qua trinh quang hop o cac nhom dong vat

5 41 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 16:39

QUANG HỢP NHÓM CÁC THỰC VẬT C3, C4 VÀ CAM Quá trình quang hợp chia thành pha: pha sáng pha tối Quang hợp nhóm thực vật C3, C4 CAM khác pha tối Chu trình Canvin Ánh sáng Phản ứng sáng Lục lạp C6H12O6 (Đường) I THỰC VẬT C3 Khái quát quang họp thực vật C3 Đặc điểm so sánh Pha sáng Pha tối Nơi thực Trên màng tilacoit Chất Stroma Nguyên liệu Nước, ADP, NADP+ CO2,, ATP, NADPH Sản phẩm ATP, NADPH, O2 ADP, NADP+, C6H12O6 chất hữu trung gian khác Các pha quang hợp thực vật C3 a Pha sáng: - Khái niệm: Pha sáng pha chuyển hóa lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết hóa học ATP NADPH - Trong pha sáng, lượng ánh sáng sử dụng để thực trình quang phân li nước: 2H2O  H+ + e- + O2 + Giải phóng Oxi + Bù lại điện tử electron cho diệp lục a >>Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn - Lý - Hóa - Sinh - Văn – Anh- Sử tốt nhất! +Các proton H+ đến khử NADP+ thành NADPH - ATP NADPH pha sáng sử dụng pha tối để tổng hợp hợp chất hữu b Pha tối: - Pha tối thực vật C3 có chu trình Canvin: - Thực vật C3 phân bố nơi trái đất (gồm loài rêu đến gỗ rừng) Chu trình Canvin gồm giai đoạn: * Giai đoạn cố định CO2: + Chất nhận CO2 hợp chất 5C ( Ribulozo- 1,5- điphotphat (RiDP) + Sản phẩm ổn định chu trình hợp chất 3C ( Axit photphoglyxeric APG) + Enzim xúc tác cho phản ứng RiDP- cacboxylaza * Giai đoạn khử APG (axit phosphoglixeric) - AlPG (aldehit phosphoglixeric) ATP, NADPH + Một phần AlPG tách khỏi chu trình kết hợp với phân tử Triozo khác để hình thành C6 H12 O6 từ hình thành tinh bột, axit amin … * Giai đoạn tái sinh chất nhận ban đầu Rib – 1,5 diP (ribulozo- 1,5 diphosphat) Phần lớn AlPG qua nhiều phản ứng cần cung cấp ATP tái tạo nên RiDP để khép kín chu trình Các đối tượng thực vật C3 Thực vật C3 gồm từ loài rêu đến gỗ lớn phân bố hàu khắp nơi Trái đất II THỰC VẬT C4 Các đối tượng thực vật C4 >>Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn – Anh- Sử tốt nhất! Gồm số loài sống vùng nhiệt đới cận nhiệt đới như: mía, ngơ, cao lương… Thực vật C4 sống điều kiện nóng ẩm kéo dài, nhiệt độ, ánh sáng cao tiến hành quang hợp theo chu trình C4 Chu trình quang hợp thực vật C4 Chu trình Hatch - Slack - Diễn loại tế bào tế bào mơ giậu tế bào bao bó mạch * Tại tế bào mô giậu diễn giai đoạn cố dịnh CO2 + Chất nhận CO2 hợp chất 3C (phosphoenl piruvic - PEP) + Sản phẩm ổn định hợp chất 4C ( axit oxaloaxetic -AOA), sau AOA chuyển hóa thành hợp chất 4C khác axit malic (AM) trước chuyển vào tế bào bao bó mạch * Tại tế bào bao bó mạch diến giai đoạn cố định CO2 lần + AM bị phân hủy để giải phóng CO2 cung cấp cho chu trình Canvin hình thành nên hợp chất 3C axit piruvic + Axit piruvic quay lại tế bào mô giậu để tái tạo lại chất nhận CO2 PEP + Chu trình C3 diễn thực vật C3 Thực vật C4 ưu việt thực vật C3 : - Cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn, điểm bảo hòa ánh sáng cao hơn, nhu cầu nước thấp thực vật C4 có suất cao thực vật C3 - Chu trình C4 gồm giai đoạn: giai đoạn đầu theo chu trình C4 diễn lục lạp tế bào nhu mô lá, giai đoạn theo chu trình Canvin diễn lục lạp tế bào bao bó mạch III THỰC VẬT CAM Các đối tượng thực vật C4 - Gồm loài mọng nước, sống vùng hoang mạc khô hạn như: xương rồng, dứa, long … Chu trình quang hợp thực vật C4 >>Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn - Lý - Hóa - Sinh - Văn – Anh- Sử tốt nhất! - Để tránh nước, khí khổng lồi đóng vào ban ngày mở vào ban đêm cố định CO2 theo đường CAM Cố định CO2 thực vật CAM - Vào ban đêm, nhiệt độ mơi trường xuống thấp, tế bào khí khổng mở ra, CO khuếch tán qua vào + Chất nhận CO2 PEP sản phẩm ổn định AOA + AOA chuyển hóa thành AM vận chuyển vào tế bào dự trữ - Ban ngày, tế bào khí khổng đóng lại: + AM bị phân hủy giải phóng CO2 cung cấp cho chu trình Canvin axit piruvic tái sinh chất nhận ban đầu PEP - Chu trình CAM gần giống với chu trình C4, điểm khác biệt thời gian: giai đoạn chu trình C4 diễn ban ngày ; chu trình CAM giai đoạn đầu cố định CO2 thực vào ban đêm khí khổng mở giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin thực vào ban ngày khí khổng đóng IV BÀI TẬP Câu So sánh đặc điểm quang hợp nhóm thực vt? Đặc điểm C3 C4 CAM 1.Hình thái Có lục lạp TB mô Có lục lạp TB Có lục lạp TB mô giậu mô giậu TB bó giậu giải phu mạch Lá bình thờng Lá mọng nc Lá bình thng 10 30mg 30 60 2.Cng độ CO2/dm2/h mgCO2/dm2/h quang hợp §iÓm bï 30 – 70 ppm – 10ppm CO2* Điểm bù Thấp: 1/3 ánh sáng Cao, khó xác định ánh sáng* mặt trời toàn phần 10 15mg CO2/dm2/h Thấp nh C4 Cao, khó xác định >>Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn - Lý - Hóa - Sinh - Văn – Anh- Sử tốt nhất! Nhiệt độ 20 300C thích hợp 25 350C 30 – 400C Nhu cÇu Cao nưíc ThÊp, b»ng thực vật C3 Hô hấp Có sáng Không Không Năng Trung bình suất sinh học Cao gấp đôi C3 ThÊp 1/2 ThÊp >>Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn - Lý - Hóa - Sinh - Văn – Anh- Sử tốt nhất!
- Xem thêm -

Xem thêm: qua trinh quang hop o cac nhom dong vat, qua trinh quang hop o cac nhom dong vat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay