B CAO TOM TAT KQ NC DE TAI

24 54 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 15:00

Đề tài Nâng cao chất lượng nghiên cứu Tổng họp Văn phòng cấp ủy cấp PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài - Kiện toàn, nâng cao chất lượng quan tham mưu đội ngũ cán làm công tác tham mưu, chủ trương lớn Đại hội XI Đảng Đại hội 12 Đảng tỉnh Bởi vì, hiệu hoạt động lãnh đạo, đạo cấp ủy đảng gắn liền với chất lượng, hiệu công tác quan tham mưu, đặc biệt quan văn phòng cấp uỷ - làm việc trực tiếp, gần gũi với thường trực, ban thường vụ cấp ủy - Các văn phòng cấp ủy tỉnh, qua thời kỳ có đóng góp quan trọng vào thành tích chung Đảng bộ, tặng thưởng nhiều huân, huy chương, khen Đảng, Nhà nước Tuy nhiên, trước yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá, hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, công tác tham mưu, tổng hợp văn phòng nhiều mặt hạn chế cần phải nghiên cứu sâu sắc có giải pháp khắc phục kịp thời - Tình hình giới diễn biến nhanh chóng phức tạp, để đảm bảo nghiệp cách mạng đến thành công, việc nâng cao chất lượng cơng tác tham mưu, tổng hợp quan văn phòng cấp ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình cấp thiết Mục tiêu nội dung nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu - Nghiên cứu làm rõ thực trạng, mặt được, chưa được, hạn chế yếu nguyên nhân cơng tác tham mưu, tổng hợp văn phòng cấp uỷ tỉnh - Đề xuất giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu công tác tham mưu, tổng hợp văn phòng cấp uỷ phục vụ lãnh đạo, đạo cấp ủy tỉnh thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hoá 2 2.2 Nội dung nghiên cứu Đề tài, tập trung vào nội dung chính: - Đánh giá thực trạng tình hình cơng tác tham mưu tổng hợp văn phòng cấp ủy tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 - Xây dựng giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ cấp uỷ thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học trị xã hội, mà chủ yếu là: + Tiếp cận, phân tích tài liệu, thu thập thông tin từ văn Đảng, Nhà nước; tài liệu lưu trữ văn phòng tạp chí chuyên ngành + Chú trọng phương pháp tổng kết hoạt động thực tiễn văn phòng cấp uỷ, chọn lọc phân tích thơng tin, số liệu từ báo cáo sơ kết, tổng kết cơng tác Văn phòng Trung ương văn phòng cấp uỷ tỉnh + Tổ chức hội thảo để lấy ý kiến chuyên gia + Thảo luận, làm việc tập trung theo nhóm Đối tượng, phạm vi giới hạn nghiên cứu - Về đối tượng nghiên cứu: Công tác tham mưu, tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy văn phòng huyện uỷ, thành uỷ - Về phạm vi giới hạn nghiên cứu: Ở Văn phòng Tỉnh ủy văn phòng huyện uỷ, thành uỷ giai đoạn 2010 - 2015 Ý nghĩa đề tài - Thực đề tài điều kiện thuận lợi cho cá nhân thực đề tài nâng cao lực nghiên cứu, hoàn thành tốt nhiệm vụ thân - Cung cấp luận khoa học để xây dựng đề án tăng cường chất lượng, hiệu công tác quan tham mưu giúp việc cấp ủy - Sản phẩm đề tài nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho báo cáo viên, học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn hệ thống văn phòng cấp uỷ 3 - Góp phần cải tiến lề lối làm việc, nâng cao vai trò lãnh đạo cấp ủy đảng hệ thống trị; giúp cấp ủy lãnh đạo, đạo, triển khai thực thắng lợi nghị đại hội đảng cấp Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung báo cáo tổng kết đề tài thể ba chương: Chương I: Cơ sở lý luận thực tiễn văn phòng cấp ủy công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ cấp ủy Chương II: Đánh giá thực trạng tình hình cơng tác tham mưu, tổng hợp văn phòng cấp ủy tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 Chương III: Xây dựng giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ cấp ủy thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố PHẦN NỘI DUNG Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VĂN PHỊNG CẤP ỦY VÀ CƠNG TÁC THAM MƯU, TỔNG HỢP PHỤC VỤ CẤP ỦY I Những vấn đề chung văn phòng cơng tác tham mưu, tổng hợp văn phòng cấp uỷ Vị trí, vai trò văn phòng Theo Từ điển Tiếng Việt, thuật ngữ "văn phòng" phận phụ trách cơng việc giấy tờ, hành quan đơn vị Nhưng hiểu chưa đủ, thực tế, văn phòng có nhiều mơ hình có văn phòng có cấu tổ chức chặt chẽ, giao nhiều chức trách quan trọng khác Văn phòng tổ chức gắn liền với q trình tồn phát triển quan đơn vị; văn phòng mặt quan đơn vị, nơi trực tiếp giao dịch với đơn vị khác; hiệu hoạt động văn phòng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu hoạt động chung toàn quan đơn vị 2) Chức năng, nhiệm vụ văn phòng cấp ủy Gắn liền với đời, phát triển trưởng thành Đảng bộ, chức năng, nhiệm vụ hệ thống văn phòng cấp uỷ ngày hồn thiện 4 (1) Khi Đảng hoạt động bí mật, văn phòng phận chuyên lo giấy tờ, văn bản, điều kiện làm việc Khi có quyền, Đảng hoạt động cơng khai, văn phòng trở thành quan chức cấp ủy, giúp cấp ủy điều hành cơng việc hàng ngày Đảng II Q trình hình thành, phát triển văn phòng cấp uỷ Lịch sử văn phòng cấp uỷ gắn liền với đời lãnh đạo Đảng Cách 80 năm, Hội nghị lần thứ nhất, BCH Trung ương Đảng định thành lập phận chuyên mơn giúp việc, có Văn phòng Trung ương, mở đầu cho hình thành phát triển hệ thống văn phòng cấp ủy từ Trung ương đến địa phương Ban Bí thư khố IX thống lấy ngày 18/10/1930 ngày truyền thống văn phòng cấp uỷ nước Văn phòng Tỉnh uỷ nói riêng, văn phòng cấp ủy tỉnh nói chung, phận hệ thống văn phòng cấp uỷ; trình xây dựng, phát triển, trưởng thành gắn liền với trình hình thành, phát triển Đảng tỉnh Quảng Ngãi Từ thành lập Đảng tháng 3/1930 đến nay, trải qua thời kỳ cách mạng, kháng chiến thời hòa bình, chăm lo xây dựng, đạo trực tiếp ban thường vụ thường trực cấp ủy, đội ngũ cán văn phòng cấp ủy tỉnh nhanh chóng phát triển, trưởng thành; chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ cấp uỷ không ngừng nâng lên, văn phòng cấp ủy nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chủ động tham mưu giúp cấp uỷ, ban thường vụ ban hành kịp thời, tổ chức thực có hiệu nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, củng cố hệ thống trị Các văn phòng cấp uỷ có đóng góp xứng đáng vào nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà tặng thưởng nhiều huân, huy chương, khen Đảng, Nhà nước Ngày trước xu hội nhập quốc tế sâu rộng, khoa học, công nghệ phát triển nhanh, giới khu vực có nhiều biến động; để thực tốt chức năng, nhiệm vụ, giúp cấp ủy đảng tỉnh triển khai thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị đại hội Đảng đề ra, đưa Quảng Ngãi "đến năm 2020, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại" việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ cấp uỷ trở nên vơ cấp thiết có ý nghĩa quan trọng Chương II ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CƠNG TÁC THAM MƯU, TỔNG HỢP CỦA CÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦY TRONG TỈNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 I Những kết chủ yếu công tác tham mưu, tổng hợp văn phòng cấp ủy tỉnh giai đoạn 20010 - 2015 Kịp thời tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng, tổ chức thực quy chế làm việc chương trình cơng tác - Các văn phòng cấp uỷ (Văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng huyện ủy, thành ủy) thực nhiệm vụ tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng tổ chức thực quy chế làm việc tốt Theo kết điều tra, có tới 90,6% số người hỏi đánh giá tốt; 27,4% số người hỏi đánh giá khá; 0,50% đánh giá trung bình 0% có ý kiến đánh giá - Các chương trình làm việc cấp uỷ văn phòng cấp ủy tham mưu xây dựng đảm bảo nguyên tắc; nội dung bao qt, tồn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn địa phương; thực kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thời điểm, thời kỳ đảm bảo thẩm quyền ban chấp hành, ban thường vụ thường trực cấp ủy, trách nhiệm tập thể cá nhân theo quy chế làm việc cấp uỷ Chất lượng tham mưu xây dựng tổ chức thực chương trình cơng tác ngày tốt hơn; chương trình tồn khố cấp ủy, chương trình công tác năm, hàng quý, tháng ban thường vụ thường trực cấp ủy thực đầy đủ Các vấn đề chiến lược, nội dung lớn lĩnh vực kinh tế - xã hội công tác xây dựng Đảng từ năm 2006 đến nay, việc tổng kết thị, nghị Trung ương, Tỉnh uỷ đưa vào chương trình thực đạt kết tốt Đánh giá chung công tác tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, tổ chức thực chương trình cơng tác tốt Đã có 80% số người hỏi nhận xét mức “tốt”, 30% nhận xét mức “khá”; có 1,2% đánh giá mức “trung bình”; 0,02% cho mức “kém” 6 Tham mưu, giúp Tỉnh ủy triển thực có hiệu chủ trương, sách lĩnh vực kinh tế - xã hội đối ngoại tỉnh Các văn phòng tham mưu cho cấp ủy tập trung lãnh đạo, đạo triển khai thực có hiệu Nghị số 08 BCH Trung ương khoá IX, số chủ trương, sách lớn để kinh tế phát triển nhanh bền vững Việt Nam thành viên tổ chức thương mại giới; Nghị số 09 BCH Trung ương khoá X Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Nghị số 26 BCH Trung ương khố X nơng nghiệp, nông thôn, nông dân; đặc biệt 07 Nghị chuyên đề Tỉnh uỷ khoá XVII nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chương trình trọng điểm Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII đề Ngay sau ban hành nghị chuyên đề, Văn phòng Tỉnh uỷ phân công cán theo dõi sát tình hình triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ đơn đốc Đảng đồn Hội đồng nhân dân, Ban cán đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đạo thể chế hoá, cụ thể hoá mặt nhà nước, ban hành đề án, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; rà sốt, bổ sung hồn thiện, ban hành chế, sách thu hút đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, môi trường để đưa nghị vào sống Cùng với tham mưu xây dựng, ban hành văn đạo, văn phòng chủ động phối hợp với quan liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ đạo thực công tác kiểm tra, giám sát (mỗi năm tiến hành từ 10 - 12 kiểm tra, giám sát chuyên đề) công tác sơ kết, tống kết việc thực nghị quyết, thị Đảng kinh tế - xã hội, đánh giá thực trạng tình hình kịp thời đưa nhiệm vụ, giải pháp thực sát hợp với điều kiện thực tiễn kinh tế - xã hội tỉnh Các văn phòng cấp ủy, Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại phù hợp Dưới lãnh đạo đắn, kịp thời Tỉnh ủy, kinh tế tỉnh nhiều năm liền tăng trưởng tốc độ cao, cấu kinh tế chuyển dịch định hướng, quy mô kinh tế tăng lên đáng kể, tỉnh ta khỏi tình trạng phát triển Đánh giá công tác tham mưu lĩnh vực kinh tế - xã hội đối ngoại, có 50,16% ý kiến hỏi cho “đáp ứng tốt yêu cầu”, 43,8% cho “đáp ứng yêu cầu có mặt hạn chế”, có 2,4% cho “chưa đáp ứng yêu cầu” Tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, đạo, tổ chức thực có hiệu cơng tác nội chính, tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo - Về công tác nội giai đoạn 2006 - 2010 Đã tham mưu đạo thực tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ lĩnh vực nội Riêng Văn phòng Tỉnh uỷ từ đầu năm 2005 đến hết năm 2010, tham mưu 81 báo cáo loại; thông qua đó, văn phòng tổng hợp, phản ánh kịp thời thơng tin tình hình nội chính, cơng tác nội chính, hoạt động quan nội để phục vụ lãnh đạo cấp uỷ; đồng thời tích cực giúp cấp ủy đạo thực số chuyên đề như: đạo công tác tôn giáo; tổ chức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; đạo diễn tập khu vực phòng thủ địa phương địa bàn Chú trọng giúp cấp ủy đạo thực công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác bảo đảm trật tự an tồn giao thơng; phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp; phòng, chống kiểm sốt ma tuý Đánh giá công tác nầy, theo kết điều tra có 50,4% số người hỏi đánh giá đáp ứng tốt yêu cầu 42,8% nhận xét đáp ứng u cầu có mặt hạn chế, điều kiện thiếu cán bộ, cố gắng lớn văn phòng cấp ủy tỉnh - Về công tác tiếp dân tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo Từ năm 2005 đến hết 2010, Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp 526 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 1.767 đơn thư loại sau xem xét phân loại tham mưu cho ban thường vụ, thường trực đạo quan có thẩm quyền giải quyết; định kỳ tháng hàng năm, tổng hợp, báo cáo cho Thường trực Tinh uỷ, đề xuất biện pháp để đạo thực Công tác tiếp dân, tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo văn phòng cấp ủy thực đạt kết tốt Kết đạt góp phần đảm bảo an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tổ chức thực tốt công tác tổng hợp thông tin phục vụ cấp ủy Các văn phòng cấp ủy tỉnh làm tốt chức cầu nối cấp uỷ với cấp, ngành, với đảng viên nhân dân tỉnh; bám sát thực tiễn sống, phối hợp chặt chẽ với ban xây dựng đảng, quan, ban, ngành có liên quan, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực chủ trương, nghị Trung ương, Tỉnh ủy cấp ủy cấp mình, góp phần đảm bảo cho nghị quyết, thị thực cách nghiêm túc có hiệu từ tỉnh đến sở Chất lượng thông tin, nội dung thông tin báo cáo với ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy đảm bảo xác, kịp thời, khách quan, trung thực, có chắt lọc, mang tính tổng hợp cao Công tác tham mưu, biên soạn văn cấp ủy có nhiều tiến bộ, chất lượng loại văn cấp ủy bước nâng cao Trong giai đoạn 2006 - 2010, văn phòng cấp ủy tỉnh trực tiếp tham mưu phối hợp tham mưu cho cấp ủy ban hành gần 10.000 văn loại Văn phát hành đảm bảo đầy đủ thể thức văn thẩm quyền, tiến độ thời gian, chất lượng ngày nâng cao, truyền đạt tinh thần lãnh đạo, đạo ban chấp hành, ban thường vụ thường trực cấp ủy Nhiều văn vào thực tiễn, tạo nên chuyển biến tích cực mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống trị Tham mưu thực có hiệu cơng tác quản lý tài chính, tài sản Đảng, bảo đảm hậu cần cho hoạt động cấp ủy Đã thực tốt vai trò tham mưu giúp thường trực cấp ủy điều hành, quản lý tài chính, tài sản đảng bộ, đảm bảo nguồn kinh phí để thực nhiệm vụ trị công tác đối nội, đối ngoại cấp uỷ quan tham mưu cấp uỷ Thực tốt quy định Luật ngân sách Nhà nước lập, phê duyệt, phân bổ, toán thu, chi tài Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực quy định quản lý tài chính, tài sản tổ chức thực dự toán ngân sách cho đơn vị trực thuộc, đảm bảo cho đơn vị hoạt động có hiệu quả, quy định Cơng tác quản lý tài chính, tài sản cấp ủy ngày chặt chẽ Tổ chức thực chế độ báo cáo toán tài chính, báo cáo cơng khai tài hàng năm theo quy định Kết điều tra cơng tác tham mưu quản lý tài chính, tài sản, cho thấy có 60% số người vấn nhận xét “đáp ứng tốt” yêu cầu; 35,7% nhận xét “đáp ứng u cầu có mặt hạn chế; có 1,3% nhận xét “chưa đáp ứng yêu cầu” Tổ chức thực công tác văn thư, lưu trữ, yếu theo quy định Đảng Nhà nước; triển khai ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin quan Đảng - Công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2006 - 2010 đánh giá tốt Từ việc tiếp nhận văn bản, gửi văn đi, theo dõi trình vận hành văn bản; tổ chức nhân sao, in ấn, phát hành loại văn bản; ứng dụng công nghệ thông tin, đại hố cơng tác văn bản, bảo đảm an toàn giữ tài liệu mật Đảng; thu hồi, chỉnh lý, bảo quản … tài liệu phông lưu trữ Đảng thuộc trách nhiệm quản lý cấp ủy; tổ chức khai thác tài liệu phục vụ cho công tác lãnh đạo cấp ủy, việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ hệ thống quan đảng, đoàn niên tỉnh tổ chức thực đạt kết tốt, khơng để xảy sai sót đáng tiếc - Công tác yếu, công nghệ thông tin, tham mưu cấp ủy triển khai xây dựng thực việc quản lý, khai thác, ứng dụng, bảo vệ mạng thông tin diện rộng đảng hướng dẫn việc ứng dụng công nghệ thông tin cho tồn hệ thống văn phòng cấp uỷ, bảo đảm thơng tin kịp thời, thơng suốt, liên tục, góp phần quan trọng vào việc cải cảnh thủ tục hành Đảng Phối hợp kịp thời, chặt chẽ với ban xây dựng đảng để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, đạo xây dựng Đảng hệ thống trị ngày vững mạnh Văn phòng phối hợp với ban tuyên giáo tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, kịp thời quán triệt, triển khai chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước, đẩy mạnh việc học tập, làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, thống ý chí, hành động đảng đồng thuận xã hội; phối hợp với uỷ ban kiểm tra đơn vị liên quan tham mưu cấp uỷ đạo xây dựng tổ chức thực chương trình kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực 10 nghị quyết, thị, kết luận Trung ương cấp uỷ; phối hợp ban tổ chức tham mưu cho cấp ủy việc quản lý tổ chức máy, biên chế cán bộ, củng cố kiện toàn máy tổ chức hệ thống trị; phối hợp ban dân vận tham mưu cấp uỷ lãnh đạo đổi nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận đồn thể trị xã hội, vận động đồn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, quyền vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết tồn dân tộc Theo kết điều tra, có 13% số người vấn khẳng định công tác thực “rất hiệu quả”; 58,1% cho “hiệu quả”, 16% cho “tương đối hiệu quả”; số đánh giá công tác “chưa hiệu quả” 0,3% Tham mưu, giúp cấp uỷ tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp tỉnh Các văn phòng cấp uỷ tham mưu, giúp cấp uỷ chuẩn bị chu đáo điều kiện, nội dung lẫn vật chất, hậu cần để tổ chức thành công đại hội đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015 Đặc biệt chủ trì, phối hợp với quan liên quan giúp cấp uỷ biên tập, chỉnh lý, hoàn thiện văn kiện đại hội đảng bộ, hai báo cáo quan trọng: báo cáo trị trình đại hội báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, ban thường vụ cấp uỷ Kết vấn cho thấy, đại đa số người hỏi hài lòng với công tác tham mưu, phục vụ đại hội văn phòng cấp uỷ (80,6% nhận xét tốt; 14,5% nhận xét khá; có 1,9% nhận xét trung bình; khơng đánh giá II Những hạn chế, yếu chủ yếu công tác tham mưu, tổng hợp văn phòng cấp ủy tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 Đối với văn phòng cấp ủy tỉnh (Văn phòng Tỉnh ủy) 1.1 Chất lượng cơng tác tham mưu xây dựng tổ chức thực chương trình cơng tác chưa cao Chất lượng tham mưu xây dựng chương trình cơng tác chưa có mặt hạn chế Chưa xây dựng chương trình cơng tác năm ban thường vụ cấp uỷ Chương trình cơng tác q, chương trình cơng tác tháng, lịch cơng tác tuần tính ổn định thấp, sau xây dựng phải thay 11 đổi, bổ sung nhiều thực Lịch làm việc Thường trực Tỉnh ủy hai tuần xây dựng lần, khơng dự đốn hết cơng việc phát sinh, theo yêu cầu Trung ương, gây bị động cho đơn vị trực thuộc 1.2 Về công tác tham mưu lĩnh vực kinh tế - xã hội: Tham mưu lĩnh vực kinh tế xã hội có vấn đề chưa thật trúng tính bền vững chế, sách chưa cao Một số dự án trọng điểm thẩm định trình cấp ủy thơng qua tính khả thi hiệu kinh tế - xã hội thấp Kinh tế tỉnh phát triển chưa đồng ngành, vùng có mặt thiếu bền vững Sản xuất nơng nghiệp phát triển chưa tồn diện Dịch vụ phát triển chưa tương xứng với phát triển công nghiệp Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội yếu, chưa đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa Phát triển văn hóa - xã hội chưa tương xứng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế 1.3 Tham mưu lĩnh vực đối ngoại nhiều hạn chế; việc cụ thể hóa số chủ trương, sách lớn Trung ương vào điều kiện thực tế địa phương chậm; phối hợp với quan có liên quan cơng tác đối ngoại chưa thật chặt chẽ; công tác thông tin đối ngoại chưa đáp ứng yêu cầu Công chức làm công tác đối ngoại thiếu chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại Về công tác tham mưu lĩnh vực nội chính, tiếp dân: - Cơng tác thơng tin nội chủ yếu dựa báo cáo định kỳ quan nội chính; việc khảo sát nắm bắt tình hình thực tế sở; đề xuất xử lý vấn đề tồn đọng, phát sinh, cộm gây xúc nhân dân hạn chế - Cơng tác tiếp dân, chủ yếu nhận chuyển đơn thư, việc hướng dẫn công dân việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị Việc đơn đốc xử lý, cập nhật kết giải đơn thư thiếu thường xun Chưa có phần mềm cơng nghệ thơng tin quản lý đơn thư Tỷ lệ đơn thư quan, đơn vị giải có phúc đáp trở lại văn phòng mức từ 15 đến 31% 1.5 Về công tác thẩm định, thẩm tra đề án trình hội nghị cấp ủy lúng túng; phối hợp với quan chuẩn bị đề án chưa tốt, đôn đốc thiếu thường xuyên, thẩm định số đề án chậm thời gian; chất lượng thẩm định thấp Trong thẩm định, ý thẩm định văn phong, thể thức, câu từ, chưa trọng thẩm tra, thẩm định mặt nội dung Một số đề án, dự án, cơng 12 trình kinh tế - xã hội thẩm định trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua không triển khai thực kết đạt thấp so với yêu cầu 1.6 Về công tác tổng hợp thông tin phục vụ cấp ủy: Thông tin chưa cập nhật cách đầy đủ có hệ thống để cung cấp thường xuyên cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy Sản phẩm cơng tác thơng tin đơn điệu, chủ yếu báo cáo định kỳ đột xuất theo quy định (chưa có tin tháng, tuần, ngày) Nội dung thơng tin chưa thật phong phú, có việc chưa kịp thời; thông tin chủ yếu theo chiều thuận mà chưa thu thập xử lý thông tin theo chiều ngược 1.7 Về cơng tác tham mưu quản lý tài chính, tài sản đảng có lúc, có việc thụ động, chưa thật chủ động, linh hoạt, có việc chậm trễ chưa đảm bảo mặt thời gian Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tài chính, tài sản cấp đơn vị trực thuộc quan tâm thực nhiều chưa thường xuyên Đối với văn phòng cấp ủy huyện, thành phố 2.1 Về công tác tham mưu xây dựng tổ chức thực chương trình cơng tác: Một số văn phòng huyện uỷ chưa giúp cấp uỷ xây dựng chương trình cơng tác năm; chưa dự báo xác, đầy đủ số lượng nội dung hội nghị cấp uỷ cần bàn, thảo luận thơng qua Tính chủ chủ động việc tham mưu tổ chức thực nội dung đề chương trình cơng tác chưa cao Việc chuẩn bị nội dung hội nghị nhiều lúc chưa kịp thời; văn hoá kết luận hội nghị cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy huyện, thành phố chưa thực cách có hệ thống 2.2 Về cơng tác tham mưu lĩnh vực kinh tế - xã hội: Chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy huyện lãnh đạo, đạo thực nghị quyết, thị lĩnh vực kinh tế - xã hội chưa cao; chưa thể rõ tính sáng tạo cấp uỷ địa phương, đơn vị Những vấn đề xúc như: quản lý đất đai, tài ngun, khống sản, mơi trường, thực sách bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất, đảm bảo an sinh xã hội; khó khăn vướng mắc thực mục tiêu chương trình giảm nghèo nhanh bền vững huyện miền núi… chậm phát kết tham mưu giải hiệu thấp 13 Về công tác tham mưu lĩnh vực nội chính, tiếp dân: Tham mưu lĩnh vực nội chưa sâu, chưa bao qt hết tình hình, có việc tham mưu chưa kịp thời Công tác tiếp dân tham mưu xử lý đơn thư, khiếu nại số hạn chế, số vụ việc tồn đọng số địa phương lớn Hầu hết thiếu cán đảm nhận chun trách cơng tác nội 2.4 Về cơng tác thẩm định, thẩm tra đề án trình hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy: Nhiều văn phòng cấp ủy lúng túng, bị động cơng tác thẩm định, thẩm tra đề trình hội nghị cấp uỷ Chất lượng công tác thẩm định, thẩm tra thấp; đa số tham gia thẩm định, thẩm tra thể thức văn bản, chưa phản biện nhiều nội dung đề án 2.5 Về công tác tổng hợp thông tin phục vụ cấp ủy: Việc nắm bắt, cập nhật, tổng hợp, cung cấp thông tin tham mưu cho thường trực cấp ủy đạo xử lý số vấn đề tồn đọng, cộm gây xúc nhân dân, vấn đề phát sinh lĩnh vực nội yếu Việc thực chế độ thơng tin chun đề đột xuất bị động, chất lượng thấp, số trường hợp chưa đảm bảo thời gian 2.6 Về công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động văn phòng cấp ủy huyện: Một số văn phòng chưa kịp thời tham mưu ban hành quy định công tác văn thư; kho lưu trữ chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn cho việc bảo quản tài liệu lâu dài; tài liệu chưa thu nhận, phân loại, xử lý nhiều Mức độ tin học hóa thấp, 70%; số nơi chưa thực tốt việc truyền đạt thông tin, văn mạng điện tử Đảng theo quy định; số văn gửi qua đường mạng diện rộng III Nguyên nhân thành tựu đạt hạn chế, yếu công tác tham mưu tổng hợp giai đoạn 2006 - 2010 Nguyên nhân thành tựu đạt Trước hết, quan tâm lãnh đạo, đạo trực tiếp, thường xuyên mặt ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp tỉnh cơng tác văn phòng cấp uỷ 14 Thứ hai, tổ chức máy văn phòng cấp ủy tỉnh bước củng cố, kiện tồn Thứ ba, đội ngũ cán cơng chức văn phòng cấp ủy tỉnh khơng ngừng phát triển, trưởng thành Thứ tư, động viên, phối hợp, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quan ban ngành liên quan Nguyên nhân hạn chế, yếu 2.1 Tổ chức máy thiếu ổn định, chưa phù hợp với chức nhiệm vụ giao - Ở văn phòng cấp ủy tỉnh: + Sau giải thể Ban Kinh tế, nhiệm vụ tham mưu lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại giao cho Văn phòng Tỉnh ủy, khơng có phòng chun môn nên công tác tham mưu lĩnh vực gặp nhiều khó khăn, kết hạn chế + Phòng Tổng hợp: khối lượng công việc nhiều, gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, cơng tác thẩm định, thẩm tra đề án trình cấp uỷ gặp phải khơng khó khăn, lúng túng, chất lượng hạn chế + Phòng Hành - Cơ yếu hình thành sở sáp nhập phòng hành - quản trị với phòng yếu - cơng nghệ thơng tin Phòng có ba phận (cơ yếu, hành - văn thư, cơng nghệ - thơng tin) phận có đặc điểm nghề nghiệp riêng, hoạt động có độc lập định - Ở huyện, thành phố: Chưa có quy định thức chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy văn phòng cấp ủy huyện Bộ máy tổ chức văn phòng cấp uỷ cấp huyện chưa ổn định, hầu hết có hai phận: tổng hợp hành quản trị, khơng có phận nội - tiếp dân, việc nắm bắt tình hình phát sinh từ sở lĩnh vực nội thường khơng kịp thời - Ở xã, phường thị trấn: chưa có biên chế văn phòng cấp uỷ chuyên trách, việc triển khai thực chủ trương, nghị quyết, thị Đảng thực chế độ thông tin, báo cáo hệ thống cấp uỷ gặp khó khăn, khơng bảo đảm tính hệ thống, thơng suốt hoạt động văn phòng cấp uỷ 15 2.2 Những hạn chế, yếu đội ngũ cán công tác cán chậm khắc phục - Đội ngũ cán làm công tác tham mưu, tổng hợp thiếu thường xuyên biến động, văn phòng cấp huyện sở Cán văn phòng cấp uỷ huyện đa số trẻ, thiếu kinh nghiệm cơng tác thực tiễn Số cán có trình độ cao, sau đại học q (5,2%) Số cán chưa kinh qua đào tạo chiếm tỷ trọng lớn (10,4% chưa có chun mơn, nghiệp vụ; 34,9% chưa có trình độ lý luận trị; 24,0% chưa đào tạo tin học; 30,2% chưa có chứng ngoại ngữ; 59,4% chưa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy) - Về công tác cán bộ: Thiếu văn quy định cụ thể tiêu chuẩn cán theo chức danh vị trí cơng tác; tiêu chí để đánh giá, nhận xét cán bộ… cơng tác tuyển dụng, nhận xét, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bị chi phối nhiều yếu tố chủ quan, cảm tính, thiếu chuẩn xác Chưa xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực hệ thống quan văn phòng cấp uỷ 2.3 Cơng tác phối hợp văn phòng cấp ủy với số quan liên quan chưa thật chặt chẽ, đồng bộ, hiệu thấp - Phối hợp công tác tham mưu xây dựng tổ chức thực chương trình cơng tác cấp ủy chưa thật đồng bộ, chặt chẽ; lúc tổ chức nhiều họp quan khác nhau, gây khó khăn cho địa phương đơn vị trực thuộc - Phối hợp việc chuẩn bị tài liệu, đề án trình hội nghị cấp ủy có lúc chưa kịp thời; số đề án chuẩn bị chưa kỹ, tính khả thi thấp, thơng tin thu thập thiếu tồn diện, chất lượng hội nghị khơng cao, sau hội nghị số trường hợp văn hóa chưa kịp thời - Chưa có quy chế, quy trình, quy định phối hợp rõ ràng, cụ thể văn phòng cấp ủy với với quan liên quan, Quy chế phối hợp công tác ba văn phòng 2.4 Thiếu văn hướng dẫn, quy chế, quy định, quy trình thực cơng tác văn phòng cấp ủy 16 - Thiếu văn quy định, hướng dẫn hoạt động nội hệ thống văn phòng cấp ủy - Thiếu văn quy định, quy trình cơng tác quy chế phối hợp hoạt động văn phòng cấp ủy với quan liên quan 2.5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị điều kiện, phương tiện làm việc văn phòng cấp ủy hạn chế Việc đầu tư sở vật chất, mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động văn phòng hạn chế; số nơi chuyên viên văn phòng cấp uỷ chưa có đủ máy tính cá nhân để làm việc, hệ thống máy tính cũ kỹ, trang thiết bị không đồng bộ, thường bị hư hỏng, hoạt động thiếu ổn định ảnh hưởng trực tiếp đến suất, hiệu công tác tham mưu, tổng hợp cán văn phòng cấp ủy 2.6 Chưa có chế, sách, chế độ đãi ngộ thỏa đáng để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao cơng tác tham mưu, tổng hợp văn phòng cấp ủy Cán làm công tác tham mưu, tổng hợp văn phòng cấp ủy ln phải tình trạng áp lực cơng việc lớn, khối lượng công việc nhiều, chất lượng công việc phải giải đòi hỏi độ xác khái qt cao, chế độ, sách đãi ngộ, phương tiện, điều kiện làm việc giống phận công tác khác, chưa khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, cán giỏi làm công tác tham mưu, tổng hợp IV Kinh nghiệm công tác tham mưu, tổng hợp văn phòng cấp ủy Thái Nguyên, Quảng Ninh số tỉnh phía Bắc Một số kinh nghiệm tỉnh xây dựng tổ chức thực quy chế, chương trình làm việc cấp uỷ; phục vụ đại hội hội nghị cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ; soạn thảo, biên tập, phát hành văn cấp uỷ; xây dựng, thẩm định đề án trình hội nghị cấp uỷ; công tác thông tin phục vụ cấp uỷ; tham mưu lĩnh vực kinh tế - xã hội; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp hoạt động với quan liên quan; máy tổ chức xây dựng đội ngũ cán văn phòng cấp uỷ 17 Chương III XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM MƯU TỔNG HỢP PHỤC VỤ CẤP ỦY TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA Chương III gồm có ba mục lớn: I Dự báo tình hình giới, nước tỉnh năm đến II Mục tiêu, yêu cầu công tác tham mưu, tổng hợp văn phòng cấp ủy từ đến năm 2015 năm thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa III Các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp văn phòng cấp ủy từ đến năm 2015 năm thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Trước vào trình bày giải pháp, nhóm nghiên cứu dành 03 trang để đề cập phân tích dự báo vấn đề chủ yếu tình hình giới, nước tỉnh năm đến; tiếp xác định rõ mục tiêu, yêu cầu công tác tham mưu, tổng hợp văn phòng cấp ủy từ đến năm 2015 năm thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Về phần giải pháp, Đề tài trình bày giải pháp sau: Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng tổ chức thực chương trình cơng tác cấp uỷ - Ngay sau đại hội, văn phòng cấp uỷ cần chủ động phối hợp với quan liên quan tham mưu xây dựng, ban hành chương trình cơng tác Ban Chấp hành Đảng Đây công việc khó, cần thành lập phận giúp việc gồm người có kiến thức sâu rộng, có lực phân tích, tổng hợp, đặt lãnh đạo trực tiếp ban thường vụ, thường 18 trực cấp uỷ để xây dựng chương trình cơng tác đảm bảo nội dung có tính tồn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với điều kiện thực tế - Trong trình thực hiện, văn phòng cấp ủy cần chủ động tham mưu thực theo chương trình cơng tác đề ra; mặt khác cần phải nắm chắc, vận dụng linh hoạt chủ trương, nghị Trung ương vào tình hình thực tế địa phương, phải thường xuyên bám sát sở, chủ động phối hợp, bàn bạc với quan tham mưu giúp việc cấp ủy, ban cán đảng, đảng đoàn, sở, ngành, địa phương liên quan để tham mưu cho thường trực, ban thường vụ cấp ủy kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình cơng tác vấn đề lớn, công việc đột xuất thẩm quyền mà cấp uỷ phải xem xét giải Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội Để thực tốt chức tham mưu chuyên sâu lĩnh vực kinh tế xã hội, cần tập trung kiện toàn, củng cố Phòng Kinh tế thành lập, đảm bảo tối thiểu phải có 01 trưởng phòng, phó phòng khoảng 03 - 04 chuyên viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Tổ chức cập nhật kịp thời chủ trương, sách kinh tế - xã hội, chủ động xây dựng hệ thống liệu thông tin kinh tế thiết lập kênh thơng tin ngồi văn phòng cấp ủy để phục vụ hoạt động cấp uỷ Thực tốt phương châm "4 bám": bám chủ trương, sách; bám sở; bám tư tưởng đạo cấp uỷ bám việc để kịp thời tham mưu cho thường trực, ban thường vụ cấp uỷ vấn đề cần tập trung lãnh đạo, đạo lĩnh vực kinh tế - xã hội, đề xuất cho ban thường vụ cấp ủy có chủ trương đắn, giải kịp thời khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu lĩnh vực đối ngoại Tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên nhân dân sách Đảng, pháp luật Nhà nước công tác đối ngoại; kịp thời tham mưu đạo cấp quyền cụ thể hóa quy định Trung ương, bảo đảm chủ trương, sách Đảng, 19 pháp luật Nhà nước liên quan đến hoạt động đối ngoại địa phương triển khai thực phù hợp với tình hình thực tế địa phương Chú trọng giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch đối ngoại hàng năm; đạo hoạt động đối ngoại, quảng bá tiềm năng, mạnh hình ảnh Quảng Ngãi tỉnh, tạo điều kiện tiền đề để thúc đẩy hợp tác, kêu gọi đầu tư, thu hút nguồn lực từ bên ngoài, phát triển kinh tế, xã hội Tham mưu cho cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực nghị quyết, kết luận Trung ương, tỉnh công tác đối ngoại Thực nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định Tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối ngoại, hội nhập quốc tế cho cán làm công tác tham mưu, tổng hợp cơng tác đối ngoại văn phòng cấp uỷ tỉnh Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp cấp ủy tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo Tiếp tục giúp cấp uỷ thực tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định Đảng, pháp luật Nhà nước, đặc biệt Luật khiếu nại, tố cáo Hướng dẫn số 28-HD/VPTW ngày 29/12/2009 Văn phòng Trung ương Đảng Khi tiếp nhận đơn thư cán bộ, đảng viên nhân dân gửi đến cấp uỷ, cần phải kịp thời phân tích, phân loại, đề xuất cách xử lý, làm thủ tục chuyển thư đến quan người có trách nhiệm giải theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định Trong công tác tiếp dân, cần phải trọng việc hướng dẫn công dân; gắn công tác tiếp dân với giải khiếu nại, tố cáo từ cấp sở; đạo phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát Đảng với tra Nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thơng tin, phối hợp hồn thiện phần mềm quản lý đơn thư Văn phòng Tỉnh uỷ văn phòng huyện, thành ủy; xây dựng Quy chế phối hợp văn phòng với quan liên quan giải khiếu nại, tố cáo, có khiếu khiện đông người Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin phục vụ cấp uỷ Để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu công tác thơng tin, văn phòng cấp ủy tỉnh cần phải tham mưu tổ chức thực tốt nội 20 dung công việc sau: (1)Tổ chức tốt kênh thông tin (2) Thực tốt công tác định hướng thông tin cho đầu mối (3) Thực tốt quy trình thu nhận xử lý thơng tin (4) Tiêu chuẩn hố quy trình xử lý thơng tin chỗ (5)Tăng cường công tác sở đồng thời đẩy mạnh ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến vào công tác thông tin (6) Đa dạng hóa sản phẩm thơng tin Giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng thẩm định đề án trình hội nghị cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ Theo quy định, văn phòng cấp ủy có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc quan giao chuẩn bị đề án, đảm bảo yêu cầu, tiến độ, nội dung phạm vi đề ra; tổ chức thẩm định nội dung thể thức văn đề án Để thực tốt công tác này, văn phòng cấp uỷ cần tham mưu ban thường vụ xây dựng, ban hành tổ chức thực nghiêm Quy trình xây dựng thẩm định đề án; cần thiết phải làm rõ trình tự nội dung bước tiến hành từ cấp uỷ cho chủ trương đến hoàn thiện đề án trình ký, ban hành + Về quy trình xây dựng đề án: Thực tốt bước sau: (1) Thành lập ban đạo chuẩn bị đề án trình hội nghị (2) Xây dựng kế hoạch tiến hành đề cương sơ đề án (3) Xây dựng đề cương chi tiết; xin ý kiến định hướng ban thường vụ, thường trực cấp ủy (4) Tổ chức thu thập thông tin, khảo sát thực tiễn nước (5) Viết dự thảo đề án (6) Tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự tháo đề án (7) Hồn chỉnh dự thảo đề án; tờ trình, nghị (8) Tổ chức thảo luận ban thường vụ cấp ủy vào dự thảo nói (9) Hồn chỉnh đề án, tờ trình, nghị để thường vụ cấp ủy trình hội nghị Ban Chấp hành + Về quy trình thẩm định đề án: Thực tốt bước : (1) Thẩm định, thẩm tra yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành thể thức văn đề án (2) Xây dựng kế hoạch thẩm định (3) Thành lập nhóm nghiên cứu thẩm định (4) Soạn thảo đề cương báo cáo thẩm định (5) Tổ chức thảo luận nội dung báo cáo thẩm định (6) Tổ chức lấy ý kiến chuyên gia (7) Hoàn 21 chỉnh báo cáo thẩm định (8) Trình xin ý kiến tập thể lãnh đạo văn phòng cấp uỷ (9) Hồn chỉnh trình ký ban hành báo cáo thẩm định Giải pháp nâng cao chất lượng công tác biên soạn loại văn chủ yếu cấp ủy Để nâng cao chất lượng soạn thảo, biên tập, phát hành văn cấp uỷ cần thiết phải: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực có trình độ, lực, phẩm chất đạo đức cách mạng tham mưu cấp ủy ban hành tổ chức thực Quy trình biên soạn, phát hành văn cấp ủy; xác định rõ trách nhiệm chuyên viên, lãnh đạo từ khâu xây dựng đề cương, viết dự thảo, thẩm định, kiểm duyệt đến khâu trình ký, ban hành Quy trình biên soạn, phát hành loại văn chủ yếu cấp uỷ gồm bước bản: (1) Xác định chủ trương ban hành văn (2) Thu thập xử lý thông tin tư liệu cho biên soạn văn (3)Viết thảo văn (4) Lấy ý kiến đóng góp cho thảo hồn chỉnh văn (5) Nhân phát hành văn Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phục vụ đại hội đảng bộ, hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ cấp uỷ Để thực tốt công tác phục vụ đại hội, hội nghị, cần phải tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức máy, xây dựng đội ngũ cán có đủ số lượng, đảm bảo chất lượng Tham mưu bổ sung, hoàn thiện ban hành Quy chế đại hội, hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, trang bị cho cán bộ, công chức kỹ hoạt động cần thiết phục vụ đại hội, hội nghị Tham mưu ban hành Quy trình phục vụ đại hội, hội nghị cấp uỷ, cần lưu ý nói rõ nội dung cần thiết phải tiến hành trước, sau đại hội, hội nghị Đối với đại hội: triển khai thực tốt 19 nội dung công việc cụ thể theo trình tự định (trước, sau đại hội) Đối với hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy: triển khai thực tốt 14 nội dung cơng việc cụ thể theo trình tự (trước, sau hội nghị) 22 Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản đảng Một là: Làm tốt công tác lập dự toán thu, chi đầu năm Hai là: Thực tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách Ba là: Tăng cường cơng tác hướng dẫn, kiểm tra tài Đảng Bốn là: Kịp thời sơ kết, tổng kết công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng Năm là: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng hiệu công việc Sáu là: Tăng cường đầu tư, nâng cấp sở vật chất, đáp ứng nhu cầu làm việc, đối nội, đối ngoại thời kỳ hội nhập quốc tế Bảy là: Phải xây dựng đội ngũ cán tài giỏi chun mơn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt tinh thần trách nhiệm cao 10 Thực tốt hoạt động có tính chun mơn nghiệp vụ thường xun khơng thể thiếu quan văn phòng cấp ủy 10.1 Tổ chức thực tốt công tác văn thư cấp ủy 10.2 Tổ chức thực tốt công tác lưu trữ cấp ủy 10.3 Tổ chức ứng dụng rộng rãi, có hiệu cơng nghệ thơng tin 10.4 Tổ chức thực tốt công tác yếu theo quy định 11 Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động phối hợp phục vụ cấp uỷ văn phòng cấp uỷ với quan liên quan (các ban đảng, văn phòng hội đồng nhân dân, văn phòng uỷ ban nhân dân) Để phối hợp ngày nếp hiệu quả, văn phòng cấp ủy cần chủ động tham mưu ban hành tổ chức thực nghiêm túc Quy chế phối hợp công tác văn phòng cấp ủy với quan liên quan Trong đó, cần xác định rõ nội dung, mức độ, phạm vi, cách thức phối hợp trách nhiệm chủ thể hoạt động cần có phối hợp như: phục vụ đại hội đảng bộ; xây dựng, tổ chức thực chương trình cơng tác; thực chế độ báo cáo; chuẩn bị nội dung trình hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy; tiếp dân giải đơn, thư khiếu nại, tố cáo; phục vụ ngày lễ lớn, 23 làm việc lãnh đạo tỉnh với Trung ương địa phương, hoạt động đối ngoại thường trực cấp uỷ… 12 Tập trung kiện toàn tổ chức máy xây dựng đội ngũ cán quan văn phòng cấp ủy tỉnh - Tập trung kiện toàn máy tổ chức phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ điều kiện thực tiễn địa phương; xây dựng máy tinh, gọn với đội ngũ cán sáng phẩm chất, đạo đức, vững vàng lĩnh trị, giỏi chun mơn, nghiệp vụ, hồn thành tốt nhiệm vụ giao + Đối với Văn phòng Tỉnh ủy: Kiện toàn máy theo hướng thành lập ổn định phòng chức chun mơn, gồm: Tổng hợp, Kinh tế, Tài chính, Cơ yếu, Cơng nghệ thơng tin, Lưu trữ, Hành chính, Quản trị 01 đơn vị nghiệp có thu Nhà khách Cẩm Thành Tổng biên chế khơng 55 người + Đối với văn phòng cấp ủy huyện, thành phố: Kiện toàn máy theo hướng thành lập ổn định 03 phận (tổ) chức chuyên mơn gồm: hành - quản trị, tổng hợp nội chính; tổng biên chế khơng q 12 người + Đối với cấp ủy xã, phường, thị trấn: Đề nghị Trung ương định hướng, xếp, bố trí biên chế cán chuyên trách thay cho bán chuyên trách - Tập trung xây dựng, ban hành tổ chức thực nghiêm túc Quy chế hoạt động phận trực thuộc văn phòng cấp ủy; Quy chế hoạt động chuyên viên thực tốt quy định, quy trình cơng tác Triển khai thực khốn chi hành theo Nghị định 130 Chính phủ Thực mơ hình phòng có nhiều lãnh đạo - Xây dựng tổ chức thực Đề án phát triển nguồn nhân lực văn phòng cấp ủy Đổi công tác cán bộ, tập trung xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh cán thực chuẩn hố cán bộ, trưởng, phó phòng chun viên làm cơng tác tham mưu, tổng hợp Gắn đào tạo, bồi dưỡng với giao nhiệm vụ, bố trí, đề bạt, sử dụng cán bộ, tích cực đề xuất nhân văn phòng với thường trực cấp ủy để thực công tác luân chuyển, tạo điều kiện để cán trưởng thành Quan tâm trang bị sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc 24 thực chế độ sách cán bộ; thực tốt công tác thi đua, khen thưởng quan văn phòng cấp uỷ Các giải pháp trình bày có mối quan hệ biện chứng, kết nối với thành hệ thống; đó, giải pháp Tập trung kiện toàn tổ chức máy xây dựng đội ngũ cán quan văn phòng cấp ủy giải pháp có tầm quan trọng đặc biệt, vừa có tính cấp bách vừa có tính lâu dài, giải pháp trung tâm toàn hệ thống PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đề tài tập trung phân tích, đánh giá kết cơng tác tham mưu, tổng hợp văn phòng cấp ủy giai đoạn 2006 - 2010, rõ thành tựu, kết chủ yếu đạt được, yếu kém, bất cập nguyên nhân hạn chế yếu công tác tham mưu, tổng hợp văn phòng cấp ủy tỉnh; thực việc điều tra khảo sát thực tế thu thập thông tin từ các quan, ban, ngành tỉnh, 14 huyện, thành phố, 100 xã, phường, thị trấn tỉnh; tham khảo, học tập kinh nghiệm văn phòng cấp ủy Sóc Trăng, Bạc Liêu số tỉnh khác phía Nam; đề xuất xây dựng hệ thống giải pháp chủ yếu công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ cấp uỷ văn phòng cấp ủy tỉnh, như: công tác tham mưu phát triển kinh tế - xã hội; đơí ngoại; tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác thông tin phục vụ cấp ủy; xây dựng thẩm định đề án; biên soạn loại văn chủ yếu; phục đại hội, hội nghị; quản lý tài chính, tài sản; phối hợp hoạt động văn phòng cấp uỷ với quan liên quan; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức máy đội ngũ cán văn phòng cấp ủy sát hợp với điều kiện thực tế nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu công tác tham mưu, tổng hợp văn phòng cấp ủy tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trị từ đến hết năm 2017 năm thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố
- Xem thêm -

Xem thêm: B CAO TOM TAT KQ NC DE TAI, B CAO TOM TAT KQ NC DE TAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay