tiểu luận QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ, mô hình hệ thống quản lý đất đai ở VN

15 28 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 15:20

III.MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAMNghiên cứu khả thi Hệ thống quản lý đất đai hiện đại ở Việt Nam (Tổng cục Địa chính 19911995) đã xác định Hệ thống quản lý đất đai gồm các thành phần chủ yếu:i.Pháp luật đất đai;ii.Quy hoạch sử dụng đất;iii.Thanh tra, giám sát quản lý sử dụng đất đai (nền tảng);iv.Bản đồ và hồ sơ địa chính; v.Đăng ký đất đai; vi.Định giá đất; vii.Hệ thống thông tin đất đai (hạ tầng kỹ thuật) Pháp luật đất đai: Tôn trọng và bảo vệ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu bất động sản và cung cấp hệ thống các quy định điều chỉnh các quyền này để phù hợp với sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững. Mọi người phải có quyền tiếp cận với tài sản để có thể phát triển các hoạt động kinh tế và xã hội. Các quyền về tài sản phải phù hợp với quyền sử dụng đất hợp lý và bền vững của xã hội. TIỂU LUẬN Mơn: QUẢN ĐẤT ĐƠ THỊ NỘI DUNG I II III Hệ thống quan Quản đất đai Trình tự, thủ tục cấp GCN cho hộ chung cư hình hệ thống quản đất đai Việt Nam I HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN QUẢN ĐẤT ĐAI Hệ thống tổ chức quan quản đất đai thành lập th ống nh ất t trung ương đến sở gắn với quản tài ngun mơi trường, có máy tổ chức cụ thể sau: a - Cơ quan quản nhà nước đất đai trung ương Bộ Tài nguyên Môi trường; b - Cơ quan quản đất đai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương S Tài nguyên Môi trường; c - Cơ quan quản đất đai huyện, quận, th ị xã, thành ph thu ộc t ỉnh Phòng Tài ngun Mơi trường d - Xã, phường, thị trấn có cán địa Bộ Tài ngun Mơi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ h ướng dẫn cụ thể tổ chức máy Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài ngun Mơi trường; hướng dẫn việc bổ nhiệm miễn nhiệm cán địa xã, phường, thị trấn; quy định nhiệm vụ tiêu chuẩn cán địa xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm xây d ựng t ch ức máy quản đất đai địa phương bố trí cán địa xã, phường, thị trấn bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Cán địa xã đóng vai trò hỗ trợ cho c quan cấp trên; thực tra giám sát việc sử dụng đất địa phương hàng ngày hàng II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GCN CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ Theo quy định pháp luật đất đai, đối v ới d ự án phát tri ển nhà (chung cư), chủ đầu tư có trách nhiệm hồn thiện tồn h s ơ, thay người dân mua nhà dự án làm Giấy chứng nhận quyền sử d ụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (GCN) Song người mua nhà tự làm thủ tục đề nghị cấp GCN Cụ thể, Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: Chủ sở hữu nhà thuộc đối tượng sở hữu nhà theo quy định c pháp luật nhà có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp nhà chứng nhận quyền sở hữu theo quy định sau đây: “1 Hộ gia đình, cá nhân nước phải có lo ại gi t sau: đ) Giấy tờ mua bán nhận tặng cho đổi nh ận th ừa k ế nhà có chứng nhận công chứng chứng thực Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật Trường hợp nhà mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế k ể t ngày 01 tháng năm 2006 phải có văn giao d ịch theo quy đ ịnh c pháp luật nhà Trường hợp nhà mua doanh nghi ệp đ ầu t xây dựng để bán phải có hợp đồng mua bán nhà hai bên ký k ết;” Theo quy định Khoản Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì: “3 Chủ đầu tư dự án nhà có trách nhiệm nộp h s đăng ký, c ấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất thay cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đ ất, mua nhà ở, cơng trình xây dựng cung cấp hồ s cho bên mua đ ể t ự đăng ký Hồ sơ gồm có: a) Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, c ấp Gi ch ứng nh ận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền v ới đ ất; b) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, cơng trình xây dựng theo quy định pháp luật; c) Biên bàn giao nhà, đất, cơng trình xây dựng.” Trong trường hợp bạn tự nộp hồ sơ đăng ký quy ền sở h ữu nhà bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu Trường hợp hợp đồng mua bán nhà bạn mất, bạn đề nghị với Chủ đầu tư để cung cấp lại Như vậy, cụ thể để làm thủ tục đề nghị cấp giấy sở hữu hộ chung cư, người mua nhà cần: Phải toán đầy đủ tiền ghi H ợp đ ồng mua bán hộ chung với nhà đầu tư (thanh toán hợp đồng mua bán v ới nhà đầu tư); Đề nghị nhà đầu tư cấp đơn yêu cầu cấp giấy chứng nh ận quy ền sở hữu hộ chung cư;Hợp đồng mua bán hộ chung cư với nhà đầu tư Dưới bước làm sổ đỏ mua nhà chung cư: (Infographic: Bảo Châu - Bùi Vân/ Cổng thông tin điện tử Bộ TNMT) Hồ sơ xin đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hộ chung cư bao gồm: Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư (sổ đỏ) gồm có: – 01 gốc, 01 phô tô Hợp đồng mua bán v ới nhà đ ầu t (01 b ản lưu tai quan thuế); – 01 gốc, 01 phô tô Hợp đồng mua bán v ới nhà đ ầu t (01 b ản lưu tai quan địa chính); – 02 chứng thực chứng minh thư, hộ người đề nghị cấy giấy (bao gồm người đứng tên Hợp đồng mua bán); – 02 tờ khai Lệ phí trước bạ, 03 tờ khai thuế thu nhập cá nhân (ch ủ tài s ản kê khai người uỷ quyền) Toàn hồ sơ xin đề nghị cấp giấy quyền sở hữu hộ chung cư nộp Văn phòng Đăng ký đất nhà (cấp Huyện) nộp làm thủ tục kê khai nộp thuế, lệ phí trước bạ cho quan Nhà nước Nộp bổ sung để hoàn tất thủ tục xin giấy chứng nhận quy ền sở h ữu hộ chung cư gồm có: – 01 gốc, 01 phơ tơ Thơng báo n ộp L ệ phí tr ước b Biên l ại nộp Lệ phí trước bạ; – 01 gốc, 01 phô tô Thông báo nộp thuế thu nh ận cá nhân Biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân a Nội dung mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà sau: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (*) .…… Tên là:… CMND (Hộ chiếu) số … ., cấp ngày .tháng .năm , nơi cấp Thường trú tại: …………………………………………………………………………………… Số ĐT: Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho người đứng tên chủ sở hữu sau đây: Địa nhà (căn hộ): …………………………………………………………… .……………………… Diện tích sàn (nhà ở, hộ): .m Số tầng (tầng): Kết cấu nhà:… ……… Cấp, hạng nhà ở: ………………… Năm xây dựng: DT sàn nhà phụ m2 (nếu có) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số cấp ngày / / Tên chủ sử dụng đất (**) DT đất m2 Sử dụng riêng: .m2 Sử dụng chung: m2 Thửa đất số: Tờ đồ số Đất giao: Đất thuê, mượn: HĐ thuê đất số: Thời gian thuê (mượn) từ: ngày tháng năm đến ngày tháng năm Kèm theo đơn có giấy tờ sau (ghi rõ sao): Tôi cam đoan lời khai đơn thực, chịu trách nhiệm tính xác thực giấy tờ kèm theo cam kết thực đầy đủ nghĩa vụ tài thời hạn theo quy định Nhà nước Xác nhận UBND cấp xã , ngày tháng năm Người viết đơn (Ký, ghi rõ họ tên) (*) Ghi tên quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận (**) Ghi tên chủ sử dụng đất trường hợp chủ sở hữu nhà không đồng thời chủ sử dụng đất Mẫu BẢN VẼ SƠ ĐỒ NHÀ Ở, ĐẤT (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHỦ NHÀ TỰ ĐO VẼ) Xác nhận ………………… , ngày tháng … năm (Xác nhận phòng có chức quản nhà cấp huyện cá nhân có nhà thị, xác nhận UBND xã cá nhân có nhà khu vực nông thôn) b Nội dung hợp đồng mua bán hộ chung cư sau: HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ Số: /HĐ , ngày tháng năm Hai bên gồm: BÊN BÁN NHÀ (sau gọi tắt Bên bán): - Công ty: …………………………………………………………………………………………………… - Đại diện Ông (Bà): Chức vụ: - Số CMND (hộ chiếu): cấp ngày: / / ., - Địa chỉ: - Điện thoại: Fax: - Số tài khoản: .tại Ngân hàng: - Mã số thuế: BÊN MUA NHÀ (sau gọi tắt Bên mua): - Ông (bà): - Đại diện cho (nếu Bên mua tổ chức): - Số CMND (hộ chiếu) số: .cấp ngày: / / , - Hộ thường trú: - Địa liên hệ: - Điện thoại: Fax (nếu có): - Số tài khoản (nếu có): Ngân hàng - Mã số thuế (nếu có): Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng với nội dung sau đây: Điều Bên bán đồng ý bán Bên mua đồng ý mua hộ với đặc điểm đây: Đặc điểm hộ: Căn hộ số: tầng (tầng có hộ): Diện tích sàn hộ: m2 Năm xây dựng (ghi năm hòan thành việc xây dựng tòa nhà chung cư): Căn hộ thuộc tòa nhà chung cư số .đường (hoặc phố) ………… phường (xã) quận (huyện, thị xã, thị trấn, thành phố thuộc tỉnh) tỉnh (thành phố) (Nếu mua hộ hình thành tương lai bên thỏa thuận lập thêm danh mục vật liệu xây dựng bên bên ngòai hộ đính kèm theo hợp đồng này) Đặc điểm đất xây dựng tòa nhà chung cư có hộ nêu khoản Điều này: Thửa đất số: ô số: lô số: Tờ đồ số: Diện tích đất sử dụng chung: m2 (nếu nhà chung cư có diện tích đất sử dụng chung, bao gồm đất khn viên ghi diện tích đất tòan khn viên nhà chung cư đó, nhà chung cư khơng có khn viên ghi diện tích đất xây dựng nhà chung cư đó) Điều Giá bán hộ, phương thức thời hạn toán Giá bán hộ: đồng (Bằng chữ: .) Giá bán bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2%, đó: - Giá bán (bao gồm giá trị quyền sử dụng đất): đồng - Thuế VAT: đồng - Kinh phí bảo trì 2% (kinh phí tính trước thuế): .đồng Khoản kinh phí chuyển vào tài khoản riêng để bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư Phương thức tốn: tốn tiền Việt Nam thơng qua hình thức (trả tiền mặt chuyển khoản qua ngân hàng) 3 Thời hạn toán: a) Thanh toán lần vào ngày tháng năm , kể từ sau kí kết hợp đồng b) Trường hợp mua nhà theo phương thức trả chậm, trả dần thực tốn bao gồm đợt sau: - Thanh toán đợt 1: đồng (bằng chữ: ); thời hạn toán: - Thanh toán đợt 2: đồng (bằng chữ ); thời hạn toán - Thanh toán đợt .đồng (bằng chữ ); thời hạn toán Trước đợt toán theo thỏa thuận khoản này, Bên bán nhà có trách nhiệm thơng báo văn (thơng qua hình thức fax, chuyển bưu điện ) cho Bên mua biết rõ số tiền phải toán thời hạn phải tốn kể từ ngày nhận thơng báo Điều Chất lượng cơng trình nhà Bên bán cam kết bảo đảm chất lượng cơng trình (nhà chung cư có hộ nêu Điều hợp đồng này) theo yêu cầu thiết kế cơng trình sử dụng vật liệu xây dựng hộ mà bên thỏa thuận Điều Quyền nghĩa vụ Bên bán Quyền Bên bán: a) Yêu cầu Bên mua trả đủ tiền mua nhà theo thỏa thuận ghi hợp đồng; b) Yêu cầu Bên mua nhận nhà theo thỏa thuận ghi hợp đồng; c) Có quyền ngừng yêu cầu nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước dịch vụ tiện ích khác Bên mua vi phạm Quy chế quản sử dụng nhà chung cư Bộ Xây dựng ban hành Bản nội quy quản sử dụng nhà chung cư đính kèm theo hợp đồng này; d) Các quyền khác hai bên thoả thuận: Nghĩa vụ Bên bán: a) Xây dựng hòan chỉnh sở hạ tầng theo quy hoạch nội dung hồ sơ dự án phê duyệt, đảm bảo bàn giao, Bên mua sử dụng sinh hoạt bình thường; Về nguồn cung cấp điện, nước sinh hoạt (ghi rõ quan chức địa phương hay phận quản dự án cung cấp) b) Thiết kế hộ thiết kế cơng trình tn thủ quy định pháp luật xây dựng (thiết kế hộ quy hoạch xây dựng không bị thay đổi trừ trường hợp có yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền); c) Kiểm tra, giám sát việc xây dựng hộ để đảm bảo chất lượng xây dựng, kiến trúc kỹ thuật mỹ thuật theo tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hành d) Bảo quản nhà bán thời gian chưa giao nhà cho Bên mua Thực bảo hành hộ nhà chung cư theo quy định Điều hợp đồng này; đ) Chuyển giao hộ cho Bên mua thời hạn kèm theo vẽ thiết kế tầng nhà có hộ thiết kế kỹ thuật liên quan đến hộ e) Nộp tiền sử dụng đất khoản phí, lệ phí khác liên quan đến mua bán hộ theo quy định pháp luật; g) Có trách nhiệm làm thủ tục để quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hộ cho Bên mua bàn giao cho Bên mua giấy tờ có liên quan đến hộ (trừ trường hợp Bên mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận); h) Có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị nhà chung cư nơi có hộ bán; thực nhiệm vụ Ban quản trị nhà chung cư chưa thành lập Ban quản trị; i) Các nghĩa vụ khác bên thoả thuận: Điều Quyền nghĩa vụ Bên mua Quyền Bên mua: a) Nhận bàn giao hộ có chất lượng với thiết bị, vật liệu nêu bảng danh mục vật liệu xây dựng mà bên thỏa thuận vẽ hồ sơ theo thời hạn nêu Điều hợp đồng b) Yêu cầu Bên bán làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hộ theo quy định pháp luật (trừ trường hợp Bên mua tự nguyện thực thủ tục này); c) Được sử dụng dịch vụ hạ tầng doanh nghiệp dịch vụ cung cấp trực tiếp thông qua Bên bán sau nhận bàn giao hộ; d) Yêu cầu Bên bán hòan thiện sở hạ tầng theo nội dung dự án nhà chung cư phê duyệt; đ) Yêu cầu Bên bán tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị nhà chung cư nơi có hộ mua bán; e) Các quyền khác hai bên thoả thuận: Nghĩa vụ Bên mua: a) Thanh toán tiền mua hộ theo thỏa thuận Điều hợp đồng này; b) Thanh toán khoản thuế lệ phí theo quy định pháp luật bên mua phải nộp thỏa thuận nêu Điều hợp đồng này; c) Thanh toán khoản chi phí dịch vụ như: điện, nước, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, thơng tin liên lạc d) Thanh tốn kinh phí quản vận hành nhà chung cư (trông giữ tài sản, vệ sinh môi trường, bảo vệ, an ninh ) chi phí khác theo thoả thuận quy định khoản 4, khoản Điều 11 hợp đồng này; đ) Chấp hành quy định Quy chế quản sử dụng nhà chung cư Bộ Xây dựng ban hành Bản nội quy quản sử dụng nhà chung cư đính kèm theo hợp đồng này; e) Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quản vận hành việc bảo trì, quản vận hành nhà chung cư; g) Sử dụng hộ mục đích để theo quy định Điều Luật Nhà ở; h) Các nghĩa vụ khác theo thoả thuận Điều Thuế khoản phí, lệ phí phải nộp Các bên mua bán thoả thuận trách nhiệm thực nghĩa vụ tài mua bán hộ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hộ Điều Chậm trễ việc toán chậm trễ việc bàn giao hộ Thoả thuận cụ thể trách nhiệm Bên mua chậm trễ toán trách nhiệm Bên bán chậm trễ bàn giao hộ (chấm dứt hợp đồng; phạt; tính lãi, mức lãi suất; phương thức thực vi phạm ) Điều Giao nhận hộ Bên bán có trách nhiệm bàn giao hộ cho Bên mua vào thời gian (ghi rõ thời gian bàn giao hộ): Căn hộ phải sử dụng thiết bị, vật liệu nêu bảng danh mục vật liệu xây dựng mà bên thỏa thuận Điều Bảo hành nhà Bên bán có trách nhiệm bảo hành hộ theo quy định Bên mua phải kịp thời thông báo văn cho Bên bán hộ có hư hỏng thuộc diện bảo hành Trong thời hạn ngày, kể từ ngày nhận thơng báo Bên mua, Bên bán có trách nhiệm thực bảo hành hư hỏng theo quy định Nếu Bên bán chậm thực việc bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên mua phải chịu trách nhiệm bồi thường 3 Không thực việc bảo hành trường hợp hộ bị hư hỏng thiên tai, địch họa lỗi người sử dụng gây Sau thời hạn bảo hành theo quy định pháp luật bảo hành nhà ở, việc sửa chữa hư hỏng thuộc trách nhiệm Bên mua Điều 10 Chuyển giao quyền nghĩa vụ Bên mua có quyền thực giao dịch chuyển nhượng, chấp, cho thuê để ở, tặng cho giao dịch khác theo quy định pháp luật nhà sau cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hộ Trong trường hợp chưa nhận bàn giao hộ từ Bên bán Bên mua thực chuyển nhượng hợp đồng cho người thứ ba bên phải thực thủ tục theo quy định Trong hai trường hợp nêu khoản Điều này, người mua nhà người nhận chuyển nhượng hợp đồng hưởng quyền lợi phải thực nghĩa vụ Bên mua quy định hợp đồng Bản nội quy quản sử dụng nhà chung cư đính kèm theo hợp đồng Điều 11 Cam kết phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung cơng trình dịch vụ tòa nhà chung cư Bên mua quyền sở hữu riêng diện tích sàn hộ m sàn Bên mua quyền sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung nhà chung cư : Các diện tích hạng mục cơng trình thuộc quyền sở hữu riêng Bên bán : Các diện tích thuộc sở hữu riêng chủ sở hữu khác (nếu có) nhà chung cư (như văn phòng, siêu thị dịch vụ khác ) Mức kinh phí đóng góp cho quản vận hành nhà chung cư là: .đồng/ tháng Mức kinh phí điều chỉnh phải tính tốn hợp phù hợp với thực tế, Hội nghị nhà chung cư thông qua không vượt mức giá trần Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà chung cư quy định (trừ trường hợp bên có thoả thuận khác) Giá sử dụng dịch vụ gia tăng (như sử dụng bể bơi, tắm , thu có nhu cầu sử dụng) đồng/01tháng đồng/01lượt; Các thoả thuận khác (nếu có): Điều 12 Chấm dứt Hợp đồng Hợp đồng chấm dứt trường hợp sau: Hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng văn Trong trường hợp này, hai bên thoả thuận điều kiện thời hạn chấm dứt Bên mua chậm trễ toán tiền mua nhà .ngày (tháng) theo thoả thuận Điều Điều hợp đồng Bên bán chậm trễ bàn giao hộ .ngày (tháng) theo thời hạn thỏa thuận Điều Điều hợp đồng Các thoả thuận khác Điều 13 Cam kết bên Bên bán cam kết hộ nêu Điều hợp đồng thuộc quyền sở hữu Bên bán không thuộc diện bị cấm giao dịch theo quy định pháp luật Bên mua cam kết tìm hiểu, xem xét kỹ thơng tin nhà Việc ký kết hợp đồng bên hòan tòan tự nguyện, khơng bị ép buộc, lừa dối Trong trình thực hợp đồng, cần thay đổi bổ sung số nội dung hợp đồng bên lập thêm phụ lục hợp đồng có chữ ký hai bên có giá trị pháp hợp đồng (1) (2) Bản nội quy quản sử dụng nhà chung cư bảng danh mục vật liệu xây dựng bên bên ngòai hộ đính kèm phần tách rời hợp đồng Hai bên cam kết thực thỏa thuận quy định hợp đồng Điều 14 Các thỏa thuận khác (Các thỏa thuận hợp đồng phải phù hợp với quy định pháp luật không trái đạo đức xã hội) Điều 15 Giải tranh chấp Trường hợp bên có tranh chấp nội dung hợp đồng hai bên bàn bạc giải thơng qua thương lượng Trong trường hợp bên không thương lượng hai bên có quyền u cầu Tòa án nhân dân giải theo quy định pháp luật Điều 16 Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Hợp đồng lập thành có giá trị nhau, bên giữ .bản, lưu quan thuế, .bản lưu quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hộ (Trong trường hợp Bên bán, Bên mua người nước ngòai người Việt Nam định cư nước ngòai thoả thuận lập thêm hợp đồng Tiếng Anh, Hợp đồng tiếng Anh tiếng Việt có giá trị nhau)./ BÊN MUA (ký ghi rõ họ tên, tổ chức mua nhà đóng dấu tổ chức) BÊN BÁN (ký ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu doanh nghiệp bán nhà) Ghi chú: (1) Ghi rõ nội dung thuộc quyền sở hữu chung nhà chung cư theo quy định (như hành lang, lối chung, cầu thang, nơi để xe, thiết bị chống cháy ); ghi rõ diện tích khác phòng họp chung, cơng trình dịch vụ thuộc sở hữu chung nhà chung cư (nếu có) (2) Ghi rõ phần diện tích nhà chung cư thuộc sở hữu riêng Bên bán (nếu có) Trường hợp có thoả thuận trích kinh phí thu từ phần kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu Bên bán cho việc quản vận hành nhà chung cư phải ghi cụ thể c Nội dung biên bàn giao hộ chung cư sau: BIÊN BẢN BÀN GIAO CĂN HỘ CHUNG CƯ - Căn Hợp đồng số…… ngày / ./ 201 việc chuyển nhượng quyền sở hữu Căn hộ Ông/ Bà BÊN BÀN GIAO: CÔNG TY: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Đại diện bởi: Chức vụ: Theo giấy ủy quyền số: Mã số thuế: Số tài khoản: Số tài khoản: Số tài khoản: Sau gọi (“Bên Bán”) và: BÊN NHẬN BÀN GIAO: Tên Cơng ty/ Ơng (Bà): Giấy chứng nhận ĐKKD/ Giấy CNĐT/ CMTND/Hộ chiếu số: cấp ngày Địa (HKTT): Địa liên hệ: Điện thoại: Fax: Đại diện bởi: Chức vụ: Mã số thuế: Sau gọi (“Bên Mua”) Hai bên lập Biên bàn giao Căn hộ số: tầng với nội dung sau: - Diện tích hộ: - Tổng số phòng: - Khu phụ: - Thiết bị (có Bảng bàn giao chi tiết thiết bị riêng khu nhà) Hai bên thống nội dung ký vào biên Biên lập thành 02 (hai) bản, bên giữ 01 (một) (Ghi chú: Sau nhận bàn giao nhà, Bên Mua chưa đến phải nộp đầy đủ tiền dịch vụ chung hàng tháng theo quy định) BÊN NHẬN BÀN GIA0 BÊN BÀN GIAO III HÌNH HỆ THỐNG QUẢN ĐẤT ĐAI VIỆT NAM Nghiên cứu khả thi Hệ thống quản đất đai đại Việt Nam (T cục Địa 1991-1995) xác định Hệ thống quản đất đai g ồm thành phần chủ yếu: i ii iii iv v vi vii Pháp luật đất đai; Quy hoạch sử dụng đất; Thanh tra, giám sát quản sử dụng đất đai (nền tảng); Bản đồ hồ sơ địa chính; Đăng ký đất đai; Định giá đất; Hệ thống thông tin đất đai (hạ tầng kỹ thuật) - Pháp luật đất đai: Tôn trọng bảo vệ quyền sử dụng đất, quy ền sở hữu bất động sản cung cấp hệ thống quy định điều chỉnh quy ền để phù hợp với phát triển kinh tế xã hội bền vững Mọi người ph ải có quyền tiếp cận với tài sản để phát triển hoạt động kinh tế xã hội Các quyền tài sản phải phù hợp với quy ền s d ụng đất h ợp bền vững xã hội - Quy hoạch sử dụng đất: Việc sử dụng đất bền vững thường xác định trình quy hoạch sử dụng đất để thiết lập quy tắc s dụng đất bền vững giải xung đột nhu cầu sử dụng đất cho mục đích khác Việc xây dựng quy hoạch đ ược th ực b ởi quy trình địa chính, theo đó, th ửa đất phân tách phù h ợp với mục đích đặt - Đăng ký đất đai: để thông tin quyền sở hữu giá trị đất công bố công khai cho tất bên quan tâm nh phủ, ch ủ sở hữu bất động sản, tổ chức tín dụng chủ thể th ị trường khác - Định giá đất: Giá trị đất đai tài sản cần phải xác định quy trình để cung cấp thông tin đầy đủ cho chủ th ể th ị trường đối tượng khác hiệu kinh tế tương ứng Giá đất cần thiết cho giao dịch thị trường, để đánh giá giá trị bất động sản tài sản th ế chấp cho khoản đầu tư, để phủ tính thuế đ ất đai - Hệ thống thơng tin đất đai: Bản chất quản đất đai hiệu dễ dàng tiếp cận thông tin đáng tin cậy cập nhật quy ền s d ụng, mục đích sử dụng giá đất Do đó, kết q trình qu ản đ ất đai phải xây dựng hệ thống thơng tin liên tục cập nhật có th ể phổ biến rộng rãi đến chủ thể thị trường ph ủ để quản đất đai bền vững Những thông tin đăng ký nhi ều tr ường h ợp mang lại quyền lợi cung cấp thông tin quyền lợi, v ậy, cần ph ải đáng tin cậy mang tính độc lập trách nhiệm đối v ới hệ th ống thơng tin thuộc phủ So sánh với hình hệ thống quản đất đai nước phát triển WB hình Việt Nam giống với hình c n ước phát triển Quản đất đai (Land Administration) khái niệm đa nghĩa Theo nghĩa rộng, quản đất đai bao hàm việc bảo vệ lẫn việc kiểm soát s dụng đất đai cho đất đai phục vụ người tốt nh ất t ại tương lai Theo nghĩa này, quản đất đai bao gồm nhiều việc nh bảo vệ lãnh thổ chủ quyền quốc gia, chống lại xâm phạm; kiểm kê, đo vẽ, lập đồ địa chính; phân bổ đất đai cho ngành, nghề lĩnh v ực khác nhau; sử dụng đất đai hiệu quả, bền vững; tổ chức không gian đ ất cách hợp lý, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch s dụng đ ất, phong t ục tập, vùng miền; khuyến khích đầu tư vào đất bảo vệ đất Quản đất đai theo nghĩa hẹp công việc ngành quản đ ất đai lĩnh vực quản nhà nước Theo nghĩa này, quản đất đai trình thu thập, điều tra tả tài liệu chi tiết đất; xác đ ịnh điều chỉnh quyền thuộc tính khác đất; l ưu gi ữ, cập nhật cung cấp thông tin sở hữu, giá trị, sử dụng đất nh nguồn thông tin khác liên quan đến thị trường bất động sản giao dịch có tính thị trường đất đai (thế chấp đất, chuyển đ ổi đ ất ) Tùy theo quy định quốc gia khác nhau, hệ th ống quản đất đai bao gồm đối tượng, đơn vị khác nhau, nh ưng, dù n ước đất đối tượng quản nhất, phổ bi ến nh ất nước phát triển, việc đăng ký nhà, đất th ực theo m ột hệ thống thống gồm giấy chứng nhận (Land title) theo đất chung cho nhà đất Tại Việt Nam, việc cấp GCN ch ỉ có cho đất đất cấp GCN, c s đ ể Việt Nam nước phát triển dựa vào để quản đất đai Pháp luật đất đai ... vào đất bảo vệ đất Quản lý đất đai theo nghĩa hẹp công việc ngành quản lý đ ất đai lĩnh vực quản lý nhà nước Theo nghĩa này, quản lý đất đai q trình thu thập, điều tra mơ tả tài liệu chi tiết đất; ... QUAN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Hệ thống tổ chức quan quản lý đất đai thành lập th ống nh ất t trung ương đến sở gắn với quản lý tài nguyên mơi trường, có máy tổ chức cụ thể sau: a - Cơ quan quản lý nhà... hình hệ thống quản lý đất đai nước phát triển WB mơ hình Việt Nam giống với mơ hình c n ước phát triển Quản lý đất đai (Land Administration) khái niệm đa nghĩa Theo nghĩa rộng, quản lý đất đai bao
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ, mô hình hệ thống quản lý đất đai ở VN, tiểu luận QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ, mô hình hệ thống quản lý đất đai ở VN, b. Nội dung cơ bản hợp đồng mua bán căn hộ chung cư như sau:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay