Giới trí thức và chủ nghĩa xã hội nqa

12 39 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 16:23

F A Hayek Trí thức chủ nghĩa hội Nguyễn Quang A dịch I Trong tất nước dân chủ, Hoa Kì nơi khác, phổ biến niềm tin mạnh ảnh hưởng trí thức lên hoạt động trị khơng đáng kể Khơng nghi ngờ điều khả trí thức để làm cho ý kiến riêng thời họ ảnh hưởng đến định, mức độ mà họ gây ảnh hưởng đến bầu cử nhân dân vấn đề mà họ khác với quan điểm thời quần chúng Nhưng giai đoạn dài chút, có lẽ chưa họ có ảnh hưởng lớn họ có ngày nước Họ nắm quyền lực định hướng dư luận Dưới ánh sáng lịch sử đây, lạ quyền lực định người buôn bán hàng cũ tư tưởng lại khơng nhận phổ biến Diễn tiến trị Thế giới phương Tây trăm năm qua cho minh họa sáng tỏ Lúc đầu chủ nghĩa hội chưa chẳng đâu phong trào giai cấp lao động Nó chẳng phương thuốc hiển nhiên cho tai họa hiển nhiên mà lợi ích giai cấp thiết đòi hỏi Nó kết cấu nhà lí luận, bắt nguồn từ xu hướng định tư trừu tượng mà từ lâu trí thức quen thuộc, cần nỗ lực dài trí thức trước giai cấp lao động thuyết phục để chấp nhận cương lĩnh họ Trong nước chuyển theo hướng chủ nghĩa hội, trước pha phát triển chủ nghĩa hội trở thành tác động định lên hoạt động trị, có giai đoạn nhiều năm lí tưởng hội chủ nghĩa chi phối tư trí thức tích cực Tại Đức giai đoạn đạt vào cuối kỉ trước, Anh Pháp, vào khoảng thời gian Chiến tranh Thế giới lần thứ Đối với nhà quan sát tình cờ, Hoa Kì đạt pha sau Chiến tranh Thế giới lần II hấp dẫn hệ thống kinh tế kế hoạch hóa huy mạnh trí thức Mĩ đồng nghiệp Đức hay Anh họ Kinh nghiệm gợi ý rằng, đạt giai đoạn này, vấn đề thời gian quan điểm trí thức nắm giữ trở thành lực chi phối hoạt động trị Đặc điểm q trình, theo quan điểm trí thức ảnh hưởng đến hoạt động trị ngày mai, nhiều quan tâm học thuật Dù muốn nhìn thấy trước hay thử tác động đến diễn tiến kiện, nhân tố có tầm quan trọng lớn nhiều so với thường hiểu Cái người quan sát đương thời đấu tranh lợi ích mâu thuẫn nhau, thực thường định trước từ lâu đụng chạm tư tưởng giới hạn giới hẹp Nhìn chung, vậy, ngược đời đảng cánh tả làm nhiều để truyền bá niềm tin sức mạnh số lượng lợi ích vật chất đối ngược định vấn đề trị, thực tiễn lại đảng hành động thường xuyên thành công họ hiểu vị trí then chốt trí thức Dù ý định hay hoàn cảnh bắt buộc, họ ln ln hướng nỗ lực để tranh thủ ủng hộ “giới tinh hoa” này, nhóm bảo thủ lại hành động, đặn không thành công, quan điểm ấu trĩ dân chủ số đông thường nỗ lực cách vô vọng để trực tiếp đạt tới thuyết phục cử tri cá nhân II Tuy vậy, thuật ngữ “trí thức” không truyền đạt tranh thật giai cấp [1] lớn mà nhắc đến, thực khơng có tên tốt để mô tả gọi người buôn bán đồ cũ tư tưởng, lí nhỏ quyền lực họ lại không hiểu Ngay cá nhân, người dùng từ “trí thức” chủ yếu từ lạm dụng, có thiên hướng giấu với nhiều người rõ ràng thực chức đặc trưng Đây nhà tư tưởng độc đáo, học giả hay chuyên gia lĩnh vực tư riêng Trí thức điển hình chẳng cần hai loại đó: khơng cần có tri thức đặc biệt cá biệt, chí chẳng cần đặc biệt thơng minh, để thực vai trò với tư cách người mơi giới việc truyền bá tư tưởng Cái làm cho đủ tư cách thực cơng việc dải rộng chủ đề mà chúng dễ dàng nói viết, vị trí hay thói quen mà qua quen biết với tư tưởng sớm người nói với Cho đến bắt đầu liệt kê tất nghề hoạt động thuộc giai cấp này, thật khó để nhận rõ lớn đến nào, phạm vi hoạt động liên tục tăng lên hội đại, tất phụ thuộc vào đến Giai cấp khơng gồm nhà báo, nhà giáo, mục sư, giảng viên, người làm quảng cáo, nhà bình luận radio, nhà văn hư cấu, người vẽ tranh biếm họa, nghệ sĩ, tất người bậc thầy kĩ thuật truyền đạt tư tưởng thường người nghiệp dư chừng mực liên quan đến thực chất mà họ truyền đạt Giai cấp gồm nhiều nhà chuyên nghiệp kĩ thuật, nhà khoa học bác sĩ, người thông qua giao thiệp quen thuộc họ với ấn phẩm mà trở thành người mang tư tưởng bên lĩnh vực riêng họ người, tri thức chuyên gia họ chủ đề riêng họ, lắng nghe với kính trọng thứ khác Có thứ mà ngày người thường biết kiện, trừ thông qua trung gian giai cấp này; lĩnh vực cơng tác đặc biệt tất khía cạnh người thường, để có thơng tin kiến thức truyền cho phụ thuộc vào người biến thành việc làm họ để theo kịp dư luận Chính trí thức theo nghĩa người định quan điểm dư luận đến với chúng ta, thực đủ quan trọng để nói với chúng ta, chúng trình bày dạng từ góc cạnh Chúng ta có biết kết công việc chuyên gia nhà tư tưởng ban đầu hay không, chủ yếu phụ thuộc vào định họ Người thường, có lẽ, khơng ý thức đầy đủ mức độ mà chí danh tiếng nhà khoa học học giả giai cấp tạo tránh khỏi bị ảnh hưởng quan điểm đối tượng chẳng liên quan đến giá trị thành tích thực tế đặc biệt quan trọng vấn đề học giả có lẽ nêu nhiều ví dụ từ lĩnh vực người đạt danh tiếng cách không xứng đáng nhà khoa học lớn họ giữ mà trí thức coi quan điểm trị “tiến bộ”; tơi phải tìm thí dụ nơi lí trị mà danh tiếng-giả khoa học ban cho học giả có thiên hướng bảo thủ Việc tạo danh tiếng trí thức đặc biệt quan trọng lĩnh vực nơi kết nghiên cứu chuyên môn không nhà chuyên môn khác sử dụng mà phụ thuộc vào định trị cơng chúng nói chung Quả thực điều có minh họa tốt thái độ mà nhà kinh tế học chuyên nghiệp giữ phát triển học thuyết chủ nghĩa hội hay chủ nghĩa bảo hộ Có lẽ chẳng có đa số nhà kinh tế học, người ngang hàng công nhận vậy, có thiện chí với chủ nghĩa hội (hay, với chủ nghĩa bảo hộ thế) Thậm chí để nói khơng có nhóm tương tự nhà nghiên cứu lại chứa tỉ lệ cao đến thành viên dứt khốt chống chủ nghĩa hội (hay chủ nghĩa bảo hộ) Điều quan trọng quan tâm ban đầu đến sơ đồ hội chủ nghĩa cho cải cách dẫn người ta chọn kinh tế học làm nghề Thế khơng phải quan điểm trội chuyên gia mà quan điểm thiểu số, phần lớn có vị trí đáng ngờ ngành mình, lại trí thức vớ lấy truyền bá Ảnh hưởng lan tỏa khắp trí thức hội đương thời củng cố thêm tầm quan trọng ngày tăng “tổ chức” Một niềm tin phổ biến, có lẽ sai lầm, gia tăng tổ chức làm tăng ảnh hưởng chuyên gia hay nhà chun mơn Điều chun gia hành tổ chức, có người vậy, không chuyên gia lĩnh vực tri thức đặc biệt Đúng quyền lực người, mà kiến thức chung người cho khiến đủ tư cách để đánh giá chứng thực chuyên gia để xét đoán chuyên gia từ lĩnh vực khác nhau, tăng lên Tuy vậy, điểm quan trọng là, học giả người trở thành hiệu trưởng trường đại học, nhà khoa học người chịu trách nhiệm viện hay quỹ, học giả người trở thành chủ bút hay người đề xướng tổ chức phục vụ mục đích đặc biệt đó, tất mau chóng khơng học giả hay chun gia trở thành trí thức, ánh sáng tư tưởng chung thời thượng định Số tổ chức vậy, sinh trí thức làm tăng số lượng quyền lực họ, tăng lên ngày Hầu tất “các chuyên gia” kĩ thuật làm rõ kiến thức, liên quan tới chủ đề mà họ xử lí, trí thức khơng phải chun gia Theo nghĩa mà sử dụng thuật ngữ, trí thức thực tượng lịch sử Tuy chẳng tiếc giáo dục khơng đặc ân giai cấp hữu sản, thực giai cấp hữu sản khơng giáo dục tốt thực số đơng người có vị trí giáo dục chung họ họ khơng có kinh nghiệm hoạt động hệ thống kinh tế mà việc quản lí tài sản cung cấp, quan trọng để hiểu vai trò trí thức Giáo sư Schumpeter, người dành chương rọi sáng Chủ nghĩa tư bản, Chủ nghĩa hội, dân chủ (Capitalism, Socialism, and Democracy) cho số khía cạnh vấn đề chúng ta, nhấn mạnh khơng phải khơng cơng rằng, thiếu trách nhiệm trực tiếp công việc thực hành thiếu kiến thức trực tiếp chúng phân biệt trí thức điển hình với người khác nắm quyền lực lời nói chữ viết Tuy vậy, dẫn xa để khảo sát thêm phát triển giai cấp yêu sách lạ kì đưa gần nhà lí luận nó, người mà quan điểm khơng bị ảnh hưởng dứt khốt lợi ích kinh tế riêng Một điểm quan trọng cần khảo sát thảo luận tăng lên giai cấp luật quyền kích thích cách nhân tạo đến mức [2] III Không ngạc nhiên học giả hay chuyên gia thật người kinh doanh thực tiễn thường coi khinh trí thức, khơng thích thừa nhận quyền lực trí thức, cảm thấy phẫn nộ khám phá Về cá nhân họ thấy trí thức hầu hết người chẳng hiểu đặc biệt sâu sắc đánh giá họ vấn đề họ hiểu cho thấy dấu hiệu uyên thâm đặc biệt Nhưng sai lầm tai họa đánh giá thấp quyền lực họ lí Cho dù kiến thức họ thường hời hợt trí thơng minh họ có hạn, điều khơng làm thay đổi thực đánh giá họ phần lớn định quan điểm mà hội hành động tương lai không xa Không cường điệu để nói rằng, phần tích cực trí thức cải biến theo tập niềm tin, q trình theo trở nên chấp nhận nói chung tự động cưỡng lại Những trí thức quan mà hội đại phát triển để truyền bá tri thức tư tưởng, niềm tin chắn ý kiến họ hoạt động sàng qua tất quan niệm phải qua trước chúng đến với quần chúng Bản chất cơng việc trí thức phải dùng hiểu biết xác tín riêng việc hồn thành nhiệm vụ hàng ngày Anh ta giữ địa vị có, hàng ngày phải xử lí, kiến thức mà người chủ nói chung khơng có, người khác chi phối hoạt động mức độ giới hạn trí thức hầu hết người chân thật, tránh khỏi họ theo xác tín họ tự làm theo ý họ đưa định kiến tương ứng thứ qua tay họ Ngay nơi hướng dẫn sách nằm tay nhà doanh nghiệp có quan điểm khác, việc thực sách nói chung nằm tay trí thức, thường việc định chi tiết xác định kết cuối Chúng ta thấy điều minh họa tất lĩnh vực hội đương thời Các tờ báo chủ “tư bản” sở hữu, đại học hội đồng quản trị “phản động” huy, hệ thống truyền thơng phủ bảo thủ sở hữu, biết tất tác động đến dư luận theo hướng chủ nghĩa hội, xác tín nhân viên Điều thường xảy khơng bất chấp, mà chí có lẽ vì, nỗ lực người đỉnh muốn kiểm soát dư luận áp đặt nguyên tắc thống Ảnh hưởng việc lọc tư tưởng, thơng qua xác tín giai cấp mà sẵn sàng cách hợp hiến cho quan điểm định, chẳng hạn chế quần chúng Ngoài lĩnh vực đặc biệt mình, chun gia nói chung khơng phụ thuộc vào giai cấp khơng bị ảnh hưởng lựa chọn họ Kết việc là, ngày hầu hết vùng giới phương Tây người chống đối chủ nghĩa hội liệt tìm thấy nguồn gốc tri thức họ từ nguồn hội chủ nghĩa chủ đề mà họ khơng có thơng tin trực tiếp Với nhiều định kiến tổng quát tư hội chủ nghĩa, mối quan hệ kiến nghị thực tiễn họ chẳng hiển nhiên lập tức; hậu điều nhiều người tin kẻ thù kiên hệ tư tưởng thực lại trở thành người truyền bá hữu hiệu tư tưởng Ai người thực tế, lĩnh vực riêng lên án chủ nghĩa hội “thối nát độc hại” nhưng, bước khỏi chủ đề mình, lại tn chủ nghĩa hội nhà báo cánh tả nào? Trong khơng lĩnh vực khác có ảnh hưởng bật trí thức hội chủ nghĩa mạnh suốt trăm năm qua mối quan hệ văn minh dân tộc khác Sẽ vượt xa giới hạn báo để lần dấu vết nguyên nhân tầm quan trọng thực quan trọng rằng, giới đại trí thức cung cấp cách tiếp cận cho cộng đồng quốc tế Chính điều giải thích chủ yếu cho cảnh tượng lạ thường suốt hàng hệ phương Tây cho “tư chủ nghĩa” lại ủng hộ đạo đức vật chất riêng cho phong trào ý thức hệ nước phương Đơng xa nhắm tới làm xói mòn văn minh phương Tây rằng, đồng thời, thông tin mà công chúng phương Tây nhận kiện Trung Đông Âu tránh khỏi bị thiên kiến hội chủ nghĩa tô vẽ Nhiều hoạt động “giáo dục” lực lượng Mĩ chiếm đóng Đức cung cấp ví dụ rõ ràng xu hướng IV Việc hiểu lí có xu hướng khiến cho nhiều trí thức đến thiên chủ nghĩa hội quan trọng Điểm mà người không chia sẻ định kiến phải đối mặt cách thẳng thắn là, quyền lợi ích kỉ ý định xấu xa, mà chủ yếu xác tín chân thật ý định tốt xác định quan điểm trí thức Quả thực, cần phải nhận tổng thể, người trí thức điển hình ngày có khả người hội chủ nghĩa, thiện ý thông minh hướng dẫn, bình diện lí lẽ trí óc túy nói chung có khả chứng tỏ giỏi đa số đối thủ bên giai cấp Nếu nghĩ sai, phải thừa nhận sai lầm đích thực dẫn người có ý tốt thông minh, nắm giữ địa vị then chốt hội truyền bá quan điểm tỏ với mối đe dọa văn minh [3] Không có quan trọng thử hiểu nguồn gốc lỗi lầm nhằm mục đích để có khả chống lại Thế mà người nói chung coi đại diện trật tự hành người tin họ hiểu mối nguy hiểm chủ nghĩa hội lại thường xa hiểu biết Họ có khuynh hướng coi trí thức hội chủ nghĩa chẳng lũ mọt sách cấp tiến mà không đánh giá cao ảnh hưởng họ và, tồn thái độ họ, lại có khuynh hướng đẩy họ thêm vào chống đối trật tự hành Nếu muốn hiểu định kiến lạ kì phận lớn trí thức, phải rõ hai điểm Điểm thứ là, thơng thường họ xét đốn tất vấn đề cá biệt ánh sáng ý tưởng chung đó; thứ hai là, lỗi đặc trưng thời đại thường xuất phát từ số chân lí đích thực mà khám phá ra, chúng áp dụng sai lầm khái quát hóa mới, mà giá trị chúng lĩnh vực khác chứng minh Kết luận, mà xem xét đầy đủ thực dẫn tới, là, việc bác bỏ hữu hiệu sai lầm thường xuyên đòi hỏi tiến trí tuệ thêm nữa, thường tiến điểm trừu tượng xa vấn đề thực tế Chính có lẽ nét đặc trưng người trí thức là, phán xử ý tưởng giá trị cụ thể chúng, mà sẵn sàng mà chúng khớp với quan niệm chung anh ta, với tranh giới mà cho đại hay tiên tiến Thông qua ảnh hưởng chúng lên lên lựa chọn ý kiến vấn đề cá biệt mà quyền lực tư tưởng thiện ác tăng lên theo tỉ lệ với tính tổng quát, tính trừu tượng, chí tính mơ hồ chúng Khi biết vấn đề cá biệt, tiêu chuẩn phải quán với quan điểm khác thích hợp để kết hợp vào tranh mạch lạc giới Thế mà lựa chọn từ vô số tư tưởng phô bày lúc, tạo bầu khơng khí đặc trưng quan điểm, tạo Weltanschauung (thế giới quan) thời kì, thuận lợi cho chấp nhận số quan điểm không thuận lợi cho ý kiến khác làm cho người trí thức sẵn sàng chấp nhận kết luận bác bỏ kết luận khác mà khơng có hiểu thật vấn đề Trong số khía cạnh trí thức thực gần với triết gia với chuyên gia nào, trí thức triết gia loại chúa trùm theo nghĩa Tuy ảnh hưởng ông ta xa cơng việc thực tế chậm khó lần dấu vết ảnh hưởng trí thức thường, loại dài hạn chí có tác động mạnh trí thức thường Chính nỗ lực tới tổng hợp, theo đuổi có phương pháp hơn, đánh giá quan điểm cá biệt chừng mực chúng khớp với hệ thống tư chung, giá trị cụ thể chúng, cố gắng giới quan quán, tạo sở để chấp nhận hay bác bỏ tư tưởng hai Vì lí triết gia có lẽ có ảnh hưởng mạnh trí thức so với học giả hay nhà khoa học khác và, khác, người xác định cách mà trí thức thực chức kiểm duyệt Ảnh hưởng phổ biến chuyên gia khoa học bắt đầu kình địch với ảnh hưởng triết gia ơng ta khơng chun gia bắt đầu triết lí triết gia tiến chủ đề thường sau ơng ta trí thức dìu dắt lí chẳng liên quan đến tiếng khoa học ơng ta “Khơng khí dư luận” thời kì nào, tập quan niệm trước theo trí thức đánh giá tầm quan trọng thực ý kiến Các quan niệm trước chủ yếu áp dụng vào mà ơng ta khía cạnh quan trọng thành tựu khoa học, chuyển giao đặc biệt gây ấn tượng với ông ta công việc chuyên gia sang lĩnh vực khác Ta cho danh mục dài mốt lời ám chỉ, mà diễn tiến hai hay ba hệ chế ngự tư trí thức Dù “cách tiếp cận lịch sử” lí thuyết tiến hóa, định luận kỉ mười chín niềm tin vào ảnh hưởng áp đảo mơi trường đối lại với di truyền, lí thuyết tương đối hay lòng tin vào sức mạnh vơ thức – quan niệm trước biến thành tiêu chuẩn theo đổi lĩnh vực khác kiểm tra Dường tư tưởng cụ thể hay xác (hay hiểu), ảnh hưởng chúng rộng Đơi khơng ấn tượng mơ hồ, diễn đạt từ lại có ảnh hưởng sâu sắc Những niềm tin vậy, cơng việc hội điều khiển có cân nhắc hay tổ chức có ý thức luôn ưu việt kết q trình tự phát, khơng đầu óc người huy, hay trật tự dựa kế hoạch đưa trước hẳn phải tốt trật tự cân lực lượng đối chọi tạo Bằng cách niềm tin tác động sâu sắc đến diễn tiến trị Vai trò trí thức khác nơi phát triển ý tưởng hội đắn quan tâm Ở thiên hướng lạ kì họ tự biểu lộ tạo nguyên tắc lỗi thời trừu tượng hóa, lí hóa đẩy đến cực đoan hồi bão nảy sinh từ giao tiếp bình thường người Vì dân chủ tốt, nguyên tắc dân chủ đẩy xa hơn, tốt họ Ý tưởng mạnh tư tưởng chung này, định hình phát triển trị thời gian đây, tất nhiên tư tưởng bình đẳng vật chất Nó, cách đặc trưng, khơng phải xác tín đạo đức phát triển cách tự phát, áp dụng quan hệ cá nhân cá biệt, mà cấu trúc trí tuệ ban đầu tưởng tượng theo ý nghĩa trừu tượng đáng ngờ hay áp dụng trường hợp cá biệt Tuy mà, hoạt động cách mạnh mẽ nguyên tắc chọn lọc cách chọn lựa sách hội, gây áp lực dai dẳng lên xếp công việc hội mà chẳng hình dung rõ ràng Biện pháp cá biệt nhằm dẫn đến bình đẳng lớn coi kiến nghị mạnh đến mức khác cân nhắc đến Vì vấn đề cá biệt khía cạnh này, khía cạnh mà người hướng dẫn dư luận có xác tín rõ ràng, bình đẳng xác định thay đổi hội chí mạnh người chủ trương dự định Tuy nhiên, khơng lí tưởng đạo đức hoạt động theo cách Đôi thái độ trí thức vấn đề trật tự hội hệ tiến tri thức khoa học túy, trường hợp mà quan điểm sai lầm họ vấn đề cá biệt thời gian dường có tất uy tín thành tựu khoa học đứng đằng sau chúng Tự khơng ngạc nhiên tiến thật tri thức theo cách phải trở thành nguồn lỗi lầm Nếu không kết luận sai sinh từ khái qt hóa mới, chúng chân lí cuối chẳng cần xem xét lại Dù theo lệ thường khái quát hóa chia sẻ hệ sai rút từ với quan điểm có hiệu lực trước, khơng dẫn tới lỗi lầm mới, có khả lí thuyết mới, hệt giá trị chứng tỏ kết luận hợp lệ mà dẫn tới, tạo kết luận khác mà tiến sai lầm Song trường hợp niềm tin sai xuất với tất uy tín tri thức khoa học ủng hộ Dù tất chứng cớ khoa học chống lại lĩnh vực cá biệt mà niềm tin gắn vào, nhiên trước tòa án trí thức ánh sáng tư tưởng chi phối tư họ, lựa chọn quan điểm phù hợp với tinh thần thời đại Các chuyên gia đạt danh tiếng công khai ảnh hưởng rộng lại người người ngang hàng công nhận mà thường người bị chuyên gia khác coi lập dị, nghiệp dư, chí lừa lọc, mắt công chúng nói chung họ trở thành người tiêu biểu tiếng chủ đề họ Đặc biệt, có nghi ngờ cách, theo trăm năm qua người học để tổ chức lực tự nhiên, đóng góp nhiều vào việc tạo niềm tin kiểm soát tương tự lực hội mang lại cải thiện so sánh thân phận người Rằng, với áp dụng kĩ thuật kĩ sư, chiều hướng dạng hoạt động người theo kế hoạch chặt chẽ phải tỏ thành cơng hội thành công nhiệm vụ kĩ thuật, kết luận q hợp lí để khơng quyến rũ hầu hết người phấn chấn thành tựu khoa học tự nhiên Quả thực phải thừa nhận hai rằng, cần đến lí lẽ mạnh mẽ để chống lại giả định ủng hộ kết luận lí lẽ chưa bày tỏ cách thỏa đáng Là không đủ thiếu sót đề xuất cá biệt dựa loại lập luận Lí lẽ khơng sức mạnh chứng tỏ cách thuyết phục tỏ thành công xuất chúng đến để tạo tiến nhiều lĩnh vực đến có giới hạn tính hữu ích trở nên tai hại mở rộng giới hạn Đây nhiệm vụ chưa thi hành đầy đủ phải thực trước xung lực cá biệt tới chủ nghĩa hội loại bỏ Tất nhiên, nhiều trường hợp, nơi cần đến tiến trí tuệ thêm tư tưởng có hại trào lưu thời phải bác bỏ tiến trình mà cuối định việc thảo luận vấn đề trừu tượng Là không đủ cho nhà kinh doanh chắn, từ hiểu biết sâu sắc lĩnh vực cá biệt, lí thuyết chủ nghĩa hội dẫn từ tư tưởng tổng quát tỏ khơng thể thực Anh ta hoàn toàn đúng, chống cự bị lấn át tất hệ đáng tiếc mà đoán trước xảy đến không ủng hộ bác bỏ hữu hiệu ý tưởng chủ đạo (idees meres) Chừng mà người trí thức thắng lí lẽ chung, chống đối có hiệu vấn đề cụ thể bỏ qua V Tuy nhiên, khơng phải tồn câu chuyện Các lực, tác động tới tuyển mộ vào hàng ngũ trí thức, hoạt động theo chiều giúp giải thích nhiều đến người tài giỏi số họ lại thiên chủ nghĩa hội Tất nhiên có nhiều khác biệt ý kiến trí thức nhóm người khác; nhìn tổng qt người tích cực, thơng minh, độc đáo trí thức người thiên chủ nghĩa hội thường xuyên nhất, địch thủ thường có lực thấp Điều đặc biệt giai đoạn ban đầu thâm nhập ý tưởng hội chủ nghĩa; muộn hơn, dù bên ngồi giới trí thức hành động dũng cảm để bày tỏ niềm tin hội chủ nghĩa, áp lực dư luận trí thức để ủng hộ chủ nghĩa hội thường mạnh đến mức người cần nhiều sức mạnh tính độc lập để chống lại gia nhập vào mà bạn hữu coi quan điểm đại Thí dụ, chẳng ai, người quen biết với số đông cán giảng dạy đại học (và từ quan điểm đa số giáo viên đại học có lẽ phải phân loại trí thức chuyên gia), lại quên thực ngày giáo viên tài giỏi thành cơng có khả nhiều người hội chủ nghĩa không phải, người giữ quan điểm trị bảo thủ thường người xoàng xĩnh Điều thân nhân tố quan trọng dẫn hệ trẻ vào phe hội chủ nghĩa Người theo hội chủ nghĩa, tất nhiên, nhìn điều chứng minh ngày người thông minh định trở thành người hội chủ nghĩa Nhưng xa giải thích cần thiết hay chí có khả Lí tình hình có lẽ là, người có tài khác thường chấp nhận trật tự hội thời, có vơ số đường khác mở để có uy quyền lực, người bất bình bất mãn nghiệp trí thức đường hứa hẹn đến uy quyền lực để góp phần đạt lí tưởng Thậm chí nhiều thế: người có tài hàng đầu có thiên hướng bảo thủ nói chung chọn cơng việc trí óc (và hi sinh phần thưởng vật chất mà lựa chọn thường đòi hỏi) thích thú Hệ có khả nhiều để trở thành học giả chuyên sâu trí thức theo nghĩa cụ thể từ; người có đầu óc cấp tiến nghề trí thức thường phương tiện mục đích, đường đến xác loại ảnh hưởng rộng lớn mà nhà trí thức chun nghiệp thực Chính có lẽ thực, người thông minh nói chung người theo chủ nghĩa hội, mà có tỉ lệ cao người theo chủ nghĩa hội số óc tài giỏi hiến dâng cho nghiệp đeo đuổi làm cho họ có ảnh hưởng định đến công luận hội đại [4] Sự tuyển lựa nhân trí thức gắn mật thiết với quan tâm bật mà họ chứng tỏ ý tưởng chung trừu tượng Những suy đốn khả xây dựng lại tồn hội cho người trí thức thức ăn hợp vị nhiều so với cân nhắc thực tiễn ngắn hạn người hướng tới cải thiện phần trật tự tồn Đặc biệt, tư tưởng hội chủ nghĩa có quyến rũ niên chủ yếu đặc tính huyền ảo nó, khía cạnh dũng khí để theo đuổi tư Không tưởng nguồn sức mạnh người hội chủ nghĩachủ nghĩa tự truyền thống lại thiếu cách đáng buồn Sự khác biệt có lợi cho chủ nghĩa hội, khơng suy đốn nguyên lí chung tạo hội cho đùa giỡn trí tưởng tượng người khơng bị nhiều hiểu biết thực sống làm vướng víu, mà thỏa mãn khát khao đáng để hiểu sở lí trật tự hội tạo hội cho việc thực ham muốn mạnh mẽ mang tính xây dựng mà chủ nghĩa tự do, sau có chiến thắng lớn, lại để lại cách thỏa mãn Người trí thức, tồn thiên hướng mình, khơng quan tâm đến chi tiết kĩ thuật hay khó khăn thực tiễn Cái hấp dẫn tầm nhìn rộng, nhận thức rộng trật tự hội toàn thể mà hệ thống có kế hoạch hứa hẹn Sự thực này, suy đoán người hội chủ nghĩa thỏa mãn tốt sở thích trí thức, tỏ tai họa ảnh hưởng truyền thống tự Một đòi hỏi cương lĩnh tự dường thỏa mãn, nhà tư tưởng tự lại quay sang vấn đề chi tiết thường nhãng việc phát triển triết lí chung chủ nghĩa tự do, hệ triết lí thơi khơng vấn đề sống động tạo hội cho suy đoán chung Như khoảng nửa kỉ có người hội chủ nghĩa người đưa thứ giống cương lĩnh tường minh phát triển hội, tranh hội tương lai mà họ hướng tới, tập nguyên lí chung để hướng dẫn định vấn đề cá biệt Cho dù, đúng, lí tưởng họ bị mâu thuẫn cố hữu, mưu toan đưa chúng vào thực tiễn hẳn phải tạo dứt khốt khác họ kì vọng, điều khơng làm thay đổi thực cương lĩnh họ cho biến đổi cương lĩnh thực ảnh hưởng đến phát triển thể chế hội Chính cương lĩnh họ trở thành triết lí chung sách hội nhóm lớn nắm giữ, hệ thống hay học thuyết nêu vấn đề mở chân trời mới, mà họ thành cơng kích thích trí tưởng tượng trí thức Sự phát triển thực tế hội giai đoạn xác định, đấu tranh lí tưởng đối lập nhau, mà tương phản tình hình tồn lí tưởng hội tương lai mà riêng người hội chủ nghĩa đưa trước công chúng Đã có cương lĩnh khác cung cấp lựa chọn khác đích thực Đa số chúng thỏa hiệp hay quán trọ nửa đường loại cực đoan chủ nghĩa hội trật tự tồn Tất thứ cần để khiến đề xuất hội chủ nghĩa tỏ có lí đầu óc “sáng suốt” này, người thuyết phục cách hợp hiến chân lí ln phải nằm thái cực, chủ trương đề xuất cực đoan Dường tồn hướng mà di chuyển, câu hỏi dường phải di chuyển nhanh xa đến đâu VI Tầm quan trọng quyến rũ đặc biệt trí thứcchủ nghĩa hội có từ đặc tính suy đốn trở nên rõ ràng đối sánh thêm lập trường nhà lí luận hội chủ nghĩa với lập trường nhà lí luận tự theo nghĩa cũ từ Sự so sánh dẫn đến học rút từ đánh giá thỏa đáng lực trí óc làm xói mòn tảng hội tự Khá nghịch lí, bất lợi chủ yếu tước ảnh hưởng phổ biến nhà tư tưởng tự gắn mật thiết với thực rằng, chủ nghĩa hội thực đến, có nhiều hội để ảnh hưởng trực tiếp đến định sách thời không không bị cám dỗ vào việc suy đoán dài hạn, sức mạnh người hội chủ nghĩa, mà thực lại chán nản làm việc nỗ lực thuộc loại làm giảm điều tốt trước mắt mà làm Bất quyền lực có để ảnh hưởng đến định thực tiễn có nhờ đứng với đại diện trật tự hành, làm nguy hại đứng hiến dâng cho loại suy đoán quyến rũ trí thức qua họ ảnh hưởng đến phát triển giai đoạn dài Để có ảnh hưởng tới người quyền thế, phải “thực dụng”, “biết điều”, “thực tế” Chừng dính líu đến vấn đề trực tiếp, thưởng ảnh hưởng, thành công vật chất, tiếng với người chia sẻ quan điểm chung đến điểm Nhưng người có kính trọng suy đốn ngun lí chung định hình bầu khơng khí trí thức Quả thực, nghiêm túc theo đuổi suy đoán dài hạn vậy, dễ bị mang tiếng “khơng lành mạnh” hay chí nửa hội chủ nghĩa, khơng muốn đồng trật tự hành với hệ thống tự mà hướng tới [5] Nếu, bất chấp điều này, nỗ lực tiếp tục theo hướng suy đoán chung, mau chóng phát khơng an tồn kết giao mật thiết với người chia sẻ hầu hết xác tín mình, mau chóng bị lập Thực có thêm vài nhiệm vụ bạc bẽo so với nhiệm vụ cốt yếu phát triển tảng triết lí mà hội tự phải dựa vào Vì người gánh vác nhiện vụ phải chấp nhận phần lớn khung khổ trật tự tồn, xuất nhiều số trí thức có đầu óc suy đoán người biện hộ nhút nhát vật chúng là; đồng thời bị dân kinh doanh sa thải nhà lí luận khơng thực tế Anh ta khơng đủ cấp tiến người biết giới nơi “dễ dàng bàn dài dòng ý tưởng” (“with ease together dwell the thoughts”) cấp tiến người thấy “khó chỗ va chạm thứ” (see only how “hard in space together clash the things”) Nếu lợi dụng ủng hộ có từ người kinh doanh, chắn tín nhiệm với người mà phụ thuộc vào để truyền bá ý tưởng Đồng thời cần phải thận trọng để tránh thứ giống ngơng cuồng hay cường điệu Trong khơng nhà lí luận hội chủ nghĩa biết làm tín nhiệm với bạn hữu đề xuất ngu ngốc nhất, người theo chủ nghĩa tự theo cách cũ tự nguyền rủa gợi ý thực Thế mà trí thức khơng đủ tư biện hay đủ phiêu lưu, thay đổi cải thiện cấu trúc hội mà phải đề nghị bị hạn chế so với mà trí tưởng tượng bị cản trở họ hình dung Chí hội điều kiện cần thiết chủ yếu quyền tự có cải thiện thêm phải quan tâm đến điểm so sánh chi tiết, cương lĩnh tự chẳng có sức mê phát minh Sự đánh giá cao cải thiện mà phải mang lại cần nhiều hiểu biết hoạt động hội tồn kiến thứctrí thức trung bình có Việc thảo luận cải thiện phải tiến hành mức thiết thực mức cương lĩnh cách mạng hơn, mang lại hình thái quyến rũ trí thức có khuynh hướng đưa vào yếu tố cho người mà cảm thấy đối lập trực tiếp Những người quen thuộc với hoạt động hội thời thường quan tâm đến trì đặc tính cá biệt hội đó, có lẽ khơng thể biện hộ theo ngun lí chung Khơng giống người tìm trật tự tương lai hồn tồn quay sang nhà lí luận cách tự nhiên nhờ dẫn, người tin vào trật tự tồn thường nghĩ họ hiểu tốt nhà lí luận loại bỏ xa lạ lí thuyết Sự khó khăn để tìm ủng hộ chân thật vơ tư cho sách có hệ thống quyền tự không Trong đoạn mà tiếp đón sách tơi thường nhắc nhở tôi, Lord Acton từ lâu mô tả như: “Những người bạn chân thành tự ln ln hiếm, thắng lợi thiểu số, thắng kết hợp với phụ tá mà mục tiêu họ khác với riêng mình; liên kết ln nguy hiểm tai hại, mang lại lí đối lập đáng cho địch thủ ” [6] Mới đây, nhà kinh tế học Mĩ tài ba sống than phiền cách vô vọng tương tự nhiệm vụ người tin vào nguyên lí hệ thống tư chủ nghĩa thường xuyên phải bảo vệ hệ thống chống lại nhà tư – thực nhà kinh tế học theo chủ nghĩa tự vĩ đại, từ Adam Smith đến nay, luôn biết điều Cản trở nghiêm trọng nhất, tách người thực hành thực tâm với nghiệp tự khỏi lực lượng định tiến trình phát triển lĩnh vực tư tưởng, ngờ vực sâu sắc họ suy đốn lí thuyết khuynh hướng họ tới tính thống; điều này, thứ khác, tạo rào cản vượt qua họ trí thức, người hiến dâng cho nghiệp giúp đỡ họ thiếu muốn nghiệp chiến thắng Mặc dù khuynh hướng có lẽ tự nhiên người bảo vệ hệ thống tự biện minh thực tiễn, người biện minh trí tuệ dường khơng quan trọng, lại tai họa cho sống tước ủng hộ mà cần Tính thống thuộc loại nào, đòi hỏi hệ thống tư tưởng cuối phải chấp nhận tổng thể cách mù quáng, quan niệm thiết đối địch với tất trí thức, quan điểm họ vấn đề cá biệt Bất hệ thống đánh giá người theo tuân thủ trọn vẹn họ tập hợp tư tưởng cố định, theo “sự lành mạnh” họ hay mức mà họ dựa vào để giữ quan điểm tất điểm, hệ thống tự tước đoạt ủng hộ mà thiếu chẳng tập hợp tư tưởng trì ảnh hưởng hội đại Khả để phê phán quan điểm chấp nhận, để khai phá triển vọng để trải nghiệm với quan niệm mới, tạo bầu khơng khí mà thiếu trí thức khơng thể hít thở Một nghiệp khơng đưa hội cho đặc điểm có ủng hộ từ bị diệt vong hội dựa vào dịch vụ anh ta, hội VII Có thể với tư cách hội tự biết, mang lực tự hủy hoại thân nó, đạt quyền tự coi dĩ nhiên thơi khơng coi trọng, phát triển tự tư tưởng, điều cốt yếu hội tự do, gây hủy hoại tảng mà phụ thuộc vào Khơng có nghi ngờ nước Hoa Kì, lí tưởng quyền tự ngày có sức hấp dẫn thực tế niên so với có nước nơi họ học có nghĩa Mặt khác, có đấu hiệu Đức nơi khác, nơi niên chưa biết hội tự do, nhiệm vụ xây dựng hội tự trở nên lí thú quyến rũ sơ đồ hội chủ nghĩa xuất trăm năm vừa qua Một thực khác thường, dù thực mà nhiều du khách trải nghiệm, nói chuyện với sinh viên Đức nguyên lí hội tự ta thấy cử tọa đáp ứng nhanh nhạy chí nhiệt tình ta hi vọng thấy dân chủ phương Tây Tại Anh quốc xuất niên mối quan tâm nguyên lí chủ nghĩa tự thật sự, điều chắn không tồn vài năm trước Phải điều có nghĩa tự coi trọng bị mất, nơi giới phải qua pha tăm tối chủ nghĩa toàn trị hội chủ nghĩa trước lực lượng tự lại lấy lại sức mạnh? Có thể thế, hi vọng không cần Thế nhưng, chừng giai đoạn dài người xác định công luận tiếp tục bị lôi lí tưởng chủ nghĩa hội, chiều hướng tiếp tục Nếu muốn tránh tiến triển vậy, phải có khả đưa cương lĩnh tự quyến rũ trí tưởng tượng Chúng ta phải làm cho việc xây dựng hội tự lại lần mạo hiểm trí óc, hành động dũng cảm Cái thiếu Không tưởng tự do, cương lĩnh dường chẳng bảo vệ túy thứ chúng là, chẳng loại pha loãng chủ nghĩa hội, mà chủ nghĩa cấp tiến tự thật khơng tha thứ cho tính dễ tự kẻ hùng mạnh (kể công đồn), khơng q thực tiễn cách khắt khe, khơng giới hạn ngày tỏ mặt trị Chúng ta cần lãnh tụ trí thức người sẵn sàng làm việc cho lí tưởng, triển vọng thực sớm có nhỏ đến Họ phải người sẵn sàng giữ nguyên tắc đấu tranh thực đầy đủ chúng, xa đến đâu Họ phải để nhượng thực tiễn cho trị gia Thương mại tự quyền tự hội lí tưởng gợi trí tưởng tượng đông người, “tự thương mại vừa phải” túy hay “sự nới lỏng kiểm soát” túy khơng đáng trọng mặt trí tuệ chẳng gây cảm hứng cho nhiệt tình Bài học chủ yếu mà người theo chủ nghĩa tự thật phải học từ thành công người hội chủ nghĩa là, dũng cảm họ để người Khơng tưởng khiến họ có ủng hộ trí thức có ảnh hưởng lên công luận hàng ngày làm cho hồn tồn xa vời Những người quan tâm đến thực tiễn tình trạng dư luận hành thường xuyên thấy điều mau chóng trở thành khơng thể mặt trị kết thay đổi công luận mà họ chẳng làm để hướng dẫn Trừ làm cho tảng triết lí hội tự lại trở thành vấn đề trí tuệ sống động, việc thực thành nhiệm vụ thách thức tài khéo léo trí tưởng tượng đầu óc sinh động chúng ta, triển vọng tự thực đen tối Nhưng lấy lại niềm tin vào sức mạnh tư tưởng dấu hiệu chủ nghĩa tự đỉnh điểm nó, chiến chưa bị thua Sự phục hưng trí thức chủ nghĩa tự đường nhiều phần giới Sẽ kịp khơng? Bản tiếng Việt © 2006 talawas [1] Thường người ta coi trí thức tầng lớp, dùng giai cấp để dịch từ class trường hợp giai cấp lao động lẫn trí thức N.D [2] Thật lí thú khám phá tới chừng mức quan điểm phê phán nghiêm túc lợi ích luật quyền hội, hay diễn đạt nghi ngờ lợi ích chung tồn giai cấp sống việc viết sách, có hội để phát biểu cách công khai hội nơi kênh diễn đạt bị kiểm soát mạnh đến người có đặc lợi tình trạng hành [3] Chính (như nhà phê bình Con đường tới chế độ nơng nơ, giáo sư J Schumpeter, gợi ý), “sự lễ độ sai lầm” mà xác tín sâu sắc tầm quan trọng điều dẫn tôi, theo lời giáo sư Schumpeter, “hầu không quy cho đối thủ ngồi lỗi lầm trí óc” [4] Liên quan đến việc tượng quen thuộc khác: có lí để tin tài trí tuệ hàng đầu thực cơng trình độc đáo người Do Thái so với người Do Thái Thế mà khơng có nghi ngờ người thuộc dòng dõi Do Thái tất nơi tạo thành số lớn không cân xứng trí thức theo nghĩa chúng ta, theo nghĩa đội ngũ diễn dịch chuyên nghiệp tư tưởng Đây khiếu đặc biệt họ chắn hội chủ yếu họ nước nơi định kiến tạo rào cản đường họ đến lĩnh vực khác Có lẽ có khả họ chiếm tỉ lệ lớn đến trí thức so với lí khác họ dễ tiếp thu tư tưởng hội chủ nghĩa nhiều người thuộc dòng dõi khác [5] Thí dụ rành rành lên án cơng trình tự khơng thống bị coi “xã hội chủ nghĩa” số bình luận Chính sách kinh tế cho hội tự [Economic Policy for a Free Society] (1948) Henry Simons cố Người ta không cần phải đồng ý với tất cơng trình chí coi số gợi ý khơng tương thích với hội tự do, cơng nhận đóng góp quan trọng đưa cho vấn đề loại cơng trình cần phải bắt đầu thảo luận vấn đề Ngay người kịch liệt không đồng ý với số gợi ý phải hoan nghênh đóng góp nêu vấn đề trung tâm thời đại cách rõ ràng dũng cảm [6] Acton, The History of Freedom, I (1922) Nguồn: “Intellectuals and Socialism”, The University of Chicago Law Review (Spring 1949), pp 417-420, 421-423, 425-433; The Road to Serfdom with The Intellecuals and Socialism a combined edition of IEA, 2005, pp 105-129 ... thâm nhập ý tưởng xã hội chủ nghĩa; muộn hơn, dù bên ngồi giới trí thức hành động dũng cảm để bày tỏ niềm tin xã hội chủ nghĩa, áp lực dư luận trí thức để ủng hộ chủ nghĩa xã hội thường mạnh đến... riêng lên án chủ nghĩa xã hội “thối nát độc hại” nhưng, bước khỏi chủ đề mình, lại tn chủ nghĩa xã hội nhà báo cánh tả nào? Trong khơng lĩnh vực khác có ảnh hưởng bật trí thức xã hội chủ nghĩa mạnh... nhiều người xã hội chủ nghĩa không phải, người giữ quan điểm trị bảo thủ thường người xoàng xĩnh Điều thân nhân tố quan trọng dẫn hệ trẻ vào phe xã hội chủ nghĩa Người theo xã hội chủ nghĩa, tất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới trí thức và chủ nghĩa xã hội nqa , Giới trí thức và chủ nghĩa xã hội nqa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay