Vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo phú quốc tt

18 32 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGÔ VĂN THIỆN VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẢO PHÚ QUỐC TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Tuyết Hoa TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Phú Quốc huyện đảo thuộc tỉnh Kiên Giang nằm phía Tây Nam tổ quốc trung tâm khu vực Đông Nam Á Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đảo Phú Quốc đến năm 2020 xác định mục tiêu xây dựng đảo Phú Quốc trở thành đặc khu hành – kinh tế vào năm 2020 Để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, vốn đầu tư yếu tố khơng thể thiếu đòi hỏi Phú Quốc cần phải có biện pháp tăng cường vốn cách hiệu Xuất phát từ u cầu đó, tơi chọn đề tài: “Vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú Quốc” để thực luận án tiến sỹ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nhằm tìm giải pháp tăng cường vốn đầu tư cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc thời gian tới 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu, đề tài phải giải câu hỏi sau: (1) Thực trạng vốn đầu tư cho phát triển KTXH thời gian qua Phú Quốc nào? (2) Tác động vốn đầu tư phát triển KTXH đảo Phú Quốc sao? (3) Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào Phú Quốc gì? (4) Chiều hướng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến thu hút vốn đầu tư đảo Phú Quốc nào? (5) Giải pháp để tăng cường vốn đầu tư cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc thời gian tới? 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu đề tài vốn đầu tư cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc - Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu vốn đầu tư cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc giai đoạn 2011-2016 hai mặt: huy động sử dụng vốn đầu tư 1.5 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: đề tài thu thập loại số liệu sơ cấp thứ cấp, số liệu thu thập thứ cấp từ năm 2011 đến hết năm 2016, thời gian khảo sát số liệu sơ cấp từ 01/10/2016 đến 31/12/2016 sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để xử lý số liệu - Phương pháp nghiên cứu: đề tài sử dụng kết hợp phương pháp định tính định lượng bao gồm: phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, kế thừa, phương pháp chuyên gia phương pháp phân tích định lượng với mơ hình phân tích khám phá kết hợp với hồi quy đa biến 1.6 Tổng quan nghiên cứu trước cơng bố Các nghiên cứu ngồi nước tóm tắt qua cơng trình nghiên cứu Robert Solow (1956), Michael Regan (2016), Lin Xiong (2010), Dunning (1977), Kinda (2010), Vidya Bhushan Rawat, Mamidi Bharath Bhushan, Sujatha Surepally (2011) Các nghiên cứu nước kể đến Nguyễn Văn Hùng (2009), Nguyễn Văn Bình (2017), Nguyễn Văn Dũng (2014), Nguyễn Hồng Hà (2015), Bùi Mạnh Cường (2012), Mai Văn Nam (2008), Lê Vinh Danh (2004), Phan Thanh Mão (2003), Nguyễn Đầu (2005), Nguyễn Thị Giang (2010), Đinh Văn Phương (1999) Qua nghiên cứu cho thấy việc nghiên cứu vốn đầu tư cho địa phương đặc thù trở thành đặc khu hành – kinh tế Việt Nam vào năm 2020 Phú Quốc chưa làm rõ Điểm nghiên cứu thể qua điểm sau: (1) Nghiên cứu có kết hợp nghiên cứu định tính định lượng với hệ thống thang đo đặc thù riêng cho điều kiện đảo Phú Quốc; (2) Với tài liệu phong phú, tin cậy làm rõ thực trạng tác động vốn đầu tư phát triển KTXH đảo Phú Quốc giai đoạn 2011-2016; (3) Luận án rút kết luận khách quan kết đạt được, đặc biệt phát nhiều hạn chế nguyên nhân hạn chế vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội; (4) Đề xuất giải pháp tăng cường vốn đầu tư cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc thời gian tới 1.7 Ý nghĩa nghiên cứu - Về mặt lý luận: Đề tài góp phần hệ thống hóa làm sâu sắc sở lý thuyết vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội - Về mặt thực tiễn: Giúp quyền địa phương có sở để tăng cường vốn đầu tư hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển KTXH địa phương vốn có nhiều tiềm thiếu vốn cho đầu tư phát triển, tài liệu tham khảo quan trọng cho nhà đầu tư trước định đầu tư 1.8 Kết cấu luận án Chương 1: Tổng quan đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận vốn đầu tư phát triển KTXH Chương 3: Thực trạng vốn đầu tư cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc Chương 4: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu hút VĐT đảo Phú Quốc Chương 5: Kết luận giải pháp tăng cường VĐT cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc 1.9 Quy trình nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên, từ khung lý thuyết cơng trình nghiên cứu trước đó, tác giả đưa phương pháp nghiên cứu phù hợp, sau tiến hành phân tích thực trạng, đánh giá tác động vốn đầu tư phát triển KTXH, nhận diện yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào đảo Phú Quốc, từ rút thành công, hạn chế nguyên nhân để làm sở cho việc đề giải pháp tăng cường vốn đầu tư cho phát triển KTXH Phú Quốc 4 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 2.1 Đầu tư đầu tư phát triển Đầu tư tiết kiệm tiêu dùng để đưa phần cải xã hội tích lũy vào q trình tái sản xuất xã hội nhằm tạo nhiều cải tương lai Đầu tư chìa khóa tăng trưởng kinh tế Đỗ Phú Trần Tình (2009), cho đầu tư phát triển đầu tư tài sản vật chất sức lao động, người có tiền bỏ tiền để tiến hành hoạt động nhằm tăng thêm tạo tài sản cho đồng thời cho kinh tế 2.2 Vốn đầu tư 2.2.1 Khái niệm Vũ Thị Ngọc Phùng (2005), vốn đầu tư toàn chi tiêu để làm tăng trì tài sản vật chất thời kỳ định Tương ứng với phân biệt chức hai loại tài sản: sản xuất phi sản xuất, vốn đầu tư chia thành hai loại: vốn đầu tư sản xuất phi sản xuất 2.2.2 Nguồn vốn đầu tư Nguồn vốn đầu tư gồm nguồn chính: nguồn vốn đầu tư từ khu vực nhà nước, nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân nguồn vốn đầu tư từ nước 2.2.3 Huy động vốn đầu tư - Khái niệm Lê Văn Khâm (2001), huy động vốn cho đầu tư trình xác định, tìm kiếm nguồn tài cho hoạt động đầu tư Để tiến hành hoạt động đầu tư cần phải giải toán vốn như: xác định lượng vốn cần thiết? lượng vốn lấy từ nguồn nào? tiềm nguồn sao? khả tham gia nguồn? làm để khai thác được? - Các tiêu phản ánh mức độ huy động vốn đầu tư Mức độ huy động vốn đầu tư thường tính dựa tiêu sau: tổng mức huy động; tỷ lệ vốn đầu tư thực so với nhu cầu, kế hoạch; tốc độ tăng trưởng VĐT; tỷ trọng vốn đầu tư thực so với nước vùng khác cuối cấu vốn đầu tư - Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội Việc huy động vốn đầu tư vào quốc gia hay địa phương thường chịu ảnh hưởng nhân tố sau: (1) Đối với nguồn vốn khu vực nhà nước thường ảnh hưởng quy hoạch kinh tế địa phương, nguồn thu ngân sách, quan tâm từ trung ương sách phát triển doanh nghiệp nhà nước; (2) Đối với nguồn vốn không thuộc khu vực nhà nước thường ảnh hưởng nhân tố sở hạ tầng, sách đầu tư, mơi trường sống, tài ngun thiên nhiên, xúc tiến thương mại marketing địa phương, nguồn nhân lực, hỗ trợ tín dụng cuối yếu tố chi phí đầu vào 2.2.4 Hiệu vốn đầu tư Để đánh giá hiệu sử dụng vốn đầu tư người ta dùng hệ số ICOR, hệ số phản ánh quan hệ vốn đầu tư tăng trưởng kinh tế (mơ hình Harrod - Domar) Hiệu vốn đầu tư ảnh hưởng nhân tố điều kiện tự nhiên; sách kinh tế; nhân tố trị, văn hóa, xã hội lịch sử, tập quán; nhân tố lực chủ đầu tư 2.3 Phát triển kinh tế xã hội vai trò vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội 2.3.1 Phát triển kinh tế xã hội Phan Thúc Huân (2006) cho phát triển kinh tế xã hội trình tăng tiến mặt kinh tế thời gian định Phát triển kinh tế xã hội bao hàm tăng trưởng kinh tế tức tăng quy mô sản lượng, tiến cấu kinh tế tiến xã hội 2.3.2 Vai trò vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội Vốn đầu tư phát triển có vai trò sau phát triển KTXH: - Thứ nhất, vốn đầu tư thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Thứ hai, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh - Thứ ba, tăng cường khai thác lợi tuyệt đối tương đối để chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng đại - Thứ tư, giúp giải vấn đề xã hội 2.3.3 Các tiêu phản ánh phát triển kinh tế xã hội Để đánh giá mức độ phát triển kinh tế xã hội người ta thường dùng ba nhóm số chính: (1) Các số tăng trưởng kinh tế, (2) Chỉ số cấu kinh tế (3) Các số phát triển xã hội 2.4 Khu kinh tế đặc biệt vai trò phát triển KTXH Dobrogonov Farole (2012), định nghĩa Khu kinh tế đặc biệt (SEZ) khu vực xác định vị trí địa lý quốc gia, hoạt động với chế độ hành chính, quy định riêng so với địa phương khác Theo tiêu chí Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Khu kinh tế đặc biệt chia thành ba loại sau: khu thương mại tự (FTZ), khu chế xuất (EPZ) khu vực đa mục đích (MPZ) Theo Ge (1999), cho việc thành lập khu kinh tế đặc biệt có số lợi ích sau đây: Tạo việc làm cho người lao động, tăng cường xuất đa dạng hóa sản phẩm kinh tế, tăng thu ngoại tệ, tăng thu ngân sách cho địa phương, kích thích doanh nghiệp bên khu kinh tế phát triển tiếp thu nguồn công nghệ tiên tiến từ nước 2.5 Kinh nghiệm tăng cường vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội Qua số kinh nghiệm tăng cường huy động sử dụng vốn đầu tư số quốc gia địa phương, Phú Quốc rút số học kinh nghiệm như: cần phải xây dựng chế đặc thù, mạnh dạn áp dụng mơ hình hợp tác cơng tư, tăng cường cải cách hành chính, phát triển đào tạo nghề có nhiều sách ưu đãi thuế Kết luận chương Chương trình bày cách chi tiết sở lý thuyết vốn đầu tư cho phát triển KTXH làm sở để nghiên cứu chương 7 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẢO PHÚ QUỐC 3.1 Phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đảo Phú Quốc Phú Quốc vốn thiên nhiên ban tặng cho tài sản vơ giá tài nguyên núi, rừng biển thuận lợi cho phát triển du lịch biển đảo, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng thuộc hàng đầu khu vực giới Về kinh tế xã hội thời gian gần có nhiều khởi sắc tốc độ tăng trưởng kinh tế ln mức cao, thu nhập bình qn đầu người thuộc hàng cao nước, trình độ dân trí ngày cải thiện 3.2 Tình hình huy động vốn đầu tư cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc 3.2.1 Các sách huy động vốn đầu tư Đảo Phú Quốc Thời gian qua Chính phủ lẫn quyền địa phương có nhiều sách để thu hút vốn đầu tư vào Phú Quốc cách hiệu việc xây dựng Đề án phát triển Phú Quốc đến năm 2030, thành lập Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc để giải số công việc cấp bách địa phương số chế đặc thù tạo chế thơng thống cho Phú Quốc phát triển Tuy nhiên số sách ưu đãi khác thuế, tiền thuê đất, số loại hình kinh doanh đặc thù casio…vẫn khơng có so với quy định trước 3.2.2 Tình hình doanh nghiệp đầu tư dự án đăng ký 3.2.2.1 Về tình hình doanh nghiệp đầu tư Theo số liệu Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Kiên Giang cho thấy số lượng doanh nghiệp Phú Quốc tăng nhanh qua năm, trung bình 6,9%/năm, tăng nhanh chiếm tỷ lệ nhiều doanh nghiệp nhà nước chiếm 99% 3.2.2.2 Về dự án đăng ký Với tiềm thu hút vốn đầu tư mạnh mẽ, giai đoạn 2011 - 2016 đảo Phú Quốc thu hút cấp phép 193 dự án đầu tư đảo, với tổng vốn đầu tư 215.194 tỷ đồng, tập trung phần lớn vào lĩnh vực du lịch lữ hành 3.2.3 Tình hình quy mô huy động vốn đầu tư đảo Phú Quốc Tổng mức đầu tư vốn đảo Phú Quốc giai đoạn 2011 – 2016 có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm 41,2% trung bình chiếm khoảng 44,2% vốn đầu tư toàn tỉnh Nếu so với kế hoạch cho giai đoạn 2011-2016 vốn huy động đạt 117% so với kế hoạch Trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, vốn tập trung chủ yếu vào khu vực vốn từ khu vực nhà nước khu vực ngồi nhà nước, thành phần vốn đầu tư nước nguồn khác chiếm tỷ lệ không đáng kể 8 Bảng 3.4 Tổng vốn đầu tư Phú Quốc giai đoạn 2011-2016 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu VĐT tỉnh Kiên Giang Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20.150 24.407 28.289 33.438 40.517 46.850 Kế hoạch huy động 4.000 4.800 5.700 6.912 10.000 15.000 VĐT Phú Quốc 3.697 3.178 3.456 7.435 15.933 20.720 - So với toàn tỉnh (%) 18,3 13,0 12,2 22,2 39,3 44,2 - So với kế hoạch (%) 92,4 8,4 66,2 60 107,6 159,3 138,2 - Tốc độ tăng trưởng vốn (%) -14 8,7 115,1 114 30 (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang) 3.2.4 Tình hình cấu huy động vốn đầu tư đảo Phú Quốc Cơ cấu vốn đầu tư từ khu vực nhà nước nhà nước có đối lập nhau, cụ thể năm 2011 tỷ trọng vốn đầu tư khu vực nhà nước 71,2% đến năm 2016 13,4%; vốn đầu tư từ khu vực ngồi nhà nước năm 2011 chiếm tỷ trọng 28,5% đến năm 2016 tăng lên 86,06% 3.2.4.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động từ khu vực nhà nước - Phân theo nguồn hình thành Vốn đầu tư nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 có tăng xét tỷ trọng lại giảm nhiều so với vốn khu vực tư nhân Như biết Phú Quốc quy hoạch trở thành khu kinh tế dự kiến trở thành đặc khu hành – kinh tế vào năm 2020 Do hành Phú Quốc đơn vị hành cấp huyện nguồn vốn đầu tư từ khu vực nhà nước phải nằm vòng kiểm sốt tỉnh Kiên Giang - Phân theo cấp quản lý Vốn đầu tư khu vực nhà nước giai đoạn 2011-2016 theo cấp quản lý ta thấy nguồn vốn trung ương quản lý có xu hướng ngày giảm tăng dần đầu tư từ ngân sách địa phương 3.2.4.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động từ khu vực ngồi nhà nước Qua phân tích cho thấy vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tăng qua năm, tỷ lệ tăng bình quân hàng năm 76,2% Xét tỷ trọng năm 2011 chiếm 28,4% tăng lên 86,12% năm 2016 tổng vốn đầu tư toàn xã hội Xét cấu vốn nhà nước nguồn vốn từ doanh nghiệp vốn từ khu vực dân cư tăng nhanh, nguồn vốn doanh nghiệp tăng nhanh 9 3.2.4.3 Cơ cấu nguồn vốn huy động từ nước ngồi Nhìn chung vốn đầu tư nước ngồi thời gian qua Phú Quốc không cao Theo số liệu cho thấy đến thời điểm số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi có doanh nghiệp đăng ký hoạt động, vốn đầu tư chiếm 0,46% tổng vốn đầu tư năm 2016 3.2.4.4 Cơ cấu nguồn vốn huy động từ nguồn khác Đối với vốn đầu tư từ nguồn khác vốn xã hội hóa, vốn người dân tự đóng góp để xây dựng cơng trình cơng cộng đường nơng thơn, cơng trình phúc lợi xã hội khác…Theo thống kê năm 2016, vốn đầu tư từ nguồn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 0,04% tổng vốn đầu tư 3.3 Tình hình sử dụng vốn đầu tư cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc 3.3.1 Cơ cấu sử dụng vốn đầu tư đảo Phú Quốc Dịch vụ ngành khác có tốc độ tăng trưởng vượt trội so với lĩnh vực khác Năm 2016 vốn đầu tư tăng khoảng lần so với năm 2011, chiếm tỷ trọng 85,5% tổng vốn đầu tư Trong cấu vốn đầu tư vào ngành dịch vụ ngành khác vốn đầu tư vào ngành dịch vụ ăn uống lưu trú chiếm 54,96%, kinh doanh bất động sản 9%, dịch vụ vận tải 6%, vui chơi giải trí 4% tổng vốn đầu tư Phú Quốc, điều chứng tỏ nguồn vốn đổ Phú Quốc tập trung chủ yếu vào ngành du lịch chủ yếu Bảng 3.9 Cơ cấu sử dụng vốn đầu tư Phú Quốc giai đoạn 2011-2016 ĐVT: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 3.697 3.178 3.456 7.435 Nông-lâm - thủy sản 97 145 158 170 364 518 Công nghiệp, XDCB 814 1.079 1.271 974 1.977 2.493 2.786 1.954 2.027 6.291 100 100 100 100 100 100 Nông-lâm – thủy sản (%) 2,6 4,5 4,5 2,3 2,3 2,5 Công nghiệp, XDCB (%) 22 34 36,8 13,1 12,4 12 75,4 61,5 58,7 84,6 85,3 85,5 Tổng Dịch vụ ngành khác Cơ cấu sử dụng VĐT (%) Dịch vụ ngành khác (%) 2015 2016 15.933 20.720 13.592 17.709 (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang) 3.3.2 Hiệu sử dụng vốn đầu tư Phú Quốc Hệ số ICOR Phú Quốc năm 2011 3,1 đến năm 2016 tăng lên 7,2, tính cho giai đoạn 2011 -2016 5,9 Với số liệu cho thấy trung bình giai đoạn 2011-2016 nhà đầu tư bỏ thêm 5,9 đồng mang lại cho nhà đầu tư đồng GDP 10 tăng thêm Nếu xét đến hiệu sử dụng vốn đầu tư lĩnh vực tính tốn lĩnh vực nơng – lâm, hải sản ngành có ICOR thấp (0,6), ngành công nghiệp xây dựng (3,8) cuối ngành dịch vụ (9,4) 3.3.3 Tác động vốn đầu tư phát triển KTXH đảo Phú Quốc 3.3.3.1 Tác động vốn đầu tư tăng trưởng kinh tế Nhờ tăng cường đầu tư tốc độ tăng trưởng GDP Phú Quốc tăng qua năm, trung bình giai đoạn 26,4% 3.3.3.2 Tác động vốn đầu tư chuyển dịch cấu kinh tế Quá trình chuyển dịch cấu kinh tế Phú Quốc chuyển dịch theo hướng có lợi, tăng dần ngành dịch vụ, công nghiệp – xây dựng giảm dần khu vực nông – lâm nghiệp, thủy sản Nếu năm 2011 tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 38,4% đến năm 2016 tăng lên 47% 3.3.3.3.Thu nhập bình quân người dân địa phương Thu nhập bình quân người dân đảo Phú Quốc ngày tăng lên, năm 2011 2.145USD đến năm 2016 6.063USD, trung bình cao gấp lần nước 3.3.3.4 Các tiêu xã hội khác Việc tăng vốn đầu tư khơng góp phần cải thiện đáng kể mức sống người dân, mà tiêu khác vấn đề giải việc làm, giảm nghèo đói, người dân tiếp cận với dịch vụ giáo dục, y tế tốt Thực tế cho thấy giai đoạn 2011-2016, nhờ tăng vốn đầu tư góp phần làm cho kinh tế đảo Phú Quốc có tốc độ tăng trưởng đáng kể, điều kiện để Phú Quốc cải thiện số tiêu phát triển KTXH 3.4 Đánh giá thực trạng vốn đầu tư cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc 3.4.1 Những kết đạt - Về huy động vốn đầu tư: Giai đoạn 2011-2016, Phú Quốc có nhiều thành công việc huy động vốn đầu tư, thể qua mặt tăng quy mô huy động vốn, thu ngân sách cho địa phương tăng, thu hút vốn đầu tư tư nhân ngày nhiều, số lượng dự án đăng ký triển khai ngày tăng số lượng chất lượng - Về sử dụng vốn đầu tư: Phú Quốc có nhiều thành cơng góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương; chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng có lợi; tăng suất lao động cải thiện mức sống người dân; người dân tiếp cận với dịch vụ giáo dục, y tế tốt hơn; giảm tỷ lệ thất nghiệp tỷ lệ nghèo đói địa phương 3.4.2 Những hạn chế - Những hạn chế huy động vốn đầu tư: Huy động vốn cho phát triển sở hạ tầng hạn chế, chưa có nhiều sách đột phá, thu hút vốn đầu tư nước ngồi q so với tiềm - Về sử dụng vốn đầu tư: Chưa trọng đến việc phát triển cân đối ngành; hiệu sử dụng vốn thấp chưa tương xứng với quy mô đầu tư; tỷ lệ vốn 11 đầu tư cho phát triển giáo dục, y tế thấp; chưa quan tâm nhiều đến việc bảo vệ mơi trường; tình trạng bất ổn xã hội xảy 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế - Nguyên nhân hạn chế huy động vốn đầu tư: huy động vốn đầu tư trước tiên hạn chế huy động vốn từ khu vực nhà nước, đặc biệt NSNN có giới hạn thứ hai khả thu hút vốn đầu tư ngồi khu vực nhà nước hạn chế Điều phân tích làm rõ chương - Về sử dụng vốn đầu tư: Chính quyền địa phương chưa trọng đến quy hoạch phát triển cân đối ngành; phân bổ vốn cho giáo dục, y tế hạn chế; chưa trọng nhiều đến công tác phát triển kinh tế với vấn đề xã hội bảo vệ môi trường; việc triển khai thực dự án chậm tiến độ Kết luận chương Trong chương 3, tác giả phân tích cách sâu sắc thực trạng vốn đầu tư cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc giai đoạn 2011-2016 hai khía cạnh huy động sử dụng vốn đầu tư Qua phân tích đề tài làm bật lên thành công, hạn chế nguyên nhân thực trạng vốn đầu tư đáp ứng cho nhu cầu phát triển KTXH đảo Phú Quốc thời gian qua 12 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TẠI ĐẢO PHÚ QUỐC 4.1 Cơ sở lý thuyết vấn đề nghiên cứu Thu hút vốn đầu tư vào địa phương hay quốc gia nhiều tác giả nghiên cứu đưa số kết luận quan trọng, tóm lược qua số cơng trình nghiên cứu Kangning Xu (2010), Agnieszka & Young (2008), Ning Zang (2011), Đinh Phi Hổ (2010), Nguyễn Thị Thu Hà (2016), Hà Nam Khánh Giao & ctg (2015), Lê Tuấn Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2013), Nguyễn Đình Thọ cộng (2005) 4.2 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 4.2.1 Mơ hình đề xuất - Mơ hình đề xuất:Dựa nghiên cứu thực tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu sau: SAT = f(F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8) Việc xem xét yếu tố từ F1 đến F8, yếu tố thật tác động đến thu hút đầu tư Phú Quốc cách trực tiếp thực hàm hồi quy tuyến tính sau: SAT = β0 + β1F1 + β2F2 + β3F3 + β4F4 + β5F5 + β6F6 + β7F7 + β8F8 + ei Các biến đưa vào phân tích hồi quy xác định cách tính điểm nhân tố (Factor score, nhân số) 4.2.2 Giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu: theo tác giả biến sở hạ tầng, môi trường sống, sách đầu tư, tài nguyên thiên nhiên, xúc tiến thương mại marketing địa phương, nguồn nhân lực, chi phí đầu vào hỗ trợ tín dụng có tác động chiều với mức độ hài lòng nhà đầu tư 4.3 Phương pháp nghiên cứu 4.3.1 Quy trình nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành qua 02 giai đoạn: Giai đoạn 1: Nghiên cứu định tính nhằm xây dựng phát triển hệ thống khái niệm/thang đo biến nghiên cứu từ tiến hành xây dựng bảng câu hỏi điều tra khảo sát Giai đoạn 2: Thông qua hỗ trợ phần mềm SPSS 16.0 để phân tích nhận diện yếu tố ảnh hưởng 4.3.2 Dữ liệu nghiên cứu cách thức thu thập thơng tin - Về kích thước mẫu Hiện nay, theo nhiều nhà nghiên cứu, kích thước mẫu lớn tốt Nguyễn Đình Thọ (2011), cho để sử dụng phân tích nhân tố khám phá (EFA), kích thước mẫu tối thiểu phải 50, tốt 100 tỷ lệ quan sát/biến đo lường 13 5:1, nghĩa biến đo lường cần tối thiểu quan sát Thực tế, tác giả điều tra 230 doanh nghiệp đóng Phú Quốc, bao gồm tất loại hình doanh nghiệp có - Cách thức thu thập thông tin Dữ liệu thu thập từ 01/10/2016 đến 31/12/2016, đối tượng khảo sát giám đốc, phó giám đốc, người ban giám đốc ủy quyền doanh nghiệp hoạt động đảo Phú Quốc Hình thức khảo sát thực thơng qua hình thức vấn trực tiếp bảng câu hỏi thiết kế sẵn với thang điểm likert mức độ 4.4 Phân tích nhân tố (EFA) mức độ hài lòng nhà đầu tư Phú Quốc Qua phân tích kiểm định Cronbach Alpha liệu nghiên cứu cho thấy mơ hình có thang đo đảm bảo chất lượng tốt (có hệ số Cronbach Alpha > 6) với 37 biến quan sát 4.5 Phân tích hồi quy 4.5.1 Kết phân tích hồi quy Sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để phân tích hồi quy đa biến, kết sau: Bảng 4.11 Kết hồi quy Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig VIF B Std Error (Constant) 0,030 F1 0,180 0,030 0,180 6,011 0,000 1,15 F2 0,082 0,030 0,082 2,755 0,006 1,32 F3 0,848 0,030 0,848 8,376 0,000 1,05 F4 0,101 0,030 0,101 3,387 0,001 1,56 F5 0,065 0,030 0,065 2,171 0,031 1,43 F6 0,107 0,030 0,107 3,569 0,000 1,61 F7 0,069 0,030 0,069 2,301 0,022 1,01 F8 0,118 Beta 0,015 0,030 0,118 3,939 0,000 1,32 (Nguồn: Tính tốn tác giả dựa phần mềm SPSS 16.0) 4.5.2.Phân tích kiểm định - Kiểm định hệ số hồi quy Bảng 4.11 cho biết biến F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 có ý nghĩa với độ tin cậy 95% Hiện tượng đa cộng tuyến (Vif < 10), tự tương quan, phương sai sai số thay đổi thực cho thấy khơng có tượng vi phạm - Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 14 + Mức độ phù hợp: Kết phân tích ANOVA cho thấy Sig < 0,01, nói mơ hình đưa phù hợp với liệu thực tế, hay nói cách khác biến độc lập có tương quan với biến phụ thuộc với mức độ tin cậy 99% 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu - Cơ sở hạ tầng: Khi nhà đầu tư đánh giá yếu tố tăng thêm điểm mức độ hài lòng nhà đầu tư đầu tư vào Phú Quốc tăng thêm 0,180 điểm - Về môi trường sống: Khi nhà đầu tư đánh giá yếu tố tăng thêm điểm mức độ hài lòng nhà đầu tư đầu tư vào Phú Quốc tăng thêm 0,105 điểm - Chính sách đầu tư: Khi nhà đầu tư đánh giá yếu tố tăng thêm điểm mức độ hài lòng nhà đầu tư đầu tư vào Phú Quốc tăng thêm 0,848 điểm - Tài nguyên thiên nhiên: Khi nhà đầu tư đánh giá yếu tố tăng thêm điểm mức độ hài lòng nhà đầu tư đầu tư vào Phú Quốc tăng thêm 0,101 điểm - Về xúc tiến thương mại marketing địa phương: Khi nhà đầu tư đánh giá yếu tố tăng thêm điểm mức độ hài lòng nhà đầu tư đầu tư vào Phú Quốc tăng thêm 0,065 điểm - Nguồn nhân lực: Khi nhà đầu tư đánh giá yếu tố tăng thêm điểm mức độ hài lòng nhà đầu tư đầu tư vào Phú Quốc tăng thêm 0,107 điểm - Chi phí đầu vào: Khi nhà đầu tư đánh giá yếu tố tăng thêm điểm mức độ hài lòng nhà đầu tư đầu tư vào Phú Quốc tăng thêm 0,069 điểm - Hỗ trợ tín dụng: Khi nhà đầu tư đánh giá yếu tố tăng thêm điểm mức độ hài lòng nhà đầu tư đầu tư vào Phú Quốc tăng thêm 0,118 điểm Kết luận chương Qua phân tích yếu tố tác động đến thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo Phú Quốc, đề tài tìm yếu tố có tác động đến thu hút vốn đầu tư Phú Quốc gồm: sách đầu tư, sở hạ tầng, hỗ trợ tín dụng, chất lượng nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, điều kiện mơi trường sống, chi phí đầu vào, xúc tiến thương mại marketing địa phương 15 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẢO PHÚ QUỐC 5.1 Kết luận Qua phân tích thực trạng vốn đầu tư cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc giai đoạn 2011-2016, yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư, luận án rút kết luận sau: - Về huy động vốn: Thời gian qua công tác huy động vốn đảo Phú Quốc đạt số thành công định nguồn vốn huy động liên tục tăng qua năm; thu ngân sách nhà nước ngày tăng; đầu tư tư nhân số lượng dự án đăng ký ngày nhiều; sách đầu tư ngày cải thiện Bên cạnh thành cơng việc huy động vốn bộc lộ số hạn chế vốn huy động cho phát triển sở hạ tầng chưa đáp ứng u cầu; chưa có nhiều sách đột phá huy động vốn cuối thu hút vốn đầu tư nước ngồi q thấp so với tiềm Sở dĩ có hạn chế theo tác giả phía nguồn vốn NSNN thời gian qua việc quy hoạch phát triển KTXH đảo Phú Quốc có nhiều thay đổi, thu ngân sách chưa tương xứng với tiềm địa phương cuối nguồn vốn đầu tư từ Trung ương bị giảm sút Qua phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào Phú Quốc, luận án đưa kết luận yếu tố có ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào Phú Quốc gồm sách đầu tư, sở hạ tầng, hỗ trợ tín dụng, chất lượng nguồn nhân lực, tài ngun thiên nhiên, điều kiện mơi trường sống, chi phí đầu vào, xúc tiến thương mại marketing địa phương, đầu tư yếu tố có sức ảnh hưởng mạnh - Về sử dụng vốn đầu tư cho phát triển KTXH: Về sử dụng vốn đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày tăng; cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng ngày có lợi; đời sống mức sống người dân ngày nâng lên Bên cạnh thành cơng việc sử dụng vốn biểu nhiều hạn chế hiệu sử dụng vốn chưa tương xứng với quy mô đầu tư; tỷ lệ vốn đầu tư cho y tế, giáo dục thấp; tỷ lệ nhiễm môi trường bất ổn xã hội ngày tăng Một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế quyền địa phương chưa trọng đến việc phát triển cân đối ngành kinh tế; việc phân bổ vốn đầu tư cho giáo dục, y tế thấp; cơng tác thẩm định, kiểm tra, giám sát sử dụng vốn hạn chế cuối chưa thực tốt vấn đề phát triển kinh tế kết hợp với giải vấn đề xã hội 16 5.2 Giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc 5.2.1 Định hướng phát triển đảo Phú Quốc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Đến năm 2020 Phú Quốc phấn đấu trở thành đặc khu hành – kinh tế; với mục tiêu huy động vốn đầu tư đến năm 2020 90.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2016-2020 440.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2021-2030, so với số liệu thực thời gian qua tiêu khó khăn 5.2.2 Giải pháp huy động vốn đầu tư 5.2.2.1 Giải pháp huy động vốn khu vực nhà nước Trong thời gian tới để đạt mục tiêu kế hoạch, Phú Quốc thực số giải pháp sau: Khai thác triệt để nguồn thu từ địa phương để lại để thực đầu tư; cần sử dụng có hiệu tăng tỷ lệ tích lũy nội tại; hàng năm UNND tỉnh Kiên Giang nên dành khoản kinh phí để đầu tư cho Phú Quốc; cuối để trở thành đặc khu, Phú Quốc phải biết tranh thủ nguồn vốn ngân sách từ Trung ương hỗ trợ 5.2.2.2 Giải pháp thu hút vốn đầu tư  Nhóm giải pháp sở hạ tầng Đối với Phú Quốc muốn cải thiện điều kiện sở hạ tầng cần phải có số giải pháp sau: Hồn thiện tuyến đường giao thơng, nhà nước cần phải đầu tư đường dây, trạm điện đến tất địa phương đảo nhằm giảm bớt chi phí cải thiện sống người dân; nhanh chóng đẩy mạnh việc mở rộng sân bay, cảng biển quốc tế để đáp ứng cho nhu cầu khách quốc tế; quyền địa phương nên rà sốt lại quỹ đất để điều chỉnh dự án kêu gọi đầu tư cho hợp lý  Nhóm giải pháp môi trường sống Để nâng cao chất lượng mơi trường sống Phú Quốc cần phải có biện pháp giải pháp bảo vệ môi trường xử lý chất thải; nâng cấp hệ thống trường học, sở y tế đáp ứng nhu cầu địa phương; xây dựng nâng cấp khu vui chơi, giải trí; giữ gìn an ninh trật tự an ninh quốc phòng  Nhóm giải pháp sách Chính sách yếu tố thật có tác động đến thu hút vốn đầu tư củ Phú Quốc, để cải thiện sách đầu tư cần phải có số giải pháp: - Chính sách đất đai: cần xin chế riêng để giảm đơn giá cho thuê đất so với mức phủ quy định; cụ thể hóa quyền lợi ích tổ chức, cá nhân ngồi nước có hoạt động kinh doanh Việt Nam; nâng thời gian cho thuê đất lên so với - Chính sách thuế: nên có sách miễn giảm thuế TNDN nhiều so với mức tại; ngồi thuế TNDN phải xem xét đến miễn, giảm thuế TNCN, thuế TTĐB, thuế XNK số trường hợp; nâng cao chất lượng tuyên truyền nâng cao nâng lực cán ngành thuế 17 - Chính sách ngoại hối: nên cho lưu hành song song loại tiền VND USD số nước áp dụng - Tăng cường cải cách thủ tục hành hồn thiện mơi trường đầu tư: cần phải có nhiều cải cách mặt hành chính, thủ tục cấp phép đầu tư, đất đai, chứng nhận kinh doanh…xây dựng tổ chức dịch vụ pháp lý để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp  Nhóm giải pháp tăng cường bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Thời gian tới muốn bảo tồn nguồn tài nguyên Phú Quốc cần phải thực số giải pháp sau: Giữ tỷ lệ mức độ che phủ rừng theo cam kết; tăng cường bảo vệ nguồn lợi hải sản; cấm việc khai thác cát, đá xây dựng để kinh doanh, việc khai thác cát, đá núi làm vẽ đẹp hoang sơ Phú Quốc  Nhóm giải pháp xúc tiến thương mại địa phương Để xúc tiến thương mại địa phương hiệu quả, Phú Quốc cần phải thực giải pháp sau: Tiếp tục rà sốt xây dựng thơng tin chi tiết dự án danh mục gia kêu gọi đầu tư; nên thành lập riêng trung tâm xúc tiến thương mại cho Phú Quốc để chuyên xúc tiến đầu tư cho địa phương; xây dựng thương hiệu cho địa phương cách đăng ký quyền, logo cho địa phương quảng bá hình ảnh thương hiệu số trang mạng, kênh truyền hình quốc tế địa phương, trang mạng thông tin điện tử, mạng xã hội để nhiều người biết đến; cử cán tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn xúc tiến thương mại  Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Về phía quyền địa phương cần phải quy hoạch phát triển nguồn nhân lực theo hướng đáp ứng tốt nhu cầu lao động ngành nghề, bảo đảm hợp lý đào tạo cung ứng nguồn nhân lực cho địa phương Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch bố trí sử dụng cán bộ, cán làm công tác quản lý, bồi dưỡng tài trẻ hàng ngũ cán công chức nhà nước quản lý kỹ thuật  Nhóm giải pháp chi phí đầu vào - Đối với chi phí nguyên liệu đầu vào: nguyên liệu đầu vào Phú Quốc tăng cao nguyên nhân chủ yếu chi phí vận chuyển qua đường biển đường hàng khơng Do muốn bình ổn giảm khoản chi phí có biện pháp sản xuất chỗ - Đối với chi phí đất đai: Chính quyền địa phương cần phải quy hoạch cụ thể đất đất dự án, đất tư nhân phải ban hành công khai, minh bạch hàng năm khung giá đất để dễ dàng công tác đền bù, giải tỏa, tránh trường hợp nâng giá Đối với chi phí nhân cơng: Phú Quốc nên phát triển hệ thống trường dạy nghề để đào tạo nguồn nhân lực chỗ cho địa phương, để DN tiếp cận với giá nhân công rẻ 18  Nhóm giải pháp hỗ trợ tín dụng - Quy hoạch hồn thiện hệ thống tài – ngân hàng địa phương - Mở rộng, củng cố, chấn chỉnh hoạt động hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân - Giới thiệu đến doanh nghiệp phủ, địa phương có gói cho vay ưu đãi để họ tiếp cận với nguồn vốn với chi phí sử dụng vốn thấp 5.2.3 Giải pháp sử dụng vốn đầu tư hiệu Để nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư cho phát triển KTXH Phú Quốc cần phải có giải pháp quy hoạch phát triển cân đối ngành; quan tâm đến tăng trưởng với phát triển bền vững; thực tốt công tác thẩm định trước cấp phép dự án rà soát dự án sau cấp phép; phân bổ vốn đầu tư nhiều cho lĩnh vực giáo dục y tế 5.3 Một số kiến nghị 5.3.1 Đối với trung ương - Chính phủ cần phải có chủ trương hỗ trợ cho Phú Quốc xây dựng sở hạ tầng mà nguồn lực địa phương chưa đảm nhận - Cần phải cho Phú Quốc có sách riêng đặc thù để phát triển - Sớm phê duyệt Đề án Đặc Khu Kinh tế Phú Quốc 5.3.2 Đối với tỉnh Kiên Giang - UBND tỉnh Kiên Giang nên đạo đơn vị có liên quan quy hoạch tổng thể phát triển Phú Quốc đến tầm nhìn xa - Cần quan tâm việc đầu tư sở hạ tầng Phú Quốc - Cử cán có đủ lực làm cơng tác quản lý - Nên có phân cấp quản lý hành đặc thù riêng cho Phú Quốc - Cần phải cân nhắc kỹ phân bổ vốn đầu tư cho địa phương hàng năm 5.4 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài số hạn chế sau: - Chưa phát nhiều yếu tố mang tính đặc thù để có giải pháp hiệu hơn; đề tài nghiên cứu thực trạng, chưa sâu vào nghiên cứu trường hợp Phú Quốc trở thành đặc khu - Hướng nghiên cứu đề tài tiếp tục nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư nước vào Phú Quốc – Trường hợp trở thành đặc khu Kết luận chương Một số giải pháp tác giả đề xuất để tăng cường vốn đầu tư cho Phú Quốc tận dụng nguồn vốn từ NSNN, quan tâm đến yếu tố thu hút đầu tư, đồng thời phải nâng cao hiệu sử dụng vốn huy động… Một số kiến nghị quyền cấp tác giả đề cập chương này, quan trọng nhanh chóng thơng qua đề án thành lập Đặc khu Hành – Kinh tế Phú Quốc ... hóa, xã hội lịch sử, tập quán; nhân tố lực chủ đầu tư 2.3 Phát triển kinh tế xã hội vai trò vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội 2.3.1 Phát triển kinh tế xã hội Phan Thúc Huân (2006) cho phát triển. .. vốn đầu tư cho phát triển KTXH làm sở để nghiên cứu chương 7 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẢO PHÚ QUỐC 3.1 Phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đảo Phú. .. VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẢO PHÚ QUỐC 5.1 Kết luận Qua phân tích thực trạng vốn đầu tư cho phát triển KTXH đảo Phú Quốc giai đoạn 2011-2016, yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo phú quốc tt , Vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đảo phú quốc tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay