Mục lục dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt 0918755356

13 39 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 14:58

Dự án trang trại ni thịt CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN TRANG TRẠI NI BỊ THỊT CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT P Tổng Giám đốc NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án trang trại ni thịt MỤC LỤC I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án II Quy mô sản xuất dự án II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường II.2 Quy mô đầu tư dự án III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng III.2 Hình thức đầu tư IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng II Các phương án xây dựng cơng trình Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án trang trại ni thịt III Phương án tổ chức thực III.1 Phương án quản lý, khai thác III.2 Giải pháp sách dự án IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ I Đánh giá tác động môi trường I.1 Giới thiệu chung: I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng II Tác động dự án tới môi trường II.1 Trong trình thi công xây dựng II.2 Trong giai đoạn sản xuất II.3 Kết luận: CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 10 I Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn tiến độ thực dự án dự án 10 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 10 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư XDCB dự án 10 III.2 Phương án vay vốn XDCB 10 III.3 Các thông số tài dự án 10 KẾT LUẬN 12 I Kết luận 12 II Đề xuất kiến nghị 12 CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 13 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 13 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 13 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 13 Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án trang trại ni thịt Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 13 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 13 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 13 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 13 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 13 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 13 Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án trang trại ni thịt CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: …………………………………………………………… Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……………………………… Địa trụ sở: ………………………………………………………… Đại diện: ……………………… Chức vụ: …………………… II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án :…………………………………………………………… Địa điểm xây dựng :…………………………………………………… Hình thức quản lý :…………………………………………………… Tổng nguồn vốn đầu tư :……………………………………………… + Vốn tự có :………………………………………………………… + Vốn vay tín dụng :………………………………………………… III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án trang trại ni thịt CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án II Quy mô sản xuất dự án II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường II.2 Quy mơ đầu tư dự án III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng III.2 Hình thức đầu tư IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án trang trại nuôi thịt CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án trang trại ni thịt CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng II Các phương án xây dựng cơng trình III Phương án tổ chức thực III.1 Phương án quản lý, khai thác III.2 Giải pháp sách dự án IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án trang trại ni thịt CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ I Đánh giá tác động môi trường I.1 Giới thiệu chung: I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng II Tác động dự án tới môi trường II.1 Trong q trình thi cơng xây dựng II.2 Trong giai đoạn sản xuất II.3 Kết luận: Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án trang trại ni thịt CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn tiến độ thực dự án dự án I.1 Tổng mức đầu tư I.2 Nguồn vốn I.3 Tiến độ thực III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư XDCB dự án III.2 Phương án vay vốn XDCB III.3 Các thơng số tài dự án III.3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn III.3.2 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu III.3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 10 Dự án trang trại ni thịt III.3.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 11 Dự án trang trại ni thịt KẾT LUẬN I Kết luận II Đề xuất kiến nghị Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 12 Dự án trang trại ni thịt CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án ĐVT: 1000 đồng Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án ĐVT: 1000 đồng Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án ĐVT: 1000 đồng Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án ĐVT: 1000 đồng Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án ĐVT: 1000 đồng Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án ĐVT: 1000 đồng Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án ĐVT: 1000 đồng Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án ĐVT: 1000 đồng Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án ĐVT: 1000 đồng Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 13 ... Dự án Việt 12 Dự án trang trại nuôi bò thịt CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án ĐVT: 1000 đồng Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án. .. Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án trang trại ni bò thịt CHƯƠNG II ĐỊA... Vấn Đầu Tư Dự án Việt 10 Dự án trang trại ni bò thịt III.3.4 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 11 Dự án trang trại ni bò thịt KẾT LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Mục lục dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt 0918755356, Mục lục dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt 0918755356

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay