Giám sát thường xuyên, chuyên đề kết quả thực tiễn

3 34 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 16:25

Công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, tác dụng nhiệm vụ đặt Đảng phường Đức Thuận Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chức lãnh đạo Đảng Tổ chức Đảng phải tiến hành kiểm tra, giám sát Tổ chức Đảng đảng viên chịu kiểm tra, giám sát Đảng Đảng ta khẳng định Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát coi khơng lãnh đạo Nhận thức rõ vị trí, vai trò cơng tác giám sát, năm qua Cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Đức Thuận thường xuyên quan tâm lãnh đạo, đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực chủ trương, đường lối, sách Đảng pháp luật Nhà nước đến tận cán bộ, đảng viên toàn Đảng Gắn với nhiệm vụ trọng đến công tác lãnh đạo, đạo, xây dựng tổ chức, bồi dưỡng cán làm công tác kiểm tra, giám sát Cấp ủy, ủy ban kiểm tra Là người làm công tác kiểm tra Đảng bộ, q trình cơng tác thực nhiệm vụ, tiếp xúc với đối tượng cấp uỷ viên, chi ủy chi trực thuộc, cán bộ, đảng viên Đảng Nhận thấy rằng, đa số cán bộ, đảng viên có nhận thức công tác giám sát cho nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Đảng cần thiết Ban ban hành Quy định 46-QĐ/TW, ngày 01/11/2011; QĐ 30QĐ/TW, ngày 26/7/2016 BCH Trung ương thực Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 quy định giám sát Đảng phù hợp tinh thần, quan điểm lãnh đạo Đảng Khi tiến hành nhiệm vụ, cán phân công nắm vững số nguyên tắc bản, giám sát tuân thủ theo phân công Cấp ủy ủy ban kiểm tra Thực phương pháp quy trình cơng tác giám sát Đảng Mỗi hình thức, phương pháp giám sát có cách làm, tác dụng riêng Do đó, tiến hành công tác giám sát, Cấp ủy, UBKT đạo hướng dẫn cán giám sát vận dụng, kết hợp linh hoạt phương pháp giám sát để chất lượng giám sát đem lại hiệu Kết tác dụng công tác giám sát - Trong thời gian qua, cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra chi chủ động tổ chức quán triệt triển khai thực nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Quy định Đảng cấp uỷ cấp công tác kiểm tra, giám sát nói chung cơng tác giám sát nói riêng, tạo thống nhận thức hành động; nhận thức tổ chức đảng, đảng viên nhân dân công tác giám sát dần nâng lên - Thực quy chế làm việc cấp ủy, uỷ ban kiểm tra Đảng ủy đề đầu nhiệm kỳ, phân công cho thành viên cấp ủy, uỷ ban kiểm tra đạo chi bộ, thường xuyên theo dõi, giám sát, nắm tình hình địa bàn phân công phụ trách để chủ động phát dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng đảng viên để tiến hành kiểm tra - Ngoài ra, Cấp ủy, uỷ ban kiểm tra Đảng ủy giám sát thông qua thực nhiệm vụ cấp uỷ cấp giao, tổ chức giám sát đột xuất qua dư luận, phản ảnh đảng viên nhân dân; qua theo dõi, đôn đốc chi trực thuộc đảng viên chấp hành kết luận, định sau kiểm tra cấp ủy, uỷ ban kiểm tra nhiệm vụ cấp uỷ giao - Nội dung giám sát chi đảng viên chủ yếu tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, trước hết nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, việc thực chức trách, nhiệm vụ giao, đồn kết nội bộ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên, kể việc chấp hành Chỉ thị, Nghị Đảng, Quy định Bộ Chính trị điều đảng viên khơng làm việc chấp hành sách, pháp luật cán bộ, đảng viên - Nhờ làm tốt cơng tác giám sát theo dõi, chủ động nắm tình hình từ nhiều nguồn, nhiều kênh thơng tin khác nên cấp ủy, uỷ ban kiểm tra giúp cho việc lựa chọn đối tượng, nội dung kiểm tra phù hợp, chất lượng kiểm tra nâng lên - Do chủ động giám sát, theo dõi, nắm tình hình, uỷ ban kiểm tra kịp thời tham mưu, giúp cấp uỷ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm phù hợp, việc tổ chức thực kiểm tra có hiệu quả, có tác dụng tạo chuyển biến mạnh mẽ tồn Đảng cơng tác kiểm tra, giám sát - Nhìn chung, việc thực nhiệm vụ giám sát Cấp ủy, uỷ ban kiểm tra Đảng ủy phường Đức Thuận từ sau Đại hội XII Đảng đến có nhiều chuyển biến tích cực Làm tốt cơng tác phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức lối sống, chống biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cán bộ, đảng viên, góp phần làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị TW (Khóa XI, khóa XII) Đảng, kết - Giám sát thường xuyên tổ chức đảng Từ năm 2015 đến tháng 6/2018 Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy giám sát 32 tổ chức đảng, đó: (năm 2015 giám sát tổ chức; 2016 giám sát 11 tổ chức; năm 2017 giám sát tổ chức; sáu tháng đầu năm 2018 giám sát tổ chức) - Giám sát thường xuyên đảng viên thông qua tham dự sinh hoạt chi Cấp ủy, Uỷ ban kiểm tra giám sát 760 đảng viên, (năm 2015 giám sát 170 đảng viên; năm 2016 giám sát 250 đảng viên; năm 2017 giám sát 200 đảng viên; sáu tháng đầu năm 2018 giám sát 140 đảng viên) - Giám sát chuyên đề tổ chức đảng Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra giám sát 08 cuộc, đó: Trong (năm 2015 giám sát tổ chức; năm 2016 giám sát 03 tổ chức; năm 2017 giám sát 02 tổ chức; sáu tháng đầu năm 2018 giám sát 01 tổ chức) - Giám sát chuyên đề đảng viên Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra giám sát 11 cuộc, đó: Trong (năm 2015 giám sát 05 đảng viên; 2016 giám sát 02 đảng viên; năm 2017 giám sát 03 đảng viên; sáu tháng đầu năm 2018 giám sát 01 đảng viên) Ngoài giám sát thường xuyên giám sát theo chuyên đề, thời gian qua Cấp ủy, Uỷ ban kiểm tra đảng Uỷ thực việc giám sát đột xuất tổ chức đảng và đảng viên có dư luận nhân dân phản ảnh việc triển khai thực Nghị trị phường; công tác xây dựng chỉnh trang đô thị Nhiệm vụ đặt Để làm tốt công tác giám sát Đảng, thời gian tới Cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường tiếp tục thực tốt số giải pháp - Tăng cường phổ biến, quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm, nghị quyết, quy định Đảng công tác giám sát, đặc biệt Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 Quy định giám sát Đảng - Việc tuyên truyền phải tiến hành từ xây dựng chương trình, kế hoạch, thống cấp uỷ, ủy ban kiểm tra Phương pháp tuyên truyền phải khoa học phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh thực tiễn chi phải mang tính chủ động, phổ biến, quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm, nghị quyết, quy định Đảng công tác giám sát - Công tác giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng phải tiến hành thường xuyên Uỷ ban kiểm tra chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công trách nhiệm rõ ràng, xem xét, đánh giá chất việc, rút học kinh nghiệm việc thực nhiệm vụ giám sát, nhằm bổ sung cho kế hoạch năm - Cấp ủy phải quan tâm việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nói chung cơng tác giám sát nói riêng năm Thơng qua sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, rút ưu điểm, khuyết điểm nguyên nhân trình tổ chức thực đánh giá khách quan xác tính hiệu việc thực chủ trương, nghị Đảng; từ đúc kết kinh nghiệm, bổ cứu kịp thời mặt hạn chế, bảo đảm cho chủ trương nghị Đảng sát với sống Mặt khác, qua giám sát để có đầy đủ thơng tin để đánh giá phong trào, cán bộ, đảng viên xác hơn; khắc phục bệnh thành tích, báo cáo sai thật, ngăn chặn có hiệu đối tượng vi phạm đường lối, sách, lợi dụng dân chủ làm ảnh hưởng uy tín cán bộ, đảng viên tổn hại đến tập thể Kịp thời khen thưởng động viên cán bộ, đảng viên tổ chức đảng thực tốt công tác giám sát Đảng - Cấp uỷ, mà trực tiếp thường xuyên ban thường vụ, thường trực Đảng uỷ đạo uỷ ban kiểm, chi trực thuộc thực nhiệm vụ giám sát - Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra chi tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, tầm quan trọng công tác giám sát Đảng theo Điều lệ, Quy định số 30 quy định số 86 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) quy định Bộ Chính trị, Ban Bí thư hướng dẫn Uỷ ban Kiểm tra Trung ương - Muốn nâng cao chất lượng công tác giám sát trước hết phải làm chuyển biến nhận thức từ cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, chi ủy chi đảng viên làm cho người thấy vị trí, vai trò, tầm quan trọng cơng tác giám sát, xác định công tác giám sát công việc tồn Đảng./ Lê Hồng Thành Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ... (năm 2015 giám sát 05 đảng viên; 2016 giám sát 02 đảng viên; năm 2017 giám sát 03 đảng viên; sáu tháng đầu năm 2018 giám sát 01 đảng viên) Ngoài giám sát thường xuyên giám sát theo chuyên đề, thời... 2015 giám sát tổ chức; năm 2016 giám sát 03 tổ chức; năm 2017 giám sát 02 tổ chức; sáu tháng đầu năm 2018 giám sát 01 tổ chức) - Giám sát chuyên đề đảng viên Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra giám sát 11... viên; năm 2016 giám sát 250 đảng viên; năm 2017 giám sát 200 đảng viên; sáu tháng đầu năm 2018 giám sát 140 đảng viên) - Giám sát chuyên đề tổ chức đảng Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra giám sát 08 cuộc,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giám sát thường xuyên, chuyên đề kết quả thực tiễn, Giám sát thường xuyên, chuyên đề kết quả thực tiễn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay