I (7 điểm) Thành phần hóa học cấu trúc tế bào Cấu (1 điểm) Trình bày cấu trúc chức prôtêin Câu (1 điểm) Cho tỉ lệ phần trăm nucleotit loài khác theo bảng sau: A G T X U Loài I 21 29 21 29 II 29 21 29 21 III 21 21 29 29 IV 21 29 29 21 V 21 29 21 29 Từ số liệu bảng cho biết tên cấu trúc axit nucleic loài sinh vật Câu (1 điểm) Nêu điểm khác cấu trúc chức ti thể lục lạp? Câu (2 điểm) Cho bào quan sau: ribôxôm, trung thể, máy Gôngi, lizôsôm, không bào, nhân, ti thể, lục lạp a Hãy cho biết tế bào nhân chuẩn: Bào quan có cấu trúc màng kép, bào quan có cấu trúc màng đơn, bào quan khơng có màng bao bọc? b Trong thể người, có loại tế bào sau: hồng cầu, bạch cầu, cơ, thần kinh Hãy cho biết loại tế bào có nhiều lizơxơm nhất? Tại sao? Câu (1 điểm) a Nêu chức prôtêin xuyên màng, cơlestêrơn b Tại nói màng sinh chất có tính khảm động? Câu (1 điểm) Cho mơ thực vật loại có kích thước khối lượng vào ba môi trường khác nhau: - Mô vào môi trường chứa nước cất - Mô vào môi trường chứa dung dịch nước muối ưu trương - Mô vào môi trường chứa dung dịch muối đẳng trương Sau vài mơ thực vật có thay đổi nào? Giải thích thay đổi Phần II (7 điểm) Chuyển hóa vật chất lượng tế bào Câu (1 điểm) Trình bày cấu tạo hóa học ATP ATP truyền lượng cho hợp chất khác cách nào? Câu (2 điểm) Phân biệt giai đoạn hô hấp tế bào (nơi xảy ra, nguyên liệu tham gia, sản phấm tạo thành, hiệu lượng) Câu (2 điểm) a Trong pha sáng quang hợp, ôxi sinh từ trình nào? Trình bày vai trò q trình b Trong pha tối quang hợp, sản phẩm ổn định chu trình C chất nào? Tại người ta lại gọi đường C3 chu trình? Câu 10 (2 điểm) a Sơ đồ mô tả đường chuyển hóa giả định ức chế ngược ức chế ngược A B C E ức chế ngược F H D G Nếu chất G F dư thừa tế bào nồng độ chất tăng lên bất thường? Giải thích? b Trong nghiên cứu tìm hiểu vai trò Enzim có nước bọt, em Ánh tiến hành thí nghiệm sau: Trong ống nghiệm có chứa hồ tinh bột lỗng, em đổ thêm vào: Ống 1: thêm nước cất Ống 2: thêm nước bọt Ống 3: thêm nước bọt có nhỏ vài giọt HCl vào Tất ống đặt nước ấm Ánh quên không đánh dấu ống Em có cách giúp Ánh tìm ống nghiệm trên? Theo em ống tinh bột bị biến đổi ống không? Tại sao? Phần III (2 điểm) Phân bào Câu 11 (1 điểm) a Nêu đặc điểm pha kỳ trung gian q trình phân bào b Em có nhận xét kỳ trung gian loại tế bào sau: Tế bào vi khuẩn, tế bào hồng cầu, tế bào thần kinh, tế bào ung thư? Câu 12 (1 điểm) Hình mơ tả kì của trình phân bào từ tế bào mẹ ban đầu Giả sử nhiếm sắc thể loài 2n = Quan sát hình này, xác định: Tế bào thực hình thức phân bào gì? Thuộc kì phân bào? Số tế bào tạo kết thúc trình phân bào bao nhiêu? Tổng số nhiễm sắc thể tất tế bào kết thúc trình phân bào bao nhiêu? Phần IV (2 điểm) Chuyển hóa vật chất lương vi sinh vật Câu 13 (1 điểm) Khi có ảnh sáng giàu CO2, loại vi sinh vật phát triển môi trường với thành phần tính theo đơn vị g/l sau: - (NH4)3 PO4 - 1,5; - KH2PO4 - 1,0; - MgSO4 - 0,2; - CaCl2 - 0,1; - NaCl - 5,0 a) Môi trường loại mơi trường gì? ? b) Vi sinh vật phát triển môi trường có kiểu dinh dưỡng gì? sao? Câu 14 (1 điểm) Bốn lồi vi sinh vật có kiểu dinh dưỡng khác Loài 1: Vi khuẩn lam Lồi 2: Vi khuẩn khơng chứa lưu huỳnh màu tía Lồi 3: Vi khuẩn nitrat hóa Lồi 4: Nấm men Dựa vào nguồn cung cấp lượng cacbon chủ yếu Hãy cho biết kiểu dinh dưỡng loài vi sinh vật Phần V (2 điểm) Sinh trưởng vi sinh vật Câu 15 (1 điểm) Quần thể vi khuẩn môi trường nuôi cấy không liên tục sinh trường theo đường cong gồm pha pha nào? Vẽ đồ thị đường cong sinh trưởng quần thể vi khuẩn nuôi cấy khơng liên tục Câu 16 (1 điểm) Vì q trình sinh trưởng vi sinh vật ni cấy khơng liên tục có pha tiềm phát, ni cấy liên tục khơng có pha này? -HẾT - BIỂU ĐIỂM CHẤM Câu Cấu (1 điểm) Nội dung trình bày điểm Trình bày cấu trúc chức prôtêin * Cấu trúc prơtêin - Prơtêin chất hữu cơ, có cấu trúc đa phân cấu tạo từ đơn phân axit 0,25 amin, có 20 loại axit amin khác nhau, prôtêin khác số lượng, thành phần trình tự xếp axit amin - Prơtêin có bậc cấu trúc + Cấu trúc bậc 1: Các axit amin liên kết với tạo thành chuỗi pôlipeptit + Cấu trúc bậc 2: Chuỗi pôlipeptit bậc xoắn gấp nếp 0,25 + Cấu trúc bậc 3: Chuỗi pôlipeptit bậc tiếp tục xoắn tạo nên cấu trúc không gian chiều đặc trưng + Cấu trúc bậc 4: Do hay nhiều chuỗi pơlipeptit có cấu trúc bậc tạo thành * Chức prôtêin - Cấu tạo nên tế bào thể Ví dụ: Cơlagen tham gia cấu tạo nên mơ liên kết - Dự trữ axit amin; Ví dụ: cazêin sữa, prôtêin dự trử hạt - Vận chuyển chất; Ví dụ: hêlmơglơbin máu 0,5 - Bảo vệ thể; Ví dụ: Các kháng thể - Thu nhận thơng tin; Ví dụ: Các thụ thể tế bào - Xúc tác cho phản ứng sinh hóa; Ví dụ: Các loại enzim thể Cho tỉ lệ phần trăm nucleotit loài khác theo bảng sau: Câu (1 điểm) Câu (1 điểm) Loài A G T X U I 21 29 21 29 II 29 21 29 21 III 21 21 29 29 IV 21 29 29 21 V 21 29 21 29 Từ số liệu bảng cho biết tên cấu trúc axit nucleic loài sinh vật - Lồi I, II có cấu trúc ADN mạch, phân tử có loại nucleotit: A, T, G, X %A = %T = 21%, %G = %X = 29% - Lồi III có cấu trúc ADN mạch, phân tử có nucleotit loại A, T, G, X %A ≠ %T, %G ≠ %X - Lồi IV, V có cấu trúc ARN phân tử có nucleotit loại U Lưu ý: Nếu HS nhận định cho 0,5; giải thích cho 0,5 Nêu điểm khác cấu trúc chức ti thể lục lạp? Bào quan lục lạp - Cả màng trơn nhẵn, khơng gấp nếp - Trên bề mặt tilacoic có chứa quang tôxôm, hệ sắc tố, hệ vận Bào quan ti thể - Màng trơn nhẵn, màng gấp nếp - Trên mào lược có hạt ơxixơm chứa enzym hô hấp, hệ vận chuyển điện 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 chuyển điện tử tử - Có tế bào quang hợp - Có tế bào - Tổng hợp ATP, lực khử pha - Tổng hợp ATP, lực khử từ phân giải sáng sau sử dụng vào pha tối chất hữu dùng cho hoạt động sống quang hợp tế bào - Chuyển lượng ánh sáng - Chuyển lượng hóa học chất mặt trời thành lượng hóa học hữu thành lượng hóa học trong chất hữu ATP Cho bào quan sau: ribôxôm, trung thể, máy Gôngi, lizôsôm, không bào, nhân, ti thể, lục lạp a Hãy cho biết tế bào nhân chuẩn: Bào quan có cấu trúc màng kép, bào quan có cấu trúc màng đơn, bào quan khơng có màng bao bọc? b Trong thể người, có loại tế bào sau: hồng cầu, bạch cầu, cơ, thần kinh Hãy cho biết loại tế bào có nhiều lizơxơm nhất? Tại sao? Câu (2 điểm) Câu (1 điểm) 0,25 0,25 0,25 a - Khơng có màng bao bọc: ribơxom, trung thể điểm - Có cấu trúc màng đơn: máy Gơngi, lizơsơm, khơng bào - Có cấu trúc màng kép: nhân, ti thể, lục lạp b 0,5 - Tế bào bạch cầu có nhiều lizơxơm - Giải thích: + Lizơxơm tham gia vào q trình phân hủy bào quan già, tế bào bị tổn 0,25 thương bào quan hết hạn sử dụng + Tế bào bạch cầu có chức tiêu diệt tế bào vi khuẩn tế già, 0,25 tế bào bệnh lí nên phải có nhiều lizơxơm a Nêu chức prôtêin xuyên màng, côlestêrôn b Tại nói màng sinh chất có tính khảm động? a - Prơtêin xun màng: + Hình thành chất vận chuyển chất qua màng + Hình thành kênh vận chuyển chất qua màng 0,25 + Hình thành thụ quan để dẫn truyền thông tin + Ghép nối tế bào + Tạo enzim định vị trí màng tế bào theo trình tự định - Cơlestêron: tăng cường ổn định màng 0,25 b -Màng sinh chất có tính khảm: chen lẫn lớp kép photpholipit phân tử protein Các phân tử protein khảm nửa mặt ngoài, nửa mặt hay xuyên qua đơi photpholipit - Màng sinh chất có tính động: phân tử photpholipit lên kết tương tác kị nước-loại liên kết yếu nên phân tử lipit protein di chuyển dễ dàng bên lớp màng làm cho màng sinh chất có độ nhớt 0,25 0,25 Câu (1 điểm) Câu (1 điểm) Cho mô thực vật (1, 2, 3) loại có kích thước khối lượng vào ba môi trường khác nhau: - Mô vào môi trường chứa nước cất - Mô vào môi trường chứa dung dịch nước muối ưu trương - Mô vào môi trường chứa dung dịch nước muối đẳng trương Sau vài mơ thực vật có thay đổi nào? Giải thích thay đổi Mơ 1: Trương nước, kích thước khối lượng lớn ban đầu -> Giải thích: Do nước cất mơi trường q nhược trương nên nước thẩm thấu điểm vào mô thực vật làm cho mơ trương nước Mơ 2: Mềm, kích thước khối lượng nhỏ ban đầu -> Giải thích: Trong mơi trường ưu trương nước thẩm thấu từ mơ thực vật ngồi gây cho tế bào co nguyên sinh nên mô thực vật bị mềm teo lại Mơ 3: khơng có tượng -> Giải thích: Trong mơi trường đẳng trương nồng độ dịch bào ngồi mơi trường nên không xảy trao đổi chất qua màng Lưu ý : Nhận định cho 0,5 ; giải thích cho 0,5 Trình bày cấu tạo hóa học ATP ATP truyền lượng cho hợp chất khác cách nào? ATP phân tử có cấu tạo gồm thành phần: + Bazơ nitơ ađênin + Đường ribozơ + nhóm phốt phát ATP truyền lượng cho hợp chất khác thơng qua chuyển nhóm photphat, cuối trở thành ADP gắn thêm nhóm photphat để tạo ATP Phân biệt giai đoạn hô hấp tế bào (nơi xảy ra, nguyên liệu tham gia, sản phấm tạo thành, hiệu lượng) Đường phân Câu (2 điểm) Nơi xảy Nguyên liệu Sản phẩm Câu (2 điểm) Chuỗi chuyển êlectron Tế bào chất Chất ti thể Màng ti thể Chất hữu A xit piruvic hoạt hoá NADH, FADH2, O2 chủ yếu thành axetil glucozơ coenzim A 2axit piruvic, ATP, 34 ATP, H2O 2ATP, 2NADH NADH, 2FADH2 , CO2 Ít (2 ATP) Ít (2 ATP) Nhiều (34ATP) 0,5 0,5 Chu trình Crep Hiệu lượng a Trong pha sáng quang hợp, ôxi sinh từ trình nào? Trình bày vai trò q trình b Trong pha tối quang hợp, sản phẩm ổn định chu trình C chất nào? Tại người ta lại gọi đường C3 chu trình? a - Ôxi quang hợp hình thành từ trình quang phân li nước 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - Ý nghĩa trình quang phân li nước: + Tạo êlectron cung cấp cho chuỗi truyền e- pha sáng + Tạo H+ để kết hợp với NADP+ tạo thành chất có tính khử mạnh NADPH cung cấp cho pha tối b - Sản phẩm ổn định chu trình C3 APG (Axit phơtpho glixêric) - Con đường C3 gọi chu trình + Ở giai đoạn mở đầu CO2 kết hợp với RiDP + Giai đoạn sau RiDP lại tái tạo để tiếp tục gắn với CO a Sơ đồ sau thể đường chuyển hoá chất tế bào: ức chế ngược ức chế ngược A Câu 10 (2 điểm) Câu 11 (1 điểm) B C E ức chế ngược 0,5 0,5 0,5 F H D G Nếu chất G F dư thừa tế bào nồng độ chất tăng lên bất thường? Giải thích? b Trong nghiên cứu tìm hiểu vai trò Enzim có nước bọt, em Ánh tiến hành thí nghiệm sau: Trong ống nghiệm có chứa hồ tinh bột lỗng, em đổ thêm vào: Ống 1: thêm nước cất Ống 2: thêm nước bọt Ống 3: thêm nước bọt có nhỏ vài giọt HCl vào Tất ống đặt nước ấm Ánh quên không đánh dấu ống - Em có cách giúp Ánh tìm ống nghiệm trên? - Theo em ống tinh bột bị biến đổi ống không? Tại sao? a Nếu chất G F dư thừa tế bào nồng độ chất H tăng lên bất thường - Chất H tăng lên bất thường - Vì: Do chế ức chế ngược enzim G F tăng cao ức chế ngược trở lại làm giảm phản ứng chuyển C thành D E -> nồng độ chất C tăng lên -> ức chế ngược trở lại làm giảm phản ứng chuyển hóa A thành B Vậy A chuyển hóa thành H nhiều -> nồng độ chất H tăng lên bất thường b - Cách nhận biết: Dùng dung dịch iơt lỗng giấy quỳ để phát 0,25 + Dùng iốt: Dùng iốt nhỏ vào tất ống, có ống khơng có màu xanh tím, ống (có tinh bột nước bọt) 0,25 0,5 0,5 + Dùng giấy quỳ: Hai ống lại có màu xanh, nghĩa tinh bột khơng biến đổi, ống chứa nước lã (khơng có enzim), ống có nước bọt có axit mơi trường khơng thích hợp cho hoạt động ezim nước 0,25 bọt - Tinh bột bị biến đổi enzim có nước bọt hoạt động mơi trường 0,25 thích hợp, nhiệt độ thích hợp Em có nhận xét kỳ trung gian loại tế bào sau: Tế bào vi khuẩn, tế bào hồng cầu, tế bào thần kinh, tế bào ung thư? - Tế bào vi khuẩn: phân chia kiểu trực phân nên khơng có kỳ trung gian - tế bào hồng cầu: khơng có nhân, khơng có khả phân chia nên khơng có kỳ trung gian - Tế bào thần kinh: Kỳ trung gian kéo dài suốt đời sống thể - Tế bào ung thư: kỳ trung gian ngắn Hình mơ tả kì của trình phân bào từ tế bào mẹ ban đầu Câu 12 (1 điểm) Câu 13 (1 điểm) Câu 13 (1 điểm) 0,25 0,25 0,25 0,25 Giả sử nhiếm sắc thể loài 2n = Quan sát hình này, xác định: Tế bào thực hình thức phân bào gì? Thuộc kì phân bào? Số tế bào tạo kết thúc trình phân bào bao nhiêu? Tổng số nhiễm sắc thể tất tế bào kết thúc trình phân bào bao nhiêu? Tế bào thực hình thức phân bào giảm phân Thuộc kì sau giảm phân II Số tế bào tạo kết thúc phân bào (tế bào) Tổng số nhiễm sắc thể tất tế bào kết thúc trình phân bào: x = 16 (nhiễm sắc thể) Khi có ảnh sáng giàu CO2, loại vi sinh vật phát triển mơi trường với thành phần tính theo đơn vị g/l sau: - (NH4)3 PO4 - 1,5; - KH2PO4 - 1,0; - MgSO4 - 0,2; - CaCl2 - 0,1; - NaCl - 5,0 a) Môi trường loại mơi trường gì? ? b) Vi sinh vật phát triển mơi trường có kiểu dinh dưỡng gì? sao? a) - Mơi trường mơi trường tống hợp chứa lượng khống tối thiểu thích hợp cho số vi sinh vật quang hợp - Vì : Các chất mơi trường biết thành phần hóa học số lượng b) - Vi sinh vật phát triển môi trường kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng - Vì : Vi sinh vật dinh dưỡng việc sử dụng lượng ánh sáng lấy cacbon từ CO2 Bốn loài vi sinh vật có kiểu dinh dưỡng khác Lồi 1: Vi khuẩn lam Lồi 2: Vi khuẩn khơng chứa lưu huỳnh màu tía Lồi 3: Vi khuẩn nitrat hóa Lồi 4: Nấm men Dựa vào nguồn cung cấp lượng cacbon chủ yếu Hãy cho biết kiểu dinh dưỡng loài vi sinh vật 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 10 Đề số 13: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA A ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT – NĂM HỌC: 2013– 2014 -MÔN THI: SINH HỌC Thời gian 150 phút Câu (2 điểm) Đáp án a Ở tế bào nhân thực, ti thể bào quan có khả tổng hợp ATP Sai Lục lạp bào quan tổng hợp ATP b Vi khuẩn bị tế bào bạch cầu thực bào tiêu huỷ lizôxôm Sai Vì vi khuẩn khơng chui vào lizơxơm mà nhờ enzim tiêu hố lizơxơm phân huỷ c Tinh bột xenlulôzơ nguồn nguyên liệu cung cấp lượng cho tế bào thực vật Sai Tinh bột nguồn nguyên liệu dự trữ cho tế bào thực vật, xenlulôzơ thành phần cấu trúc nên thành tế bào thực vật d Ribơxơm 70s có tế bào vi khuẩn Sai Ribơxơm 70S có ti thể, lục lạp tế bào nhân thực e Các hợp chất hữu cơ: cacbohidrat, lipit, prôtêin axit nuclêic đại phân tử có cấu trúc đa phân Sai Lipit khơng có cấu trúc đa phân f Loại monosacarit tham gia cấu tạo nên ADN C5H10O4 Đúng g Mọi tế bào thể nhân thực có nhân thức Sai Có tế bào khơng có nhân Ví dụ tế bào hồng cầu h Trong q trình nguyên phân tế bào thực vật, thoi phân bào hình thành nhờ trung thể Sai Thực vật bậc cao khơng có trung thể, thoi phân bào hình thành nhờ thể hình Câu (2 điểm) Đáp án - Nuclêôtit đơn phân ADN , Cấu tạo gồm bazơ nitơ, axit phôt phoric đường đêôxi ribôzơ Các nuclêôtit liên kết với liên kết phốt phođieste (ở mạch polinuclêôtit) - Giữa nu liên kết với theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn Điểm 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Điểm 0.5 54 phân Đơn phân gồm loại A, T ,G, X Các đơn phân liên kết với theo nguyên tắc bổ sung A mạch liên kết với T mạh LK hiđ rô ngược lại G mạch LK với T mạch LK hiđrô ngược lại - Các nu khác loại bazơnitơ A, T, G, X 0.5 Câu 3.( điểm) Đáp án a Theo nguyên tắc bổ sung ta có: T1=A2 X1=G2 nên (A1+T1) / (G1+X1) = 0,4  A/G=0,4 (1) Mà liên kết Hiđrơ tính theo công thức : H=2A+3G=760 (2) từ 2 A = 80 (nu) G = 200 (nu) Số liên kết hóa trị phân tử ADN = tổng số liên kết hóa trị đường axit nu + số liên kết hóa trị nu Do ADN dạng vòng nên HT = x N = x 560=1120 (lk) b Do tỉ lệ nu mạch A1: T1: X1: G1 = 1: 3: 4: theo nguyên tắc bổ sung ta có A1=T2= (1x280)/14= 20 nu T1=A2= x A1= 60 nu X1=G2= x A1= 80 nu G1= X2= x A1= 120 nu Điểm 1.0 1.0 Câu 4: (1 điểm) Mô tả cấu trúc nhân tế bào? Đáp án Nhân cấu tạo gồm phần: - Màng nhân: màng kép, màng có nhiều lỗ nhỏ để thực trao đổi chất nhân với tế bào chất - Nhân con: nơi tổng hợp ribôxôm cho tế bào chất - Nhiễm sắc thể: vật chất di truyền tồn dạng sợi mảnh Lúc phân chia tế bào, sợi co xoắn lại dày lên thành nhiễm sắc thể với số lượng hình thái đặc trưng cho lồi Thành phần nhiễm sắc thể gồm có: prôtein ADN Câu ( điểm) Đáp án - Tế bào gan tế bào có nhiều nhân, tế bào hồng cầu tế bào không nhân - Tế bào khơng nhân khơng có khả sinh trưởng - nhân chứa nhiều nhiễm sắc thể mang ADN có gen điều khiển điều hồ hoạt động sống tế bào Điểm 0.25 0.25 0.5 Điểm 0.5 0.25 0.25 Câu ( điểm) 55 Đáp án a Bạn muốn chứng minh ảnh hưởng nhiệt độ pH đến hoạt tính enzim b Dùng dung dịch iơt lỗng giấy quỳ tím để nhận biết Phương pháp: - Dùng iôt nhỏ vào tất ống, có ống khơng có màu xanh tím, ống (có tinh bột nước bọt pha lỗng) Hai ống lại có màu xanh, nghĩa tinh bột khơng biến đổi: - ống có dung dịch tinh bột nước bọt, nước bọt đun sôi nên enzim hoạt tính; ống có dung dịch tinh bột nước bọt có axit mơi trường khơng thích hợp cho hoạt động ezim nước bọt Chỉ cần thử quỳ tím phân biệt ống ống Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 Câu (2 điểm) Đáp án Prôtêin đảm nhận nhiều chức quan trọng tế bào, thể:  Chức cấu trúc: Prôtêin thành phần cấu trúc tế bào( màng sinh chất, tế bào chất, nhân)  Chức xúc tác: Prôtêin thành phần enzim xúc tác phản ứng sinh hóa  Chức điều hòa: Prơtêin thành phần hoocmon  Chức bảo vệ thể: Prôtêin thành phần kháng thể  Chức vận chuyển chất: Prôtêin cấu tạo nên hêmôglôbin Điểm 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 Câu (2 điểm) Đáp án Điểm Dấu hiệu Điều kiện xảy Pha sáng Chỉ xảy có ánh sáng Pha tối Xảy có ánh sáng tối 0.5 Nơi xảy Ở tilacôit lục lạp Trong chất lục lạp 0.5 Sản phẩm ATP NADPH ,Ôxi Cacbohiđrat ,ADP, NADP tạo * Trong quang hợp, pha tối phụ thuộc vào pha sáng vì: Pha tối cần sử dụng sản phẩm pha sáng( ATP, NADPH) 0.5 0.5 Câu 9.( điểm) Đáp án  Hô hấp tế bào gồm ba giai đoạn chính: Đường phân, chu trình Crep chuỗi chuyền electron  Năng lượng ATP giải phóng quan ba giai đoạn đó, giai đoạn Điểm 0.5 56 chuỗi chuyền electron giải phóng nhiều lượng  Ví dụ Ngun liệu hơ hấp phân tử glucơzơ lượng giải phóng qua giai đoạn sau: - Đường phân: giải phóng ATP - Chu trình Crep: giải phóng ATP - Chuỗi chuyền electron giải phóng 34 ATP 0.5 1.0 Câu 10.( điểm) Đáp án  Gọi - số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu a ( a € N) - Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội loài 2n  số NST đơn có chung nguồn gốc tế bào n  Ta có: - Tổng số NST đơn có tế bào sinh dục sơ khai ban đầu là: a.2n = 360 (1) - Số tế bào sinh tinh là: a.2n - Số tinh trùng tạo là: 4.a.2n - Số tinh trùng thụ tinh là: 4.a.2n.12,5% = 0,5 a.2n = Số hợp tử hình thành - Tổng số NST đơn hợp tử: 0,5 a.2n 2n = 2880 (2) - Từ (1) (2) suy ra: n = a Bộ NST lưỡng bội loài: 2n = Ruồi giấm b Số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu: a.2n = 360  a = 45 Số tế bào sinh tinh = 45 24 = 720 Điểm 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 - Hết - 57 Đề số 14: SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT SƠNG LƠ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LẦN NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: Sinh học – Lớp 10 (Thời gian làm 120 phút, không kể thời gian giao đề) Đề thi có 01 trang Câu 1: Vì tế bào xem cấp độ tổ chức giới sống? Câu 2: Hãy nêu đặc điểm cấu tạo lối sống động vật khác biệt với thực vật? Câu 3: Nhiệt độ bề mặt dưa chuột luôn thấp nhiệt độ xung quanh – 20C Giải thích? Câu 4: Nêu vai trò nhóm ngun tố hóa học có tế bào? Câu 5: Vì nước dung môi tốt tế bào? Câu 6: a Cho chất: Tinh bột, xenlulozo, photpholipit protein Chất chất kể polime? b Tại photpholipit có tính lưỡng cực? Câu 7: Nhà khoa học tiến hành phá nhân tế bào trứng ếch thuộc nòi A lấy nhân tế bào trứng ếch thuộc nòi B cấy vào Ếch tạo mang đặc điểm chủ yếu nòi nào? Thí nghiệm chứng minh điều gì? Câu 8: Tế bào cơ, tế bào hồng cầu tế bào bạch cầu, loại tế bào có nhiều lizoxom nhất? Tại sao? Câu 9: Màng ti thể có chức tương đương với cấu trúc lục lạp? Giải thích? Câu 10: Một gen có 5000Nu, mạch gen có số Nu loại A = 900Nu, gấp đôi số Nu loại T gấp số Nu loại G a Tính số lượng tỉ lệ phần trăm loại Nu gen? b Tính số liên kết Hidro gen đó? -HẾT -Họ tên học sinh:……………………………… Số báo danh:………………………… Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐỀ 14 58 SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT SƠNG LƠ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Câu Ý ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LẦN NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: Sinh học – Lớp 10 (Thời gian làm 120 phút, không kể thời gian giao đề) Đáp án có 02 trang Nội dung Tế bào cấp độ tổ chức giới sống vì: - Tế bào đơn vị cấu trúc thể sống - Mọi hoạt động sống diễn tế bào - Từ tế bào sinh tế bào tạo sinh sản loài - Cơ thể đa bào lớn lên nhờ sinh sản tế bào Đặc điểm cấu tạo lối sống động vật khác biệt với thực vật: Động vật Thực vật Khơng có lục lạp chứa sắc tố quang hợp Có lục lạp chứa sắc tố quang hợp Tế bào khơng có thành xenlulozo Tế bào có thành xenlulozo Có hệ thần kinh Khơng có hệ thần kinh Phản ứng nhanh, sống di chuyển Phản ứng chậm hơn, sống cố định Nhiệt độ bề mặt dưa chuột luôn thấp nhiệt độ xung quanh – 0C vì: +Quả dưa chuột có hình bầu dục → diện tích bề mặt tiếp xúc với mơi trường lớn → thoát nước lớn +Quả dưa chuột chứa nhiều nước → a/s chiếu tới → thoát nước diễn mạnh Điểm 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 0,5 0,5 1,0 Vai trò nhóm ngun tố hóa học có tế bào: +Nguyên tố đa lượng: tham gia cấu tạo tế bào +Nguyên tố vi lượng: Tham gia TĐC cấu tạo enzym xúc tác cho phản ứng sinh hóa tế bào 0,5 0,5 1,0 Nước dung mơi tốt tế bào vì: +Nước phân tử phân cực: Điện tích (+) gần nguyên tử hidro, điện tích (-) gần nguyên tử oxy +Phân tử nước dễ dàng liên kết với phân tử chất tan a Chất polime photpholipit b Photpholipit có tính lưỡng cực vì: +Photpholipit có cấu trúc gồm: phân tử glixeron liên kết với axit béo nhóm photphat (nhóm nối glixeron với ancol phức) +Đầu ancol phức ưa nước, đuôi axit béo kị nước +Ếch tạo mang đặc điểm chủ yếu nòi B +Thí nghiệm chứng minh chức nhân tế bào, nhân tế bào chứa đựng thông tin di truyền tế bào (nhân trung tâm điều khiển hoạt động sống tế bào) 0,5 0,5 1,0 0,5 0,25 0,25 1,0 0,5 0,5 59 +Tế bào bạch cầu có nhiều riboxom +Giải thích: Do tế bào bạch cầu có chức tiêu diệt tế bào vi khuẩn tế bào bệnh lí, tế bào già nên phải có nhiều riboxom +Màng ti thể có chức tương đương với màng tilacoit lục lạp +Giải thích: Màng ti thể chứa nhiều enzim hô hấp, màng tilacoit chứa nhiều chất diệp lục enzim quang hợp để thực chức 10 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 a Số lượng tỉ lệ phần trăm loại Nu gen: Theo NTBS có: A1 = T2 = 900Nu 900 T1 = A2 = A1/2 = = 450Nu 900 G1 = X2 = A1/3 = = 300Nu 5000 X1 = G2 = - (900 + 450 + 300) = 850Nu A = T = A1 + A2 = 900 + 450 = 1350Nu G = X = G1 + G2 = 300 + 850 = 1150Nu 1350 %A = %T = x 100% = 27% 1150 5000 %G = %X = x 100% = 23% 5000 Số liên kết Hidro b Theo NTBS có: H = 2A + 3G = 2.1350 + 3.1150 = 6150Nu 0,25 0,25 0,25 0,25 -HẾT 60 Đề số 15: Së gd & ĐT hoá Trng THPT Ba ỡnh Đề thi khảo sát chât lợng đội tuyển lần Năm học 2010-2011 M«n: sinh häc lớp 10 Thời gian làm bài: 180 phút - Ngày thi: 16/1/2011 (Đề thi gồm 10 câu - 02 trang) Câu (1,5điểm) Sự giống tế bào nhân thực tế bào nhân sơ Sự giống nói lên điều tiến hoá sinh vật Câu (1,5điểm) Trong tế bào có loại đại phân tử: pơlisaccarit, prơtêin, axit nucleic a/ Mỗi loại đại phân tử cấu tạo từ nguyên tố nào? Đơn phân đại phân tử gì? b/ Đại phân tử có tính đa dạng đặc trưng cho lồi? Đại phân tử chứa thông tin di truyền? Câu (1,5điểm) a/ Hãy phân biệt m-ARN, t-ARN, r-ARN cấu trúc b/ Từ đặc điểm cấu trúc loại ARN dự đoán thời gian tồn loại tế bào? Giải thích sao? câu (1,5điểm) Trong tế bào thực vật có hai loại bào quan thực chức tổng hợp ATP a/ Đó hai loại bào quan nào? b/ so sánh cấu trúc hai loại bào quan Câu (2,5điểm) a/ Những tượng giảm phân làm xuất nhiều loại giao tử ? Hãy mô tả tượng Ý nghĩa tiến hố lồi sinh vật b/Tế bào thực vật khơng có trung thể thoi phân bào hình thành nào? Câu (2,5điểm) a/ Chu kì tế bào gì? Nêu tóm tắt kiện chủ yếu pha G1,S,G2 b/ Điều xảy tế bào khơng vượt qua điểm kiểm sốt R prơtêin loại Tubulin khơng tổng hợp? Từ hiểu biết chu kì tế bào đề xuất thời điểm gây đột biến gen có hiệu qủa Câu (2,0điểm) a/ Trình bày tóm tắt cấu tạo màng sinh học Tại màng sinh học gọi màng khảm lỏng? Liệt kê bào quan có cấu tạo màng sinh học b/ Có giả thuyết cho : Nguồn gốc ty thể vi khuẩn hiếu khí cộng sinh với tế bào nhân thật theo em giả thuyết vào dẫn chứng nào? câu (1,5điểm) a / Viết phương trình phản ứng để giải thích xanh sinh trưởng , phát triển tốt đất có nhiều mùn ? b/ Vì bón phân cần phải kết hợp với tưới nước? Giải thích tượng bị chết bón nhiều phân Câu (2,5điểm) a/ Quang hợp ? Mối quan hệ quang hợp hô hấp ? 61 b/ Trong thảo luận học sinh cho muốn tăng suất trồng ta cần tăng khả quang hợp giảm khả hô hấp trồng theo em ý kiến hay sai ? Giải thích Câu10 (3điểm) tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp nhiều đợt với số lần môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo 930 nhiễm sắc thể(NST) đơn Các tế bào sinh từ lần nguyên phân cuối giảm phân tạo giao tử môi trường nội bào cung cấp thêm nguyên liệu dể tạo 960 NST đơn Biết hiệu suất thụ tinh giao tử 2,5% hình thành nên 16 hợp tử a/ Xác dịnh NST lưỡng bội loài b/ Xác định số lần nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai c/Xác định giới tính thể d/ Một tế bào sinh giao tử thể NST lưỡng bội cặp NST tương đồng gồm cặp có cấu trúc khác không thay đổi cấu trúc giảm phân , giảm phân bình thường thực tế cho loại giao tử ? Hãy qui ước ký hiệu cho NST viết tổ hợp NST loại giao tử - Hết - 62 Së gd & §T ho¸ Trường THPT Ba Đình Híng dÉn chÊm Đề thi khảo sát chât lợng đội tuyển lần Năm học 2010 - 2011 Môn: sinh học 10 Thi gian làm bài: 180 phút - Ngày thi: 16/01/2011 C©u ý Yêu cầu kiến thức a) - Tế bào nhân sơ tế bào nhân thực có màng sinh chất, tế bào chất, vật chát di truyền làAND,Riboxom đợc cấu tạo từ rARN prôtein - Ty thể lục lạp tế bào nhân chn chøa AND vµ ARN gièng AND vµ ARN cđa tÕ bµo nhân sơ Sù gièng gi÷a tế bào nhân thực tế bào nhân sơ phản ¸nh ngn gèc thèng nhÊt cđa sinh giíi - P«lisacarit:C, H, O ; Prôtêin: C, H, O, N, S, P ; Axit nucleic: C, H, O,N,P - Đơn phân polisacarit glucô, prôtêin axit amin, axit nuclêic nuclêôtit - Prôtêinvà axit nuclêôtit có tính đặc trng cho loài, axit nuclêic vËt mang th«ng tin di trun - m ARN có cấu trúc mạch thẳng, tARN có cấu trúc xoắn tạo tay thuỳ tròn thuỳ tròn có mang ba ®èi m· - rARN còng có cấu tạo xoắn tơng tự nh tARN nhng tay, thuỳ, có cố cặp nu liên kÕt bỉ sung nhiỊu h¬n - Thời gian tồn tế bào rARN lớn nhất, mARN rARN có nhiều liên két hiđrô v c liờn kết với prơtêin nên khó bị en zim phaan huỷ tARN, mARN cấu tạo xoán liên kết hiđrô nên dễ bị enzim phân hủ nhÊt - §ã Lục lạp Ty thể - Giống nhau: Đều có màng kép bao bọc, có ADN dạng vòng, ARN, riboxom, chứa ty thể, có số Protein tham gia vào chuõi chuyền electron Khác nhau: Lục lạp chứa phân tử diệp lục, ty thể chứa hệ enzim hô hấp - Hai tượng làm xuất nhiều loại giao tử giảm phân là: + Phân ly độc lập , tổ hợp tự NST trao đổi đoạn + Hiện tượng phân ly độc lập tổ hợp tự NST xảy kỳ giảm phân Một NST kép cặp tương đồng phân ly tổ hợp với NST kép cặp tương đồng -Hiện tượng trao đổi đoạn xảy kỳ đầu giảm phân NST kép tiếp hợp chặt dẫn đến trao đổi đoạn hoán vị gen - Ý nghĩa: Làm đa dạng phong phú sinh vật, tạo nguyên liệu cho q trình tiến hố 1,5điểm b) a) 1,5điểm b) a) 1,5điểm b) a) b) 1,5điểm 2,5điểm a) điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 63 b) a) 2,5điểm b) a) 2,0điểm b) a) 1,5điểm b) 2,5điểm a) - Tế bào thực vật khơng có trung thể có vùng đặc trách trung thể có vai trò tạo thoi phân bào - Chu kì tế bào trình tự kiện mà tế bào trải qua lặp lại lần nguyên phân liên tiếp mang tÝnh chÊt chu k× - Pha G1: Tế bào chuẩn bị tiền chất cho trình tổng hợp ADN, hình thành thêm bào quan Trong pha G1 có điểm kiểm sốt R Pha S: Tổng hợp ADN, NST tự nhân đôi - Pha G2: Tổng hợp bào quan, protein loại tubulin cần thiết cho hình thành thoi phân bào - Nếu tế bào khơng vượt qua điểm kiểm sốt R vào trạng thái biệt hố ,nếu tubulin khơng tổng hợp, thoi vơ sắc khơng hình thành - Thời điểm gây đột biến gen có hiệu tác động vào pha S lúc ADN nhân đôi - Gåm líp kÐp phèt li pit, có nhiều loại prôtêin khảm động lớp kép phôt lipit có phân tử cácbonhiđrat, tế bào động vật có colesteron, màng có nhiều lổ nhỏ - Các phân tử prôtêin di chun vÞ trÝ líp phèt lipit màng đợc gọi màng khảm lỏng (khảm động) - Trừ ribôxom trung thể tất bào quan khác có mµng sinh häc Dẫn chứng : Ti thể vi khuẩn có màng kép , có ADN dạng vòng chuỗi chuyền electron xảy màng , ribơxơm có cấu tạo giống - Các phương trình phản ứng: + Mùn → NH3 + CO2 + H2O + NH3 + 3O2 → HNO2 + 2H2O + Q + HNO2 + O2 → HNO3 + Q + HNO3 + NaCl → NaNO3 + HCl + NaNO3 → Na+ + NO3- (Dạng hấp thụ) - Bón phân phải kết hợp với tưới nước hấp thụ khống dạng ion, hấp thụ nước khoáng xảy đồng thời - Khi bón q nhiều phân, nồng độ khống dung dịch đất lớn dịch tế bào lông hút dẫn đến hấp thụ nước khó khăn Mặt khác nước làm bị nước bị chết - Quang hợp trình tổng hợp chất hữu từ chất vô thự nhờ sắc tố quang hợp lượng ánh sáng - Hơ hấp q trình chuyển hoá lượng diễn tế bào sống, trình chất hữu bị phân giải thành nhiều sản phẩm trung gian cuối tạo thành CO2 H2O đồng thời lượng tích luỹ chất hữu chuyển thành lượng ATP - Mối quan hệ: + Quang hợp hơ hấp q trình sinh lý ngược chiều thống với + Sản phẩm qúa trình nguyên liệu cho trình ngược lại + Quang hợp hơ hấp có chung nhiều sản phẩm trung gian axit hữu 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 64 b) - Ý kiến học sinh sai quang hợp hơ hấp ngược chiều hơ hấp có tốt quang hợp hiệu quả, mặt khác trình có quan hệ mật thiết với muốn nâng cao suất trồng phải ý nâng cao khả quang hợp hô hấp 0,5 0,5 10 a) b) 3,0diểm c) d) Bộ NST 2n: - Số lượng NST cung cấp cho giảm phân số NST có tế bào tham gia giảm phân Gọi 2n số lượng NST lồi ta có 5x2n + 930 = 960 , Giải có 2n = Số lần nguyên phân tế bào sinh dục Gọi k số lần nguyên phân, ta có 5x6 (2k - 1) = 930, giải co k = Giới tính thể Số tế bào tham gia giảm phân: 960/6 = 160 Số giao tử tạo : (16x100)/2,5 = 640 Số giao tử tạo từ tế bào sinh giao tử: 640/160 = Vậy thể đực Số loại giao tử: Chỉ hình thành loại giao tử Ký hiệu NST 2n AaBbDd loại giao tử ABD abd hay ABd abD hay AbD aBd hay Abd aBD 0,75 0,5 0,75 0.5 0.5 - Hết - Đề số 16: SỞ GD& ĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2008-2009 Đề thi đề xuất 65 ( Gồm trang) Môn thi : Sinh học Lớp: 10 Thới gian làm : 180 phút ( không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1( điểm): Mạch thứ cùa gen có G = 75, hiệu suất X với T 10% số Nuclêotit mạch Ở mạch thứ hai, hiệu số T va G 10% số nuclêotit mạch Hãy xác định: a Tỉ lệ % số lượng loại nuclêotit mạch đơn gen b Tỉ lệ % số lượng loại Nuclêotit gen c Chiều dài, khối lượng, số liên kết photphodieste axit va đườngcó gen Câu (4 điểm): Thế bào quan tế bào? Phân biệt khác cấu trúc chức bào quan tế bào chất? Câu (4 điểm): Hãy dùng sơ đồ tóm tắt q trình hơ hấp hiếu khí tế bào ? Câu (4 điểm): Bốn tế bào A, B, C, D thực trình nguyên phân Tế bào B có số lần nguyên phân gấo ba lần so với tế bào A ½ số lần nguyên phân tế bào C Tổng số lần nguyên phân bốn tế bào 19 Hãy xác định: a Số lần nguyên phân tế bào b Số thoi vô sắc xuất qua trình nguyên phân bốn tế bào c Nếu môi trường nội bào cung cấp tất 3492 NST đơn NST lưỡng bội loài bao nhiêu? Câu (4 điểm): a Quá trình làm sữa chua, sữa trạng thái lỏng trỡ thành sệt b Vì ăn sữa chua lại có ich cho sức khoẻ ? c Trong điều kiện thích hợp nhất, thời gian hệ vi khuẩn (vibrio cholerae) 20 phút Trong quần thể ban đầu có 105 tế bào vi khuẩn ; sau thời gian 146 phút số lượng tế bào quần thể ? HÊT ĐỀ 16 SỞ GD& ĐT BẠC LIÊU KỲ THI HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2008-2009 Đề thi đề xuất ( gồm trang) 66 Môn thi: Sinh học Lớp : 10 HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: a Tỉ lệ phần trăm số lượng loại Nuclêotit mach đơn: - Gọi A1, T1, G1, X1: Các loại Nuclêotit mạch thứ A2, T2,G2 , X2 : Các loại nuclêotit mạch thứ hai - Theo đề ta có: X1 – T1 = 10% => T1 =X1 – 10% T2 – G2 = A1 – X1 = 10% => A1 = X1 + 10% G2 - X2 = X1 – G1 = 20% => G1 = X1 – 20% A1 + T1 + G1 + X1 = 100% (4) Thay (1), (2), (3) vào (4) ta có : X1 + 10% + X1 – 10% + X1 – 20% + X1 = 100% Suy X1 = 30% (1) (2) (3) - Thay vào (1) => T1 = 30% - 10% = 20% - Thay vào ( ) => A1 = 30% + 10% = 40% - Thay vào ( 3) => G1 = 30% - 20% = 10% Vậy tỷ lệ % số lượng loại Nuclêotit mạch đơn gen: Mạch Mạch Tỉ lệ % Số lượng A1 = T2 = 40% = ( 40: 10 ): 75 = 300 ( Nu ) T1 = A2 = 20% = ( 20 : 10 ) : 75 = 150 ( Nu ) G1 = X2 = 10% = 75 ( Nu ) X1 = G2 = 30% = ( 30 : 10 ) x 75 = ( 225 Nu ) b Tỷ lệ % số lượng loại Nuclêotít gen: - Về số lượng: A=T=300+150=450 ( Nu ) G=X=75+225=300 ( Nu ) - Về tỷ lệ % : A = T = ( 40%+20% ): = 30% - G = X = ( 10%+30% ) : = 20% c Chiều dài, khối lượng, số liên kết phốtphođieste axít đường gen - Chiều dài gen: ( 450 + 300 ) x 3,4 Ao = 2550 A0 - Khối lượng gen: ( 450 + 300 ) x x 300 đvC = 45 x 104 đvC - Số liên kết phơtphođieste axít đường: [ ( 450 + 300 ) x x ] – = 2998 liên kết Câu 2: - Bào quan cấu trúc siêu hiển vi định khu vùng riêng biệt tế bào chất thực chức định - Bảng phân biệt khác cấu trúc màng chức bào quan tế bào Bào quan Cấu trúc màng Chức Ti thể Màng kép Hô hấp tế bào Lục lạp Màng kép Quang hợp Lưới nội chất Màng đơn Vận chuyển nội bào Lưới nội chất hạt Màng đơn Vận chuiyển nội bào tổng hợp Prơtêin Bộ máy gơngi Màng đơn Đóng gói xuất xưởng sản phầm prôtêin, glicôprôtêin Lizoxom Màng đơn, dạng bóng Tiêu hố nội bào Khơng bào Màng đơn dạng bóng Tạo sức trương, dự trữ chất Ribơxom Khơng có màng Tổng hợp Prơtêin Trung thể Khơng có màng Phân bào Câu 3: tao ATP, NADH Glucôzơ 2phân tử axit piruvic H2O diều kiện có O2 Acetyl Co.A chất ti thể Chu trình Creb 67 chất ti thể ATP Chuổi truyền electron CO2 + ATP + NADH + FADH Câu 4: Màng ti thể Số lần nguyên phân: + Gọi x : số lần nguyên phân tế bào A x : số lần nguyên phân tế bào B x : số lần nguyên phân tế bào C y : số lần nguyên phân tế bào D ( x, y  Z+ ) Ta có: x + x + x + y = 19 10 x + y = 19 => x = 1, y = Vậy tế bào A,B,C,D có số đợt nguyên phân là: 1, 3,6,9 b Số thoi vô sắc xuất hiện: 21 – + 23 – + 26 – + 29 – = 582 thoi c Bộ lưỡng bội: gọi n nhiễm sắc thể lưỡng bội ( n  Z+ ) Ta có: ( 21 – ) x 2n + ( 23 – ) x n + ( 26 – ) x 2n + ( 29 – ) x 2n = 3492 n [21 – + 23 – + 26 – + 29 – ] = 3492 => 2n = 3492: 582 = Câu 5: - Sửa từ trạng thái lỏng chuyển sang trạng thái sệt axítlactíc hình thành, PH dung dịch sửa giảm, Prơttêin sữa kết tủa - Trong đường ruột có nhiều loại vi khuẩn có hại ( vi khuẩn gây thối ) Khi ăn sữa chua, vi khuẩn lactíc sữa chua ức chế vi khuẩn gây thối phát triển Vì sữa chua khơng cung cấp chất dinh dưỡng cho thể mà đề phòng vi khuẩn gây thối gia tăng, bảo đảm trình tiêu hố bình thường khơng gây tượng đầy trướng bụng - 2n = 27 N = N0 x 2n = x 105 x 27 68 ... 25 Đề số 4: SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ……………… ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 10 CẤP TỈNH MÔN THI: SINH HỌC (Dành cho học sinh THPT chuyên) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) ... 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 28 Đề số 5: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ―――――― ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM 2009-2 010 ĐỀ THI MƠN: SINH HỌC (Dành cho học sinh THPT khơng chun) Thời gian:... Hết 26 Họ tên thí sinh .SBD SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC …………………… ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI CHỌN HSG 10 MƠN THI: SINH HỌC (Dành cho học sinh THPT không chuyên) ĐỀ Nội dung Câu Điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập bộ đề thi olimpic sinh học 10 Tập 2, Tuyển tập bộ đề thi olimpic sinh học 10 Tập 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay